slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Е-УПРАВА PowerPoint Presentation
Download Presentation
Е-УПРАВА

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
sukey

Е-УПРАВА - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Е-УПРАВА
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Министарство за телекомуникације и информационо друштво Е-УПРАВА Борис Барјактаровић државни секретар

  2. ШТА ЈЕ Е-УПРАВА Употреба информационо-комуникационих технологија за боље услуге јавне управе • Услуге јавне управе се користе путем Интернета • Јавна управа је оријентисана на квалитет услуге коју добијају корисници - грађани и предузећа • Постоји ефикасна комуникација унутар јавне управе – докази које је могуће прибавити службено не траже се од корисника • Омогућена је електронска комуникација између информационих система јавне управа и предузећа

  3. Основни сервиси е-управе Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији одређује 20 основних сервиса е-управе. Од тога: • 12 сервиса користе грађани • 8 сервиса користе предузећа

  4. Сервиси е-управе за грађане • Порез на промет (пореска пријава) • Услуге тражења запослења при бироима за рад • Социјално осигурање • Лична документа (пасош, возачка дозвола) • Регистрација аутомобила (нових, коришћених и увезених) • Добијање грађевинске дозволе • Пријава полицији (нпр. у случају крађе) • Јавне библиотеке (доступност каталога и алата за претрагу публикација) • Изводи из матичних књига • Пријава на конкурс за више образовање/факултет • Обавештење о пресељењу (промена адресе) • Услуге у вези за здравством (интерактивни савети у вези са доступношћу услуга у различитим болницама; заказивање прегледа у болницама)

  5. Сервиси е-управе за предузећа • Социјални доприноси за запослене • Порез на добит предузећа: пореска пријава, обавештење • Порез на додату вредност (ПДВ): пореска пријава, обавештење • Регистрација новог предузећа • Подношење података канцеларијама које се баве статистиком • Царинске декларације • Дозволе у вези са животном средином (укључујући и извештавање) • Јавне набавке

  6. Нивои сервиса е-управе Ниво 1- Информација (Information): Информација неопходназа покретање процедуре закоришћење јавног сервиса је доступна путем Интернета. Ниво 2- Једносмерна интеракција (One-wаy Interaction): Јавнодоступна Wеb страница нудимогућност добијања формулара(преузимањем са Wеb странице)како би се покренула неелектронска процедура за коришћење јавног сервиса. Ниво 3-Двосмерна интеракција (Two-way Interaction): Јавнодоступна Wеb страница нудимогућност покретања поступка преко електронскогформулара. Ниво 4- Потпуна електронскаобрада захтева (Full electronic case handling): Јавно доступнаWеb страница нуди комплетансервис, укључујући доношењеодлука и испоруку. Ниво 5- Персонализација (Personalisation): Сервис је проактиван према кориснику.

  7. Претпоставке за сервисе е-управе Сервиси су само врх леденог брега. Да би се они успешно реализовали, потребно је решити питања из следећих области: • Информационо-комуникациона инфраструктура и заједнички сервиси • Употреба електронских докумената као оригинала • Развој и унапређење регистара - вођење регистара у информационим системима уз могућност приступа регистрима од стране других органа • Модернизација процеса рада

  8. Активности Министарства • Електронска документа и електронски потпис • Прва пријава за регистрацију сертификационог тела за квалификовани електронски потпис се обрађује • Започели смо израду Закона о електронском документу • ИКТ инфраструктура за е-управу • Унапређење рачунарске мреже републичких органа • Изградња новог дата центра • Остали пројекти е-управе • Информациони систем Владе са електронским седницама • ИТ подршка реформи система матичних књига • Електронске јавне набавке • Координација ИКТ пројеката у државној управи • Основана је међуресорна Посебна радна група за развој е-управе

  9. Циљ У наредне четири године свих 20 основних сервиса е-управе треба да достигну ниво потпуне електронске обраде захтева Хвала