pa stwowa wy sza szko a zawodowa w nysie instytut finans w
Download
Skip this Video
Download Presentation
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW. Renata Maniakowska. ULGI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ N A PRZYKŁADZIE FIRMY „DOTEX” W NYSIE. PROMOTOR dr hab. inż. Zofia Wilimowska prof. PWSZ w Nysie. Agenda. I Wstęp II Cel pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW' - sue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ulgi w zak adach pracy chronionej n a przyk adzie firmy dotex w nysie

ULGI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY „DOTEX” W NYSIE

PROMOTOR

dr hab. inż. Zofia Wilimowska

prof. PWSZ w Nysie

agenda
Agenda

I Wstęp

II Cel pracy

III Struktura pracy

IV Zakończenie pracy

i wst p

I Wstęp

Zakłady pracy chronionej stały się od pewnego czasu przedmiotem dużego zainteresowania. Najważniejszym czynnikiem powodującym zainteresowanie polskich przedsiębiorców tworzeniem nowych zakładów pracy chronionej lub przekształcaniem zakładów już istniejących w ZPCh jest częściowo jeszcze istniejący system ulgi zwolnień podatkowych oraz subwencjonowania tych zakładów przez PFRON i budżet państwa.

ii cel pracy

II Cel pracy

Celem pracy jest ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

ii cel pracy1

II Cel pracy

Przykładem jest firma „Dotex” sp. jawna w Nysie, która od 1994r. jest zakładem pracy chronionej i korzysta w pełni z ważniejszych ulg i zwolnień, jakie przysługują zakładom o tym profilu.

slide7

III Struktura pracyRozdział 1Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej

Geneza powstania zakładów pracy chronionych

Rehabilitacja – pojęcia i klasyfikacja oraz stopnie niepełnosprawności

Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce

Charakterystyka zakładów pracy chronionej

slide8
Rozdział 2Ulgi i zwolnienia w zakładach pracy chronionej – charakterystyka, zasady rozliczania oraz ewidencji księgowej
 • Charakterystyka zwolnień z podatków i opłat
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych
 • Amortyzacja środków trwałych zakupionych z ZFRON
dofinansowanie do wynagrodze
Stopień niepełnosprawności zatrudnionego pracownika

znaczny

umiarkowany

lekki

1.071,20 zł

906,40 zł

412 zł

(824 zł x 130%)

(824 zł x 110%)

(824 zł x 50%)

Osoba ze schorzeniem szczególnym

1.874,

60 zł

1.586,20 zł

721 zł

(824 zł x 130% x 175%)

(824 zł x 110% x 175%)

(824 zł x 50% x 175%)

Dofinansowanie do wynagrodzeń

slide11
Rozdział 3Model działalności finansowej ZPCh na przykładzie firmy „Dotex” w Nysie z tytułu ulg i zwolnień
 • Charakterystyka firmy „Dotex” Spółka jawna wNysie
 • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w firmie„Dotex” Sp. jawna w Nysie
 • Ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy
zak adowy fundusz rehabilitacji os b niepe nosprawnych zfron
Na dochody ZFRON składają się:

środki pochodzące z tytułu zwolnień z podatków i opłat w wysokości 90% tych środków,

kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT –4) w wysokości 90%,

nadwyżki kwot dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,

subwencje i dotacje,

środki pochodzące ze sprzedaży środków trwałych, zakupionych ze środków PFRON, w części niezamortyzowanej,

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON.

Na wydatki ZFRON składają się:

co najmniej 10% środków tego funduszu musi zostać przekazana na pomoc indywidualną i socjalną (IP)

co najmniej 15% środków funduszu musi zostać przekazana na indywidualne programy rehabilitacji (IPR),

co najwyżej 75% środków funduszu może zostać przeznaczona na remont lub modernizację środków trwałych, zakup środków trwałych, utrzymanie bazy rehabilitacyjnej, wyposażenie pomieszczeń i inne.

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
model rachunku wynik w w zak adzie pracy chronionej
Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży

-

Kosztybezpośrednie

Zysk na sprzedaży

=

+

Pozostałe przychody operacyjne

-

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej

=

+

Przychody finansowe

-

Koszty finansowe

Zysk z działalności gospodarczej

=

+

Zyski nadzwyczajne

-

Straty nadzwyczajne

Zysk brutto

=

-

Podatek dochodowy

Zysk netto

=

+

ulga z tyt.dofinansowania do wynagrodzeń

+

ulga z tyt.finansowania składek ZUS przez budżet państwa i PFRON

+

ulga z tyt.amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków ZFRON

=

Zysk netto po zastosowaniu ulg

Model rachunku wyników w zakładzie pracy chronionej

slide16
Z rachunku zysków i strat wynika duża różnica pomiędzy zakładem pracy chronionej, a tym samym zakładem, ale nie korzystającym z ulg, które jak widzimy w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy firmy „Dotex” Sp. jawna w Nysie.
 • Na wynik firmy istotny wpływ miała:
 • Ulga z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez budżet państwa i PFRON pracowników niepełnosprawnych, którą zakład otrzymywał na rachunek bankowy firmy zgodnie z deklaracją Wn-D. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła:
 • -115.623,12 zł. w roku 2004
 • -125.689,32 zł. w roku 2005
 • Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości:
 • -89.456 zł. w roku 2004
 • -78.112 zł. w roku 2005
 • Łączna ulga dla firmy „Dotex” Sp. jawna wyniosła:
 • -205.079,12 zł. w roku 2004
 • -203.801,32 zł. w roku 2005
 • Kwoty ulg, które przedstawiłam zwiększyły pozostałe przychody operacyjne, a tym samym zysk netto dla właścicieli firmy. Różnica w zyskach netto obu firm przedstawionych w tabeli jest pokaźna.
slide17
Wymienione przeze mnie ulgi nie są jedynymi dochodami właścicieli firmy. Należy również pamiętać o ulgach, które nie wpływają bezpośrednio na wynik finansowy, ale powiększają majątek obrotowy firmy. Mówię tu o zwolnieniach z podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Pieniądze z nie odprowadzonych podatków pozostają w zakładzie pracy na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFRON.

Są to kwoty rzędu:

1. zwolnienie z podatku od nieruchomości, który wyniósł:

-w 2004r. około 40.000 zł.

-w 2005r. około 42.000 zł.

2. zwolnienie z podatku od wynagrodzeń wszystkich pracowników, który wyniósł

-w 2004r. około 16.000 zł.

-w 2005r. około 14.000 zł.

Pracodawca posiadając środki pieniężne z tytułu zwolnień z podatków może w wysokości 81% przeznaczyć je na powiększenie majątku trwałego firmy, na remonty, modernizację, zakup maszyn i inne.

iv zako czenie pracy

IV Zakończenie pracy

Wnowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie zróżnicowaną kadrą (osoby zdrowe i osoby niepełnosprawne) jest coraz ważniejszym czynnikiem mającym wpływ na usprawnienie efektywności, produktywności i ogólnego rozwoju organizacji.

Przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oprócz wzmocnienia reputacji wewnątrz i na zewnątrz firmy przez pryzmat pracodawcy otwartego dla osób niepełnosprawnych.

Państwo wspiera pracodawców poprzez stworzenie systemu zysków zapewniających bezpieczeństwo zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Podmiot gospodarczy funkcjonujący już na rynku ma możliwość łatwego dokonania rachunku ekonomicznego i oszacowania opłacalności takiej transformacji.

Znaczną część środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji firma może pozyskać z PFRON, a osiągając wysokie dochody może przeznaczać je na dalszy rozwój firmy.

Obierając za temat pracy ulgi w zakładach pracy chronionej, starałam się przybliżyć tematykę związaną z funkcjonowaniem tych zakładów, pod względem korzyści finansowych, jakie czerpią właściciele tych firm.

ad