skogn ringa i indre namdal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skognæringa i Indre Namdal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skognæringa i Indre Namdal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Skognæringa i Indre Namdal - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Skognæringa i Indre Namdal. Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen Heia, den 12. april 2013. Skognæringa i Indre Namdal. Hogst 100 – 150 tusen m3 pr år – dvs 25-33% av N- Tr . Kan minst dobles om 15 -30 år forutsatt god skogskjøtsel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skognæringa i Indre Namdal' - suchi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skogn ringa i indre namdal

Skognæringa i Indre Namdal

Videreføring av arbeidet i nettverkene i Namdalen

Heia, den 12. april 2013

skogn ringa i indre namdal1
Skognæringa i Indre Namdal
 • Hogst 100 – 150 tusen m3 pr år – dvs 25-33% av N-Tr.
  • Kan minst dobles om 15 -30 år forutsatt god skogskjøtsel
  • Stor betydning for virkesforsyningen til industrien.
 • Samlet verdiskaping mellom 400 og 600 mill kr/år (førstehåndsverdien x 12)
 • IN har ca 30 % av produktivt skogareal i N-Tr. (ca 2 millioner dekar)
 • Stor betydning for samlet sysselsetting og verdiskaping i landsdelen ( ca 4000 årsverk direkte sysselsatt)
slide4
Hovedmålsetting:Øke aktiviteten og verdiskapingen i skognæringa, og derved også øke skognæringas betydning for klima og miljø.
delm l
Delmål:
 • 1. Iverksette tiltak i skognæringa i IN slik at den på en offensiv måte vil kunne møte framtidas utfordringer på klima-, markeds- og råstoffsiden
 • 2. Arbeide aktivt for at rammevilkårene for skognæringa bedres og målrettes i forhold til regionens utfordringer
 • 3. Bygge opp samarbeidsstrukturer, mellom næringa og kommunene og innad i næringa, som vil bestå og kunne utvikles etter at prosjektet er ferdig.
fokusomr der delprosjekter og tiltak
Fokusområder, delprosjekter og tiltak
 • Hovedfokus:
  • Framtidsskogen, skogsvegnettet og avvirkning med fokus mot skogeieren og politisk involvering
 • Delprosjekter og tiltak som prosjektet har jobbet med:
  • Nettverksetablering
  • Synliggjøring av skognæringa
  • Rekruttering og kompetanseoppbygging
  • Skogpolitisk arbeide i regionråd og kommuner
  • Vanskelig terreng – kabelkranterreng – «mellomvanskelig» terreng
  • Aktivitetspådriver skogkultur og veger
  • Egen kommunikasjonsstrategi
  • Utprøving av tynningsmetoder tilpasset Namdalsforhold
  • Alternative veg- og transportløsninger i marginale skogområder
  • Skogsdrift på bæresvak mark – nytt maskinkonsept
  • Veilednings- og motivasjonsprosjekt
  • Økt avvirkning i Nord-Trøndelag
hva har vi oppn dd s langt
Hva har vi oppnådd så langt?
 • Aktivitetspådriverprosjektet viser at det nytter
  • God respons – vekket interesse og entusiasme
  • Interesserte og takknemlige skogeiere!
  • Våre tjenester etterspørres og oppdrag bestilles!
 • Flere snakker skog – MULIGHETSFOKUSERT
  • også politikerne (aktive ordførere og fylkespolitikere)
  • Men fortsatt utfordring å få flere skogeiere til å se mulighetene og «ta samfunnsansvaret» (virkelighetsoppfatning)
 • Etablert fungerende nettverk – ingen trenger å være «Alene på post» - bred oppslutning på samlinger – engasjerte politikere
 • Bidragsyter til mer oppmerksomhet mot næringa, positivt innhold i; klimameldingen – landbruksmeldingen og økning av NMSK-potten, og tilskudd til drift og veger.
 • «Vi er på rett veg»
hva har skjedd underveis
Hva har skjedd underveis?
 • Langsiktige perspektiver har dreid mer mot «kortsiktige» (uten at vi skal tape de langsiktige av syne)
 • Skognettverkene «vil bli målt på sluttavvirkning»
 • Utbredt bevissthet om at industriens utfordringer har økt betydelig (2013 – et «skjebneår»)
 • Rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag»
 • Aktivitetspådrivere er ansatt med primærfokus på skogkultur og veger (etter hvert sluttavvirkning og tynning?)
 • Skognettverkenes og pådrivernes rolle og betydning framover?
prosjektets arbeide m videref res bemannet hvorfor
Prosjektets arbeide må videreføres –Bemannet - ! Hvorfor:
 • Skognæringa er midt i «vårknipa», og industrien opplever «skjebneår»
 • Vitale nettverksstrukturer er bygd opp – vedlikehold og videreutvikling er utfordrende uten en «katalysator»
  • Bindeledd mellom regionens aktører, kommuner, politiske miljøer og offentlig forvaltning for øvrig
  • Skaper av innovasjonsarenaer og bidragsyter i andre (eks KiIN og andre FoU-prosjekter)
  • Viktig bestanddel i Skognæringa i Trøndelag og Skognæringa Kyst
 • Igangsatte tiltak og underprosjekter gir allerede resultater og bør følges opp – herunder pådriverprosjekt (mye kan stoppe helt opp)
  • Økt aktivitet på ungskogpleie og vegplanlegging
  • Økt avvirkning sammenlignet med 2011.
  • Direkte kontakt mot skogeierne har god effekt
  • Egen kommunikasjonsplan er nesten klar og må gjøres operativ og vedlikeholdes
 • Arbeidet med bedring av rammevilkår og innretning av tilskuddsordninger har gitt resultater og må fortsette – både i forhold til forvaltning og politiske miljøer.
 • Kommunal (og privat) veiledningstjeneste er kraftig redusert – stort kompensasjonsbehov avdekket
 • Skognettverk og pådriveraktivitet tillegges stor vekt framover i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» fra FM som kom ut sist høst
 • Redusert kompetanse i næringa, sammenholdt med økt kompleksitet må ha fokus
  • Styrke utdanning og rekruttering (GVS, Velg Skog, Traineestillinger osv.)
  • Styrke kompetanse hos skogeierne (Aktivt Skogbrukskurs, veiledningsprosjektet osv.)
 • Prosjektet har en viktig rolle i å SYNLIGGJØRE SKOGNÆRINGA overfor forbruker og opinion
slide10
Veien videre etter 2013Ny organisering i Namdalen?Regionovergripende organisering med hovedfokus på Aktivitetspådriving
 • Nåværende status i Namdalen:
  • Prosjektleder full stilling i IN ut 2013
  • Aktivitetspådriver i full stilling i IN ut 2013 (80% i 2012)
  • Ytre Namdal prosjektleder i halv stilling, ferdig i vår
  • Midtre Namdal – jobber med å få på plass egen pådriver fra i 2013
 • Styringsgruppens tanker om organiseringsmodell:
  • Organiseres som regionovergripende pådriverprosjekt for hele Namdalen ( Skogprosjekt Namdal)
  • 3 (eventuelt 2) aktivitetspådrivere (En i hver region)
  • 1 prosjektleder med ansvar for ledelse og koordinering av arbeidet i tillegg til egen pådrivervirksomhet
  • Prosjektlederen skal i tillegg ha ansvar for å vedlikeholde og videreføre prioriterte overordnede delprosjekter og tiltak (i alle 3 regioner)
forankring og prosess
Forankring og prosess
 • Drøfting i referansegruppen (i IN) en del av prosessen
 • Regionrådets vedtak:
 • 1. Indre Namdal regionråd tar informasjon fra Skognæringa i Indre Namdal til orientering
 • 2. Styringsgruppa for Skognæringa i Indre Namdal gis i mandat til å utarbeide en skisse/prosjektplan til videreføring av tiltak og aktiviteter i prosjektet, med følgende føringer:
 • - Pådriverrollen skal være i fokus
 • - Namdalsperspektivet utredes
 • - Langsiktighet
 • 3. Regionrådet gir innspill til skissen i møte den 19. juni
 • 4. Regionrådet godkjenner prosjektplan i møte 4. september og søknader om medfinansiering sendes i etterkant av dette.
 • Politisk i Region Namdal (AU)
finansiering
Finansiering
 • Kommunene (Regionrådene/regionale fond)
 • Fylkeskommunen
 • Fylkesmannen
 • Industrien
 • Skogaktørene
 • SLF/departement
 • Andre eksterne finansieringskilder?