Download
kata pemeri ialah kata tugas yang menghubungkan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KATA PEMERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KATA PEMERI

KATA PEMERI

187 Views Download Presentation
Download Presentation

KATA PEMERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kata pemeri ialah kata tugas yang menghubungkan frasa subjek dengan frasa predikat. KATA PEMERI • Katapemeriialahkatatugas yang menghubungkanfrasasubjekdenganfrasapredikat.

 2. KATA PEMERI 2 JENIS adalah ialah

 3. KATA PEMERI ialah Menghubungkansubjekfrasanamadenganpredikatfrasanama

 4. KATA PEMERI adalah • menghubungkansubjekfrasanamadenganpredikatfrasaadjektifataupredikatfrasasendinama

 5. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaankataadalah • ditempatialah

 6. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaankataialah • ditempatadalah

 7. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaankataadalah • dihadapankatakerja

 8. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaankataadalahpadaawalayat

 9. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaanungkapanadalah + katakerja

 10. KATA PEMERI • Kesilapanpenggunaanungkapanadalah + katakerja Ayatataufrasadiatasdikategorikansebagaifrasa yang salahkeranatanpakataadalah, ayatataufrasatersebutsudahmencapaimaksuddanmenepatistrukturtatabahasa. Katapemeriadalahhanyabolehdiikutiolehkatasendinamadankataadjektif yang bersifathuraian.

 11. KATA PEMERI • Catatan/kesimpulan Katapemeriialahhanyabolehdiikutiolehkatanamaataufrasanama yang bersifatpersamaansahaja. Katapemeriadalahhanyabolehdiikutiolehkatasendinamadankataadjektif yang bersifathuraiansahaja.

 12. SEKIAN , TERIMA KASIH