neobnoviteln zdroje energie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - PowerPoint PPT Presentation

studs
211 Views
Download Presentation

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Martina Podskalská 4.A

 2. Obsah prezentace • Definice • Rozdělení neobnovitelných zdrojů energie • Výhody a nevýhody • Situace v České republice

 3. Neobnovitelné zdroje energie • Omezené množství • Dlouhodobá potencionální regenerace • Hrozí brzké spotřebování • Desítky nebo stovky let • Většina výroby elektrické energie

 4. Výhody a nevýhody Nižší náklady Větší efektivita Tradice Znečišťování přírody Blížící se úplné vyčerpání zásob

 5. Typy zdrojů 1) Fosilní paliva • Uhlí • Ropa • Hořlavé břidlice a písky • Rašelina • Zemní plyn 2) Jaderné palivo • Uran 238, 235

 6. Celkový počet Podíl na celosvětové výrobě el.energie

 7. Uhlí • Hlavní zdroj energie fosilních paliv Nejvydatnější zásoby Spalováním uniká do atmosféry CO2 a síra kyselé deště Ekologicky nejnebezpěčnější Uvolňování kysličníku uhličitého =skleníkový plyn

 8. Ropa • 2030 mělo dojít k „ropnému zlomu“ • Nová naleziště tuto hrozbu odvrátila • Vydržet by měla minimálně 200 let Díky novým technologiím bude možné získat více ropy Neustále se nacházejí nová ložiska Spotřebovává se rychleji, než se vytváří Znečisťování moře při haváriích tankerů Uvolňování kysličníku uhličitého při spalování

 9. Světové zásoby ropy

 10. Světové zásoby ropy

 11. Zemní plyn Levné, ale přitom kvalitní palivo Nalézá se společně s ropou, uhlím, nebo samostatně Velmi malé znečišťování vzduchu při spalování Vrchol zemního plynu by měl nastat 2010-2020

 12. Světové zásoby ropy a zem.plynu

 13. Jaderné palivo Je mnohem ekologičtější, téměř žádné skleníkové plyny Jaderné elektrárny jsou velmi spolehlivé Ukládání radioaktivního odpadu Tragedie v Černobylu

 14. Energetika v ČR Uhlí • ČR je na primární energetické zdroje poměrně chudá • V zásobách uhlí jsme zatím soběstační • 3700 miliónů tun hnědého a více než 2300 miliónů tun černého uhlí • Hnědé uhlí je hlavním palivem českých tepelných elektráren • Uhelné elektrárny představují asi 70 % instalovaného výkonu české elektroenergetiky

 15. Energetika v ČR Ropa a zemní plyn • Ropa je zajišťování dovozem – dálkovými ropovody • Vlastní těžba zajišťuje pouze okolo 4 % spotřeby • Tuzemská spotřeba ropy je asi 8 milionů tun ročně • Většina zemního plynu je zajišťována dovozem • Vlastní těžba tvoří asi 1 % tuzemské spotřeby

 16. Energetika v ČR Budoucnost • Aktuální záměr je obnovit současné výrobní kapacity využívající fosilní paliva a vystavět nové • Obnova elektráren začne po roce 2010 • Do roku 2030 má dojít k úplné výměně výrobních kapacit hnědouhelných i černouhelných elektráren, zdrojů na zemní plyn, o přírůstku výkonu o 1200 MW uvažuje i jaderná energetika.

 17. Kjótský protokol • Dojednán v prosinci 1997 • Protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách • Snaha snížit emise skleníkových plynů o 5,2% • CO2, methan, oxid dusný, hydrogenové fluorovodíky, polyfluorovodíky, fluorid sírový

 18. Bibliografie • www.google.com • Vodní a tepelné energie • www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/energetika-geografie-cr.htm • Wikipedie • www. cs.wikipedia.org/wiki/Ropa • www. cs.wikipedia.org/wiki/Neobnovitelné_zdroje_energie • www. cs.wikipedia.org/wiki/Kjótský_protokol • Zdroje energie • www. zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/neobnovitelne-zdroje-energie

 19. KONEC