1 / 25

Banskobystrický geomontánny park (projekt v regióne Banská Bystrica) Ing. arch. Iveta Kavčáková

Banskobystrický geomontánny park (projekt v regióne Banská Bystrica) Ing. arch. Iveta Kavčáková. Partnerstvo v programe LEADER Slovenská Ľupča 18. jún 2009. PREDMET ČINNOSTI: Získavanie, spracovávanie a šírenie informácií a poznatkov o geomontánnom parku Koordinácia spoločných postupov

stuart
Download Presentation

Banskobystrický geomontánny park (projekt v regióne Banská Bystrica) Ing. arch. Iveta Kavčáková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Banskobystrický geomontánny park(projekt v regióne Banská Bystrica)Ing. arch. Iveta Kavčáková Partnerstvo v programe LEADER Slovenská Ľupča 18. jún 2009

 2. PREDMET ČINNOSTI: Získavanie, spracovávanie a šírenie informácií a poznatkov o geomontánnom parku Koordinácia spoločných postupov Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia kult.-hist., prírodných a geologických daností územia Organizovanie, spoluorganizovanie akcií – prezentácia územia Vzdelávacie a výchovné podujatia Príprava, spracovanie a manažment rozvojových projektov Zabezpečovanie ďalších činností na podporu rozvoja geomontánneho parku Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park

 3. EURÓPSKA SIEŤ GEOPARKOV Čo je to geopark v EGN? Geopark je územie s geologickým dedičstvom európského významu so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a so silnou riadiacou štruktúrou, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, aby sa napomohlo jeho ďalšiemu rozvoju. Kedy bola táto sieť založená? EGN bola založená v júni roku 2000 štyrmi územiami, po jednom z Francúzska, Nemecka, Grécka a Španielska. Táto sieť bola založená pomocou financovania z programu LEADER IIC. Čo je hlavným cieľom tejto siete? Hlavným cieľom tejto siete je zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparku využívaním geologického dedičstva daného územia, najmä prostredníctvom rozvoja geoturistiky. Je našou povinnosťou, aby sa týmto spôsobom mohla rozvinúť geoturistika v európskom meradle. Geoturizmus – je druh rekreačno-kultúrneho CR zameraného na návštevu a spoznávanie geologických a geomorfologických hodnôt určitého územia.

 4. GEOPARK AKO STRATÉGIA Nová stratégia v záujme zvýšenia hodnoty tých miest na povrchu Zeme, ktoré sú kľúčovými svedkami jej histórie. GEOPARK AKO ÚZEMIE Územie, ktoré obsahuje veľký geologický potenciál s vývojovou stratégiou trvaloudržateľného rozvoja územia, podporovanou európskym programom. Európsky geopark musí zahŕňať určitý počet geologických fenoménov s jednotnou dôležitosťou, kvôli ich vedeckej hodnote, vzácnosti, umeleckej a výchovnej hodnote, ale tiež môžu byť súčasťou archeologického, ekologického, historického alebo kultúrnehopotenciálu. Banskobystrický geomontánny park

 5. Prečo program LEADER ? Ide o možnosť získania podpory obcí(malých ale aj tých v inovačných póloch rastu)pre aktivity miestnych rozvojových aktérov(školy, združenia, podnikateľov a iných)menšieho charakteru(nízkonákladové investície),ktoré sú cez fondy EÚ málo alebo vôbec nie prístupné. Ide o rozhodovanie tzv. miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorá môže na svoju stratégiu dostať spoločný „balík“ zdrojov, o ktorých bude aj rozhodovať.

 6. Prečo program LEADER ? • veľká atraktivita vidieckeho priestoru Banskobystrického okresu - prítomnosť veľkého, najmä geomontánneho, ale i kultúrno-historického, prírodného potenciálu a pociťovaná potreba jeho lepšieho využívania a potreba rozvoja • existujúca potreba spolupracovať a kooperovať, zapojiť všetkých aktérov rozvoja – existencia verejno-súkromného partnerstva v rozvoji CR (OZ BBGMP) • existencia rozvojových stratégií dotknutých obcí • možnosti podpory rozvoja vidieka z mimoobecných zdrojov • absencia spoločnej stratégie • existencia ale nepripravenosti ľudského potenciálu • nedostatočný prístup k zdrojom pre rozvoj malých obcí

 7. Čo je úlohou projektu„Rozvoj vidieckeho územia banskobystrického geomontánneho parku prístupom LEADER“ • zvyšovanie zručností ľudí na realizáciu rozvoja • lepšie poznanie o tom, aké hodnoty máme a spôsob ako lepšie využiť existujúce zdroje • vypracovanie spoločnej integrovanej stratégie rozvoja vidieka • realizácia investičných a neinvestičných projektov • príprava územia a zdrojov pre vstup nových investícií • zvýšenie konkurencieschopnosti územia • zlepšenie informovanosti a marketing • komplexné riadenie rozvoja a jeho sledovanie Projekt má za úlohu :

 8. Brusno, Ľubietová, Lučatín, Hiadel, Medzibrod, Moštenica, Pohronský Bukovec, Povrazník, Strelníky, MR RENTaRMotyčky, Turecká, Dolný Harmanec, Staré Hory, Donovaly, Harmanec, Špania Dolina MR Starohorská dolinaBaláže,Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod,,Selce,Slovenská ĽupčaMR Pod panským dielomKráliky,Riečka, Tajov, Kordíky MR Kremnické vrchy východPonikyMR Severné Podpoľanie LEADER - účasť

 9. LEADER - územie

 10. Základné charakteristiky územia VSP BBGMP:Počet obcí: 28 z toho vidieckych obcí: 25Rozloha územia: 543,1 km2Počet obyvateľov: 21 399 z toho počet obyvateľov vo vidieckych obciach: 19 292Hustota osídlenia: 39,40 obyv.na km2Počet členov partnerstva: 19z toho sektor súkromný: 5, občiansky: 5, verejný: 9 LEADER - fakty

 11. O čom je projekt? Názov: Rozvoj vidieckeho územia Banskobystrického geomontánnehoparku prístupom LEADER Program rozvoja vidieka 3. Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva 3.5. Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja Cieľ projektu: Zvýšiť pripravenosť verejno-súkromného partnerstva zabezpečiťekonomický rozvoj vidieckeho územia budovaním produktu „Banskobystrický geomontánny park“ prístupom LEADER

 12. O čom je projekt? Špecifické ciele: • Posilniť kapacity verejno-súkromného partnerstva pre efektívnu prípravu a implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia • Zvýšiť informovanosť verejnosti o princípoch prístupu LEADER a ich uplatňovaní v území. • Spracovať integrovanú stratégiu rozvoja územia a akčný plán pre os 4 LEADER. AKTIVITY: 1. vypracovanie PHSR pre MR RENTaR 2.2. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia VSP BBGMP 3.3 zdelávanie zamestnancov a členov výkonných orgánov verejnosúkromného - partnerstva 4. informovanie a realizácia propagačných podujatí v území na podporu princípov prístupu LEADER a prezentácie integrovanej stratégie územia

 13. Mikroregión Kremnické vrchy - východ

 14. Mikroregión Kremnické vrchy - východKráliky, Riečka, Tajov, Kordíky • Zlepšiť vzhľad obcí a kvalitu ich životného prostredia • Podporovať miestnu identitu, zlepšiť propagáciu mikroregiónu a spoločný marketing • Vybudovať informačný systém mikroregiónu • Vybudovať nové športové zariadenia, dobudovať a skvalitniť športové strediská • Vybudovať zariadenia pre poskytovanie doplnkových služieb a tradičnú miestne špecifickú výrobu • Podporovať budovanie bežeckých, turistických a cykloturistických trás a tratí

 15. MR Pod Panským dielom

 16. MR Pod Panským dielomBaláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, 1. využitie prírodného potenciálu 2. vyššia aktivizácia obyvateľstva 3. rozvoj prímestského cestovného ruchu 4. využitie krajinných podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu 5. budovanie stredísk CR 6. využitie kult. a historického potenciálu a montánnej histórie (baníctvo) 7. rozvoj remesiel a nových atraktivít 8. dobudovanie a zveťadenie infraštruktúry 9. využitie priaznivého dopravného spojenia

 17. MR RENTaR

 18. MR RENTaRRegión Nízkych Tatier a RudohoriaBrusno, Hiadeľ, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Pohronský Bukovec, Povrazník, Strelníky • Zvýšenie informovanosti o území • Zjednotenie identity MR • Zníženie emisného zaťaženia územia zmenou palivovej základne vykurovania domov na báze dreva • Možnosti bývania v atraktívnom prostredí • Prepojenie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s obnovou tradičných remesiel (výroba dreveného riadu a náradia, tradičné spracovanie ľanu...) • Rozvoj netradičného a extenzívneho poľnohospodárstva (pestovanie liečivých rastlín, včelárstvo, malé agrofarmy • Využitie zručností ľudí v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, spracovaní drevnej suroviny a remeselnej výrobe • Zvyšovanie vedomostí a osveta v oblasti cestovného ruchu

 19. MR Starohorská dolina

 20. MR Starohorská dolinaDolný Harmanec, Donovaly, Harmanec, Motyčky, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká • Budovanie partnerstva obcí pre trvaloudržateľný rozvoj • Zvýšenie príťažlivosti obcí • Zlepšenie sociálneho prostredia obyvateľov obcí • Budovanie lepších podmienok pre podnikanie • Využívanie kultúrno-historického potenciálu územia, montánnych prírodných a industriálnych daností, budovanie horského a podhorského turizmu • Rozvoj a zvyšovanie kvality ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb • Rozvojpodmienok pre individuálne formy rekreácie (agroturistika, ubytovanie a doplnkové služby na súkromí, hipoturistika, kultúra, náučné trasy, múzeum geomontanistiky, banský skanzen, skanzeny v prírode, atď.)

 21. PonikyMikroregión SEVERNÉ PODPOĽANIE

 22. PonikyMikroregión SEVERNÉ PODPOĽANIE 1. Zastavenie poklesu ekonomickej sily, ktorej dôsledkom je pokles poľnohospodárskej a lesnej produkcie 2. Dobudovanie technickej infraštruktúry 3. Zatraktívnenie obcí 4. Zvýšenie historického, kultúrneho a environmentálneho povedomia a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 5. Oživenie a rozvoj tradičného poľnohospodárstva ekofarmy, včelárstvo, ovocinárstvo, salašníctvo, pestovanie liečivých rastlín, zemiakov, ľanu 6. Finálne spracovanie drevnej hmoty 7. Ponuka produktu CR – rozvoj vidieckej turistiky a rekreácie 8. Rozvoj remesiel a kultúrnych tradícií 9. Rozvoj občianskych aktivít

 23. Čo sa nám doteraz podarilo? • Založiť verejno-súkromné partnerstvo (OZ BBGMP) • Skoordinovať obce pre vstup do partnerstva a projektu (VZN obcí) • Podať žiadosť o podporu na vypracovanie integrovanej stratégie (Program rozvoja vidieka) • Uskutočniť programovanie rozvoja (PHSR) v mikroregiónoch • Informovať o programe LEADER v mikroregiónoch (R-ZMOS BB) • Založiť I. spoločný fond obcí na pomoc pri realizácii projektu • Vytvoriť pracovnú skupinu miestnych manažérov pre tvorbu stratégie • Vytvoriť I. návrh zástupcov budúceho riadiaceho orgánu • Vytvoriť logo pre propagáciu a web stránku • Uskutočniť I.polovicu vzdelávania pracovnej skupiny • Vypracovať 1/3 auditu zdrojov

 24. Čo nás ešte čaká • Posilniť a upevniť verejno-súkromné partnerstvo (OZ BBGMP) • Uskutočniť II.polovicu vzdelávania pracovnej skupiny • Ustanoviť štruktúru MAS • Získať informácie o rozvojových zámeroch z územia • Vypracovať stratégiu rozvoja prístupom Leader • Uskutočniť vzdelávanie riadiacej štruktúry budúcej MAS (RO MAS) • Vypracovať implementačný rámec realizácie stratégie • RO MAS schváliť Integrovanú stratégiu • Vypracovať žiadosť o nenávratné finančné prostriedky s prílohami • Podať žiadosť o podporu na program LEADER os 4 – získať finančnú podporu na integrovanú stratégiu (december 2009) • Založiť I. spoločný fond obcí na pomoc pri realizácii projektu • Realizovať IS – projekty rozvoja, marketing a spoluprácu

 25. Ďakujem za pozornosť

More Related