Poji ovnictv
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Pojišťovnictví. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). Kapitola 8. – Pojistně technické riziko a další rizika. Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko a jeho druhy Možnost vyrovnání se s pojistně technickým rizikem Další specifická rizika Hospodaření pojišťovny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poji ovnictv

Pojišťovnictví

Ing. Vojtěch Jindra

Katedra ekonomie (KE)


Kapitola 8 pojistn technick riziko a dal rizika

Kapitola 8. – Pojistně technické riziko a další rizika

Rizika v činnosti pojišťoven

Pojistně technické riziko a jeho druhy

Možnost vyrovnání se s pojistně technickým rizikem

Další specifická rizika

Hospodaření pojišťovny

Solventnost pojišťovny


Rizika v innosti poji oven
Rizika v činnosti pojišťoven

 • Podnikatelská rizika:

  • Strategické (nebezpečí nesprávného zaměření na trhy, produkty)

  • Provozní (nesprávné použití kontrolních a řídících mechanismů)

  • Riziko právního prostředí (měnící se právní prost., zdanění,…)

  • Rziko obchodních vztahů (nedodržení smluvních závazků)

  • Riziko reputace (špatné vnímání podniku ze strany veřejnosti)

 • Rizika specifická pro podnikání v oblasti pojišťovnictví

  • Pojistně technické riziko (skutečnost, že pojišťovna pracuje s nahodilostí a že rozsah pojist. plnění nelze dopředu přesně určit)

  • Riziko ze zajištění (souvisí s možností nesolvent. zajistitele)

  • Riziko investičního portfolia (otázka výběru správných investic)

  • Riziko nesolventnosti (riziko neschop. úhrady závazků pojišť.)


Pojistn technick riziko ptr
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Výsledky hospodaření pojišťoven závislé na velikosti přijatého pojistného a výši výdajů pojišťovny

 • Výdaje tvořeny výdaji na pojistná plnění a výdaji na správní režii

 • Příjmy tvořeny pojistným

 • Pojistné tvořeno (netto pojistné, kalkulované správní náklady, kalkulovaný zisk)

 • PTR souvisí s výkyvy v hospodaření pojišťovny, kdy dochází k jinému vývoji výdajů, než se předpokládalo v kalkulaci pojistného


Pojistn technick riziko ptr1
Pojistně technické riziko (PTR)

 • PTR znamená možnost vzniku odchylky mezi skutečnou a kalkulovanou výší pojistných plnění a ostatních výdajů pojišťovny.

 • Může vzniknout kladná odchylka, tj. technický zisk, nebo záporná odchylka, tj. technická ztráta

 • Odchylky skutečnosti od kalkulace mají různý původ, podle něhož se rozlišují druhy rizika


Pojistn technick riziko ptr2
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Náhodné riziko

 • Náhodné kolísání kolem očekávaného průměrného škodného průměru, který se v čase v podstatě nemění

 • Z hlediska rozsahu náhodného rizika rozlišujeme:

  • Normální náhodné riziko – škodní průběh vykazuje běžné odchylky od očekávaného průměru

  • Katastrofální náhodné riziko – škodní průběh ovlivňován škodami velkého rozsahu, které se velmi obtížně zahrnují do kalkulací


Pojistn technick riziko ptr3
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Riziko změn

 • Situace, kdy se mění podmínky, za kterých bylo stanoveno pojistné, tedy mění se podklady pro jeho výpoče

 • PTR se realizuje v důsledku změn ve výskytu rizika

 • Změny v rizikovosti jsou trojího druhu:

  • Změny cyklické (dochází v návaznosti na průběh hosp. cyklů)

  • Změny trendové (dochází v návaznosti na strukturální, biologické, klimatické a podobné změny)

  • Změny nepravidelné (např. v návaznosti na výkyvy počasí)


Pojistn technick riziko ptr4
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Riziko omylu

 • Škodní průběh byl nesprávně odhadnut

 • Vyplývá z možnosti nesprávného stanovení ceny pojistných produktů pojišťovnou (např. nepřiměřené metody, neodpovídající podklady využívané pojišťovnou)

 • Zeširšího pojetí se projevuje:

  • V neadekvátnosti stanovení velikosti pojistného

  • V míře neadekvátnosti příříslušných druhů pojistně technických rezerv

 • Riziko nesprávného stanovení ceny pojištění souvisí se skutečností, že pojistné je třeba určit dopředu


Pojistn technick riziko ptr5
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Cena vychází:

  • Z nároků na pojistné plnění

  • Z výše správních nákladů spojených s pojištěním

 • Pod pojem PTR lze zařadit i riziko spojené se skutečností, že k výplatě pojistných plnění dojde dřív než se očekávalo, tzv. riziko načasování, při němž v důsledku nečekaně rychlého vyřízení pojistného plnění dochází ke ztrátě v důsledku ztráty na úrokovém výnosu.


Pojistn technick riziko ptr6
Pojistně technické riziko (PTR)

 • Důvody nesprávného stanovení pojistného:

  • Nedostatek spolehlivých stat. údajů

  • Nesprávné zpracování stat. údajů

  • Změny pojištěných rizik

  • Neodpovídající kalkulace výše správních nákladů

  • Agresivní obchodní politika v daném segmentu pojištění

  • Četnost pojistných plnění se liší od teoretické četnosti


Mo nosti vyrovn v n se s ptr
Možnosti vyrovnávání se s PTR

 • Při vyčíslování budoucího vývoje škodného průběhu je nutné zohlednit zejména riziko změn a riziko omylu

 • Pojišťovna provádí tzv. risk management, tzn. identifikuje PTR, kvantifikuje PTR a zabývá se způsobem řešení pojistně technického rizika

 • Pojišťovny mají několik možností, jak řešit existenci PTR:

  • Využití dokonalejších matematických modelů v kalkulaci pojist.

  • Vyrovnávání rizik rozložením

  • Diverzifikace rizik (snaha nespecializovat se jen na určitý druh)

  • Tvorba výkyvových rezerv (rozložení rizika z časového pohledu)

  • Přenesení rizik na další pojišťovací instituci (vysoká rizika se rozdělují mezi více subjektů, rozkládání rizik se zde uskutečňuje zejména prostřednictvím zajištění)


Tr n riziko
Tržní riziko

 • Spojeno s možnou ekonomickou ztrátou v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen instrumentů finančního trhu, či komodit

 • Dalšími částmi jsou například nejistota týkající se velikosti budoucích závazků, garance a finanční opce, riziko spojené s dopady inflace na činnost pojišťovny


V rov riziko
Úvěrové riziko

 • Souvisí s možností nesolventnosti zajistitele, a tedy následnými problémy při úhradě závazků pojišťovny

 • Představuje možnost výpadků v úhradě pohledávek

 • Při řešení této otázky jde zejména o výběr spolehlivého zajistitele


Dal rizika
Další rizika

 • Riziko likvidity

  • Pojišťovna není schopna vyrovnat své finanční závazky efektivně a v okamžiku, kdy má tyto závazky uhradit

  • Lepší řízení rizika znamená věnovat náležitou pozornost cash flow

  • Operační riziko

  • Možnost potenciální ztráty v důsledku nedostatků nebo selhání interních procesů, informačního systému nebo v důsledku vlivu externích činitelů

  • Zejména se vyskytuje u neživotních pojišťoven


Opera n riziko
Operační riziko

 • Zejména zahrnuje

 • Provozní a transakční riziko

 • Riziko systému

 • Riziko právního prostředí

 • Riziko s prodejem produktu, který nebyl dostatečně vysvětlen klientovi

 • Nástroje, které pomáhají při tzv. řízení rizik:

 • Získávání informací týkající se rizika

 • Působení na riziko

  • Tvorba dostatečně velkých pojistných kmenů

  • Nabídka několika skupin pojistných produktů

 • Finanční opatření


 • Hospoda en poji ovny
  Hospodaření pojišťovny

  • V rámci hospodaření pojišťovny je základní otázkou stanovení velikosti pojistného, stanovení optimální ceny za krytí příslušného rizika

  • Složitost přesného stanovení ceny pojištění vyplývá z prvku nahodilosti

  • Při stanovení ceny se vychází z budoucích výdajů na pojistná plnění, která nejsou podrobně dopředu známa

  • Při určování ceny pojištění vychází pojišťovna z pojistně technických metod a postupů

  • Cena bývá ovšem modifikována v závislosti na tržních podmínkách, v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po daném pojistném produktu

  • V souvislosti s provozováním pojistných produktů lze v rámci činnosti pojišťoven vymezit následující strukturu nákladů a výnosů pojišťovny


  Hospoda en poji ovny1
  Hospodaření pojišťovny

  • Náklady pojišťovny

   • Náklady na pojistná plnění, včetně nákl. na likvid. pojist. Událostí

   • Náklady spojené s tvorbou technických rezerv

   • Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

   • Správní režie (náklady na správu pojistných smluv,…)

   • Náklady na finanční umístění prostředků pojistně tech. Rezerv

   • Ostatní náklady (náklady na daně,…)

   • Mimořádné náklady

  • Výnosy pojišťovny

   • Výnosy z pojistného, tj. předepsané pojistné

   • Použití technických rezerv

   • Výnosy z umístění prostředků pojistně technických rezerv

   • Výnosy z provizí, tzn. především z provizí od zajistitelů

   • Ostatní výnosy

   • Mimořádné výnosy  Hospoda en poji ovny3
  Hospodaření pojišťovny

  Vysvětlení některých pojmů z bilance pojišťovny

  • Nehmotná aktiva – například zřizovací výdaje, goodwill, software

  • Finanční umístění – jednotlivé druhy finančních investic

  • Pohledávky – pohledávky z přímého pojištění a zajištění

  • Ostatní aktiva – hmotný movitý majetek, pořízení majetku,…

  • Základní kapitál a fondy – vlastní kapitál pojišťovny

  • Technické rezervy – jednotlivé druhy pojistně technických rezerv

  • Rezervy na ostatní rizika – netechnické rezervy a jiné rezervy

  • Závazky – z přímého pojištění a zajištění

  Solventnost poji ovny
  Solventnost pojišťovny

  • Schopnost pojišťovny uhradit ve stanoveném objemu a čase všechny své závazky vyplývající z uzavřených smluv a ostatních závazků pojišťovny

  • Solventnost sledují samotné pojišťovny, ale je sledována současně státními dozory

  • Charakteristickým rysem pojištění je časový nesoulad mezi zaplacením pojistného a poskytnutím pojistného plnění, tzn., že platby za službu se získávají před vlastní službou – poskytnutím pojistné náhrady


  Solventnost poji ovny1
  Solventnost pojišťovny

  • Pojistná událost může vzniknout i několik let potom, co bylo pojistné zaplaceno. Důsledky toho se projevují v následujícím:

   • Získané pojistné musí být spolehlivě investováno takovým způsobem, který je možné lehce realizovat do doby, kdy pro pojistitele vznikne povinnost uskutečnit pojišťovací službu

   • Praxe nemusí potvrdit správnost odhadnutých závazků oproti skutečně poskytovaným pojistným náhradám

   • Náklady na pojišťovací služby se odhadují pomocí matematicko-statistických metod předem, zatímco skutečné náklady se ukážou daleko později

   • Rozdíly ve výnosech z investic mohou mít vliv na výplatu sjednaných pojistných částek

  • Pojišťovna může pracovat bez problémů i v případě krátkodobého nesouladu mezi inkasem pojistného a výplatou pojistného plnění


  Solventnost poji ovny2
  Solventnost pojišťovny

  • Je nutné stanovit určitou hranici bezpečnosti, aby se čelilo mimořádným okolnostem, které se v pojišťovací praxi mohou vyskytnout

  • Z hlediska uvedených rysů je schopnost pojistitele poskytnout pojistná plnění v každém okamžiku závislá na následujících faktorech:

   • Jak uvážlivě jsou odhadnuty všechny závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv

   • Jakým způsobem jsou pokryty budoucí závazky

   • Velikost technických rezerv a míra zajištění

   • Závazky z pojistných smluv by měly být pokryté investováním do aktiv odpovídajících požadavkům bezpečnosti

   • Pojistitel disponuje vlastními fondy, které jsou adekvátní úrovni pojišťovacího obchodu v takové výši, aby mohl vyrovnat podstatné rozpory v aktivech a pasivech


  Solventnost poji ovny3
  Solventnost pojišťovny

  • Při posuzování schopnosti pojišťovny dostát nyní i v budoucnosti svým závazkům je třeba rozlišovat následující skutečnosti:

   • Adekvátnost cen pojistných produktů ve vztahu k velikosti pojistných plnění

   • Způsob řešení budoucích výdajů na pojistná plnění – stav pojistně technických rezerv, míra zajištění

   • Složení investičního portfolia pojišťovny

   • Kapitálová přiměřenost pojišťovny

  • Výskyt pojistných událostí a výše škod jimi způsobených jsou náhodné

  • Na základě různých dat lze získat představu o průměrné frekvenci pojistných událostí a průměrné výši škod a o kolísání těchto veličin = tyto znalosti se projevují v sazbách pojistného


  Solventnost poji ovny4
  Solventnost pojišťovny

  • Sledování solventnosti pojišťovny má zabezpečit, aby pojišťovna byla schopna splnit své závazky i v případě výskytu nepříznivých okolností

  • Z teoretického hlediska se při sledování solventnosti jedná o součást teorie rizika

  • Z hlediska praktických postupů se jedná o legislativně potvrzenou metodiku, která má zajistit, aby pojišťovna byla s velmi vysokou pravděpodobností schopna plnit své závazky i v nepříznivých obdobích  Solventnost poji ovny6
  Solventnost pojišťovny

  • Solventnost tedy sleduje vztah mezi základním kapitálem a vlastními rezervami nepodléhajícími závazkům na jedné straně, a ročním objemem obchodu pojišťovny na straně druhé. Pozitivně na takto definovanou solventnost působí:

   • Zvýšení základního kapitálu

   • Zvýšení rezerv nepodléhajících závazkům

   • Odevzdání větší části přijatého rizika do zajištění

   • Změna struktury pojišťovacího obchodu

  • Metody sledování solventnosti:

   • Metody vycházející ze souboru finančních ukazatelů

   • Metody založené na fluktuaci výše pojistného plnění nebo bankrotu

   • Vícefaktorové metody

   • Dynamické metody


  Solventnost poji ovny7
  Solventnost pojišťovny

  • Požadavky na solventnost jsou označovány jako požadovaná míra solventnosti, která může být pokryta prostředky opatřenými zvenku a interně nahospodařenými prostředky vlastního kapitálu různého druhu

  • Tato metodika je poměrně jednoduchým postupem, ale má určité nedostatky, například pojišťovna, která bude opatrnější při tvorbě sazeb a bude mít vyšší pojistné, bude nucena splnit vyšší minimální míru solventnosti


  Solvency i
  Solvency I.

  • Solventnost se sleduje jako vztah mezi základním kapitálem ,vlastními rezervami nepodléhající závazkům a ročním objemem obchodu pojišťovny

  • Odlišný postup propočtu pro životní a neživotní pojištění

  • Sleduje se:

   • Disponibilní míra solventnosti

   • Požadovaná míra solventnosti

   • Je stanoven tzv. minimální garanční fond vevýši 30 mil EUR


  Solvency i1
  Solvency I.

  • Pokud je disponibilní míra solventnosti větší než požadovaná míra solventnosti, je pojišťovna považována za solventní

  • Počítání solventnosti tímto postupem je jednoduché

  • Pojišťovna při zvyšujícím se pojistným má vyšší míru solventnosti


  Solvency ii
  Solvency II.

  • Kapitálové požadavky na pojišťovnu vycházejí z rizikové situace pojišťovny

  • Systém je založen na 3 pilířích vycházející ze struktury metodiky:

   • Pravidla týkající se finančních zdrojů pojišťovny

   • Pravidla pro vytváření interních modelů a postupů pro risk management

   • Pravidla vedoucí k vyšší transparentnosti, s významnou rolí ratingových agentur


  Solvency ii1
  Solvency II.

  • Hodnotí se :

   • Velikost vlastního kapitálu

   • Kvalitativně plnění požadvků na řízení rizik

   • Plnění požadavků na zveřejňování informací

   • 1. pilíř znamená:

   • Regulaci technických rezerv

   • Stanovení pravidel pro investování pojišťoven

   • Určení minimálního kapitálového požadavku pro zajištění pro zajištění určité garanční pojistky

   • Určení solventnostního kapitálového požadavku


  Solvency ii2
  Solvency II.

  • V 2. pilíř jde o sledování:

   • Systémů vnitřní kontroly a řízení rizik

   • Hodnocení a řízení kvalitativní stránky rizik

   • Dohled ze strany regulátora se soustřeďuje na funkčnost systémů řízení pojišťovny

  • 3. pilíř znamená uplatnění pricipů:

   • Povinného zveřejňování informací

   • Zvýšení transparentnosti posílení porovnatelnosti pojistných produktů