Pho ng quy hoa ch thu y l i o ng nam bo va phu ca n
Download
1 / 14

PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Vieän quy hoaïch thuûy lôïi mieàn nam. 2012. PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN. MỘT SỐ KẾT QuẢ Ứng dụng khoa học công nghệ trong Quy hoạch thủy lợi và các nghiên cứu liên quan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN' - strom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pho ng quy hoa ch thu y l i o ng nam bo va phu ca n

Vieän quy hoaïch

thuûy lôïi mieàn nam

2012

PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN

MỘT SỐ KẾT QuẢ Ứng dụng khoa học công nghệ

trong Quy hoạch thủy lợi và các nghiên cứu liên quan


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh

Sơ đồ tổng quát các công cụ mô hình, cơ sở dữ liệu được ứng dụng trong xây dựng các quy hoạch

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ

CSDL & GIS (ACCESS, ORCLE, Arcview GIS 3.2, ArcGIS, MapInfo...)

Moâ hình TVaên (TANK, SSARR, NAM,...)

Moâ hình CBN (MITSIM, MIKE BASIN,...)

Moâ hình xoùi lôû bôø soâng SMS 8.0, ...

Moâ hình tieâu nöôùc ñoâ thò MOUSE,...

Moâ hình thuûy ñoäng löïc hoïc (VRSAP, MIKE 11, ISIS,...)

Moâ hình chaát löôïng nöôùc (SAL, MIKE BASIN, MIKE 11,...)

Moâ hình toái öu (GAMS, LINGO, MATLAB...)


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh1

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng CSDL tài nguyên nước phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợi

Thực tế cho thấy, dữ liệu, thông tin có vai trò đặc biệt quan trong các hoạt động phát triển. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả các dữ liệu hiện có, giảm thiểu được thời gian thu thập, thu thập lại, có thể truy cập một cách nhanh nhất, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau,… là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với mục tiêu đó, Phòng Quy hoạch Thủy lợi Đông Nam bộ và phụ cận đã nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng CSDL tài nguyên nước trong các hoạt động của mình. CSDL này có thể liên kết được với các mô hình, liên kết với GIS,… Năm 2004, trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh, Phòng cũng đã xây dựng CSDL tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã chuyển giao cho các sở ngành liên quan. Hiện nay cơ sở dữ liệu TNN vẫn thường xuyên được cập nhật và ứng dụng tại Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

CSDL TNN lưu vực sông Đồng Nai

Liên kết với các mô hình

Liên kết với GIS (Arcview GIS 3.2)

CSDL TNN tỉnh Đồng Nai

Giao diện chính CSDL TNN Đồng Nai

Giao diện truy xuất dữ liệu

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh2

Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợi

Để nâng cao hiệu quả sử dụng các dữ liệu không gian trong nghiên cứu quy hoạch thủy lợi, phát triển tài nguyên nước, việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS được xem là một trong những hướng tiếp cận chính trong bối cảnh công nghệ máy tính đang ngày càng phát triển mạnh. Với mục tiêu đó, Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam đã chủ động nghiên cứu sử dụng các phần mềm GIS như Arcview GIS, ArcGIS, MapInfo, Map Window,… để xây dựng CSDL không gian về tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai từ năm 2002. Qua quá trình hoạt động, CSDL không gian này ngày càng được cập nhật và đang phát huy tốt hiệu quả sử dụng trong các công việc thường ngày của Phòng. Bên cạnh việc duy trì dữ liệu không gian, kết nối với dữ liệu thuộc tính, Phòng cũng đã xây dựng các công cụ cần thiết nhằm hỗ trợ các hoạt động truy xuất, phân tích, đánh giá dữ liệu không gian, xây dựng các bản đồ lũ, xói mòn,… Năm 2004, trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh, Phòng cũng đã xây dựng CSDL GIS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã chuyển giao cho các sở ngành liên quan. Hiện nay cơ sở dữ liệu GIS vẫn đang được cập nhật ứng dụng tại Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

CSDL GIS lưu vực sông Đồng Nai

Mưa TB tỉnh Đồng Nai

Bản đồ nguy cơ hạn tỉnh Đồng Nai

Bản đồ ngập lũ max tỉnh Đồng Nai

Mưa 3 ngày max tỉnh Đồng Nai

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh3

Sơ đồ tổng quát các công cụ mô hình được ứng dụng trong xây dựng các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch TNN

Song song với việc xây dựng các loại cơ sở dữ liệu, việc nghiên cứu học tập, tiếp cận mới, kế thừa các ứng dụng công cụ mô hình toán vào trong công tác nghiên cứu quy hoạch thủy lợi được Phòng Quy hoạch Thủy lợi Đông Nam bộ và phụ cận đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, nhiều công cụ mô hình toán được nghiên cứu, cải tiến, triển khai thực hiện và ứng dụng. Sau đây là một số ví dụ về việc ứng dụng các công cụ mô hình toán trong các nghiên cứu quy hoạch thủy lợi, phát triển tài nguyên nước của Phòng.

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh4

 • Quan nieäm (beå chöùa) ứng dụng trong xây dựng các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch TNN

 • Caùc moái quan heä theå hieän baèng caùc phöông trình toaùn (thoâng qua ñònh luaät baûo toaøn vaät chaát)

 • Theå hieän baèng maõ maùy tính (chöông trình)

 • Thöïc thi

Ñaát Röøng

Ñaát Troáng

Ñaát N.nghieäp

 • Möa

 • Boác hôi

 • Thaûm phuû

 • Quaù trình löu löôïng

Quaù trình löu löôïng tính toaùn, thöïc ño taïi TAØ LAØI

Ứng dụng mô hình mưa dòng chảy RRMOD trong xây dựng các quy hoạch thủy lợi

Quá trình thực hiện xây dựng mô hình thủy văn mưa-dòng chảy

Ví dụ kết quả mô hình mưa dòng chảy tỉnh Đồng Nai

Mô hình mưa dòng chảy RRMOD được ứng dụng trên lưu vực sông Đồng Nai từ những năm 90 khi thực hiện đề tài cân bằng nước Đông Nam bộ và phụ cận (KC12-05) và được Phòng cải tiến ứng dụng và chuyển giao trong đề tài cấp tỉnh năm 2004-2006. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng tại Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

Ứng dụng mô hình mưa-dòng chảy RRMOD

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh5

Ứng dụng mô hình SSARR trong trong nghiên cứu vận hành hồ chứa

SSARR là chữ viết tắt của từ tiếng Anh “Streamflow Synthesis And Reservoir Regulation”, có nghĩa là mô hình tổng hợp dòng chảy và điều tiết hồ chứa. Năm 1999, trong đề tài NCKH cấp bộ, phòng QHTL ĐNB&PC đã nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình SSARR trong điều tiết vận hành các hồ chứa lớn để làm giảm ngập lũ cho hạ lưu sông Đồng Nai. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng tại Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

Sơ đồ ứng dụng mô hình SSARR

cho lưu vực sông Đồng Nai

Hệ thống sông ngòi được quan niệm gồm lưu vực sông nhỏ, hồ chứa và các đoạn sông

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ

Giao diện chương trình SSARR

Sơ đồ lưu vực sông

Các thành tố thuỷ văn trong mô hình lưu vực


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh6

Ứng dụng mô hình mưa dòng chảy NAM (Đan Mạch) trong trong nghiên cứu xây dựng quy hoạch thủy lợi

Từ năm 2003, dưới sự tài trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Viện Thủy lực và Môi trường Đan Mạch (DHI) đã đào tạo, hướng dẫn, và chuyển giao nhiều bộ công cụ mô hình toán phục vụ nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước và môi trường như mô hình NAM, MIKE BASIN, MIKE 11, MIKE 11 GIS, MIKE 21,… cho Viện QHTL miền Nam. Từ đó, nhiều nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước do Phòng QHTL Đông Nam bộ và phụ cận phụ trách đều ứng dụng các công cụ này trong phân tích đánh giá tài nguyên nước. Mô hình mưa-dòng chảy NAM là một trong những số đó. Tuy vậy, do đây là mô hình thương mại nên việc sử dụng cũng còn hạn chế do cần phải có khóa cứng đi kèm. Để khắc phục nhược điểm này, Phòng đã chủ động xây dựng mô hình NAM trên phần mềm Excel tiện lợi hơn trong việc sử dụng.

Cấu trúc mô hình NAM

Lưu vực sông Đồng Nai

Giao diện các thông số mô hình NAM

Kết quả kiểm định mô hình NAM (DHI)

Kết quả kiểm định mô hình NAM Excel

Mô hình mưa-dòng chảy NAM trong Excel

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh7

 • Quan nieäm (nuùt, nhaùnh) trong trong nghiên cứu xây dựng quy hoạch thủy lợi

 • Caùc moái quan heä theå hieän baèng caùc phöông trình toaùn (thoâng qua ñònh luaät baûo toaøn vaät chaát)

 • Theå hieän baèng maõ maùy tính (chöông trình)

 • Thöïc thi

 • Doøng chaûy ñeán

 • Yeâu caàu söû duïng nöôùc

 • Caùc yeáu toá khaùc (Boác hôi, thaám…)

 • Caùc ñaúc tröng heä thoáng, coâng trình

Ứng dụng mô hình cân bằng nước MITSIM trong nghiên cứu xây dựng các quy hoạch thủy lợi

Sơ đồ cân bằng nước MITSIM LVS Đồng Nai và phụ cận

Thể hiện kết quả mô hình MITSIM lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

Mô hình cân bằng nước MITSIM được ứng dụng tại Viện QHTL miền Nam từ những năm 90, sau này được Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC cải tiến nâng cấp (dưới tên gọi mới BASSIM [BASin SIMulation]) và sử dụng trong nhiều nghiên cứu tính toán cân bằng nước lưu vực sông Đồng Nai. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng trong các nghiên cứu của Phòng.

Quá trình thực hiện xây dựng mô hình cân bằng nước lưu vực sông

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ

 • Quaù trình löu löôïng ñeán, söû duïng, coøn laïi cuûa heä thoáng


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh8

? trong trong nghiên cứu xây dựng quy hoạch thủy lợi

?

?

?

?

?

?

?

?

Ứng dụng mô hình cân bằng nước MIKE BASIN trong nghiên cứu xây dựng các quy hoạch thủy lợi

Sơ đồ cân bằng nước MIKE BASIN lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

Ví dụ kiểm định mô hình MIKE BASIN lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

Mô hình cân bằng nước MIKE BASIN được bắt đầu xây dựng và ứng dụng từ năm 2003. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng trong các nghiên cứu của Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ

Nhu

cầu

Nguồn

có sẵn


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh9

Ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 trong nghiên cứu xây dựng các quy hoạch thủy lợi

Sơ đồ mô hình thủy lực MIKE 11 vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai

Ví dụ kiểm định mô hình MIKE 11

vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai

Kết quả mô phỏng mặn bằng mô hình MIKE 11

vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai

Bên cạnh mô hình MIKE BASIN, mô hình thủy lực MIKE 11 cũng được bắt đầu xây dựng và ứng dụng từ năm 2003. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng trong các nghiên cứu của Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


Ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 GIS, MIKE 21 trong nghiên cứu đánh giá ngập lụt

Ứng dụng mô hình MIKE 21 đánh giá ngập lụt lưu vực sông Lá Buông thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ứng dụng mô hình MIKE 11, MIKE 11 GIS đánh giá vỡ đập hồ Hàm Thuận trên sông La Ngà

Ngập lụt hạ lưu Đồng Nai – Sài Gon (mô phỏng bằng MIKE11, MIKE 11 GIS)

Ứng dụng mô hình SMS nghiên cứu quy hoạch chống sạt lở lưu vực sông Phan

Ứng dụng mô hình SMS nghiên cứu sạt lở sông Sài Gòn khu vực Thanh Đa

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh10

Ứng dụng mô hình tối ưu hóa trong phân tích đánh giá tài nguyên nước

Năm 2001-2002, trong khuôn khổ dự án Đầu tư thủy nông, chính sách tài chính và phân phối nguồn nước ở Indonesia và Việt Nam (do ADB tài trợ), Viện Chính sách lương thực quốc tế Mỹ (IFPRI) đã phối hợp với Phòng Quy hoạch Thủy lợi Đông Nam bộ và phụ cận - Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam xây dựng mô hình tối ưu sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai. Mô hình được xây dựng trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận thu được từ việc sử dụng nước (bao gồm cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, phát điện, và phát triển nông nghiệp). Mô hình được ADB đánh giá cao. Hiện nay mô hình vẫn đang được cập nhật ứng dụng trong các nghiên cứu của Phòng QHTL Đông Nam bộ và PC – Viện QHTL miền Nam.

Sơ đồ mô hình tối ưu hóa GAMS lưu vực sông Đồng Nai

Quá trình thực hiện xây dựng mô hình tối ưu hóa sử dụng nguồn nước lưu vực sông

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh11

Một số công cụ nhỏ được xây dựng phục vụ phân tích đánh giá, tính toán,…

Bên cạnh các mô hình, công cụ đã nêu ở trên, để chủ động trong việc xử lý số liệu, tính toán, phân tích đánh giá kết quả, cán bộ của Phòng đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, công cụ liên quan. Dưới đây là một số công cụ nhỏ cần thiết.

Chương trình tính xác định dung tích hồ chứa cho hệ thống

Công cụ xác định ranh giới lưu vực sông nhỏ gọn nhưng rất tiện lợi

Công cụ vẽ đa giác Thiessen

Công cụ tổng hợp dữ liệu sử dụng đất từ bản đồ số

Chương trìn tính toán vẽ đường tần suất

Chương trình tính điều tiết lũ hệ thống hồ chứa

Chương trình tính xác định thiết kế tràn cho cả hệ thống

Chương trình tính toán thiết kế đập đất

Chương trình vẽ đường tần xuất liên kết Excel tiện lợi trong xử lý tổng hợp khối lượng dữ liệu lớn

kết quả Ứng dụng khoa học & công nghệ


ad