Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy
Download
1 / 31

Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy. Andrea Benková Lucia Miklósová Hana Váleková. Volebné súťaže. Jednoduchý model súťaže medzi politickými stranami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy' - stian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

Income distribution and trade policy.International negotiations and trade policy

Andrea Benková

Lucia Miklósová

Hana Váleková


Volebn s a e
Volebné súťaže

 • Jednoduchý model súťaže medzi politickými stranami

 • Prepodkladajme, že existujú dve navzájom si konkurujúce strany, z ktorých každá je ochotná sľubovať, aby vyhrala politické voľby. Môžu sa však podpísať len pod jeden spoločný projekt, napríklad úroveň colnej sadzby


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • Voliči sa líšia v politike, ktorú uprednostňujú

 • Krajina vyváža statok náročný na zručnosti a dováža statok náročný na prácu.

 • Voliči s vysokým levelom zručností budú podporovať nízke colné sadzby, avšak pre voličov s nižšou kvalifikáciou bude výhodnejšie, ak krajina uloží vysoké colné sadzby (Stolper-Samuelsonov efekt, kapitola 5)

 • Môžeme teda uvažovať o zoradení všetkých voličov v poradí, v akom uprednostňujú výšku colných sadzieb


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • Zlatá stredná cesta

 • Obe strany sa snažia konvergovať na colné sadzby, ktoré preferuje „priemerný volič“


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • Vládna politika by mala byť zvolená podľa toho, koľkých voličov uspokojí

 • Ak spôsobí straty niektorým ľudom, ale bude veľkým prínosom pre veľkú masu ľudí, mala by byť víťazná

 • Ak spôsobí rozsiahle straty a pomôže iba malej skupine ľudí, mala by byť tá porazená


Kolekt vne akcie
Kolektívne akcie koľkých voličov uspokojí

 • Politické aktivity v mene skupiny sú verejnosťou považované za dobré

 • Výhody tejto činnosti pripadajú na všetkých členov skupiny, nielen na jedinca, ktorý vykonáva danú činnosť

  • Spotrebiteľ napíše list kongresmanovi a požaduje nižšiu colnú sadzbu na jeho obľúbený dovážaný statok. Tento list zmení hlasovanie osoby v kongrese, čo rozhodne, že budú schválené nižšie tarify. Tým pádom všetci spotrebitelia daného statku majú prospech z nižších cien, aj v prípade, že sa neobťažovali písať listy.


Modelovanie politick ho procesu
Modelovanie politického procesu koľkých voličov uspokojí

 • Výhra vo voľbách – zásluha obhajovania populárnej politiky

 • Dostatočne veľký finančný príspevok – dôvod na zmenu obhajovanej pozície

 • Financie v hodnote stratených hlasov

 • Aukcie záujmových skupín – príspevky na politickú kampaň


Chr nen trh
Chránený trh koľkých voličov uspokojí

 • Poľnohospodárstvo

 • Nedostatok poľnohospodárov

 • Organizovaná a politicky silná skupina

 • Japonsko – zákaz dovozu ryže

 • USA – veľký vývozca potravín – tarify a dovozné kvóty nemôžu zvýšiť ceny


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • Odevný priemysel koľkých voličov uspokojí

 • Textil (pradenie a tkanie látok)

 • Oblečenie (montáž látky)

 • Silno chránené odvetvie pomocou dovozných kvót

 • Priemysel náročný na pracovnú silu avšak nenáročný na kapitál (v niektorých prípadoch stačí šijací stroj)

 • Vysoká komparatívna výhoda oproti krajinám s vyššou mzdou


Medzin rodn rokovania a obchodn politika
Medzinárodné rokovania a obchodná politika koľkých voličov uspokojí

 • Je ťažké vypracovať politiku na zvýšenie národného blahobytu

 • Dominancia záujmových skupín

 • USA a ďalšie krajiny postupne odstraňujú clá a rôzne iné prekážky

 • Nárast medzinárodnej integrácie

 • Vlády súhlasia zapojiť sa do vzájomného zníženia taríf


V hody rokovan
Výhody rokovaní koľkých voličov uspokojí

 • Vzájomná dohoda pomáha mobilizovať podporu voľnejšieho obchodu

 • Pomáha vládam predchádzať deštruktívnej obchodnej vojne

 • Konkurenčný výrobcovia sú lepšie informovaný ako spotrebitelia


Pr klad
Príklad koľkých voličov uspokojí

 • Existujú iba dve krajiny – USA a Japonsko

 • Majú iba dve politické voľby (voľný obchod alebo ochranu trhu)


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • Jednotlivé hodnoty prínosov v tabuľke predstavujú dva predpoklady

 • Aj keby každá vláda konala jednotlivo a bola by na tom lepšie, ak by využívala ochranu trhu, bol iba to iba jednorazový zisk.

 • Pre obe je najlepšou voľbou spolupráca – čiže voľný trh

 • Situácia známa z teórie hier – väzenská dilema

 • Súčasný systém medzinárodného obchodu je postavený na celom rade vzájomných dohôd


Medzin rodn obchodn dohody hist ria
Medzinárodné obchodné dohody – história predpoklady

 • 1930 U.S. - Smoot Hawley Act

  • nepodarený colný zákon, ktorý zvýšil americké sadzby na historicky vysokú úroveň

  • cieľ: zvýšiť ochranu domácich poľnohospodárov proti zahraničným dovozom poľnohosp. výrobkov

  • Začiatok rady kôl vedúcich k medzinárodnému koordinovanému zníženiu ciel


General agreement on tariffs and trade gatt
General Agreement on Tariffs and Trade - GATT predpoklady

 • Medzinárodná Zmluva o clách a obchode

  • Stanovuje pravidlá medzinárodného obchodu a obchodnú politiku

  • Cieľ: liberalizácia svetového obchodu, zabránenie zvyšovaniu ciel a colných dotácií, zabezpečenie zníženia colných bariér


Princ py gatt
Princípy GATT predpoklady

 • Ochrana domáceho hospodárstva – použitie tarifných prostriedkov

 • Zníženie tarifných bariér a zákaz ich opätovného zvýšenia

 • Určovanie obchodných podmienok

 • Tzv. „national treatment“ – upravenie uvalenia daní


Rokovania gatt trade round
Rokovania GATT – Trade Round predpoklady

 • 1947 – 1962 prvých päť kôl – krajiny medzi sebou rokujú, čo viedlo k upravovaniu colných sadzieb

 • 1964 – 1967 Kennedy round

 • 1973 – 1979 Tokyo round

 • 1986 – 1993 The Uruguay round

 • 1995 GATT nahradená WTO


Kennedy round
Kennedy round predpoklady

 • 6. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie ciel v hlavných priemyselných krajinách

 • antidumpingové opatrenia


Tokyo round
Tokyo Round predpoklady

 • 7. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie colných sadzieb podobne ako u Kennedy Round

 • netarifné dohody

 • rámcové dohody

 • zákon o dotáciách, vládnych objednávkach, technických prekážkach


The uruguay round
The Uruguay Round predpoklady

 • 8. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie colných sadzieb na celom svete

 • netarifné opatrenia

 • obchod so službami (nehmotné veci)

 • obchod s duševným vlastníctvom

 • nástup Svetovej obchodnej organizácie (WTO)


Word trade organization wto
Word Trade Organization - WTO predpoklady

 • medzinárodná organizácia

 • pravdilá týkajúce sa obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania prekážok v obchode

 • rieši spory členských štátov


Princ py wto
Princípy WTO predpoklady

 • voľný obchod – čím menej bariér, tým lepšie

 • zvyšovanie konkurencie

 • nediskriminovaný prístup – so všetkými krajinami treba zaobchádzať rovnako

 • trpezlivý trh pri adpatovaní sa menej rozvinutých krajín


Pr padov t dia oce
Prípadová štúdia – oceľ predpoklady

 • v marci 2002 váda USA uvalila 30% dovážané výrobky z ocele

 • oficiálny dôvod: priemysel U.S. čelí nárastu dovozu => snaha ochrániť domácich oceliarov

 • skutočný dôvod: obchodná politika + snaha získať voličov (voľby sa konali v roku 2004)

 • reakcia WTO – ak USA nezníži alebo nezruší clo, tak oni vyrúbia tarify 2 bilióny dolárov na americký vývoz

 • výsledok: U.S. zrušili zavedenie cla


Rokovania wto v dohe 2001
Rokovania WTO v Dohe (2001) predpoklady

 • Obchod s priemyselným tovarom je liberalizovaný => zisky z ďalšieho odbúravania beriér sa môžu zdať minimálne

 • Obchod s poľnohospodárskym (PĽH) tovarom je málo liberalizovaný => zníženie taríf = zvýšenie ziskov (Podľa Svetovej banky liberalizáciou PĽH obchodu možno dosiahnuť až 63% zo svetových ziskov z voľného obchodu)

 • Ubránenie sa deformáciám trhu

 • Dbať na potreby a záujmy rozvojových krajín

 • Vybudovať férový a trhovo orientovaný systém


Vyspel verzus rozvojov krajiny
Vyspelé verzus rozvojové krajiny predpoklady

 • Vyspelé krajiny si môžu dovoliť omnoho vyššie dotácie na danú produkciu

 • Príklad: Vysoké dotácie na produkciu bavlny v USA=> stlačenie svetových cien bavlny smerom nadol =>zníženie potenciálnych ziskov z produkcie bavlny rozvojových krajín =>zhoršenie životnej úrovne


Preferen n obchodn dohody
Preferenčné obchodné dohody predpoklady

 • Nediskriminačné tarify - čo platí pre jeden štát, platí aj pre druhý

 • Uprednostňujúce tarify tzv. preferenčné obchodné dohody – tarify sú pre jeden štát nižšie ako pre druhý proti pravidlám integračného zoskupenia, no existuje výnimka: Ak krajina A má nižšie clo na dovoz z krajiny B ako z C, je to prijateľné ak B a C majú navzájom dohodnuté nulové clo


Z na vo n ho obchodu verzus coln nia
Zóna voľného obchodu verzus colná únia predpoklady

 • Zóna voľného obchodu – krajiny si dodávajú tovary bez cla po vzájomnej dohode, ale colnú politiku voči ostatným krajinám si určujú už sami (napr. Severoamerická dohodo o voľnom obchode)

 • Colná únia – všetky krajiny, ktoré sú jej členom, majú spoločnú colnú politiku a colný sadzobník na dovoz z nečlenských štátov ( napr. EÚ)


Ban nov vojna
Banánová vojna predpoklady

 • Obchodný spor medzi USA a EÚ v oblasti importu banánov do EÚ  uprednosťňované niektoré krajiny tým, že mohli dovážať bez cla

 • Výsledok: - EÚ spor prehralo=>stanovili sa tarify na dovoz určitých tovarov z EÚ do USA ako náhrada spôsobených skôd pre USA

 • rokovania o výške cila skončili kompromisom


Summary
Summary predpoklady

 • Väčšina krajín sa pridržiava voľného obchodu ako žiadúcej politiky. Efektivita sa za pomoci voľného obchodu zvyšuje a produkuje zisk nad rámec obchodu.

 • Krajiny napriek všetkému môžu zlepšiť podmienky obchodu pomocou optimálnych taríf a vývozných daní. Malé krajiny však nemajú veľký vplyv na ich dovozné a vývozné ceny, takže nemôžu využívať tarify alebo iné opatrenia na zvýšenie a zlepšenie ich obchodných podmienok.


Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

 • GATT – je medzinárodná obchodná dohoda o clách a obchode

 • WTO – je medzinárodná organizácia určujúca pravidlá obchodu medzi členmi

 • Liberalizácia PĽH obchodu => vyššie zisky

 • Vyššie dotácie rozvinutých krajín => zníženie potenciálnych ziskov rozvojových krajín

 • Colná únia – forma medzinárodnej integrácie pre odstránenie vzájomných prekážok a ciel

 • Zóna voľného obchodu – dohoda 2 a viac krajín o vzájomnom znížení alebo odstránení cla na určité tovary