Provimet e lirimit 2012
Download
1 / 25

PROVIMET E LIRIMIT 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Tiranë , PRILL 2012. PROVIMET E LIRIMIT 2012. - Njohja me dokumentacionin e nevojshëm për zhvillimin e PL 2012 - Udhëzime për informatizimin e të dhënava dhe përpunimin statistikor të rezultateve të PL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROVIMET E LIRIMIT 2012' - stewart-english


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Provimet e lirimit 2012

Tiranë, PRILL 2012

PROVIMET E LIRIMIT 2012

- Njohja me dokumentacionin e nevojshëmpërzhvillimin e PL 2012

- Udhëzimepërinformatizimin e tëdhënavadhepërpuniminstatistikortërezultatevetë PL.

- Plotësimiitabelëssërezultatevetë PL dheipërgjigjevetënxënësvepërçdokërkesëtëpyetjeve.

Pregatitur nga:

Valbona SARAÇI, Ismet NESIMI


N detaje do t shohim
Në detaje do të shohim…

 • Forma e tabelës bazë të të dhënave të Dar/Za.

 • Udhëzime të përgjithshme dhe të detajuara për plotësimin e tabelës.

 • Forma e listës së pjesëmarrjes në provimet e lirimit.

 • Forma e listës së rregjistrimit në provimet e lirimit.Udh zime t p rgjithshme p r plot simin e tabel s
Udhëzime të përgjithshme për plotësimin e tabelës

 • Tabela bazë e të dhënave është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilës shkolla dhe me tej DAR/ZA, do të ndërtojë bazën e të dhënave për Provimet e Lirimit 2012.

 • Komisioni Shkollor i Provimeve të Lirimit (KSHPL) duhet ta plotësojë Tabelën bazë të të dhënave në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme. Plotësimi duhet të bëhet me shkronja të mëdha shtypi (kapitale) dhe detyrimisht në formatin e dhënë nga AKP.

 • Në Tabelën bazë të të dhënave, do të përfshihen të gjithë nxënësit që kanë mbaruar klasën e nëntë.


Udh zime t p rgjithshme p r plot simin e tabel s1
Udhëzime të përgjithshme për plotësimin e tabelës

 • KSHPL-ja, plotëson dhe dorëzon në KPL e DAR/ZA, Tabelën bazë të të dhënave të shkollës, deri më datë 20 Prill 2012.

 • KPL-ja e DAR/ZA bashkon dhe plotëson tabelat bazë, të të gjitha shkollave që ka në varësi, deri më datë 1 Maj 2012.

 • Tabela bazë e të dhënave e DAR/ZA, në përfundim të proçesit (20 korrik - 25 korrik), dorëzohet në AKP, në kopjesipas formatit të dhënë nga vetë AKP, dhe e plotësuar sipas këtij udhëzimi. Bashkë me kopjen elektronike dorëzohet në AKP dhe një kopje e printuar dhe e vulosur.


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s
Udhëzime të detajuara për plotësimin e tabelës

 • Nr. Rendor, shënohet numri rendor për çdo nxënës.

 • Nr. Rregjistrimit, do të përmbajë numrin e rregjistrimit për çdo nxënës, i cili duhet të jetë një numër 4-shifror, psh 1000, 1001, .. etj, ose duke filluar nga 2000, 2001, .. etj. Ky numër përcaktohet në DAR/ZA dhe do të përdoret për proçesin e sekretimit të testeve.

 • Dar/Za, shkruani emrin e Dar ose Za ku ndodhet shkolla, pranë së cilës nxënësit do të japin Provimin e Lirimit.


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s1
Udhëzime të detajuara për plotësimin e tabelës

 • Emri Q/F, shkruani emrin e qytetit ose fshatit në të cilin ndodhet shkolla.

 • Q/F, shkruani vetëm Q nëse shkolla është në qytet dhe vetëm F nëse shkolla është në fshat.

 • Emri i shkollës, shkruani emrin e shkollës ku është i rregjistruar nxënësi.

 • Mjedisi, shkruani mjedisin në të cilin nxënësit do të zhvillojnë provimin e lirimit. Kjo fushë plotësohet nga DAR/ZA.


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s2
Udhëzime të detajuara për plotësimin e tabelës

 • Publike/Jopublike, shkruani PUBLIKE nëse shkolla është publike, dhe JOPUBLIKE nëse shkolla është jopublike.

 • Emri, Atësia, Mbiemri, shkruani emrin, atësinë dhe mbiemrin e nxënësit.

 • Data, Muaji, Viti, shkruani të plotë daten, muajin dhe vitin e lindjesnë kolonat përkatëse për secilin nxënës.


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s3
Udhëzime të detajuara për plotësimin e tabelës

 • Gjinia M/F, shkruani gjininë përkatëse të nxënësit F ose M.

 • Amza,shkruani të numrin e amzës që ka secili nxënës në shkollë.

 • Klasa, shkruani saktë klasën në të cilën nxënësi ka bërë pjesë. Psh. 9A, 9B, etj.

 • Kalueshmeria, shënoni N, për nxënësit që kanë ngelur në klasë dhe nuk fitojnë të drejtën për të hyrë në provimet e lirimit.

  [Kjo fushë plotësohet nga DAR/ZA, në bazë te informacionit që merr nga çdo shkollë në përfundim të vitit shkollor.]


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s4
Udhëzime të detajuara për plotësimin e tabelës

 • Nota vjetore P1, shkruani për secilin nxënës notën vjetore të Gjuhës Shqipe dhe Leximit Letrar.

 • Nota P1, shkruani notën me të cilën është vlerësuar nxënësi në provimin e lirimit të Gjuhës Shqipe dhe Leximit Letrar.

 • Nota vjetore P2, shkruani për secilin nxënës notën vjetore të Matematikës.

 • Nota P2, shkruani notën me të cilën është vlerësuar nxënësi në provimin e lirimit të Matematikës.P rse p rdoret lista e pjes marrjes
Përse përdoret lista e pjesëmarrjes?

 • Lista e pjesemarrjes perdoret nga PAP dhe AP.

 • Lista e pjesëmarrjes do të shërbejë vetëm për të drejtuar procesin e hyrjes së nxënësve në mjedisin e provimit.

 • Listën e pjesëmarrjes në provim, PAP do ta ketë për përdorim personal (nuk e dorëzon) dhe aty mund të kryejë dhe shënime të ndryshme mbi ndarjen e AP, administratorëve të sekretimit (AS) dhe mungesat e nxënësve.


P rse p rdoret lista e pjes marrjes1
Përse përdoret lista e pjesëmarrjes?

 • PAP drejton hyrjen e nxënësve në mjediset e provimit një orë përpara fillimit të tij duke ndjekur rigorozisht rendin zbritës të listës së pjesëmarrjes në provim.

 • AP i caktuar për të administruar provimin në sallën e parë drejton të gjithë nxënësit e programuar për ta zhvilluar provimin në atë sallë, dhe cakton vendin e tyre duke ndjekur rendin e hyrjes.

 • Në rastin kur një nxënës mungon ose është me vonesë PAP mban shënim në listë dhe plotëson vendin me nxënësin pasardhës. Me këtë rend hyrje veprohet dhe për sallat/klasat e tjera deri në sallën/klasën e fundit.P rse p rdoret lista e rregjistrimit
Përse përdoret lista e rregjistrimit?

 • Lista e rregjistrimit përdoret për proçesin e sektretimit.

  [Çdo nxënës pjesëmarrës duhet të firmosë në listën e rregjistrimit në kolonën përkatëse.]

 • Lista e rregjistrimit përdoret më tej nga KPL në DAR/ZA, për të kryer proçesin e ç’sekretimit.Plot simi i tabel s s rezultateve t testeve sipas k rkesave
PLOTËSIMI I TABELËS SË REZULTATEVE TË TESTEVE SIPAS KËRKESAVE

Tabela e rezultateve sipas kërkesave të testeve ështëdokumenti, mbi bazën e të cilit AKP do të bëjë analizën e testeve, do të bëjë studime dhe do të nxjerrë përfundime mbi rezultatet e Provimit të Lirimit2012.

 • UDHËZIME TË PËRGJITHSHME

 • UDHËZIME TË DETAJUARA PËR PLOTËSIMIN E TABELËSUdh zime t p rgjithshme
UDHËZIME TË PËRGJITHSHME

 • Komisioni i Provimit të Lirimit (KPL), duhet ta plotësojë tabelën e rezultateve sipas kërkesave të testeve, në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme. Plotësimi duhet të bëhet detyrimisht në formatin e dhënë nga AKP.

 • Në tabelën e rezultateve sipas kërkesave të testeve, do të përfshihen rezultatet e të gjithë nxënësve që kanë marrë pjesë në provimet e lirimit (PL).

 • Tabela e rezultateve sipas kërkesave të testeve, plotësohet veç për provimin e Gjuhës shqipe e Leximit letrar dhe veç për provimin e Matematikës.

 • Tabela e rezultateve sipas kërkesave të testeve e DAR/ZA, dorëzohet në AKP në periudhën 20 korrik -25 korrik 2012, në kopje elektronike, sipas formatit të dhënë nga vetë AKP, dhe e plotësuar sipas këtij udhëzimi.

 • Tabela e rezultateve sipas kërkesave të testeve do të formatohet në mënyrë të tillë që të shmangen gabimet e mundshme, gjatë hedhjes së të dhënave.

 • Tabela e rezultateve sipas kërkesave të testeve, do t’u jepet DAR/ZA-ve në disk dhe e formatuar, ditën që do merren materialet e testit të Gjuhës shqipe dhe Leximit letrar.


Udh zime t detajuara p r plot simin e tabel s t t dh nave sipas k rkesave
UDHËZIME TË DETAJUARA PËR PLOTËSIMIN E TABELËS TË TË DHËNAVE SIPAS KËRKESAVE

 • Nr. Rendor, shënohet numri rendor për çdo nxënës.

 • Dar/Za, shkruani emrin e Dar ose Za ku ndodhet shkolla, pranë së cilës nxënësit kanë dhënë provimin e lirimit.

 • Fushat 1, 2, plotësohen nga DAR/ZA, pasi të jenë hedhur të dhënat.


Provimet e lirimit 2012

 • Nr. Rregjistrimit, DHËNAVE SIPAS KËRKESAVE shkruhet numri i rregjistrimit për çdo nxënës, i cili merret nga testi tashmë i ç’sekretuar.

  Plotësimi i fushave P1, P2........P25

 • Në fushat (kolonat) P1, P2, ...........P25, do të hidhen përgjigjet e nxënësve për çdo kërkesë të pyetjeve.

  - Testet do të kenë gjithsej 25 pyetje. Nga këto 13 pyetje do të

  jenë me alternativa dhe 12 pyetje me zhvillim.

  - Numri total i pikëve për çdo test do të jetë, 50 pikë.


Provimet e lirimit 2012

 • Me qëllim që DHËNAVE SIPAS KËRKESAVEAKP të bëjë një analizë sa më reale dhe të plotë të testeve, të dhënat mbi përgjigjet e nxënësve në test do të hidhen në tabelë në këtë mënyrë:

  • për pyetjet me alternativa do të shënohet në fushën (kolonën) përkatëse në tabelë, alternativa që ka qarkuar nxënësi, P.sh. A ose B ose C ose D, dhe jo pikët që kanë vënë korigjuesit.

  • nëse nxënësi nuk ka qarkuar asnjërën nga alternativat në fushën përkatëse do të shënohet 8.

  • nëse nxënësi ka qarkuar më shumë se një alternativë në fushën përkatëse do të shënohet 9.

  • për pyetjet me zhvillim do të shënohet në fushën (kolonën) përkatëse në tabelë numri i pikëve që ka marrë nxënësi, p.sh. 0 ose 1 ose 2 ose 3, etj.

  • nëse pyetja me zhvillim është e ndarë në dy a më shumë kërkesa, në tabëlë do të ketë fushën (kolonën) e vet çdo kërkesë p.sh. P18a, P18b dhe do hidhen pikët për secilën kërkesë më vete.


Provimet e lirimit 2012

 • Për të shmangur gabimet e mundëshme gjatë hedhjes së të dhënave, tabela do të jetë e formatuar në këtë mënyrë:

  • në fushat ku do të hidhen alternativat (pyetjet me alternativa), qelizat nuk pranojnë asnjë simbol tjetër pëveç A, B, C, D, 8 dhe 9

  • në fushat ku do të hidhen pikët, për pyetjet me zhvillim, do të pranohen vetëm shifrat në kufijtë e pikëve të çdo kërkese. P.sh. nëse kërkesa ka dy pikë fusha pranon vetëm shifrat 0, 1, 2.


Provimet e lirimit 2012

 • Është e nevojëshme që para se të dorëzohet në të dhënave, tabela do të jetë e formatuar në këtë mënyrë:AKP tabela të kontrollohet dhe të korigjohet nëse konstatohet ndonjë pasaktësi.

 • Së fundi është e domosdoshme që operatorët që do të merren me hedhjen e rezultateve të testeve, të trajnohen nga DAR/Za-të, me qëllim që procesi të shkojë mbarë.


Provimet e lirimit 2012

PYETJE të dhënave, tabela do të jetë e formatuar në këtë mënyrë:

Ju faleminderit!