Download
1 / 37

??????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Policy Cycle. Stakeholders. Policy Formation. Policy Evaluation. Policy Formulation. Policy Implementation. Policy Decision.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????????????????????????' - stevie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5185995

ทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Policy cycle
Policy Cycleทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์

Stakeholders

Policy

Formation

Policy

Evaluation

Policy

Formulation

Policy

Implementation

Policy

Decision


Policy formation
Policy Formationทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ - การก่อตัวของนโยบาย

แนวคิดประชาสังคม – อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 • กลุ่มภายใน (Internal stakeholders) เช่น บุคลากรระดับต่างๆ

 • กลุ่มภายนอก (Market stakeholders) เช่น ผู้รับบริการ เครือข่าย ผู้นำส่งปัจจัยนำเข้า

 • กลุ่มผู้พิทักษ์ (External stakeholders) เช่น องค์กรตรวจสอบของภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และกลุ่มการเมือง ฯลฯ


5185995

การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทำโดยวิธีดังต่อไปนี้

การสัมภาษณ์รายบุคคล

การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ

การสนทนากลุ่มย่อย

การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทำโดยวิธีดังต่อไปนี้

การประชาพิจารณ์

การอภิปรายสาธารณะ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การทำประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

วิธีอื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตามข้อ 8) อาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้


Policy formation1
Policy Formation ซึ่งอาจทำโดยวิธีดังต่อไปนี้ - การก่อตัวของนโยบาย

ที่มาของนโยบายสาธารณะ

 • รัฐธรรมนูญ

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

 • พระราชบัญญัติที่มอบอำนาจให้หน่วยงาน

 • ปัญหาสังคมและความต้องการของประชาชนรวมทั้งการเตือนภัยจากการสำรวจและวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งพรรคการเมือง

 • ฯลฯ


5185995
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ …


5185995

(๑)   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและตรวจสอบประชามติเพื่อเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของรัฐ รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ

(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศิลธรรมและค่านิยมที่ดี

(๓)  ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความมั่นคงของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

(๔)  ให้คำปรึกษาและประสานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ทางวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน …


5185995

(๕)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

(๖)  ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย.


Policy formulation
Policy Formulationกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ - การกำหนดนโยบาย

 • คำแถลงนโยบายของรัฐบาล

 • แผนบริหารราชการแผ่นดินและเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

 • แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

 • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน


5185995
โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ที่มา: สำนักงบประมาณ

End

Society

BenefitFor

TargetGroup

Way

Product & Service

Means

Activity

Input


5185995
ผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่าผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า

การประเมินผลผลิต

ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง 1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของกระทรวง 1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.8 ม.10 ม.16

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 1.1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.6 ม.13 ม.14 ม.45

ผลผลิตหลัก 1.1.1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดผลผลิต 1.1.1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.9 ม.14 ม.20 ม.21

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.16 ม.21 ม.22 ม.45

ผลผลิตด้านพัฒนาองค์การ (ปันส่วน)

--------------------------------------------------

บุคคล แผน ประเมินผล สารสนเทศ

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.8 ม.9 ม.16 ม.21

ม.22 ม.47


5185995

ยุทธศาสตร์เป็นภาษาทางทหารใช่หรือไม่?ยุทธศาสตร์เป็นภาษาทางทหารใช่หรือไม่?

STRATEGY = STRATEGOS

= straos + agein

= army + leading แปลว่า การนำกองทัพไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อชัยชนะ

= leading the total organization แปลว่า การนำองค์การโดยรวมไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อบรรลุความสำเร็จ

(Greenley,1989:254-255)


Strategic management process

กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management Process)

สภาพ

แวดล้อม

ภายในและ

ภายนอก

(วิสัยทัศน์)

พันธกิจ และ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3 ระดับ

การปฏิบัติงาน

ตามกลยุทธ์

การควบคุม

กลยุทธ์

การติดตามผล

การประเมินผลระดับผลผลิต

การประเมินผลระดับผลลัพธ์

การประเมินผลระดับผลกระทบ

Feedback

การปรับทิศทางขององค์กร

การทบทวนสถานภาพขององค์กร


Systems theory

Systems Theoryกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์= ทฤษฎีระบบว่าด้วยสภาพแวดล้อมขององค์การ

General Environment

สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป

Operating Environment

สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ

Internal Environment

สภาพแวดล้อมภายใน


Strategic issues
Strategic Issuesกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

 • Direct approach – เริ่มจากวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์

 • Goals approach – ยึดกลยุทธ์ของหน่วยงานเจ้าสังกัด แล้ววิเคราะห์ SWOT เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

 • Vision of success approach – วาดฝันวิสัยทัศน์ แล้ววิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

 • Indirect approach – ขอยืมกลยุทธ์จากองค์กรอื่น แล้วพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ SWOT.


5185995
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

Strategic

Direction

Vision Mission Objective

1

Strategies

Corporate

Business

Functional

SWOT

Direct

2

S

W

O

T

Mandate

Goal

3

Vision of

Success

Vision

4

Strategies

Indirect


5185995
ความแตกต่างในเนื้อหาของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงาน


5185995
หน่วยงานและสภาพแวดล้อมหน่วยงานและสภาพแวดล้อม

สังคมและ

วัฒนธรรม

การเมืองและ

กฎหมาย

หน่วยงาน

คน เงิน อุปกรณ์ การจัดการ

โครงสร้างองค์การ

การส่งมอบบริการ

เทคโนโลยีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

และเศรษฐกิจชุมชน


External environment
External Environmentหน่วยงานและสภาพแวดล้อม

 • Socio-cultural Factors (ความต้องการของผู้รับบริการ โครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี โลกาภิวัตน์ กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศฯลฯ)

 • Technological Factors (นวัตกรรม ความมีอยู่ของเทคโนโลยี ฯลฯ)

 • Economic Factors (ภาวะทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การกดดันทางการค้า ฯลฯ)

 • Political and Legal Factors (เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของพรรคการเมือง กฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญาและอนุสัญญาฯลฯ)

 • Physical Factors (สภาพทางภูมิศาสตร์ ดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ).


Internal environment
Internal Environmentหน่วยงานและสภาพแวดล้อม

 • Structure and Policy (โครงสร้างองค์กร นโยบาย ฯลฯ)

 • Service (ผลผลิตและผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ)

 • Manpower (อัตรากำลัง คุณภาพบุคลากร การบริหารบุคคล ฯลฯ)

 • Money (ประสิทธิภาพด้านการเงิน การระดมทุน ฯลฯ)

 • Materials (วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ฯลฯ)

 • Management (กระบวนการ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ระบบการวางแผนและประเมินผล การสื่อสารภายใน การสร้างเครือข่ายพหุภาคีฯลฯ).


5185995

การประเมินสถานภาพขององค์กรการประเมินสถานภาพขององค์กร

O

?

Stars

S

W

Dogs

Cash Cows

T


5185995

การประเมินสถานภาพขององค์กรการประเมินสถานภาพขององค์กร

O

?

Stars

S

W

Dogs

Cash Cows

T


5185995
การจัดวางทิศทางขององค์กรการจัดวางทิศทางขององค์กร

 • วิสัยทัศน์ (Vision) พร้อม ปี พ.ศ.

 • พันธกิจขององค์กร (Mission)

 • เป้าประสงค์ขององค์กร (Objective/Goal)


5185995

Corporate Strategiesการจัดวางทิศทางขององค์กร

1

2

3

4

Business Strategies

1.1

1.2

1.3

1.4

Functional Strategies

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.1


5185995

เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเจ้าสังกัด

1

2

3

4

กลยุทธ์/แนวทาง/มาตรการ

ผลลัพธ์ ของกลยุทธ์

1.1

1.2

1.3

1.4

ผลผลิตของ

หน่วยนำส่ง

ผลผลิต

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4


5185995
การแปลงระดับนามธรรมสู่รูปธรรมการแปลงระดับนามธรรมสู่รูปธรรม

Mission Goal

How?-1 Why?

How?-2 Why?

How?-3 What?


5185995
ระดับของกลยุทธ์การแปลงระดับนามธรรมสู่รูปธรรม

นามธรรม ขยาย/เพิ่ม ปรับปรุง คงสภาพ ตัดทอน

Corporate Growth Improvement Stability Retrenchment

กึ่งรูปธรรม สร้างเสริม เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ทบทวน

Business

รูปธรรม จัดทำ จัดตั้ง จัดสรร จัดซื้อ จัดจ้าง ก่อสร้าง ดำเนินการ

Function ปฏิบัติงาน วางระบบ เกลี่ย สร้างกระบวนการ วางแผน

วิเคราะห์ ประชุม แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ประสาน ติดตามผล

ประเมินผล ระดม กำหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ

กำหนดมาตรการ/มาตรฐาน กำหนดให้มี/ทำให้มี

พัฒนา?


Action plan outcomes outputs activities resources business level

Action Planการแปลงระดับนามธรรมสู่รูปธรรมOutcomesOutputsActivitiesResourcesBUSINESS LEVEL

CORPORATE LEVELStrategic PlanVision – MissionCorporate ObjectiveStrategies

การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ

จากแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ


5185995
หลักการในการบูรณาการโครงการหลักการในการบูรณาการโครงการ

 • ผลลัพธ์แบบที่ 1: กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน - ผลประโยชน์มีลักษณะหลากหลาย

  • หน่วยงานซึ่งจัดทำผลผลิตที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันต้องมาบูรณาการโครงการร่วมกัน

 • ผลลัพธ์แบบที่ 2: ผลประโยชน์มีลักษณะเดียวกัน - กลุ่มเป้าหมายมีหลากหลาย

  • หน่วยงานซึ่งจัดทำผลผลิตที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันต้องมาบูรณาการโครงการร่วมกัน


Policy evaluation
Policy Evaluationหลักการในการบูรณาการโครงการ- การประเมินผลนโยบาย

 • การประเมินผลระดับผลผลิต

 • การประเมินผลระดับผลลัพธ์

 • การประเมินผลระดับผลกระทบต่อนโยบาย


Logic model
Logic Modelหลักการในการบูรณาการโครงการ

Value for money/Cost-Effectiveness

Effectiveness

Economy

Efficiency

Corporate- Level Achievement

Resource

Cost

Inputs

Process

Outputs

Outcomes


5185995

การประเมินผลโครงการหลักการในการบูรณาการโครงการก่อน 1960

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

3 ผลผลิตจากการจัดทำกิจกรรม

2 กิจกรรมที่จัดทำเพื่อนำส่งผลผลิต

1 ค่าใช้จ่ายของโครงการ


5185995

การประเมินผลโครงการหลักการในการบูรณาการโครงการหลัง1960

ผลกระทบ

5 ผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ประสิทธิผล

4 ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ

3 ผลผลิตจากการจัดทำกิจกรรม

2 กิจกรรมที่จัดทำเพื่อนำส่งผลผลิต

1 ค่าใช้จ่ายของโครงการ


5185995
ผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่าผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า

การประเมินผลผลิต

ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง 1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของกระทรวง 1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.8 ม.10 ม.16

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 1.1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.6 ม.13 ม.14 ม.45

ผลผลิตหลัก 1.1.1

--------------------------------------------------

ตัวชี้วัดผลผลิต 1.1.1

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.9 ม.14 ม.20 ม.21

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.16 ม.21 ม.22 ม.45

ผลผลิตด้านพัฒนาองค์การ (ปันส่วน)

--------------------------------------------------

บุคคล แผน ประเมินผล สารสนเทศ

กิจการบ้านเมืองที่ดี

ม.8 ม.9 ม.16 ม.21

ม.22 ม.47


5185995

Strategic Planผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า

External Stakeholders

Impact

on Society

Corporate

Strategies

(End)

SW

2S+4M

7’S

Vision

Mission

Objective

OT

STEP

PEST

Business

Strategies

(Way)

Effectiveness

(BC/CE)

Target Group

Internal

Risk

Strategies

Goal

Outcome

Output

Indicators

PI

KPI

KPI

External

Risk

Functional

Strategies

(Means)

Efficiency

(QQCT)

Product

P

A

R

T

V

F

M

Action Plan

Main Activities

Supporting Activities

Quality Management

Budget

(Unit-cost)

Process

Economy

HRM & HRD + Ethics

MIS

Planning + R&D

Customers & Partnership

Leadership

Inputs


5185995

แผนยุทธศาสตร์ผลผลิตที่ประเมินความคุ้มค่า

ก-3 ก-4

ก-1

ก-2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก

ผลกระทบ

ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์/

นโยบาย

(End)

ง-5

จ-1

จ-2

จ-3

ข-6

จ-5

ก-5

จ-4

SW

โครงสร้างองค์การและนโยบาย

การส่งมอบบริการ

การบริหารจัดการ

วัสดุอุปกรณ์

บุคลากร

การเงิน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก

OT

การเมืองและกฎหมาย

สังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

กลยุทธ์/แนวทาง

(Way)

ก-6

ข-5

ประสิทธิผล

ต่อกลุ่มเป้าหมาย

(BC/CE)

ความเสี่ยง

ภายใน

ระดับกลยุทธ์

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ระดับนโยบาย

ระดับผลลัพธ์

ระดับผลผลิต

ความเสี่ยง

ภายนอก

ง-6

ง-7

ข-1

ข-7

กิจกรรม

(Means)

โครงการเชิงกิจกรรม

ค-1

ค-2

ค-3

ค-4

ค-5

ง-1

ง-2

ง-3

ง-4

ประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์

และบริการ

(QQCT)

P

A

R

T

V

F

M

ข-2 ข-3 ข-4

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

การบริหารคุณภาพองค์การ

งบประมาณ

(ต้นทุนต่อหน่วย)

กระบวนการผลิตและบริการ

ประหยัด

การบริหารและพัฒนาบุคคล + จริยธรรม

ระบบสารสนเทศเอการจัดการ

การวางแผน วิจัยและพัฒนา

ผู้รับบริการและเครือข่ายพหุภาคี

ภาวะผู้นำ

ปัจจัยนำเข้า


ad