verkefni sveitarf laga svi i bygg a r unar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Samband íslenskra sveitarfélaga. Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar. Fundur í samningahópi um byggða- og sveitarstjórnarmál 28. janúar 2010 Anna G. Björnsdóttir sviðsstjóri. Samfélagslegt hlutverk sveitarfélaga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar' - steven-hartman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verkefni sveitarf laga svi i bygg a r unar

Samband íslenskra sveitarfélaga

Verkefni sveitarfélaga á sviði byggðaþróunar

Fundur í samningahópi um byggða- og sveitarstjórnarmál 28. janúar 2010

Anna G. Björnsdóttir

sviðsstjóri

samf lagslegt hlutverk sveitarf laga
Samfélagslegt hlutverk sveitarfélaga

7. gr.sveitarstjórnarlagaSkylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum.Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma.Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.

sveitarf l g bera byrg verkefnum sem eru undirsta a fyrir r un bygg a
Sveitarfélög bera ábyrgð á verkefnum sem eru undirstaða fyrir þróun byggða

Rekstur grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla

Félagsþjónusta

Menningar-; íþrótta- og tómstundamál

Skipulags og byggingarmál

Uppbygging og rekstur tæknilegra innviða

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er stærsti byggðasjóðurinn

a koma sveitarf laga a bygg am lum skv l gum
Aðkoma sveitarfélaga að byggðamálum skv. lögum

Sveitarfélög eru umsagnaraðilar um stefnumótun ríkisins í byggðamálum, sbr. 7. gr. laga um byggðastofnun:

“Iðnaðarráðherra leggur fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil. Áætlunin skal lýsa markmiðum og stefnu ríkisstjórnarinnar í byggðamálum, áætlunum um aðgerðir og tengsl byggðastefnu við almenna stefnu í efnahags- og atvinnumálum og áætlunum á sviði opinberrar þjónustu í landinu.Í byggðaáætlun skal gerð grein fyrir ástandi og horfum í þróun byggðar í landinu.Iðnaðarráðherra skal vinna að byggðaáætlun í samvinnu við Byggðastofnun. Við gerð byggðaáætlunar hafi iðnaðarráðherra samráð við önnur ráðuneyti, sveitarfélög og aðra aðila eftir þörfum.Byggðaáætlun skal endurskoða á tveggja ára fresti.”

a ger ir sambandsins og landshlutasamtaka sveitarf laga bygg am lum
aðgerðir Sambandsins og landshlutasamtaka sveitarfélaga í byggðamálum

Ályktanir og sérstefnumótun um byggðamál.

Stjórn sambandsins hefur falið byggðahópi sambandins að móta tillögur um nýtt stjórnskipulag byggðamála

sem feli í sér að sveitarfélög hafi meira fjárhagslegt og efnislegt forræði og ábyrgð á atvinnu- og byggðaþróun á svæðum sem hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta í atvinnu- og efnahagslegu tilliti,

samhæfingu og skilvirkni í opinberri áætlanagerð og byggðaaðgerðum,

að sveitarfélög taki þátt í mótun byggðastefnu með ríkinu á jafnræðisgrundvelli,

að sú stefnan sé heildstæð og þverfagleg fyrir allt landið og byggð á vönduðum grunni.

brusselskrifstofa sambandsins
Brusselskrifstofa sambandsins

Sinnir almennri hagsmunagæslu fyrir sveitarfélög gagnvart stefnumótun og löggjöf ESB og almennri upplýsingamiðlun

Hlutverk skrifstofunnar hefur verið útvíkkað þannig að hún á einnig að aðstoða einstök sveitarfélög og sérstaklega landshlutasamtök sveitarfélaga við að nýta sér tækifæri í evrópskum áætlunum

Fyrirhugað að byrja á Vesturlandi og kortleggja þarfir, áhuga og verkefnatækifæri

lyktanir sambandsins um a sama r uneyti fari me sveitarstj rnarm l og bygg am l
Ályktanir Sambandsins um að sama ráðuneyti fari með sveitarstjórnarmál og byggðamál

Úr samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar:

“Nýtt ráðuneyti sveitastjórna, samgöngu og byggðaþróunar fær til viðbótar við fyrri verkefni aukið vægi varðandi eflingu sveitarstjórnarstigsins, sem tengist m.a. tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga, auk stefnumótunar á sviði byggðaþróunar.”

s knar tlunarverkefni r kisstj rnarinnar
Sóknaráætlunarverkefni ríkisstjórnarinnar

Gengur í sömu átt og ályktanir sambandsins í byggðamálum en eftir stendur að tryggja formlega stöðu og hlutverk sveitarfélaga í byggðamálum

Mynda þarf starfhæf byggðaáætlunarsvæði og hvata til þess að sveitarfélög starfi saman að framþróun svæðis þvert á sveitarfélagamörk

Of flókið stjórnskipulag byggðamála í dag

Tryggja þarf að allar þær einingar sem koma að byggðamálum á hverju svæði vinni saman að sameiginlegum markmiðum

d nsk ttekt v hva a ttir hafa hrif a rangur sv a
Dönsk úttekt á því hvaða þættir hafa áhrif á að árangur svæða

Grundvallaratriði að allir sem hlut eiga að máli innan svæðis nái saman um sameiginleg markmið og samhæfðar aðgerðir sem beinast í sömu átt. Skiptir meira máli en fjármagn.

Aðrar helstu skýringar á mismunandi árangri svæða:

breytingar á menntunarstigi vinnukrafts

fjöldi frumkvöðla

nýsköpun í starfandi fyrirtækjum

Úttektin sýndi að árangur eykst ef sköpuð eru betri skilyrði fyrir þessa þætti.

stj rnskipulag slenskra bygg a og atvinnu r unarm la
Stjórnskipulag íslenskra byggða- og atvinnuþróunarmála

Iðnaðarráðuneyti

-byggðamál

-ferðamál

-orkumál

Vinnu-markaðsráð

Vinnumála-stofnun

Félagsmálaráðuneyti

Sveitarfélög

Samgöngu- og sveitar- stjórnarráðu neyti

Nýsköpunar-miðstöð Íslands

Landshluta-samtök sveitarfélaga

Vaxtasamningar á 7 svæðum

(ekki á Suðurnesjum og í Reykjavík)

Hugmyndir um flutning þróunarsviðs Bygðastofnunar

Ferða-

mála-stofa

Byggða-stofnun

8 atvinnu-þróunarfélög

(Ekki á Reykjavíkursvæðinu)

Starfsstöðvar á 7 stöðum

7 markaðs-stofur

framt arskipan bygg am la
Framtíðarskipan byggðamála

Landshlutasamtök sveitarfélaga fái skilgreint hlutverk í byggðamálum?

sbr. tillögur starfshóps samgönguráðuneytisins um starfsemi landshlutasamtaka sveitarfélaga og svæðisbundna samvinnu sveitarfélaga frá því í júli 2009

sbr. finnsku svæðisráðin

Þörf á að skoða hugsanlega stækkun umdæma þeirra eða samvinnu til að gera þau hæfari til að fást við áætlunargerð og byggðaþróunarverkefni og

sameiningu allra þeirra eininga sem eru að fást við byggðamál á svæðunum

Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes eitt svæði í sóknaráætlunarverkefninu

Vinna að aðildarumsókn býður upp á tækifæri til umbóta

stj rnskipulag bygg a og atvinnu r unarm la finnlandi
Stjórnskipulag byggða- og atvinnuþróunarmála í Finnlandi

Svæðisráð (Landskapsförbund/RegionalCouncils)

Sveitarfélög kjósa fulltrúa í stjórn þeirra

Lögbundið hlutverk:

Atvinnu- og byggðaþróun

Svæðisáætlanagerð

Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi, þ. á m. Evrópskum byggðamálum.

Svæðisráðunum er skylt að vinna saman, ef verkefni kalla á stærri svæði, á samstarfssvæðum (m.a. eftir NUTS-svæðum)

Samstarfshópur innan svæða með þátttöku aðila vinnumarkaðarins, ftr. ríkisins, félagasamtaka og íbúa. Hefur samhæfingarhlutverk og tekur þátt í undirbúningi áætlana.

meira um ttt ku sv isr anna evr pum lum
Meira um þátttöku svæðisráðanna í Evrópumálum

Gera tillögur til vinnumarkaðs- og atvinnulífsráðuneytis um svæðisáætlanir vegna umsókna um styrki úr evrópskum byggða- og uppbyggingarsjóðum.

Tilnefna fulltrúa til setu í Héraðanefnd ESB (CoR) og á sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins.

Reka Brusselskrifstofurtil að aðstoða aðila á sínu svæði við að nýta sér sóknarfæri í evrópsku samstarfi

Taka þátt í hagsmunasamtökum evrópskra héraða, s.s. CPMR (TheConference of PeripherialMaritimeRegions of Europe)

a auki mismunandi valkv verkefni
Að auki mismunandi valkvæð verkefni

Markaðssetning atvinnulífs og ferðaþjónustu

Menningarstarfsemi

Rannsóknarstarfsemi o.fl.

n nar um tlunarger sv isr a
Nánar um áætlunargerð svæðisráða

Svæðisyfirlit skv. skipulags- og byggingarlögum

Svæðisáætlun með markmiðum um þróun svæðisins næstu árin

Framkvæmdaáætlun til eins árs fyrir svæðisáætlunina

Tillögur um ESB-byggðaáætlanir (strukturfondsprogram)

slide17

På regionnivå svarar landskapsförbundet för utvecklingen av landskapet. Landskapsförbundet har tre huvudplaner. Den första är landskapsöversikten, där de långsiktiga utvecklingsmålen för landskapet presenteras. Landskapsöversikten utgör grunden för andra planer som gäller regionen. Genom landskapsplanen skapas strukturella och områdesmässiga förutsättningar för att målen ska kunna nås och genom landskapsprogrammet genomförs centrala utvecklingsåtgärder på medellång sikt. Landskapsförbundet svarar för utarbetandet av landskapsprogrammet. Dessutom bereder landskapsförbundet årligen en genomförandeplan för landskapsprogrammet i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och övriga som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet.

Genomförandeplanen innehåller prioriterade förslag till viktiga projekt och utvecklingsåtgärder för genomförande av landskapsprogrammet och särskilda program samt en uppskattning av programfinansieringen under de två följande åren. Med hjälp av genomförandeplanen kan ministerierna fördela medel efter regionernas behov, och sektorpolitiken och regionutvecklingen kan därmed förenhetligas och delvis slås ihop.

Enligt lagen kan man dessutom utarbeta tidsbegränsade särskilda program som samordnas med landskapsprogrammen. Sådana program är för tillfället regioncentraprogrammet, det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, kunskapscentraprogrammet och skärgårdsprogrammet.

s rst k stu ningssv i
Sérstök stuðningssvæði

Ríkisstjórnin getur gert minnst þróuðu svæðin að stuðningssvæðum I eða II eftir því hvernig þau eru á vegi stödd

Hún getur einnig lýst því yfir að svæði sem verða fyrir skyndilegu eða óvæntu áfalli í atvinnumálum verði skilgreind sem sérstök stuðningssvæði

n finnsk l g g tu or i fyrirmynd
Ný finnsk lög gætu orðið fyrirmynd

Lag omutvecklingavregionerna, 1651/2009, tóku gildi 29.12.2009

sjá einnig lög um breytingu á “strukturfondslagen” 1401/2006, 1653/2009

og fl. tengd lög sem tóku gildi á sama tíma

http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2009/20090198.pdf

stj rnskipulag atvinnu og bygg am la danm rku eftir stj rnkerfisbreytingarnar
Stjórnskipulag atvinnu- og byggðamála í Danmörku eftir stjórnkerfisbreytingarnar.

Nýju svæðin fimm (regioner) móta framtíðarsýn fyrir svæðið (svæðisáætlanir/regionaleudviklingsplaner, ekki skipulagsáætlanir) um:

þróun þéttbýlis, dreifbýlis og jaðarsvæða

umhverfismál, náttúruvernd og afþreyingarmöguleika

þróun atvinnulífs og ferðamála

framboð á atvinnutækifærum

mennta- og menningarmál

sveitarf lagar sv unum kommunekontaktr d
Sveitarfélagaráð á svæðunum(kommunekontaktråd)

Borgarstjórar og kjörnir ftr. í sveitarstjórnum á svæðinu eiga sæti í því, svo og formaður svæðisstjórnarinnar sem stýrir ráðinu.

Aðalverkefni ráðanna er að gæta hagsmuna sveitarfélaga vegna svæðisáætlana

fj rm gnun verkefna sv is tlana
Fjármögnun verkefna svæðisáætlana

75% fjármögnun frá ríkinu

25% frá sveitarfélögum (DKR 100-200 pr. Íbúa)

atvinnu r unarstefna regional erhvervsudviklingsstrategi
Atvinnuþróunarstefna (Regionalerhvervsudviklingsstrategi)

Svæðisþróunarráð (Regionalevækstfora) móta atvinnuþróunarstefnu, 1-2 ráð á hverju svæði

Aðild að ráðunum eiga sveitarfélög, ftr. svæðisstjórnarinnar, atvinnulífs, aðilar vinnumarkaðarins og þekkingarstofnanir, samtals 20 fulltrúar.

Tengsl við svæðisáætlanir

Fjármögnun aðgerða úr uppbyggingar- og byggðasjóðum ESB og af fjárveitingum svæðisstjórna til atvinnuþróunar

n finnsk l g um sv a r un
Ný finnsk lög um svæðaþróun

5 §

Ansvar för regionutvecklingen

Kommunerna och staten ansvarar för regionutvecklingen

enligt vad som föreskrivs i

denna lag.

För skötselnavregionutvecklingsuppgifterna

i landskapen svarar landskapsförbundet

i egenskapavregionutvecklingsmyndighet.

Landskapsförbunden är samkommuner, som

regionens kommuner ska vara medlemmar i.

finnsk l g um sv a r un
Finnsk lög um svæðaþróun

6 §

Planeringavregionutvecklingen

För regionutvecklingen i ett landskap utarbetar

landskapsförbundet en landskapsöversikt

som avses i 25 § i markanvändnings- och

bygglagen (132/1999) och ett landskapsprogram

som anger målen för landskapets utveckling

inom de närmaste åren. För utvecklingen

av landskapet utarbetas dessutom Europeiska

gemenskapensregionalastrukturfondsprogram.

Statsrådet beslutar om de rikstäckande målen för regionutvecklingen.

slide27

För preciseringen

och uppnåendet av målen kan särskilda program

och principbeslut utarbetas. De ministerier

som är centrala med avseende på regionutvecklingen

definierar för sina respektive

förvaltningsområden målenoch åtgärderna

för regionutvecklingen som en del av planeringen

avförvaltningsområdetsverksamhet.

Genomförandet av de planer och program

som avses i 1 och 2 mom. kan finansieras

inomramen för statsbudgeten.

slide28

11 §

Landskapsförbundenssamarbetsområden

För att organiseralandskapsförbundens

samarbete indelas landet i landskapsförbundens

samarbetsområden så som föreskrivs i

denna lag. Ett landskapsförbund kan med

tanke på skötseln av de uppgifter som avses i

12 § höra endast till ett samarbetsområde.

Landskapsförbundenssamarbetsområden

ska bilda funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga

helheter med tanke på skötseln av

de uppgifter som samarbetet gäller. Indelningen

i samarbetsområden ska beaktas vid

inrättandet av verksamhetsområden för sådana

närings-, trafik- och miljöcentraler där

alla de uppgifter som ingår i centralernas

verksamhetsområde sköts.

27 europeiska gemenskapens strukturfondsprogram
27 §Europeiskagemenskapensstrukturfondsprogram

Landskapsförbunden svarar för utarbetandet

avförslagsom gäller de regionalastrukturfondsprogram

somskafinansierasgenom

Europeiskagemenskapensstrukturfonder.

Programförslagen upptar sådana frågor som

förutsetts i Europeiska gemenskapens lagstiftning

omstrukturfonderna. Förslagenska

utarbetas i samverkan med de statliga myndigheterna

samt kommunerna och med de

andra offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska

personer som deltar i genomförandet

avprogrammen.

Arbets- och näringsministeriet ska i samverkan

med övriga ministerier och landskapsförbunden

samt medandrasammanslutningar

som deltar i genomförandet av programmen,

utgående från de förslag som avses i 1 mom.,

utarbeta programförslag som föreläggs stats-

rådet. Statsrådet beslutar om föreläggandet av

programförslag för Europeiskagemenskapernas

kommission för godkännande. På programförslagen

tilllämpas i övrigtEuropeiska

gemenskapenslagstiftning.

finnsk skipulags og byggingarl g
Finnsk skipulags og byggingarlög

4 kap.

Planering på landskapsnivå

25 §

Uppgifterna för planeringen

på landskapsnivå

Planeringen på landskapsnivå omfattar en

landskapsöversikt, en landskapsplan som

styr annan områdesplanering och ett regionalt

utvecklingsprogram. Bestämmelserom

regionalautvecklingsprogramutfärdas särkilt.

Vid planeringen på landskapsnivå beaktas

de riksomfattande målensomsamordnas

med landskapets mål och de lokala målen

för områdesanvändningen.

I landskapsöversikten anges den utveckling

someftersträvas i landskapet.

I landskapsplanen anges principerna för

områdesanvändningenochsamhällsstrukturen

och anges områden som är nödvändiga

med tanke på landskapets utveckling. Områdesreserveringar

anges endast i den mån

och med den noggrannhet som behövs med

tanke på de riksomfattande målenellerlandskapets

mål för områdesanvändningeneller

för att samordna områdesanvändningen i

flerakommuner än en.

slide32

Kynning á vinnu starfshóps samgönguráðunneytisins um starfsemi landshlutasamtaka sveitarfélaga og svæðisbundna samvinnu sveitarfélaga . Hólmfríður Sveinsdóttir formaður hópsins.

Samkvæmt skipunarbréfi er hópnum “sérstaklega ætlað að skoða hvort tilefni er til að tengja betur svæðisbundið samstarf sveitarfélaga og stefnu/aðgerðum stjórnvalda í byggðamálum, þannig að fjármunir sem renna til þessara verkefna nýtist svæðasamvinnu á Íslandi sem best. Þá er einnig rétt að skoða byggðasamvinnu í ljósi alþjóðlegs byggðasamstarfs, svo sem á vettvangi Evrópusamvinnunnar.”

um st u landshlutasamtaka sveitarf laga evr pskum bygg am lum
Um stöðu landshlutasamtaka sveitarfélaga í evrópskum byggðamálum

Sjá ritgerð Reinhards Reynissonar fyrir SSV, http://www.ssv.is/Files/Skra_0032506.pdf