kie n th c a n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 96

KIEÁN THÖÙC ÑAÙ - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

KIEÁN THÖÙC ÑAÙ. KIEÁN THÖÙC ÑAÙ. Kim cöông ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån 4C CARAT : TROÏNG LÖÔÏNG VIEÂN KC - Carat laø ñôn vò ñeå tính troïng löôïng vieân KC. - 1 Ct = 0,2 g - Thoâng thöôøng KC troøn naëng 1 Ct coù size khoaûng 6,3 – 6,5 mm. KIEÁN THÖÙC ÑAÙ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KIEÁN THÖÙC ÑAÙ' - stesha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kie n th c a1
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

Kim cöông ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån 4C

 • CARAT : TROÏNG LÖÔÏNG VIEÂN KC

- Carat laø ñôn vò ñeå tính troïng löôïng vieân KC.

- 1 Ct = 0,2 g

- Thoâng thöôøng KC troøn naëng 1 Ct coù size khoaûng

6,3 – 6,5 mm.

kie n th c a2
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

2. CLARITY : ÑOÄ TINH KHIEÁT CUÛA VIEÂN KC

- Blemish : Nhöôïc ñieåm beân ngoaøi vieân ñaù do quaù

trình caét maøi, cheá taùc, baûo quaûn hoaëc söû duïng

haøng ngaøy. Nhöôïc ñieåm naøy coù theå xöû lyù ñöôïc

maø khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán giaù trò vieân KC.

- Inclusion : Nhöôïc ñieåm thieân nhieân beân trong vieân ñaù aûnh höôûng raát nhieàu ñeán chaát löôïng cuûa vieân ñaù.

kie n th c a6
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Đặc điểm của Clarity thể hiện ở mặt trên của viên kim cương ( Crown )
 • Đặc điểm của Clarity thể hiện ở mặt dưới của viên kim cương (pavilion)
kie n th c a7
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

NHAÄN DAÏNG MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CLARITY

 • VVS : 1 bao theå nhoû döôùi maët baøn
kie n th c a8
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VVS : 1 ñöôøng raïn nhoû ôû caïnh

kie n th c a9
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VVS : 3 tinh theå nhoû döôùi maët baøn

kie n th c a10
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VS : veát raïn nhoû döôùi caïnh

kie n th c a11
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VS : veát raïn treân giac caét chính cuûa maët vieân ñaù

kie n th c a12
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VS : 3 loã saùng tinh theå nhoû döôùi maët baøn

kie n th c a13
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

VS : 1 veát raïn ôû maët baøn, 2 tinh theå ñaù nhoû

kie n th c a14
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

SI : 1 veát raïn naèm treân giaùc caét ôû maët döôùi vieân ñaù

kie n th c a15
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

SI : moät soá veát maây & tinh theå nhoû döôùi maët baøn, 1 veát raïn khía ôû giaùc maøi caïnh maët döôùi

kie n th c a16
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

SI : veát maây & raïn nhoû döôùi maët baøn

kie n th c a17
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

ÑOÄ CHEÂNH LEÄCH GIAÙ TRÒ CUÛA KIM CÖÔNG

< 10 – 15 % < 10 – 15 % < 10 – 15 %

< 20 – 25 %

< 10 – 15 %

< 40 – 45 %

VVS1

VVS2

VS1

VS2

SI

kie n th c a18
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

3. COLOR : MAØU SAÉC

kie n th c a19
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

4. CUT : TIEÂU CHUAÅN CAÉT MAØI

 • Tieâu chuaån caét maøi raát quan troïng & laø yeáu toá quyeát ñònh ñoä chieáu saùng hoaøn haûo cuûa vieân KC.
 • Ñoái vôùi KC troøn, ñoä caét maøi ñoái xöùng chuaån & hoaøn haûo ( Very good parallelism and symmetry ) seõ coù hieäu öùng 8 traùi tim & 8 muõi teân khi quan saùt baèng kính chuyeân duïng.
kie n th c a20
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

THE HEARTS & ARROWS IDEAL CUT DIAMOND

kie n th c a24
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

BAÛNG KIEÅM ÑÒNH KIM CÖÔNG

DIAMOND GRADING REPORT

 • Số - No : 121689
 • Ngày – Date : 12/10/2007
 • MÔ TẢ - DESCRIPTION
 • Dạng cắt mài – Shape & cut : Round – Brilliant Cut
 • Kích thước – Measurement : 9.86 – 9.90 x 5.93 mm
 • Trọng lượng – Weights : 3.466 Carat
 • TỈ LỆ CẮT MÀI – PROPORTIONS :
 • Chiều dầy – Depth : 61%
 • Chiều rộng mặt bàn – table : 60%
 • Chiều cao mặt trên – Crown : 14%
 • Chiều cao mặt dưới : Pavilion : 44%
 • Chiều dầy cạnh – Girdle thickness : 1 – 3 % Bagueted
 • Kích cỡ tim đáy – Culet side : Pointed
kie n th c a25
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • ĐỘ TINH KHIẾT – CLARITY GRADE (10x) VVS1
 • CẤP ĐỘ MÀU – COLOR GRADE F
 • Phát quang: Flourescence: Strong
 • XẾP HẠNG – FINISH GRADE
 • Mài bóng – Polish: Very Good
 • Đối xứng – Sym/Pro: Very Good
 • CHÚ THÍCH – COMMENT
 • GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỊNH VIÊN
 • DIRECTOR TEST BY
pha n bie t kc gia tha t
KIM CÖÔNG THAÄT

Maùy : Ñoä daãn ñieän

Kim chaïy nhanh

Phaùt tieáng keâu tít tít

Löu yù : pin yeáu chaïy chaäm

AÙnh chieáu : maïnh

Caét maøi : raát hoaøn chænh

Troïng löôïng : nheï hôn CZ

( cuøng kích thöôùc )

1 Ct ~ 6,5 mm

Ñoä trong suoát : cao

Caïnh : nhaùm, laùng, bagguette.

KIM CÖÔNG GIAÛ

Maùy : ñoä daãn ñieän

Kim khoâng chaïy.

Khoâng phaùt tieáng keâu.

AÙnh chieáu : yeáu

Caét maøi : khoâng hoaøn chænh

Troïng löôïng : naëng hôn KC

( cuøng kích thöôùc )

1 Ct < 6,5 mm

Ñoä trong suoát : hôi ñuïc

Caïnh : laùng, daày, coù soïc, khoâng ñeàu.

PHAÂN BIEÄT KC GIAÛ - THAÄT
pha n bie t kc gia tha t1
KIM CÖÔNG THAÄT

Ñoä cöùng : 10

Caïnh khôøn, daáu vaân tay

Coù tính nam chaâm.

Coù N, EF

KIM CÖÔNG GIAÛ

Ñoä cöùng < 10

Khoâng coù caïnh khôøn.

Khoâng coù tính nam chaâm.

Khoâng coù N, EF

PHAÂN BIEÄT KC GIAÛ - THAÄT
mo t so tha c ma c ve kc
MOÄT SOÁ THAÉC MAÉC VEÀ KC
 • Moät vieân KC caét chuaån coù bao nhieâu giaùc caét?
 • KC nöôùc naøo toát nhaát?
 • Taïi sao KC 3.0 – 3.1 ly cuûa PNJ khoâng eùp seal gioáng beân ngoaøi?
 • Taïi sao PNJ baùn KC chaát löôïng VS & SI?
 • KC maøu coù giaù trò nhö theá naøo ñoái vôùi KC traéng?
 • Taïi sao cuøng laø kim cöông PNJ maø taïi PNJ laïi baùn ñaët hôn beân ngoaøi?
 • Taïi sao khi khaùch baùn laïi khoâng caên cöù vaøo giaù thôøi ñieåm maø laïi caên cöù vaøo HÑ?
 • Khi vieân KC khoâng coøn nguyeân hieän traïng ban ñaàu thì coù baùn ñöôïc khoâng?
 • Noùi KC coù ñoä cöùng cao, coù theå duøng ñeå caét kính maø sao ñeo laïi bò traày?
 • Taïi sao khi maát HÑ laïi khoâng mua vaøo?
kie n th c a26
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

2. ÑAÙ MAØU

kie n th c a27
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

Ñaù thieân nhieân ñöôïc chia laøm 2 loaïi :

1. Ñaù quyù :

 • Saûn löôïng khai thaùc thaáp.
 • Ñoä quyù hieám cao.
 • Giaù trò thöông maïi cao.

2. Ñaù baùn quyù :

 • Saûn löôïng khai thaùc cao.
 • Ñoä quyù hieám thaáp hôn.
 • Giaù trò thöông maïi trung bình.
kie n th c a28
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • HÌNH DAÙNG

Ñaù quyù / ñaù baùn quyù coù theå caét maøi thaønh nhieàu hình daïng khaùc nhau ñeå taêng ñoä thaåm myõ cho sp.

kie n th c a29
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

2. CAÉT MAØI

CHECKER BOARD

LASER CUT

kie n th c a30
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

2. CAÉT MAØI

FACET

CABOCHON

kie n th c a31
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • SAPHIA : ÑAÙ QUYÙ
kie n th c a32
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Màu thường gặp : xanh da trời, xanh đen. Màu hiếm là xanh nước biển, vàng, cam.
 • Các màu khác : hồng, hồng cam, tím, xanh lá cây

( Saphire chuối ), trắng.

 • Màu công ty thường sử dụng : xanh da trời, xanh đen, vàng.
 • Độ cứng : 9
 • Nguồn gốc xuất xứ : Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia, Việt Nam ( Gia Nghĩa , Phan Thiết, Hàm Tân, Lâm Đồng, Thuận Hải, Nghĩa Đàn, Hoàng Liên Sơn, Nghệ An )
kie n th c a33
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

2. RUBY : ÑAÙ QUYÙ

kie n th c a34
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Màu : đỏ
 • Các màu khác : hồng, đỏ hồng, hồng cam, cam
 • Màu công ty thường sử dụng: đỏ, hồng, cam
 • Các viên Cabochon có 1 số viên có mắt mèo ( Cat eye ) hoặc sao ( Star ). Những viên đá này rất hiếm và đẹp có giá trị cao.
 • Độ cứng : 9
 • Nguồn gốc xuất xứ : Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Việt Nam ( Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghệ An), Campuchia
kie n th c a36
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

RUBY GLASSFILLED

Là Ruby thiên nhiên được cải thiện độ sạch ( improve clarity ) bằng phương pháp xử lý lấp đầy mặt nứt giúp viên đá liền khối và không còn trông thấy rõ các vết lỗi thiên nhiên bên trong viên đá.

Thöïc hieän theo 3 böôùc

 • Xöû lyù xaùo troän & taùch rôøi caùc taïp chaát beân trong.
 • Laøm noùng vôùi nhieät ñoä cao, duøng nhieät ñeå ñaåy caùc taïp chaát ra ngoaøi & laáp ñaày loã troáng baèng glass.
 • Troän laãn ñaù vôùi boät oxide ñaëc bieät & nung trong loø naáu thuûy tinh nhaèm laøm cho ñoä trong suoát beân trong lieàn laïc hôn & taïo ñoä boùng beân ngoaøi.
kie n th c a37
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

QUAÙ TRÌNH ÑAÅY TAÏP CHAÁT RA NGOAØI

kie n th c a38
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

RUBY SAU QUAÙ TRÌNH NUNG OXIDE

kie n th c a39
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

CAÙCH NHAÄN BIEÁT RUBY GLASSFILLED

 • Coù moät hoaëc vaøi loã hoãng beân trong ( hoaëc beân ngoaøi ) vieân ñaù.
kie n th c a40
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Maøu saéc raát ñeàu nhau giöõa caùc vieân ñaù.
kie n th c a41
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Ñoä maøi boùng ( polishing ) khoâng cao.
 • Giaùc caét khoâng hoaøn haûo, coù theå thaáy moät soá veát khôøn giaùc, thöôøng taäp trung nhieàu ôû caïnh.
kie n th c a42
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Ñoái vôùi Ruby facet, chieàu cao maët treân ( crown ) thöôøng thaáp baát thöôøng.
 • Tuy nhieân Ruby GF cao caáp vaãn coù ñoä caét maøi chuaån töông töï Ruby thieân nhieân.
kie n th c a43
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Ñoái vôùi Ruby cabochon, treân beà maët vieân ñaù khi quan saùt kyõ seõ thaáy moät soá ñöôøng raïn cöïc nhoû.
kie n th c a44
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

GIAÙ TRÒ CUÛA RUBY GLASSFILLED

 • Ruby GF coù giaù trò thaáp hôn nhieàu laàn so vôùi Ruby thieân nhieân khoâng xöû lyù caûi thieän ñoä saïch.

+ Thaáp hôn 15 – 20 laàn so vôùi Ruby coù chaát löôïng

trung bình khoâng xöû lyù.

+ Thaáp hôn 50 laàn so vôùi Ruby coù ñoä trong suoát &

maøu saéc cao, coù Certificate.

kie n th c a45
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

3. EMERALD : ÑAÙ QUYÙ

kie n th c a46
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Màu : xanh lá cây sáng
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh lá cây sáng
 • Độ cứng : 7.5 – 8
 • Nguồn gốc xuất xứ: Colombia, Brazil, An Độ, Pakistan, Sri Lanka, Nam Phi

Ghi chuù :

Emerald rất hiếm trên thị trường thế giới và giá trị rất cao. Rất khó có thể tìm được 1 viên emerald có độ trong suốt cao và màu đậm đẹp.

kie n th c a47
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

4. TOPAZ : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

kie n th c a48
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Màu: xanh dương sáng
 • Các màu khác: vàng, cam, nâu, hồng, xanh tái, trắng
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh dương sáng
 • Độ cứng : 7.5 – 8
 • Nguồn gốc xuất xứ: Colombia, Brazil, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Nam Phi
kie n th c a49
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

5. TOURMALINE : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide55
Màu: không màu, lục, hồng đỏ, nâu, vàng, đen sậm, xanh dương, tím
 • Màu công ty thường sử dụng: hầu hết các màu trên ( multi – colored )
 • Độ cứng : 7 – 7.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil, Nam Mỹ, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Nga. Việt Nam tìm thấy tại thung lũng sông Nậm Thi (Lào Cai), Cao Bằng, Thanh Hóa, Lâm Đồng.
kie n th c a50
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

6. GARNET : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide57
Màu: đỏ rượu ( xá xị )
 • Các màu khác: lục tươi , nâu, cam, khói
 • Màu công ty thường sử dụng: đỏ rượu ( xá xị ), xanh lục ( green garnet ), đỏ cam
 • Độ cứng : 7 – 7.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Ở Việt Nam Garnet xuất hiện ở nhiều nơi với các loại đẹp như Lạng Sơn, Quảng Nam, Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai, Đà Lạt …, Lào, Campuchia

GHI CHUÙ :

- Garnet màu ñoû giá trỊ không cao như topaz , citrine tuy nhiên đá không có kích côõ lôùn ñeå caét mài theo ý muoán

- Green garnet ( Tsavorite ) tương đoái hieám và giá trỊ cao hơn gaàn 8 laàn so vôùi garnet màu đoû röôïu.

kie n th c a51
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

7. PERIDOT : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide59
Màu : xanh lá cây có ánh vàng
 • Các màu khác : nâu, xanh lam, vàng có sắc phớt lục
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh lá cây có ánh vàng
 • Độ cứng : 6.5 – 7
 • Nguồn gốc xuất xứ : Burma, Úc, Brazil, Nam Phi, Na Uy. Ở Việt Nam tìm thấy các tinh thể có kích thước lớn chủ yếu tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Pleiku, Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Note:

Cũng như như garnet , peridot giá trị không quá cao tuy nhiên không có nhiều viên đá có kích cỡ lớn.

kie n th c a52
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

8. CITRINE : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide61
Màu: từ vàng lợt đến nâu vàng
 • Màu công ty thường sử dụng: vàng đến vàng đậm
 • Độ cứng : 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Pháp và Scotland
kie n th c a53
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

9. AMETHYST : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide63
Màu : tím
 • Màu công ty thường dùng: tím
 • Dạng cắt mài công ty thường sử dụng: mài giác ( facet ), mài láng ( Cabochon ), giọt nước ( drop ), cắt mài laser ( laser cut ), mài carô ( checker )
 • Độ cứng : 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil, Uruguay, Hàn Quốc, Nam Phi
kie n th c a54
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

10. ZIRCON : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide65
Màu: không màu, vàng, nâu, cam, đỏ, tím. xanh dương, xanh lá cây.
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh dương lợt - BLUE ZIRCON
 • Độ cứng : 6.5 – 7.5
 • Nguồn gốc xuất xứ : Campuchia, Burma, Thái Lan, Sri Lanka, Uc, Pháp và Việt Nam.
 • Giá trị của Blue Zircon cao hơn các đá bán quý khác như Topaz, Citrine..
 • Ngày xưa thì người ta tin rằng loại đá này là năng lượng để chữa bệnh và chứa đựng những điều thần bí khác nên rất được ưa chuộng, đặc biệt là ở Pháp.
 • Tuy nhiên ngày nay hay nhầm lẫn với loại kim cương nhân tạo mà ta hay gọi là xoàn mỹ – CUBIC ZIRCONIA ( CZ ) do đó sự ưa chuộng và hiểu biết về loại đá này bị suy giảm đi nhiều.
kie n th c a55
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

11. RHODOLITE : ÑAÙ BAÙN QUYÙ

slide67
Màu : đỏ hồng, đỏ ánh tím tái
 • Màu công ty thường sử dụng: đỏ ánh tím tái.
 • Độ cứng : 7 – 7.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Mỹ, Sri Lanka, Brazil, Zambia
 • Rhodolite thường dễ bị lẫn lộn với Garnet, nếu 2 viên đá có cùng kích cỡ thì Rhodolite có giá trị cao hơn Garnet khoảng 3 lần.
slide69
Màu: tổng hợp của các màu trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, hồng, vàng.
 • Màu công ty thường sử dụng: tất cả các màu trên
 • Độ cứng : 6 – 6.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Úc
 • Opal là 1 loại đá rất đặc biệt của Úc , thông thường rất mỏng và dễ vỡ ,để chế tác và sử dụng được nó người ta phải dán vào 1 chất rất đặc biệt chuyên dụng .
kie n th c a57
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

PHAÂN LOAÏI OPAL

 • Solid : laø loaïi nguyeân thuûy khoâng daùn, daøy vaø thöôøng coù maøu traéng.
 • Doublets : laø loaïi opal moûng, thöôøng coù nhieàu maøu saéc treân 1 v ñaù, ñöôïc keát hôïp vôùi moät lôùp hôïp chaát ñaëc bieät phía sau.
 • Triplets : loaïi opal moûng ñöôïc keát hôïp vôùi lôùp keo treân beà maët & hôïp chaát phía sau.
slide71
Màu: tổng hợp của các màu trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, hồng, vàng.
 • Màu công ty thường sử dụng: tất cả các màu trên
 • Độ cứng : 6 – 6.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Úc
 • Opal là 1 loại đá rất đặc biệt của Úc , thông thường rất mỏng và dễ vỡ ,để chế tác và sử dụng được nó người ta phải dán vào 1 chất rất đặc biệt chuyên dụng .
slide72
13. QUARTZ
 • Quartz là tên gọi chung là rất nhiều loại đá có cùng tính chất hoá học ( Quartz group ) . Tuy nhiên mỗi màu đá có tên gọi riêng
 • Hiện nay công ty PNJ sử dụng 1 số loại đá sau:
slide74
Màu: từ lợt đến đậm của các loại màu nâu, đen, vàng, cam, xám, lam.
 • Màu cty thường sử dụng: xanh lợt, nâu vàng, màu trắng sữa ( milky moon ), màu khói ( smoky ), cam ( orange moon)
 • Dạng cắt mài công ty thường sử dụng: Cabochon
 • Các màu khác: không màu
 • Độ cứng : 6 – 6.5
 • Nguồn gốc xuất xứ : Sri Lanka, Myanmar, Ấn Độ
 • Moonstone được xem là 1 loại đá thiêng liêng tại Ấn Độ. Người Ấn Độ rất thích loại đá này, họ xem đây là loại đá rất huyền bí vì trong đêm trăng thì trong viên đá có ánh sáng phản chiếu rất đẹp.
 • Đá Moon thường có rất nhiều vết rạn đá thiên nhiên.
slide75
13.2 : LEMON QUARTZ :

ÑAÙ BAÙN QUYÙ

 • Màu: vàng chanh
 • Màu công ty thường sử dụng: vàng chanh
 • Dạng cắt mài công ty sử dụng: facet
 • Độ cứng : 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil
slide76
13.2 : ROSE QUARTZ :

ÑAÙ BAÙN QUYÙ

 • Màu: hồng nhạt
 • Màu công ty thường sử dụng: hồng nhạt
 • Độ cứng : 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil
 • Rose Quartz thường có vết đá thiên nhiên bên trong, thường có màu hồng hơi đục.
slide77
13.3 : SMOKY QUARTZ :

ÑAÙ BAÙN QUYÙ

 • Màu: nâu đen, màu khói
 • Màu công ty thường sử dụng: nâu đen, màu khói
 • Có thể thay đổi màu ở nhiệt độ từ 300oC
 • Độ cứng : 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: có thể tìm thấy rất nhiều nơi trên thế giới.
slide78
13.4 : CHACEDONY

ÑAÙ BAÙN QUYÙ

 • Màu: xanh tím
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh tím ( môn )
 • Dạng cắt mài công ty sử dụng: mài láng ( cabochon )
 • Độ cứng : 6.5 – 7
 • Nguồn gốc xuất xứ: Bazil, Ấn Độ, Uruguay.
slide79
13.5 : PREYNITE

ÑAÙ BAÙN QUYÙ

 • Màu: xanh lá cây pha vàng, nâu vàng
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh lá cây pha vàng
 • Dạng cắt mài công ty sử dụng: mài láng (cabochon)
 • Độ cứng : 6 - 6.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Úc, Trung Quốc, Scotland và Nam Mỹ
 • Prehnite có độ bóng rất cao (vitreous luster), tuy nhiên có rất nhiều tì vết thiên nhiên bên trong.
 • Đá này rất nhạy cảm với nhiệt độ do đó phải cẩn thận khi chế tác và siêu âm
slide81
Màu: xanh lá cây, tím môn, vàng, đỏ, trắng …
 • Màu cty thường sử dụng: xanh lá cây từ đậm đến lợt
 • Dạng cắt mài công ty sử dụng: mài láng (cabochon), tượng phật , vòng
 • Độ cứng : 6 - 6.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Myanmar, Trung Quốc
 • Đá này rất nhạy cảm với nhiệt độ do đó phải cẩn thận khi chế tác và siêu âm
 • Cẩm thạch được phân thành 3 loại chính:
  • Loaïi A : thiên nhiên hoàn toàn
  • Loaïi B : cải thiện độ trong ở nhiệt độ và áp suất cao
  • Loaïi C : xử lý màu và độ trong rất nhiều.

( Hầu hết cẩm thạch trên thị trường hiện nay là B và C . Đối với PNJ tất cả cẩm thạch đều sử dụng B )

slide83
Màu:xanh lá cây đậm
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh lá cây đậm
 • Dạng cắt mài công ty sử dụng: facet
 • Độ cứng : 5.5
 • Nguồn gốc xuất xứ: Siberia
 • Thông thường Chrom Diopside được chế tác trên mề đay và bông tai nhiều hơn là nhẫn vì không có nhiều đá có kích cỡ lớn, mặc khác so với đá bán quý thì độ cứng tương đối thấp, do đó khi chế tác nhẫn dễ bị va chạm và ảnh hưởng đến độ bền của đá.
 • Sử dụng Chrom Diopside chủ yếu thay thế Green Garnet vì màu sắc tương tự nhưng giá trị thấp hơn và có nhiều size đá lơn . Tuy nhiên so với các loại đá bán quý thông dụng khác thì Chrom Diopside có giá cao hơn khoảng 15 lần
slide85
Màu: xanh dương, xanh nhạt, xanh ngọc
 • Màu công ty thường sử dụng: xanh nhạt
 • Dạng cắt mài công ty thường sử dụng: mài láng (Cabochon), mài giác ( facet )
 • Aquamarine facet chất lượng cao có giá trị hơn nhiều so với các loại đá bán quý khác, sản lượng cũng tương đối hiếm hơn
 • Aquamarine cabochon thường có tì vết thiên nhiên bên trong rất nhiều, thường gắn trên sản phẩm mề đay.
 • Độ cứng : 7.5 - 8
 • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil, Srilanca, Úc, Ấn Độ
kie n th c a58
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ
 • Có thể chia ngọc trai ra làm 2 loại chính là nước ngọt (freshwater pearl) và ngọc trai nước mặn ( saltwater pearl ). Cả 2 loại trên đều có thể là ngọc trai thiên nhiên ( Natural ) hay ngọc trai nuôi cấy nhân tạo ( cultured ). Hiện nay trên thị trường thế giới hầu hết là Cultured pearl không có Natural pearl.
 • Màu: Hồng, vàng, đen, trắng
 • Các màu khác: Xanh dương, xanh lá, bạc (silver), kem ( cream )
 • Màu công ty thường dùng: trắng, đen, hồng, xám, vàng
 • Độ cứng : 3 – 4
 • Các loại ngọc trai công ty đang sử dụng:
kie n th c a59
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

17.1 : FRESHWATER PEARL

 • Màu thường gặp: trắng, trắng hồng, hồng tím, xám …
 • Màu công ty thường sử dụng: trắng, trắng hồng, hồng.
 • Thường sử dụng trên sản phẩm bạc và sản phẩm đúc thường, giá trị dưới 200.000đ/viên.
 • Thời gian nuôi cấy từ 2 – 3 năm
 • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản.
kie n th c a60
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

17.2 : SALTWATER PEARL

 • Black Pearl

Black Lip Mother of Pearl

Laø loaïi ngoïc trai ñen coù chaát löôïng toát nhaát taäp trung taïi vuøng bieån Taihiti.

kie n th c a61
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

17.2 : SALTWATER PEARL

b. Akoya Pearl

 • Màu thường gặp: trắng, trắng hồng
 • Thường sử dụng trên cao cấp, giá trung bình từ 600.000đ/viên trở lên.
 • Kích thước bình quân : 7mm – 10mm
 • Thời gian nuôi cấy từ 18 tháng
 • Nguồn gốc xuất xứ: Nhật Bản.
kie n th c a62
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

c. Southsea pearl

 • White & Yellow Lip Mother of Pearl
 • Southsea laø teân goïi chung cho caùc loaïi Ngoïc trai cuûa vuøng bieån Nam töø Myanma, Indinesia ñeán Australia.
 • Size trung bình : töø 8 – 18 ly
 • Ngoïc trai vaøng coù chaát löôïng cao nhaát taïi Indonesia, size töø 9 – 15 mm
 • Ngoïc trai traéng coù chaát löôïng cao nhaát taïi Australia, size töø 9 – 20 mm
kie n th c a64
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

MÖÙC ÑOÄ ÑAÙNH GIAÙ NGOÏC TRAI

kie n th c a65
KIEÁN THÖÙC ÑAÙ

CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG 1 VIEÂN NGOÏC TRAI

oÑoä boùng saùng treân beà maët

oMaøu saéc

oHình daùng

oKích thöôùc

oBeà maët

oÑoä daøy xaø cöø