slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opakování 1 - 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opakování 1 - 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Opakování 1 - 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

MR. Opakování 1 - 3. STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ. Identifikace Analýza a formulace problému Stanovení kritérií hodnocení Tvorba variant Stanovení důsledků variant Hodnocení variant , výběr varianty Realizace , implementace Monitorování a kontrola. PRVKY ROZHODOVACÍHO PROCESU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Opakování 1 - 3


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MR

Opakování 1 - 3

struktura rozhodovac ch proces
STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
 • Identifikace
 • Analýza a formulace problému
 • Stanovení kritérií hodnocení
 • Tvorba variant
 • Stanovení důsledků variant
 • Hodnocení variant, výběr varianty
 • Realizace, implementace
 • Monitorování a kontrola
prvky rozhodovac ho procesu
PRVKY ROZHODOVACÍHO PROCESU
 • Cíl rozhodování
 • Kritéria hodnocení
 • Subjekt rozhodování
 • Objekt rozhodování
 • Varianty a jejich důsledky
 • Stavy světa
c l rozhodov n
CÍL ROZHODOVÁNÍ
 • Stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo
  • Zvýšení výrobní kapacity
  • Zvýšení kvality
  • Získání nové technologie
  • Proniknutí na nové trhy a/nebo zvýšení podílu na existujících trzích
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců / zákazníků
  • Snížení nákladů
  • Zvýšení rentability investic
 • Cíle kvantitativní a kvalitativní
krit ria hodnocen
KRITÉRIA HODNOCENÍ
 • Typy kritérií:
  • výnosová: preferují vyšší hodnoty, „čím více, tím lépe“: zisk
  • nákladová, „čím více, tím hůře“: náklady
  • kvantitativní – ukazatele, výhoda: jednoznačnost, měřitelnost
  • kvalitativní – agregovanější, širší náplň
 • Stupnice měření
  • Nominální – kvalitativní, varianty zařazené do určité třídy jsou rovnocenné; barva aut
  • Ordinální (pořadová) – kvalitativní, stanovení pořadí, aniž můžeme říci, o kolik nebo kolikrát je jedna varianta lepší než druhá
  • Kardinální – kvantitativní (jednotka a počátek měření)
stavy sv ta
STAVY SVĚTA
 • Budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat po realizaci varianty a ovlivňují její důsledky
 • Důležitý je požadavek úplnosti
klasifikace rozhodovac ch proces
KLASIFIKACE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
 • Podle strukturovanosti:
  • dobře strukturované : zpravidla opakovaně řešené, existují rutinní postupy řešení
  • špatně strukturované: zpravidla nové, neopakovatelné; typické na vyšších stupních řízení
 • Podle míry neurčitosti:
  • za jistoty: víme s jistotou, který stav světa nastane s jaké budou výsledky variant
  • za rizika: známe pravděpodobnosti stavů světa
  • za nejistoty: neznáme ani pravděpodobnosti stavů světa
  • za neurčitosti: neznáme možné stavy světa ani důsledky variant
subjektivn bari ry rozhodov n
SUBJEKTIVNÍ BARIÉRY ROZHODOVÁNÍ
 • omezená schopnost zpracovávat informace
 • omezený rozsah poznání
 • omezená schopnost formulovat a řešit složité rozhodovací problémy
 • omezená schopnost internalizace systému hodnot (ztotožnění se systémem hodnot)
 • opakováni neefektivních řešení (opakované pokusy o záchranu ztrátové firmy, …)
objektivn bari ry rozhodov n
OBJEKTIVNÍ BARIÉRY ROZHODOVÁNÍ
 • nedostatečná kvalita informační základny (hlavně pro vrcholové řízení a rozhodování)
 • nepružnost organizační struktury (obtížné vytváření dočasných týmů)
 • velký počet stupňů v hierarchii řízení
 • nepřesnost a nejasnost vymezení rozhodovacích pravomocí
kroky e en rozhodovac ho probl mu
KROKY ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU
 • situační analýza
 • analýza a formulace problémů, identifikace příčin problémů
 • rozhodovací analýza: výběr kritérií, tvorba variant, hodnocení a volba varianty určené k realizaci
 • retrospektivní analýzy a hodnocení
poruchy hrozby a p le itosti
PORUCHY, HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI
 • poruchy, krize: jednoduchá identifikace, nutné rychlé řešení (ohrožují chod organizace)
 • hrozby: potenciální problémy, mohly by ohrozit chod organizace v budoucnosti
 • příležitosti: problémy inovačního charakteru; identifikace vyžaduje tvůrčí přístup, intuici, dlouhodobé manažerské zkušenosti. Nevyužívání příležitostí ohrožuje budoucí prosperitu organizace
stanoven p in rozhodovac ch probl m formulace rozhodovac ch probl m stanoven c l
Stanovení příčin rozhodovacích problémů

Formulace rozhodovacích problémů

Stanovení cílů

ANALÝZA A FORMULACE PROBLÉMU
kauz ln anal za
KAUZÁLNÍ ANALÝZA
 • deduktivní kauzální analýza:
  • postup od známých následků k odhalování neznámých příčin
 • induktivní kauzální analýza:
  • jsou známé příčiny, cílem je odhalit jejich možné následky
n stroje kauz ln anal zy
Nástroje kauzální analýzy
 • Kauzální řetězec
 • Strom kauzálních vztahů
 • Diagram příčin a následků
 • Kauzální diagnóza
 • Analýza silového pole
 • Šestislovná tabulka
 • Paretova analýza
kroky paretovy anal zy
Kroky Paretovy analýzy

Sestavte tabulku příčin a jejich důležitosti, stanovte relativní podíl příčin.

Seřaďte řádky podle důležitosti příčiny (nejdůležitější příčina na prvním místě)

Vypočtěte kumulativní podíl příčin

Sestrojte spojnicový graf, na jehož ose x jsou příčiny a na ose y kumulativní podíl

S použitím vedlejší osy znázorněte důležitost příčin

Určete rozsah skupiny A (80%), stanovte příčinu, při níž je dosažení této kumulativní hodnoty.

V případě potřeby pokračujte pro skupinu B

Oddělte významné příčiny od méně významných

15

testov n a verifikace p in
TESTOVÁNÍ A VERIFIKACE PŘÍČIN
 • Testování: porovnávání detailů prověřované příčiny s detaily pozorovaného následku a zvažování, zda by daná příčina mohla k tomuto následku vést
 • Verifikace: prokázání, že příčina vede k pozorovaným následkům - experiment
formulace rp
FORMULACE RP
 • dílčí aspekty problému
stanoven c l
STANOVENÍ CÍLŮ
 • zpracujte seznam zájmů, které mohou být rozhodnutím ovlivněny
 • transformujte seznam zájmů do podoby stručných a výstižných cílů
 • oddělte konečné (základní) cíle od dílčích, které mají charakter prostředků (PROČ?)
 • vyjasněte náplň základních cílů  lepší pochopení komponent cílů, přesnější formulace cílů
 • testujte soubor základnách cílů u hlediska sledovaných zájmů
v b r krit ri
VÝBĚR KRITÉRIÍ
 • výběr a formulace kritérií má probíhat před tvorbou variant
 • každému dílčímu cíli by mělo odpovídat jedno nebo více kritérií, podle nichž bude posuzováno jeho splnění
 • soubor kritérií by měl být úplný a vyvážený
doporu en pro tvorbu variant
DOPORUČENÍ PRO TVORBU VARIANT
 • uplatnění modelů a výpočetní techniky
 • využití týmové práce, skupinová příprava rozhodnutí (odlišné názory a přístupy k řešení podporují tvorbu více variant)
 • využití metod hledání nových myšlenek, podpora kreativity
 • zvyšování tvůrčího potenciálu organizace (styl řízení, učící se organizace)
stanoven d sledk variant
STANOVENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT
 • stanovit důsledky vzhledem ke všem kritériím
 • nepřesný nebo neúplný popis důsledků může vést k chybné volbě varianty určené k realizaci
 • myšlenkový přenos do budoucnosti pomůže soustředit se na dlouhodobé dopady
 • vytvořit matici důsledků (řádky = kritéria, sloupce = varianty, prvky matice = důsledky)
chyby p i hodnocen a v b ru variant
CHYBY PŘI HODNOCENÍ A VÝBĚRU VARIANT
 • preference určitých variant
 • intuitivní omezení vedoucí k předčasné eliminaci tvůrčích variant
 • přisuzování vyšší váhy snadno použitelným kritériím
 • přílišná důvěra v prognózy
 • podceňování variant, jejichž důsledky byly popsány méně podrobně
asov aspekt v b ru e en
Časový aspekt výběru řešení

odklad volby rozhodnutí má pozitivní i negativní dopady

pozitivní:

větší prostor pro lepší pochopení problému, získání informací, hlubší analýzu  tvorba lepších variant

negativní:

zúžení prostoru možných řešení, výhoda pro konkurenci

23

retrospektivn anal za
RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

stanovení a zhodnocení:

shody základních předpokladů se skutečností po realizaci zvolené varianty

shody předpokládaných hospodářských výsledků a hodnot ukazatelů efektivnosti se skutečnými

příčin potíží a neúspěchů během realizace

způsobů řešení krizových situací

příčin úspěchů během realizace

přínosu varianty k realizaci firemní strategie

24

m ra participace a styl rozhodov n
MÍRA PARTICIPACE A STYL ROZHODOVÁNÍ
 • míra participace: vliv na rozhodování vyplývající z aktivní účasti v procesu rozhodování
 • styl rozhodování:
  • autokratický
  • týmová příprava, vlastní rozhodování provádí jedinec
  • skupinové rozhodování: členové skupiny se podílejí na vlastní volbě rozhodnutí
p ednosti skupinov ho rozhodov n
PŘEDNOSTI SKUPINOVÉHO ROZHODOVÁNÍ
 • více informací a znalostí
 • kombinace různých přístupů a dovedností
 • širší spektrum přístupů k řešení problému
 • lepší pochopení problému
 • vyšší přijatelnost řešení
 • stimulace myšlení

podmínka: kooperativní atmosféra

nev hody skupinov ho rozhodov n
NEVÝHODY SKUPINOVÉHO ROZHODOVÁNÍ
 • vyšší časová náročnost
 • dominance některých členů skupiny, podřízenost jiných
 • prosazování preferované varianty
 • zamlčování nesouhlasu, preference konsensu
 • skupinové myšlení (nadměrná loajalita, cenzorování)
 • možnost „nákazy“ chybami jiných členů skupiny
 • možnost vyloučení inovativních řešení hlasováním
 • zvýšený sklon k riziku
model vrooma a yettona
MODEL VROOMA A YETTONA
 • návod, jak úspěšně a rychle analyzovat problém a zvolit vhodný styl rozhodování
 • dvě dimenze rozhodování
  • kvalita – objektivní faktory
  • akceptovatelnost – přijatelnost pro členy skupiny

řešení efektivní  kvalitní & akceptovatelné

nedostatky modelu v y
NEDOSTATKY MODELU „V-Y“
 • nedává jednoznačné doporučení (krajní varianty: čas – rozvoj)
 • nediferencuje mezi nedoporučenými styly
 • nebere v úvahu všechny významné rozdíly (vyžaduje odpovědi ANO-NE, neumožňuje rozlišovat míru)
 • opomenutí významných atributů
  • neptá se na informovanost podřízených
  • nebere v úvahu možný časový tlak
  • nerespektuje geografická omezení