Strat gia c v innos a priority aivd
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Stratégia CŽV ↕ Činnosť a priority AIVD. Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. 25. apríla 2007 uznesením č. 382/2007.. Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb občanov a zamestnávateľov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stephen-hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strat gia c v innos a priority aivd

Stratégia CŽV ↕Činnosť a priority AIVD


Strat gia celo ivotn ho vzdel vania a celo ivotn ho poradenstva
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

25. apríla 2007 uznesením č. 382/2007..

 • Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb občanov a zamestnávateľov

 • Zabezpečenie systému riadenia kvality celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

 • Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

 • Efektívne investovanie do celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

 • Rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie

 • Poskytovanie komplexných informačných služieb pre CŽV a CŽP a rozvoj učiacich sa regiónov

 • Efektívne plánovanie a čerpanie prostriedkov ŠF na dobudovanie a rozvoj systémov CŽV a CŽP.


D le it a strategick dokumenty c v
Dôležité a strategické dokumenty CŽV

Dôležité pre SR?

Nezaspali sme? Europa 2020, GRALE - The Global Report on AdultLearningandEducation, Confintea VI..

Kde nastáva chyba? Kontrola plnenia opatrení – kontrola sami seba? Systémové využitie ESF?

Čo môžeme pre to urobiť?


Strat gia c v innos a priority aivd
AIVD

 • viac ako 100 vzdelávacích inštitúcií v SR, 20 ročná tradícia (reálnosť cieľov, korene systému, pilotné projekty, prac. skupiny..)

 • spolupracovať pri príprave a uplatňovaní legislatívnych a ďalších opatrení v oblasti vzdelávania dospelých

  - aktívnym prístupom pomôcť pri ich tvorbe a uplatnení v praxi


Programov vyhl senie vl dy sr na obdobie 2010 2014
Programové vyhlásenie vlády SRna obdobie 2010 - 2014

Vzhľadom na demografický vývoj spoločnosti je koncept celoživotného vzdelávania jedinou možnou odpoveďou zodpovednej politickej reprezentácie.

Vláda SR zabezpečí, aby každý občan mal rovnaký prístup ku kvalitnému celoživotnému vzdelávaniu po skončení školskej dochádzky, počas pracovného procesu aj v dôchodkovom veku.


Strat gia c v innos a priority aivd

 • NSK

 • Kto si to môže dovoliť?

 • Kontrola dodržiavania štandardov

 • Pomoc pri stanovení kvalitatívnych kritérií -

  napr. výber dodávateľov vzdelávania vo VO


N rodn program reforiem sr 2011 2014
Národný program reforiem SR2011 – 2014

 • Princíp celoživotného vzdelávania, osobitne oblasť ďalšieho vzdelávania nadobúda vzhľadom na rastúcu dynamiku vývoja spoločnosti stále väčší význam.

 • Jednoduchý prístup občanov k pružnému rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácií s cieľom zvýšenia ich uplatnenia na trhu práce a k rozvoju osobnosti a zvýšeniu kvality života umožní efektívny systém ďalšieho vzdelávania.

 • Prehodnotí a aktualizuje sa stratégia celoživotného vzdelávania, ktorá bude predovšetkým obsahovať opatrenia na systematické znižovanie informačnej nerovnosti v ďalšom vzdelávaní .

 • Vytvorenie voľne dostupného vzdelávacieho obsahu zvýši úroveň kľúčových kompetencií občanov, ktoré im umožnia uplatnenie sa na trhu práce. Budú podporené aktivity ďalšieho vzdelávania zameraného na rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života.


Pl n pr ce aivd v sr 2011 2012
Plán práce AIVD v SR 2011 - 2012

 • Návrh na zmenu zákona o CŽV

 • Metodická pomoc členom AIVD

 • Odborné podujatia, propagácia VD

 • Edičná činnosť

 • Projekty a medzinárodná spolupráca


Strat gia c v innos a priority aivd

 • jedinečná príležitosť v stredoeurópskom regióne na stretnutie odbornej verejnosti z oblasti HR zameranej na ďalšie vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.

 • výmena názorov, skúseností i kontaktov medzi vzdelávacími, konzultačnými a personálnymi spoločnosťami na jednej strane a manažérmi a špecialistami ľudských zdrojov na strane druhej.


Strat gia c v innos a priority aivd

Projekty a medzinárodná spolupráca

 • IQFET - Increasing quality of FET educational and certification system(Leonardo TOI project)

 • Slovensko: AIVD, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Akadémia vzdelávania

 • Rakúsko: SteirischeVolkswirtschaftlicheGesellschaft,

 • BundesinstitutfürErwachsenenbildung

 • Maďarsko: BME, Felnőttképzők Szövetsége, OED Budapest,

 • €: 179 680 project ; 12 635 AIVD; 7% spolufinancovanie


Strat gia c v innos a priority aivd

Za pozornosť ďakuje

Klaudius Šilhár

prezident@aivd.sk


Strat gia c v innos a priority aivd
KTO

Na Slovensku neexistuje presná evidencia

inštitúcií vzdelávania dospelých resp. ďalšieho

vzdelávania

1 200 (cca.) akreditovaných MŠVVŠ SR

5 632 ŠU SR k 31.12.2009

597 pozitívnych hlásení UIPŠ


Strat gia c v innos a priority aivd
ČO

Ponuka viac ako 2000 reálnych vzdelávacích podujatí

(www.education.sk)

Na mieru / pre verejnosť

odborné kompetencie, počítačová gramotnosť, jazyky, základy podnikania..

Trh vzdelávania → aktuálnosť programov


Strat gia c v innos a priority aivd
AKO

Poskytovanie kvalitných služieb → konkurencieschopnosť

Systémy podnikového, školského, komerčného

vzdelávania..

Zákon o CŽV

V oblasti neformálneho vzdelávania na Slovensku zatiaľ

neexistuje účinný systém hodnotenia kvality


Strat gia c v innos a priority aivd
KOHO

Predproduktívny vek (0 - 14) 830 457

Produktívny vek(15 - 64) 3 932 092

Poproduktívny vek(65 - 100+) 672 724

K 31. decembru 2010 v SR 5 435 273 obyvateľov


Celo ivotn vzdel vanie as
Celoživotné vzdelávanie - účasť

 • Lisabonská stratégia

  ..u dospelých v produktívnom veku dosiahnuť v priemere v EÚ 12,5% účasť na CŽV

 • Slovensko 2010 ...2,8% účasť


 • Kto sa vzdel va
  Kto sa vzdeláva

  základné 4%

  bez maturity 6%

  s maturitou 34%

  vysokoškolské 56% UIPŠ, 2009

  50% v EU si myslí, že by imdalšievzdelávanieprospelo,

  ale nemá možnost (29% robotníkov, 15% manažérov)

  Eurobarometer, 2004


  Prek ky asti na al om vzdel van
  Prekážky účasti na ďalšom vzdelávaní

  Finančná náročnosť

  Časová náročnosť

  Nedostatok motivácie (lenivosť)

  Náročnosť vzdelávania

  Nízka informovanosť

  Nedôvera v efektívnosť

  (FactumInvenio, AIVD v ČR 2009)


  Strat gia c v innos a priority aivd

  384 465 UoZ

  12,94 miera nezamestnanosti

  Priemerná dĺžka evidencie 13,86 mesiacov.


  Akt vne opatrenia na trhu pr ce
  Aktívne opatrenia na trhu práce

  § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZapríl: 50 UoZ /1000 €

  V  roku 2010 vzdelávaných 8 824 osôb (o 9 100 menej ako v 2009)

  Umiestnených 2 431 osôb - 27,54 % úspešnosť

  Vzdelávame len 2,29% nezamestnaných (priemer EU-27 je 31,8 %)

  8 876 voľných pracovných miest (UPSVR 04/2011)

  7 050 voľných pracovných miest (profesia.sk)

  Riešenie - cudzinci?

  5 272 migrantov v roku 2010

  15 324 zamestnaných 01/2010

  19 915 zamestnaných 04/2011 (ŠU SR)


  Prek ky c v
  Prekážky CŽV

  • Výber vzdelávateľov UPSVR (kritérium iba cena?)

  • Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov (transparentnosť)

  • Vzdelávanie a prax UoZ v zahraničí (legislatívne bariéry)

  • Remeselné živnosti (nevykonateľné)

  • Nerovnaký prístup (rezortné vzdelávačky, centrá CŽV pri univerzitách).. Vstupujú do VO, kurzy pre verejnosť

  • Informovanosť o verejných súťažiach

  • ombudsman@aivd.sk od 1.7.2011