slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biedrība ”Darīsim Paši!” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biedrība ”Darīsim Paši!”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Biedrība ”Darīsim Paši!” - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Biedrība ”Darīsim Paši!”. Kuldīgas novads, Īvandes muiža - 14 . 04 .201 1. VRG mērķis un teritorija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biedrība ”Darīsim Paši!”' - stephanie-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Biedrība ”Darīsim Paši!”

 • Kuldīgas novads, Īvandes muiža - 14.04.2011.
vrg m r is un teritorija
VRG mērķis un teritorija
 • Biedrība “Darīsim paši!” ir dibināta 2006.gadā ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, veicinot lauku teritorijas ekonomisko attīstību, pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu biedrības darbības teritorijā
 • Biedrības “Darīsim paši!“ darbības teritorijā ietilpst Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi
slide3

Biedrība “Darīsim paši!” izstrādā un īsteno vietējās attīstības stratēģiju, sekmējot sadarbības veidošanos starp valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem

 • Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota piesaistot finansējumu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un no Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF)
 • Nozīmīga vēsturiskā pieredze un nākotnes perspektīva VRG teritorijā ir dīķsaimniecībai un zivju audzēšanai, tādēļ visa biedrības darbības teritorija atbilst zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju kritērijiem
ezf apg ana
EZF apgūšana

Līdz 2011.gada 20.martam projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai tika izvērtēta biedrībā „Darīsim paši!”. Šobrīd projektu pieteikumi nodoti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai

sadarb ba
Sadarbība
 • Latvijas Lauku forums
 • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests (LAD)
 • Novadu pašvaldības
 • Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kopprojekts «Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām»
  • Izvērtētas 8 biedrības
  • Pieaugušo izglītības centrs (PIC)
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA)
publicit te
Publicitāte
 • Publikācijas;
  • laikrakstā «Kurzemnieks» - 1 reizi ceturksnī
  • «Kuldīgas Vēstis» - 2 reizes mēnesī
  • «Skrundas Vēstīs» - 1 reizi mēnesī
  • Skrundas TV sižeti – 1 reizi mēnesī
 • Aktuālā informācija biedrības mājas lapā
kuld gas novada inovat v klase
Kuldīgas novada inovatīvā klase

Biedrība «Mobilais izglītības centrs»

Kopējais 3302.28 Ls

Publiskais 2972.05 Ls

Iekārtota inovatīva mācību klase,

kurā Kuldīgas novada skolu

pedagogi tiks apmācīti darbam ar

interaktīvo tāfeli.

Projekta ietekmē ir izstrādāta

36 stundu programma darbam

ar interaktīvo tāfeli

soci lais centrs skrundas novad
Sociālais centrs Skrundas novadā

Skrundas novada pašvaldība

Kopējais finansējums 7343.70 Ls

Publiskais 4551.91Ls

Iegādāti pamatlīdzekļi un sociālā

centra aprīkojums personām ar

funkcionāliem traucējumiem

pensijas vecuma personām un citām

Sociālām grupām– sadzīves

prasmju apguvei.

zem dens peld anas un nir anas nodarb bu tehnisk apr kojuma ieg de
Zemūdens peldēšanas un niršanas nodarbību tehniskā aprīkojuma iegāde

Biedrība «Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!»

Kopējais finansējums9 916.77 Ls

Publiskais 8925.09 Ls

Iegādāts nepieciešamais zemūdens

peldēšanas tehniskais aprīkojums.

Izveidotas interešu izglītības zemūdens

peldēšanas un niršanas nodarbības

Kuldīgā.

autuves labiek rtojums un b vju renov cija
Šautuves labiekārtojums un būvju renovācija

Biedrība «Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība»

Kopējais finansējums13 974.77 Ls

Publiskais 12577.29 Ls

Šaušanas stendu, tranšejas stendu

apaļo šaušanas stendu

vienkāršota rekonstrukcija un

jauna sportinga stenda ierīkošana,

teritorijas labiekārtošana.

jauno mednieku apmācībām.

Treniņnodarbībām un šaušanas nodarbībām un medību sporta aktivitātēm un aktīva, veselīga dzīves veida popularizēšanai.

tirgus kuld g
Tirgus Kuldīgā

Biedrība «K.P.J.C.»

Kopējais finansējums 13661.31 Ls

Publiskais 12295.18 Ls

20 gs. sākuma stilā izveidoti tirgus

rati, vietējo amatnieku izstrādājumu

un ražotāju produkcijas tirgošanai.

Uzstādītas senatnīgas atrakcijas un

bērnu rotaļu elementi.

t risma pakalpojumu da do ana
Biedrība «VadeMecum»

Kopējais finansējums 14000 Ls

Publiskais 12600 Ls

Iegādāti kvadracikli, izveidots pakalpojums – izbraucieni ar kvadracikliem, sporta sacensības. Ierīkotas inventāra uzglabāšanas un servisa telpas, labiekārtota teritorija peintbola un labirinta spēlēm.

Tūrisma pakalpojumu dažādošana
j anas sports
Jāšanas sports

Jātnieku sporta klubs «Montepals»

Kopējais 7358.47 Ls

Publiskais 6622.62 Ls

Jāšanas sporta aprīkojuma

un zirgu pārvadājamās

piekabes iegāde jāšanas

sporta nodarbībām un zirgu

transportēšanai klientu

izvēlētā teritorijā un uz

sacensību vietām Latvijā.

jauna velosist ma kuld gas novad
Jauna velosistēma Kuldīgas novadā

Biedrība «Viduskurzemes

tūrisma apvienība»

Kopējais 10 230.32 Ls

Publiskais 9207.28 Ls

Izveidota jaunas velosistēmasinfrastruktūra

ar krustpunktu zīmēm, velomaršrutiem un

informācijas punktu, maršrutu individuālai

Plānošanai. Uzstādītas 65 krustojuma zīmes,

Izstrādāts velomaršruta kartes makets.

Izstrādāta online maršruta programma,

individuālai maršruta izvēlei un lejupielādei.

Iegādāti un uzstādīti 2 datori maršrutu

plānošanai.

baltic snail
BalticSnail

SIA «BalticSnail»

Kopējais 2923.60 Ls

Publiskais 1461.80 Ls

Iekārtu iegāde mitruma līmeņa

nodrošināšanai iekštelpās un

laistīšanas iekārta vajadzīgā mitruma

uzturēšanai āra apstākļos.

Iespēja vietējiem iedzīvotājiem

iepazīties ar pilnu ciklu gliemežu

audzēšanā, kā arī saņemt

konsultācijas par gliemežu audzēšanu.

m zikas ierakstu un multimediju studija
Mūzikas, ierakstu un multimediju studija

Biedrība «NeKac»

Kopējais 11504.00 Ls

Publiskais 10353.60 Ls

Mūzikas un ierakstu studijas ēkas

rekonstrukcija.

Iegādāta multimediju tehnika, kas

veicinās māksliniecisko pašdarbību,

un ļaus apgūt dažādas skaņas un

multimediju apstrādes prasmes.

n jo anas un pastaigu taka v rm
Nūjošanas un pastaigu takaVārmē

Vārmes pagasta attīstības

Biedrība «Vārme»

Kopējais 13644.72 Ls

Publiskais 12280.24 Ls

Labiekārtojot vidi -

izveidota taka, uzstādīti

soliņi, norādes un

velosipēdu novietne.

rota u laukums alsung
Rotaļu laukums Alsungā

Alsungas novada

pirmsskolas izglītības

Iestāde

Kopējais 2199.07 Ls

Publiskais 1649.30 Ls

Izveidots pirmsskolas

vecuma bērniem atbilstošs

aktīvās atpūtas objekts – rotaļu laukums.

atzi a
ATZIŅA

«…katrs darbs, ko mēs darām, domāts arī mūsu tēvijai, mūsu tēvu zemei, viņas labumam, viņas ieguvumiem, viņas labklājībai. Un, jo dziļākas būs šīs domas mūsu sirdīs, jo dziļāka arī būs mūsu mīlestība uz mūsu tēviju un mūsu tēvu

zemi.»

/Kārlis Ulmanis/

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

www.darisimpasi.lv

E-pasts: biedriba@darisimpasi.lv

Mob.t.29337083; t/fax 63323164

Koordinatore: Santa Lencberga