Zesp szk og lnokszta c cych nr 6 w kielcach
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH. Skuteczne działanie = jasny i czytelny system wartości. Pragniemy przede wszystkim zapewnić uczniom bezpieczną i przyjazną szkołę poprzez wpajanie najważniejszych wartości moralno-etycznych, takich jak: wszechstronny rozwój ucznia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stephanie-ellison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Skuteczne dzia anie jasny i czytelny system warto ci
Skuteczne działanie = jasny i czytelny system wartości

Pragniemy przede wszystkim zapewnić uczniom bezpieczną i przyjazną szkołę poprzez wpajanie najważniejszych wartości moralno-etycznych, takich jak:

 • wszechstronny rozwój ucznia,

 • dociekliwość poznawcaą ucznia, ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno,

 • edukacja, uczenie się,

 • samodzielność,

 • wolność, ale w połączeniu z odpowiedzialnością,

 • cel życia i rzetelna praca, która do niego prowadzi,

 • wspólnota, w tym państwo, ojczyzna,

  społeczność lokalna, rodzina, szkoła,

 • doskonalenie się,

 • tolerancja, umiejętność dialogu.


Obszary zagro e w zso nr 6 szko a jest yciem z ca ym jego b lem i szcz ciem
Obszary zagrożeń w ZSO nr 6 „Szkoła jest życiem, z całym jego bólem i szczęściem”

 • brak dyscypliny,

 • problemy związane z nadmierną troską o swój wygląd (bulimia, anoreksja, nadmierna rywalizacja o strój),

 • brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • brak zainteresowania nauką i wagary,

 • zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeń – uczeń, uczeń – osoba dorosła,

 • zachowania agresywne, wulgaryzmy, brak kultury osobistej,

 • palenie papierosów, uzależnienia od komputera, Internetu, gier,

 • eksperymentowanie z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi.

  „Wiedzieć, żeby przewidziećPrzewidzieć, żeby działać”


Szkolny system rozwi zywania problem w dzia ania podejmowane przez plac wk
Szkolny system rozwiązywania problemów (działania podejmowane przez placówkę)

Bezpieczna Szkoła

Ramowy program przeciwdziałania przemocy oraz materiały edukacyjne

„BEZPIECZNA SZKOŁA” - placówka posiada własny program, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie grupy biorące udział w życiu szkolnym: uczniów, rodziców i nauczycieli oraz społeczność lokalną. Składa się z bloków tematycznych, jego główne cele to eliminacja agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej, ograniczenie zjawisk patologicznych (narkomania, papierosy, alkohol).


Szkolna grupa pomocy r wie niczej
SZKOLNA GRUPA POMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Grupa mediatorów, która za zadanie ma organizowanie pomocy koleżeńskiej dla ofiar przemocy, rozstrzyganie konfliktów w środowisku uczniowskim, analizowanie poszczególnych przypadków stosowania przemocy wobec uczniów (na podstawie zgłoszeń do skrzynki zaufania), współuczestniczenie w organizowaniu imprez szkolnych w ramach programu przeciwdziałania przemocy, w jej strukturach działa SĄD KOLEŻEŃSKI


Wsp praca z policj
WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

Systematyczne kontakty z podinspektor Bożeną Bielaszką (Komenda Wojewódzka) oraz funkcjonariuszami Komisariatu nr 4, wizyty w szkole, pomoc przy organizacji imprez szkolnych, spotkania z młodzieżą, rodzicami i radą pedagogiczną, udział w debatach, prelekcje, spotkania robocze


Wsp praca z klubem s oneczko i koalicj bezpieczne sandomierskie
WSPÓŁPRACA Z KLUBEM „SŁONECZKO” i KOALICJĄ „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

Pracownicy klubu i koalicji ściśle współpracują od kilkunastu już lat z placówką, w klubie organizowane są imprezy integracyjne, dyskoteki dla uczniów i festyny osiedlowe. We wspólne przedsięwzięcia angażowana jest młodzież sprawiająca problemy i wywiązuje się z tych zadań znakomicie.


Wsp praca z poradni psychologiczno pedagogiczn
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

W ramach wzajemnych ustaleń i kontaktów prowadzone są dyżury dla rodziców w Dniach Otwartej Szkoły oraz spotkania warsztatowe z uczniami w różnych grupach wiekowych, min. integracyjne dla klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, „Lubię moja klasę”, „Gimnazjalista – to brzmi dumnie”, ”Ja w roli ucznia” dla klas IV, „Veto wobec przemocy” dla klas V, VI szk. podstawowej i kl. I gimnazjum, „Narkotykom – stop” dla całego gimnazjum.


Cykliczne spotkania kieleckich gimnazjalist w
CYKLICZNE SPOTKANIA KIELECKICH GIMNAZJALISTÓW „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

W ramach realizacji szkolnego programu „Bezpieczna szkoła”, w celu wymiany doświadczeń między placówkami organizujemy spotkania kieleckich gimnazjalistów:

 • I - 21.11.2007 r. I MIĘDZYGIMNAZJALNA DEBATA POD HASŁEM „BEZPIECZNA SZKOŁA”,

 • II - 20 . 11. 2008 r. DEBATA OKSFORDZKA POD HASŁEM „KIELECKIE SZKOŁY SĄ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE UCZNIOM”)

 • III spotkanie odbędzie się pod hasłem „W DEMOKRATYCZNEJ SZKOLE KONFLIKTY ROZWIĄZYWANE SĄ BEZ UŻYCIA PRZEMOCY” 19. 11. br.

 • Wszystkie spotkania odbywają się w ramach Tygodnia Życzliwości organizowanego rokrocznie w placówce.


Sympozjum przemoc r wie nicza
SYMPOZJUM „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”„PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”

Młodzież została zaproszona do Szkoły Policji w Katowicach, w spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele KWP z Łodzi, Szkoły Policji w Pile i Słupsku. Uczniowie przedstawili własne działania , w tym Szkolną Grupę Rówieśniczą, opowiedzieli o odbytych debatach, działalności Sądu Koleżeńskiego


V forum dyrektor w targi edukacyjne kielce 2008
V FORUM DYREKTORÓW „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”TARGI EDUKACYJNE KIELCE 2008

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu pod hasłem „Kryzysy w szkole” oraz konferencji „Dobry Samorząd – chlubą szkoły”.


Samorz d uczniowski
SAMORZĄD UCZNIOWSKI „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

Atmosfera pracy samorządowej procentuje dobrym samopoczuciem uczniów w szkole, przejmowaniem odpowiedzialności za wiele szkolnych spraw, świetną współpracą ze środowiskiem, w którym działa nasza szkoła

Najbardziej prężna organizacja w szkole, stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, działalność samorządu jest autentyczna i użyteczna, Szkolna Grupa Pomocy, Sąd Koleżeński są sekcjami Samorządu.


Spotkanie z s dzi ann mari weso owsk
SPOTKANIE „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Podczas Targów Edukacji – Kielce 2009 - młodzież uczestniczyła w spotkaniu na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, poznała problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych.


Realizacja projekt w edukacyjno wychowawczych
REALIZACJA PROJEKTÓW „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

Młodzież wspólnie z wychowawcami realizuje własne projekty oraz włącza się w projekty zainicjowane przez inne instytucje, zrealizowano Cudze chwalicie – poznajcie swoje, Bezpieczne przejście, Wynalazcy i ich wynalazki, Akademia Przedsiębiorczego Człowieka, e-Szkoła szansą dla każdego ucznia


Szkolne kampanie
SZKOLNE KAMPANIE „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

Systematycznie według kalendarza opracowanego przez młodzież – uczniowie przygotowują szkolne kampanie, np. Stop uzależnieniom, Bezpieczny Internet, Wyjść naprzeciw, Zawsze sobą chcemy być, Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wpisz w swoją filozofię życia


Refleksje
Refleksje „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

 • Skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, przemocy i konfliktom na terenie szkoły ma miejsce, jeśli placówka opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości

 • Niezbędne jest stałe poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania agresji, czynników ryzyka powstania agresji oraz metod przeciwdziałania przemocy w szkole

 • Konieczne jest systematyczne diagnozowanie środowiska szkolnego, wyniki tych badań pozwalają na planowanie i koordynowanie wspólnych działań nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa

 • Dobre efekty daje włączanie uczniów i ich rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i środowiska lokalnego

 • Wymierne rezultaty daje wspieranie rodziców w skutecznym wypełnianiu roli pierwszego - najważniejszego wychowawcy dziecka (informacje dotyczące rozwiązywania sytuacji trudnych – pedagogizacja )

 • Niezwykle ważne jest trafne rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów , planowanie oddziaływań indywidualnych,