Historia - PowerPoint PPT Presentation

historia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historia PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Historia
135 Views
Download Presentation

Historia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historia Stormaktstiden År 8

 2. Mål • Du ska känna till händelser och skeenden i den svenska historien som har varit viktiga för att forma det land och samhälle som vi lever i idag. • Du ska kunna granska texter för att hitta den viktigaste kunskapen i dem, samt sammanfatta denna kunskap med ditt eget språk. • Du ska kunna använda en karta över Sverige, Norden och Europa. Du kommer att få träna på att hitta olika platser på kartan samt att studera hur Sveriges (och våra grannländers) gränser har förändrats under åren. • Känna till hur det gick till när Skåne blev svenskt.

 3. Bedömning • Bedömningen kommer dels att baseras på ett prov och dels ske kontinuerligt under lektioner, diskussioner och mindre skrivuppgifter.

 4. Vad hittar du här? • Här hittar du allt det som vi på något sätt har tagit upp under lektionerna. Även texterna om 30-åriga kriget, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII finns här. • Även ordlistorna finns här. De ligger sist i pp.

 5. Europeisk storpolitik i slutet av 1500-talet • Familjen Habsburg är vid denna tid den mäktigaste familjen i Europa. De har genom smarta äktenskap skaffat sig makten i stora delar av Europa. • Habsburgs huvudmotståndare var Frankrike. Även om Frankrike hade många människor, var Habsburg mycket rikare och hade därför mer pengar till krig. • Frankrike försöker hitta fiender till Habsburg att slå sig samman med. Man samarbetar bl.a. med Turkiet (Osmanska riket) trots att man har olika religioner. Frankrike = katoliker, Turkiet = muslimer

 6. Det habsburgska väldet 1547

 7. Reformationen • I början av 1500-talet bryter många härskare i Europa sina band med katolska kyrkan. De är inspirerade av tysken Martin Luther. Istället blir man protestanter vilket betyder att man utgår mer exakt från det som står i bibeln (Idag ser det inte riktigt ut så, men det tar vi på religionskunskapen…). • Många härskare gillade protestantismen eftersom kungen fick vara chef över kyrkan och inte påven.

 8. Början till 30-åriga kriget • Habsburgarna gillar inte reformationen utan är trogna mot den katolska kyrkan. Därför (och för att få mer makt) förklarar habsburgarna krig mot de länder som blivit protestantiska. Till att börja med går det bra för Habsburg i kriget. • Frankrike blir rädda för att Habsburgarna stärker sin makt. De erbjuder pengar till Sverige och Danmark för att gå med i kriget mot Habsburgarna. Sverige kan inte, men Danmark gör det och blir krossade av Habsburgarna. Snart kommer dock Sverige att ge sig in i spelet, men först får vi backa bandet lite och se hur det såg ut i Sverige under samma tid.

 9. 30-åriga kriget • Trettioåriga kriget • Bakgrunden till kriget • Det trettioåriga kriget varade från 1618 till 1648, men det började inte helt plötsligt. Innan kriget skedde en rad händelser i hela Europa. Kriget började som ett religionskrig. Detta berodde på att ett antal länder i norra Europa bytte religion från katolicismen till protestantismen i början av 1500-talet. Den katolska kyrkan började då med sin så kallade motreformation som på flera håll ledde till väpnade konflikter mellan protestanter och katoliker. I mitten på 1500-talet bestämde man i det som idag är Tyskland, men som då var ett antal små furstendömen som hölls samman genom ett löst förbund under den Österrikiske kejsaren i Wien (han tillhörde Habsburgsfamiljen), att alla medborgare i det stor tyska riket skulle följa furstens religion. Eftersom kejsaren i Wien var den egentliga fursten över Tyskland så skulle alla vara katoliker. Kejsaren styrde över Europas allra mäktigaste stat vid den tiden, "det heliga romerska riket av tysk nation" . Det sträckte sig från Östersjön i norr till Adriatiska havet i söder, från spanska Nederländerna i väster till bergskedjan Karpaterna i öster. Där bodde mer än 20 miljoner människor. Rikets "riksdag" bestod av alla furstarna och biskoparna. Man kan lätt förstå hur svårt det var att styra ett land där varje viktig fråga togs upp av ca 300 personer som alla ville olika. • Under 1608 steg spänningen mellan protestanter och katoliker. Protestanterna bildade en union under ledning av fursten av Pfalz. Han fick stöd från de norra delarna av riket. Även katolikerna bildade ett förbund, katolska ligan. 1618 gjorde protestanterna i nuvarande Tjeckien (som då kallades Böhmen) uppror mot kejsaren i Wien. En grupp tjeckiska (böhmiska) adelsmän tågade upp till borgen i Prag. Där började de diskutera med kejsarens ståthållare Martinitz och Slawata. Efter en liten stund började adelsmännen ropa: "Ut genom fönstret med dem!". Martinitz och Slawata blev utslängda genom fönstret och de föll 17 meter ner i vallgraven. Deras sekreterare Fabricius protesterade mot detta överfall, som stred mot all etikett. Hans protest ledde till att även han slängdes ut (alla tre överlevde och Fabricius blev adlad för sin heroiska insats för kejsaren). Böhmerna utsåg nu fursten av Pfalz till kung över sitt land. Nu först reagerade kejsaren i Wien och skickade sin fältherre Tilly med en armé in i Böhmen. De lyckades jaga ut fursten av Pfalz. Frankrike som på alla sidor var omgivet av habsburgarna gick in i den protestantiska unionen. Ledaren i Frankrike var vid denna tid inte kungen utan kardinalen Richelieu, som var katolik. Frankrike såg inte detta som ett religionskrig utan en kamp om Frankrikes framtid.

 10. Sverige och Norden • Vad har hänt? • Sverige med Gustav Vasa har har dragit sig ur Kalmarunionen (6 juni 1523). Alla de nordiska länderna har blivit protestantiska och Vasa är nu chef för svenska kyrkan, inte påven. • I Danmark har adeln (de rika) stor makt och bönderna är livegna (d.v.s. i stort sett slavar). I Sverige är bönderna självägande och får vara med om att bestämma vilket är unikt i Europa vid denna tid. • Vid denna tid är Finland inte ett självständigt land utan en naturlig del av Sverige. Norge tillhör Danmark.

 11. Gustav Vasa och hans söner • Gustav Vasa (1496-1560) blev vald till kung 1523. Efter det har Sverige varit ett arvkungadöme, d.v.s. att man föds till tronen. • Gustav hade tre söner som alla blev kungar – Erik XIV, Johan III och Karl IX. • Erik XIV var galen och sägs ha blivit förgiftad av ärtsoppa. Johan III fick en son som hette Sigismund. Sigismund drog till Polen och blev katolik. Han hävdade sedan att han hade rätt till den svenska tronen, men på grund av hans religionsbyte var detta inte möjligt. • Karl IX var den yngste av Gustav Vasas söner och när han dog blev hans son (Gustav Vasas barnbarn) kung. Han kallade sig Gustav II Adolf.

 12. Gustav II Adolf 1594 - 1632

 13. Gustav II Adolf • Gustav II Adolf var bara 16 år då han blev kung. Han var därför beroende av duktiga rådgivare. • När han blev kung var Sverige inblandat i tre krig – ett mot Ryssland, ett mot Polen (där hans kusin Sigismund var kung och ville ha den svenska kungatiteln som han tyckte att han hade rätt till) och mot danskarna som Sverige i princip alltid låg i krig med.

 14. Gustav II Adolf • Kungen och hans regering rustade ständigt för krig. Regalskeppet Vasa skulle bli den svenska flottans stolthet, men det sjönk strax efter sjösättningen. Armén och flottan behövde soldater och för att ordna detta skickades var 10 man mellan 18 och 40 år till ett regemente för att strida, detta kallades för utskrivningen. • 1630 går Sverige in i det 30-åriga kriget. De går in på den protestantiska sidan och anledningarna är: 1. Religion. 2. Att stärka Sveriges makt runt Östersjön. 3. Att göra Sverige till ett större rike.

 15. Gustav II Adolf • Gustav II Adolf och hans svenska armé nådde stora framgångar. Under slaget vid Breitenfeld 1631 krossade svenskarna allt motstånd och kungen hyllades. • Den 6 november 1632 stupade Gustav II Adolf vid Lützen, även om slaget blev oavgjort.Kriget fortsatte i femton år till och Sverige fick stora landområden i den westfaliska freden. • Kungens enda barn var Kristina, hon var sex år när fadern dog och fick då hjälp av Axel Oxenstierna att sköta Sverige. När hon blev myndig valde hon att lämna Sverige och bli katolik.

 16. Gustav II Adolf • Gustaf II Adolf (1594 - 1632) • Gustav II Adolf föddes den 9 december 1594 på Stockholms Slott. Han var son till Karl IX. Under sin uppväxt studerade han bland annat latin, tyska, holländska, franska och italienska. Även retorik och krigskonst ingick i hans studier. • Gustav Adolf var endast sexton år när hans far dog. • Gustav II Adolf förde en offensiv utrikespolitik och under hans regeringstid blev Sverige en stormakt. Hans närmaste man var rikskanslern Axel Oxenstierna. Gustav II Adolf grundade Svea hovrätt, tillsatte landshövdingar och bestämde hur riksdagen skulle arbeta. På grund av det besvärliga politiska läget i Europa började man utbilda soldater runt om i Sverige och en omfattande vapenindustri startades. Pengar till detta fick man genom handel med Holland. Kopparhandeln och tullarna var vid sidan av skatterna de viktigaste inkomstkällorna. • Den unge kungen förde krig mot, i tur och ordning: Danmark, Ryssland, Polen och den tyske kejsaren av Wien. Flera av krigen ärvde han av sin far. • År 1620 gifte sig Gustav II Adolf med Maria Eleonora av Brandenburg. Med henne fick han dottern Kristina, som efter faderns död övertog tronen. • År 1630 landsteg Gustav II Adolf i Pommern och inträdde i det trettioåriga kriget, som startat 1618 i Tyskland. Motivet till detta var att hjälpa de protestantiska furstarna i kriget mot katolicismen, att hejda krigets utbredning mot östersjöväldet och att expandera det svenska riket. • Vid Breitenfeld besegrades den tyske kejsarens armé och Gustav II Adolf tågade söderut. Men 1632 tvingades den svenska armén att vända norrut för att möta en kejserlig armé under ledning av Wallenstein. Den 6 november drabbade härarna samman vid Lützen. Slaget slutade oavgjort, men Gustav II Adolf stupade under striden. Däremot överlevde hans stridshäst Streiff. Kungens kropp hämtades hem av hans halvbror Karl Karlsson Gyllenhielm. Vid en riksdag efter kungens död fastslogs även att Gustaf II Adolf skulle få ärenamnet den store, och alltså heter han Gustaf Adolf den Store även idag.

 17. Drottning Kristina • Drottning Kristina (1626 - 1689) • Drottning Kristina föddes den 7 december 1626 på Stockholms Slott (Tre Kronor), som dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. Hon lärde sig ett stort antal språk och studerade även filosofi och teologi. Axel Oxenstierna gav henne inblick i de politiska frågorna och från sexton års ålder var hon med vid rådets möten. • Två år senare, när hon blev myndig, ställdes många krav på henne. Rådet ville att hon snarast skulle gifta sig och skaffa arvingar, helst med kusinen Karl Gustaf. • De hemvändande officerarna från trettioåriga kriget ville ha belöningar i form av gods. Hon delade frikostigt ut kronans mark, och i mitten av 1600-talet ägde adeln ca 60 % av landets jord. Vid kröningsriksdagen 1650 deklarerade hon att hon inte tänkte ingå äktenskap utan hon fick istället Karl Gustaf erkänd som tronarvinge. • År 1654 abdikerade drottning Kristina och hennes kusin Karl Gustaf blev kung i stället. Året efter övergick hon till katolicismen och flyttade till Rom. Hon gjorde ett storslaget intåg i den heliga staden, hälsad med stora hedersbetygelser av påven. • År 1689, vid sextiotre års ålder, dog hon. Drottning Kristina är begravd i Peterskyrkan i Rom.

 18. Karl X Gustav • Föddes 1622 och var kusin till drottning Kristina. • Tog över tronen när drottning Kristina abdikerade. • Hans korta tid som svensk kung präglades av krig, och han tillbringade större delen av sin regeringstid som ledare av den svenska armén i Polen, Tyskland och Danmark. Armén var mycket framgångsrik och tåget över Stora Bält som ledde till freden i Roskilde är en av Sveriges största krigsframgångar någonsin. Han dog den 13 februari år 1660 i Göteborg.

 19. Karl X Gustav • När han blev kung behövde han förändra Sverige för att förbättra ekonomin efter de många och långa krigen. Istället för att göra detta startar han ett nytt krig, nu mot Polen. • Kriget mot Polen startar han för att skydda svenska Livland (nuvarande Estland och Lettland) mot ett ryskt övertagande (en rysk invasion). • Men då passar Danmark på att förklara krig mot Sverige för att stärka sin makt i Norden. Karl får nu vända sina styrkor för att i stället anfalla Danmark. • 1657 lyckas Sverige erövra Jylland och den stränga vintern gör att den svenska armén kan gå över stora och lilla bält (havet är fruset till is) och hota Köpenhamn. • Nu blir kungen av Danmark rädd. Så rädd att han vid freden i Roskilde 1658 ger Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm. • Om inte allt detta hade hänt hade kanske Malmö legat i Danmark… • 1659 startar Sverige ett nytt krig mot Danmark. Det går inte så bra och vid freden i Köpenhamn 1660 får Sverige lämna tillbaka Trondheims län och Bornholm till Danmark. • Karl X Gustav dör 1660 i lunginflammation då han rest till Göteborg för att begära mer pengar till krig av riksdagen. Nu tar hans son Karl XI över.

 20. Karl X Gustav • Karl X Gustav (1622 - 1660) Karl X Gustav föddes den 8 november 1622 på Nyköpings slott. Han växte upp på Stegeborgs slott tillsammans med sin kusin Kristina. Karl Gustav var intelligent och charmerande. Han hade goda språkkunskaper och reste runt en hel del i norra Europa. Han var hemligt förlovad med sin kusin Kristina under en kort period, tills hon insåg att hon inte ville gifta sig, men vänskapen mellan dem bestod. År 1650 blev Karl Gustav hertig och arvfurste, men han trivdes inte vid hovet utan tillbringade sin mesta tid på sitt hertigdöme på Öland. • Karl Gustav var mycket förtjust i mat och dryck och hade otaliga älskarinnor. Det överdrivna ätandet gjorde honom till en kraftig och tjock man och han blev också far till flera barn före äktenskapet. När drottning Kristina abdikerade 1654 kröntes han i Uppsala domkyrka. Några månader senare gifte han sig med den artonåriga Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Med henne fick han en son, Karl (XI). • År 1655 påbörjade Sverige krig mot Polen eftersom ryssarna trängde fram i Litauen och den polske kungen Johan Kasimir vägrade avstå från sina anspråk på Livland (idag Lettland och Estland) och Sveriges krona. • Men år 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige och Karl X Gustav var tvungen ge upp sina polska planer för att tåga mot Danmark. Jylland erövrades och tack vare den kalla vintern kunde den svenska armén tåga över isen via lilla och stora Bält och besegra Danmark. Vid freden i Roskilde 1658 avstod Danmark från Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län. • Karl X Gustav var dock inte nöjd med detta utan ville erövra hela Danmark. Köpenhamn omringades men räddades av en holländsk flotta. År 1659 misslyckades en stormning av staden och Karl X Gustav begav sig till Göteborg för att begära ökat stöd av riksdagen. Där drabbades han av sjukdom och avled den 13 februari 1660. Vid den följande freden fick Sverige lämna ifrån sig Trondheims län och Bornholm. • Karl X Gustav • 1. När föddes karl X Gustav? • 2. Vem var hans berömda kusin? • 3. Var ville han främst tillbringa sin tid? • 5. Var kröntes han? • 6. Vem gifte han sig med? • 7. Varför krigade vi mot Polen 1655? • 8. Varför lämnade Karl X Polen 1657? • 9. Vad fick Sverige i freden i Roskilde? • 10. När avled han?

 21. Karl XI • Då kungen bara är fem år när hans pappa dör styrs Sverige av en förmyndarregering. Denna regering missköter den svenska flottan och armén. • Danmark anfaller Sverige 1676 och erövrar snabbt hela Skåne. Sverige lyckas dock att samla trupper och besegrar Danmark, bland annat genom slaget i Lund. Det blodigaste slaget som någonsin utkämpats i Norden. Det händer fortfarande att villaägare i Norra Lund hittar skelett när de gräver i sina trädgårdar .

 22. Karl XI • Under förmyndarregeringen hade adeln haft mycket stor makt och slösat bort i stort sett alla landets tillgångar. • För att stärka Sveriges ekonomi beslutar kungen att ta tillbaka all den mark som drottning Kristina delat ut till adeln. Adeln motsätter sig, givetvis, detta. Kungen svarar med att 1682 ta ifrån riksrådet all makt. Han blir nu enväldig härskare (som en diktator) och fortsätter att bekämpa adelns inflytande. • Kungen leder in den svenska politiken på en mer fredlig väg och jobbar för att göra Sveriges ekonomi bättre, snarare än att kriga. • Det sägs att han då och då lämnade Stockholm och red runt utklädd för att se hur folket hade det. Han kallas därför ibland för ”kung gråkappa”. • Karl XI dör på Stockholms slott 1697.

 23. Karl XI • Karl XI (1656 - 1697) • Karl XI föddes den 24 november 1656 på Stockholms Slott som son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. När hans far dog 1660 var Karl fyra år och en förmyndarregering tillsattes. Förmyndarregeringens första uppgift blev att försöka uppnå fred med rikets fiender. År 1660 slöts fred med Polen och Brandenburg. Sverige fick behålla Livland och Johan Kasimir avsade sig anspråken på den svenska kronan. Sveriges ekonomi var nu mycket dålig och förmyndarregeringens omdömeslöshet försämrade tillståndet ytterligare. Den sjuttonårige Karl XI myndigförklarades år 1672. Han var blyg, outvecklad och okunnig om det mesta, ägnade sig helst åt jakt och utomhusliv. Han hade svårt att koncentrera sig och led av dyslexi, men var arbetsam och pliktmedveten. Rikskanslern och modern fick stort inflytande över honom. • År 1675 blev Sverige indraget i det europeiska kriget och besegrades av Fredrik Wilhelm av Brandenburg vid Fehrbellin. Detta ledde till att även Danmark och Holland vågade förklara krig. De stora bristerna i Sveriges krigsmakt uppdagades och en utredning av riksämbetsmännens förvaltning tillsattes ("förmyndarräfsten"). Karl XI tog själv över förvaltning och krigföring, och hans vrede var stor mot de försumliga. • Skåne invaderades år 1676 av Danmark och det blodiga slaget vid Lund utspelade sig. Kungens kampvilja och okuvliga stridshumör gjorde att danskarna till slut måste dra sig tillbaka. Sverige led stora förluster till sjöss. Bland annat sjönk det ståtliga amiralsskeppet Kronan. År 1679 slöts fred i Lund utan att Sverige behövde ge bort några landområden. Man kan säga att kriget blev oavgjort. • Karl XI gifte sig, 1680, med Ulrika Eleonora av Danmark. De fick sju barn varav endast tre levde till vuxen ålder: Hedvig Sofia, Karl (XII) och Ulrika Eleonora den yngre. Drottningen (Karl XI fru) var känd för sin omtanke om människor i svårighet. Hon betalade 1700 riksdaler ur egen kassa till fattiga i Stockholm. • Riksdagen som hölls 1680 medförde flera saker. Kungen blev i princip enväldig, förmyndarna ställdes inför rätta och den stora reduktionen genomfördes. Reduktionen innebar att de gods och gårdar som adeln fått av kronan återtogs. • Nästa steg var att ordna upp Sveriges försvar. Även flottan byggdes upp och fick en ny bas i Karlskrona. Kungen reste ständigt runt i landet och inspekterade rikets skötsel. Många berättelser finns om "gråkappans" ingrepp mot dem som misskötte sig. • Ulrika Eleonora dog på Karlberg slott 1693, vid trettiosex års ålder. Hon låg på lit de parade i Rikssalen på Karlberg från juli till november. Det sägs att en spökhistoria, med drottningen i huvudrollen, ska ha utspelat sig på slottet under denna period. Karl XI dog av magcancer den 5 april 1697, endast fyrtiotvå år gammal. Brand utbröt på slottet Tre Kronor när kungen låg lik, och kistan fick räddas under dramatiska former. Begravningen ägde rum den 24 november, samma år. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • anspråk Säga sig ha rätt till något • ytterligare Lite till • omdömeslöshet slarv • myndigförklarades blev myndig (idag 18 år) • pliktmedveten Trogen sin uppgift/göra rätt för sig • rikskansler Ungefär som statsminister • uppdagades upptäcktes • försumlig slarvig • okuvlig En som aldrig ger upp • enväldig Ungefär som diktator • Lit de parade När någon har dött och folk kommer och tittar på kroppen.

 24. Karl XII • Karl XII är född 1682 och var son till Karl XI. • När Karl XII tog över som kung 1697 var det många som tyckte att han var för ung (bara 15 år gammal). Men det visade sig snart att han var väldigt duglig och mycket bra på att planera krig. • År 1700 började det stora nordiska kriget. Vid den här tiden var ju Sverige herrar över Östersjön, det var de som hade kontrollen över handeln där. Nu anföll både Danmark, Polen och Ryssland för att få bort den svenska kontrollen. Men Sverige besegrade både Danmark och Polen som båda gav upp. • Det största hotet, den största fienden, fanns dock kvar - Ryssland.

 25. Karl XII • Karl XII ansåg att det enda sättet att en gång för alla krossa fienden, var att tåga rakt mot Moskva. Den svenska armén började nu få problem. Sjukdomar, hunger, och kylan gjorde att antalet soldater minskade rejält. Efter att ha krigat oavbrutet i 9 år var alla trötta på kriget. • 1709 stod slaget vid Poltava. Nu var det slut på Sveriges framgång och Sverige besegrades. De soldater som inte dog blev tagna till fångar. • Vad gjorde då Karl XII? Jo, han flydde till Turkiet och stannade där i fem år. Efter fem år kom han dock tillbaka till Sverige och samlade sina trupper för att anfalla Norge, ett land som då tillhörde Danmark. • 30 nov, 1718 stod slaget vid Fredrikstens färsting. Kungen, som kontrollerade de svenska skyttegravarna, blev då plötsligt skjuten i huvudet och dör knall fall. Man kan säga att den kulan var det som satte stopp för den svenska stormaktstiden. Än idag vet man inte vem som sköt Karl XII. Var det en norsk eller en svensk soldat som dödade kungen?...

 26. Efter Karl XII död • Från att ha varit ett stort rike blir nu Sverige ett litet land i Europas utkant. Sverige tvingas ge ifrån sig nästan allt de vunnit de senaste 100 åren. • Sverige behåller dock Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och delar av Pommern (norra Tyskland).

 27. Sverige när det var som störst (1658)

 28. Ordlista till 30-åriga kriget • Ordlista. • Motreformation - Katolska kyrkans försök att stoppa protestantismen. • Väpnade konflikter - Strider med vapen • Furste - En slags kunglighet, den som bestämmer • Furstendömen - Små riken som styrs av en furste • Löst förbund - Samarbete som inte är så hårt styrt • Biskop - Präst med stor makt • Union - Några som samarbetar för att nå ett gemensamt mål • Tågade - Gick i grupp • Ståthållare - Den som representerar kejsaren när han inte kan vara på plats • Vallgrav - Stort vattenfyllt dike runt ex. en borg • Stred mot all etikett - Uppfattades som väldigt oartigt • Adlad - Utsedd till adelsman av kungen/kejsaren • Heroisk insats - Göra något mycket modigt • Fältherre - Ledaren för en armé • Kardinal - Väldigt hög präst inom katolska kyrkan

 29. Ordlista till 30-åriga kriget • Ordlista • Retorik - hur man talar övertygande • Krigskonst - hur man krigar bäst • Offensiv - anfallande • Rikskanslern - ungefär som statsminister • Svea hovrätt - en domstol • Landshövdingar - kungens män i olika delar av landet • Omfattande - stort • Tull - avgift som man betalar för att föra in en vara i ett annat land • Skatt - avgifter man betalar till kungen/staten • Inträdde - gick med i • Expandera - växa • Härarna - arméerna • Stupade - dog i strid

 30. Ordlista till Drottning Kristina • Arvinge - Person som får det man äger när man dör • Gods - Stor gård med mark • Frikostigt - Generöst • Kronans mark - Den mark som ägs av kungen/staten • Kröningsdagen - Den dagen då man blir kung/drottning • Deklarerade - Förklarade • Abdikerade - Avgå (sluta) som kung/drottning

 31. Ordlista till Karl XI • Ordlista • Anspråk - Säga sig ha rätt till något • Ytterligare - Lite till • Omdömeslöshet - slarv • Myndigförklarades - blev myndig (idag 18 år) • Pliktmedveten - Trogen sin uppgift/göra rätt för sig • Rikskansler - Ungefär som statsminister • Uppdagades - upptäcktes • Försumlig - slarvig • Okuvlig - En som aldrig ger upp • Enväldig - Ungefär som diktator • Lit de parade - När någon har dött och folk kommer och tittar på kroppen.

 32. Ordlista till Karl XII • Ordlista • Belägra - Att omringa, exempelvis en stad eller fästning, för att förbereda en attack. • Ödesdigra - Avgörande, betydelsefull • Bundsförvant - Kompanjon, samarbetspartner • Kapitulerade - Gav upp • Raserades - Revs ner, trillade samman