Autorsk pr vo v kartografii a geoinformatice
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Autorské právo v  kartografii a geoinformatice. RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci. Přehled témat. Co je to autorské právo? J ak souvisejí autorská práva s kartografií a geoinformatikou?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autorsk pr vo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

alena.vondrakova@upol.cz

Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci


P ehled t mat
Přehled témat

 • Co je to autorské právo?

 • Jak souvisejí autorská práva s kartografií a geoinformatikou?

 • Proč se touto problematikou zabývat?

 • Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?

 • Je možné něco změnit?

 • Jak se může odborná veřejnost zapojit?

 • Jaká je úloha Kartografické společnosti České republiky?

 • Jaká je úloha Česká asociace pro geoinformace?

 • Kde zjistit více?


Co je to autorsk pr vo
Co je to autorské právo?

 • odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům

 • nechrání samotné myšlenky či ideje

 • chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření myšlenek, tj. dílo v objektivně vnímatelné podobě

 • autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, výstup počítačového programu apod. (samy o sobě)


Pr va souvisej c a zvl tn pr vo
Práva související a zvláštní právo

 • práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového (zvukově-obrazového) záznamu k jeho (prvotnímu) záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo nakladatele

 • zvláštní právo pořizovatele databáze

  základním rysem resp. podmínkou pro samotnou existenci databáze je její systematičnost (její logická struktura), která zahrnuje určité údaje či jiné prvky

  Chráněna je struktura databáze jako dílo souborné. Po vzoru EU je navíc poskytována zvláštní právní ochrana i samotnému obsahu databáze resp. investici do jejího pořízení (§ 88)


Nejen autorsk pr vo
Nejen autorské právo…

 • Autorská práva

  • kartografická díla, produkty GIS, databáze, know-how, goodwill, obchodní tajemství, počítačový program, vědecký objev, apod.

 • Průmyslová práva

  • práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, zlepšovacím návrhům, novým metodám

 • Práva na označení

  • práva k ochranným známkám, obchodní firmě, proti nekalé soutěži

 • absolutní a relativní majetková práva

 • Patentové právo


Jak souvisej autorsk pr va s kartografi a geoinformatikou
Jak souvisejí autorská práva s kartografií a geoinformatikou?

 • většina prací v kartografii a geoinformaticevyužívá již existující data

 • ke zpracování je potřeba softwarové vybavení

 • výstupem je vědecký objev, kartografická vizualizace, databáze,specializovaná mapa, programové nadstavby,aplikace a další

 • výsledky svého snažení publikujeme neveřejně nebo veřejně

  AUTORSKÉ PRÁVO NEZNAMENÁ JEN OMEZENÍ

  ALE I OCHRANU NAŠÍ PRÁCE


Nej ast ji e en probl my
Nejčastěji řešené problémy

 • krádež dat

 • zneužití datových vrstev

 • zneužití softwaru

 • zneužití vizualizací (mapy, náhledy, WMS, apod.)

 • zneužití výsledků analýz

  ale také…

 • neoprávněné užití díla

 • nevědomé porušení autorsko-právní ochrany

 • ochrana ekonomických investic

 • průmyslová práva, užitné vzory a další…


Pro se touto problematikou zab vat
Proč se touto problematikou zabývat?

 • pokud budou všichni spolupracovat, bude efektivitaochrany autorských práv vysoká a současně budezajištěna nejvyšší možná efektivita využití autorskýchděl k dalšímu rozvoji kartografie a geoinformatiky

 • není potřeba měnit autorský zákon, stačí prováděcívyhlášky, vnitřní směrnice, nová pravidla poskytovánístátního mapového díla apod.

 • za podpory Zeměměřického úřadu, VÚGTK, Kartografické společnosti ČR a CAGI vznikl projekt Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice


Co je v oblasti nejen autorsk ho pr va nov ho
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?

 • Nový občanský zákoník (NOZ) ohledně autorskoprávní problematiky nepřinesl žádné závratné změny, došlo pouze k přesunu části autorského zákona, týkající se licenčních smluv, do NOZ (až na drobnosti v nezměněné podobě)

 • po 1. 1. 2014 je u licenčních smluv potřeba v jejich úvodu citovat ustanovení, o která se licenční smlouva opírá, na místo § 46 a následující podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) bude citován § 2358 a následující podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


Co je v oblasti nejen autorsk ho pr va nov ho1
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?

 • v NOZ je sjednocena úprava závazků práv duševního vlastnictví

 • předtím byla tato úprava hlavně ohledně průmyslových práv roztříštěná a třeba pro oblast průmyslových práv ji řešil obchodní zákoník, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2013

 • velký zásah do současného systému úpravy autorských práv a práv souvisejících bude v důsledku implementace tří směrnic EU

  • 2011/77/ EU o době ochrany autorského práva a určitých práv

  • 2012/28/ EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

  • Směrnici EP a Rady EU o kolektivní správě


Co je v oblasti nejen autorsk ho pr va nov ho2
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?

 • Ministerstvo kultury ČR již tři roky připravuje rozsáhlou novelu autorského zákona jak v navazující problematice na zmíněné směrnice EU, tak v oblastech, které jsou vyhrazeny národním úpravám

 • nové změny budou zahrnovat

  • licencování užití sirotčích děl mimo druhy užití, které řeší zmíněná směrnice

  • novou formulaci knihovní výjimky, jež by měla umožnit veřejným knihovnám ve větším objemu digitalizovat jejich fond a umísťovat ho na své webové stránky

  • zjednodušené řešení výběru náhradních odměn za kopírování děl


Jak se m e odborn ve ejnost zapojit
Jak se může odborná veřejnost zapojit?

 • odborné diskuse a semináře

  • seminář Autorské právo v kartografii a geoinformatice11. 9. 2012 v Olomouci

  • semináře k přípravě GeoInfoStrategie

  • konference GIVS, Esri konference, GIS Ostrava a další

 • podněty podané OS24 CAGI Autorské právo

 • podněty podané Kartografické společnosti ČR

 • podněty pro realizaci projektu TA ČR

 • podněty ke GeoInfoStrategii…a další


Je mo n n co zm nit
Je možné něco změnit?

ANO

ODBORNÁ DISKUSE MŮŽE VÉST K VÝSLEDKŮM

KTERÉ UMOŽNÍ EFEKTIVNÍ OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV

A SOUČASNĚ EFEKTIVNÍ PRÁCI V GI A KARTOGRAFII

 • důležitou oblastí jsou osvěta a vzdělávání

 • spojení s problematikou open-source, osvěta v oblasti licencí (CreativeCommons), nastavení nových pravidel a zvyklostí


Jak je loha kartografick spole nosti r
Jaká je úloha Kartografické společnosti ČR?

 • Posláním KS ČR je sdružovat zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů

 • Kartografická společnost ČR může býtprostředníkem mezi uživateli a producentykartografických děl

 • Slouží jako odborný poradní orgán pro všechny otázky spojené s kartografickou tvorbou, případné podněty může podstoupit dalšímu řešení


Jak je loha esk asociace pro geoinformace
Jaká je úloha Česká asociace pro geoinformace?

 • řeší aktuální problémy z oblasti geoinformatikytak, aby bylo možné GI v České republiceco nejefektivněji rozvíjet

 • v rámci spolupráce při realizaci projektu TA ČR bude vytvořen koncept školení odborných pracovníků pod záštitou CAGI, dle závazné certifikované metodiky

 • je poradním orgánem pro oblast geoinformatiky

 • v rámci OS24 Autorské právo může docházet ke sběru podnětů a poskytování informací o řešené problematice


Kde zjistit v ce
Kde zjistit více?

 • od 1. 7. 2014 bude spuštěna webová prezentace projektu TA ČR, kde budou k dispozici informaci na třech úrovních:

 • pro veřejnost

  • jak zacházet s produkty GI a KARTO v běžném životě

  • co je povoleno, co zakázáno, jak správně postupovat

 • pro odborníky-kartografy

  • informace k tvorbě v GI a KARTO, způsob realizace a publikování výsledných autorských děl, způsob zajištění ochrany děl

 • pro odborníky-producenty a řídící složky

  • informace o právních normách, předpisech, postupech

  • certifikované metodiky pro oblast kartografie a geoinformatiky


D kuji v m za pozornost a tak za p ipom nky podn ty n m ty k dal mu e en apod

Děkuji Vám za pozornost……a také za připomínky, podněty,náměty k dalšímu řešení apod.

alena.vondrakova@upol.cz