slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47
starr

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ Љерка Ђорђевић, проф. психологије и педагогије

 2. УВОЂЕЊЕ ППП: ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА Закон о основама система образовања и васпитања (2003.год.) и Измене закона о основама система образовања и васпитања (2004. год)

 3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА Правилником о општим основама предшколског програмакоји садржи:Основе програма неге и васпитања деце узраста до три године;Основе програма предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључења у програм припреме за школуПрипремни предшколски програм

 4. Установа доноси Предшколски програм (у складу са Правилникомо општим основама предшколског програма) На нивоу васпитне групе развија се програм васпитно-образовног рада у складу са потребама, могућносима и интересовањима деце конкретне групе (програм се гради и развија у сарадњи са родитељима деце)

 5. остварује се у предшколској установи чији је оснивач локална самоуправа, изузетно у основној школи обавезан за сву децу узраста од 5,5 до 6,5 година (у години пред полазак у школу), почев од шк.2006/07. године ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (ППП) – ЗАКОН 2003/04.

 6. бесплатан је за родитеље (финансирање из буџета РС); број деце уписане у васпитну групу ППП = 26 Минимални број деце – 5 (сеоске средине) ППП

 7. ППП • Уверење о похађању припремног предшколског програма (део документације потребне за упис у ОШ)

 8. Закон о основама система образовања и васпитања (2009. год.) • Припремни предшколски програм траје најмање 9 месеци • остварује се у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања • остварује се у предшколској установи чији је оснивач локална самоуправа, у приватној предшколској установи која има верификацију Министарства просвете, изузетно у основној школи

 9. 23.03.2010. године УСВОЈЕН ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ - следи доношење и усаглашавање подзаконских аката који регулишу делатност предшколског васпитања и образовања

 10. РАЗЛОЗИ ЗА УВОЂЕЊЕ / ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 11. - Остваривање права детета на образовање и васпитање у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов укупан психофизички развој;

 12. - Компензаторска функција ППП подразумева обезбеђивање услова за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства, чиме се ублажавају социокултурне разлике и стварају услови за подједнак старт све деце при поласку у школу;

 13. - Програм представља допуну породичном васпитању;

 14. - Успостављање веза (континуиране сарадње) између 2 дела јединственог система образовања и васпитања (ПУ и ОШ) треба да олакша прелаз детета у ново окружење и представља заједнички посао и одговорност васпитача и учитеља, вртића и основне школе

 15. Резултати истраживања о оправданости ППП:

 16. - похађање предшколске установе убрзава дечји развој; - дужина похађања предшколске институције је у вези са бољим интелектуалним развојем, развојем самосталности, концентрације, социјабилности детета;

 17. - квалитет рада предшколске установе у директној је вези са бољим интелектуалним и социјалним развојем деце; - квалификованост и обученост стручног кадра имају највећи утицај на квалитет рада и посебно су повезани са бољим постигнућем у припреми за читање и писање;

 18. - деца боље напредују у условима где се подједнако води рачуна о образовном и васпитном аспекту; - деца из осетљивих група могу значајно добити од квалитетног предшколског васпитања и образовања;

 19. - активно укључивање родитеља подстиче интелектуални и социјални развој деце.

 20. ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ... ... је процес који се одвија током читавог предшколског периода кроз подстицање општег развоја

 21. ПРОГРМ ППП – a СЕ ОСЛАЊА НА: карактеристике дечјег развоја, начине на које деца најефикацније уче и напредују и инсистира на коришћењуи стварању разноврсних ситуација и прилика за: • сусрет детета са добро пробраним узорком подстицаја из физичког и социјалног окружења; • слободно испробавање својих моћи и потенцијала; • активно упознавање света око себе, других људи и самога себе

 22. ЦИЉ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА- циљ непосредне припреме деце за школу (ППП) једа се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи

 23. ГОТОВОСТ /СПРЕМНОСТ / ЗРЕЛОСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ • физичка (одређени ниво телесне / физичке развијености, здравља) • интелектуална ( одређени ниво развијености интелектуалних функција – опажање, мишљење, говор, пажња, памћење, машта...)

 24. ГОТОВОСТ /СПРЕМНОСТ / ЗРЕЛОСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ • социјална (облици понашања потребни за успостављање и одржавање друштвених веза, комуникација / интеракција) • емоционална (развој самосталности, поверења, самопоуздања и емоционалне стабилности)

 25. ГОТОВОСТ /СПРЕМНОСТ / ЗРЕЛОСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ • мотивација за учење (формирање унутрашње потребе за сазнавањем, учењем, позитиван однос према поласку у школу)

 26. АСПЕКТИ ГОТОВОСТИ ЗА ШКОЛУ: спремност детета за школу спремност школе да прихвати и олакша детету прелаз у нову средину

 27. Одговорност вртића и школе лежи у обезбеђивању могућности за континуирани развој сваког детета:

 28. KAKO? • Излажењем у сусрет дечјим потребама и неговањем потенцијалима за учење; • уважавањем индивидуалних разлика међу децом и неједнакости у раним животним искуствима; • постављањем примерених, реалних очекивања од деце.

 29. ГОТОВОСТ ЗА ШКОЛУ - СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

 30. Подстицање осамостаљивања- Подршка физичком развоју- Јачање социо-емоционалне компетенције- Подршка сазнајном развоју- Неговање радозналости- Поштовање индивидуалности - - Подстицање креативности

 31. КАДА И KAKO УЧИ ДЕТЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА?

 32. - Када се осећа сигурно, добро и задовољно;- Када се нова искуства надовезују на његова лична искуства;- Кадасе подстиче у учењу, када се његови наизглед „мали“ кораци примете и подрже;- Када учење за њега има значење, када је везано за његове потребе;- Када му се омогући да учи на свој начин – брзо, спорије, манипулишући, питањима која поставља....-Када му се нуде садржајикоје може да савлада само или уз помоћ одраслог; када су захтеви који му се постављају мало изнад његових могућности (тзв. зона наредног развоја)

 33. - Када се уважавају његове творевине и његов начин поимања света;- Када му се пружа могућност избора и када се поштује његов избор;- Када му се пружа могућност да прерађује своје искуство;- Када се његово искуство проширује догађајима, доживљајима;- Када има могућност самоизражавања, креирања;- Када је начин рада и процес такав да дете активно учествује у њему;- Када је у прилици да врши размену са другима вршњацима, старијима од себе, млађима, васпитачем......

 34. Дете учи: • играјући се; • кроз властито искуство, лично ангажовање у животним ситуацијама; • по моделу (учење путем: посматрања, имитације, идентификације, моделовања); • решавањем проблема; • путем открића – увиђањем, манипулисањем, варирањем, експериментисањем; • кроз интеракцију; • креирањем, стварањем..... • на различитим местима, са различитим материјалима, особама...

 35. ВАЖАН ЗАДАТАК ЗА ВАСПИТАЧЕ И УЧИТЕЉЕ: • ИМАТИ НА УМУ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ / УЧЕНИКА СА КОЈИМА ОСТВАРУЈУ ПРОГРАМ И НЕ ЗАНЕМАРИТИ НАЧИНЕ (ОБЛИКЕ, МЕТОДЕ РАДА) УЗ КОЈЕ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ НАЈЕФИКАСНИЈЕ УЧЕ И САЗНАЈУ О СВЕТУ КОЈИ ИХ ОКРУЖУЈЕ

 36. САРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 37. ОСНОВНИ ЗАДАТАК: • Обезбеђивање континуитета у квалитетној, обостраној / двосмерној сарадњи између предшколског и основношколског васпитања и образовања

 38. КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИТЕТНЕ САРАДЊЕВРТИЋА И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 39. - Уважава се континуитет система образовања и васпитања што подразумева усклађивање делова система (предшколско .....основно образовање) са развојем детета, обезбеђујући му услове за учење и развој који се одликују доследношћу, постепеним напредовањем, прилагодљивошћу потребним да се избегне или ублажи шок који многа деца доживљавају преласком из вртића у школу;

 40. континуитет и квалитет се заснивају на разумевању и узимању у обзир карактеристика дечјег развоја и учења на раним узрастима;- сарадња је обострана и двосмерна ( вртић припрема децу за школу; школа треба да се припреми да прихвати децу из вртића);

 41. - сарадња се одвија на свим нивоима (директор ПУ - ОШ; педагошко-психолошка и друге стручне службе; васпитачи - учитељи; деца – ученици); - родитељи су партнери и активно укључени у сарадњу .

 42. ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ САРАДЊЕ ПУ (ВРТИЋА) И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ у години пред полазак у школу

 43. Континуирана сарадња и међусобна размена информација и података током године и приликом припрема за упис у основну школу (у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, домовима здравња на територији општине); Бар једном годишње окупити учитеље, васпитаче и родитеље деце која полазе у школу у циљу међусобног договора, информисања родитеља о организацији рада у школи исл. Сарадња....

 44. Стварање прилика за међусобна дружења и разноврсне активности деце и ученика (обавезне посете деце школи, упознавање са простором школе, учитељима, посете школском часу, заједничке изложбе стваралаштва, спортске манифестације и др.); Разматрање могућности заједничког коришћења објеката и средстава којима располажу ПУ И ОШ Стручно усавршавање запослених у ПУ И ОШ; Увођење у посао приправника васпитача који ради у школи (стручно усавршавање, менторство...) - Континуирани и чешћи контакти између учитеља и васпитача (упознавање са програмима, начинима њиховог остваривања.....);

 45. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

 46. Предшколска установа, основна школа која организује ППП, на основу броја деце у општини, правовремено планира број група припремног предшколског програма (обезбеђивање финансијских средстава у буџету Републике за реализацију ПППу наредној шк. години)

 47. БРОЈ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА (оснивач локална самоуправа) = 16БРОЈ ПРИВАТНИХ ВЕРИФИКОВАНИХ ПУ= 28БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ= 15 + 5 ОШ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ