slovotvorn motiv cia ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slovotvorná motivácia II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Slovotvorná motivácia II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Slovotvorná motivácia II. Prednáška č. 6 Martin Ološtiak. Základ a formant. DOM motivant DOM-ČEK motivát DOM-: slovotvorný základ -ČEK: slovotvorný formant. Slovotvorný základ. tá časť motivátu, ktorá je totožná alebo súvzťažná s lexikálnou časťou motivantu CHLAP-0 ŽEN-A

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovotvorná motivácia II.' - starbuck


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovotvorn motiv cia ii

Slovotvorná motivácia II.

Prednáška č. 6

Martin Ološtiak

z klad a formant
Základ a formant

DOMmotivant

DOM-ČEKmotivát

 • DOM-: slovotvorný základ
 • -ČEK: slovotvorný formant
slovotvorn z klad
Slovotvorný základ
 • tá časť motivátu, ktorá je totožná alebo súvzťažná s lexikálnou časťou motivantu

CHLAP-0 ŽEN-A

CHLAP-SKÝ ŽEN-SKÝ

alebo s celým motivantom

ČLOVEK PÍSAŤ

NAD-ČLOVEK PRE-PÍSAŤ

typy sz
Typy SZ
 • podľa SD príslušnosti motivantu

základ motivát % zastúpenie

FU SKMS

slovesný deverbatívum 45 26

substantívny desubstantívum 40 45

adjektívny deadjektívum 10 25

adverbiálny deadverbium 2,5 1

typy sz1
Typy SZ
 • podľa SD príslušnosti motivantu

základ motivát

numerálnydenumerálium

pronominálnydepronominálium

interjekcionálny deinterjekcionálium

partikulovýdepartikulatívum

varianty sz
Varianty SZ
 • viaceré formálne podoby jedného SZ
 • fonologicky podmienené:

vlk -> vlč-í, vĺč-a

písať -> pis-ár, pís-ací

 • morfologicky podmienené:

siať -> sia-ty, sej-ba

sf a deriva n postupy
SF a derivačné postupy
 • školiť -> pre-školiť
 • hrdina -> anti-hrdina
 • šťastný -> ne-šťastný
 • prefix – prefixácia
sf a deriva n postupy1
SF a derivačné postupy
 • kniha -> knih-ár
 • rýľ -> rýľ-ovať
 • škola -> škol-ský
 • sufix – sufixácia
sf a deriva n postupy2
SF a derivačné postupy
 • list -> líst-ie(líst-ia, líst-iu, o líst-í, líst-ím...)
 • loviť -> lov-R(lov-0, lov-u, lov-e, lov-om...)
 • dosoliť -> dosáľ-ať(dosol-ímvz. dosáľ-am...)
 • súbor gramatických morfém (transflex) – transflexia
sufix cia vz transflexia
Sufixácia vz. transflexia
 • list-ový – líst-ie
 • lov-ec – lov-R
 • sufixácia – formant je tvorený okrem gramatickej časti aj derivačnou morfémou
  • list-ový (ov+ý)
 • transflexia – formant je tvorený len gramatickou časťou
  • líst-ie (ie)
sf a deriva n postupy3
SF a derivačné postupy
 • priblížiť -> priblížiť sa
 • začať -> začať si
 • zvratný (reflexívny) formant sa/si – reflexivizácia
sf a deriva n postupy4
SF a derivačné postupy
 • potopa -> pred-potop-ný (P+S)
 • hora -> po-hor-ie (P+T)
 • trénovať -> za-trénovaťsi (P+R)
 • sánky -> sánk-ovať sa (S+R)
 • líška -> líšk-ať sa (T+R)
sf a deriva n postupy5
SF a derivačné postupy
 • konár -> roz-konár-iť sa (P+T+R)
 • víkend -> z-víkend-ievať sa (P+S+R)
 • konfix (kombinovaný formant) – konfixácia
sf a deriva n postupy6
SF a derivačné postupy

druh formantu sltv. postup

prefix prefixácia

sufix sufixácia

súbor GM (transflex) transflexia

sa, si reflexivizácia

konfixkonfixácia

slovotvorn sp soby a postupy
Slovotvorné spôsoby a postupy
 • Odvodzovanie slov (derivácia)
  • 1 základ + formant: kniž-nica
 • Skladanie slov (kompozícia)
  • 2 základy: veľko-sklad
kompozi n postupy
Kompozičné postupy

1. skupina

vždyzelený, šéfkuchár

 • vždy zelený -> vždy-zelený
 • šéf kuchár -> šéf-kuchár
kompozi n postupy1
Kompozičné postupy

2. skupina

jazykoveda, malomesto, hluchonemý

 • veda o jazyku -> jazyk-o-veda
 • malé mesto -> mal-o-mesto
 • hluchý aj nemý -> hluch-o-nemý
kompozi n postupy2
Kompozičné postupy

3. skupina

ľudožrút, málovravný, mrakodrap, krátkodobý

 • žrať ľudí -> ľud-o-žr-út
 • málo vravieť -> málo-vrav-ný
 • driapať mraky -> mrak-o-drap-R
 • krátka doba -> krátk-o-dob-ý
kompozi n postupy3
Kompozičné postupy
 • juxtapozícia:
  • vždy-zelený, šéf-kuchár
 • vlastná kompozícia:
  • jazyk-o-veda, mal-o-mesto
 • kompozično-derivačný postup:
  • ľud-o-žr-út, málo-vrav-ný (K-sufixálny)
  • mrak-o-drap-R, krátk-o-dob-ý (K-transflexný)
slovotvorn vzorec
Slovotvorný vzorec
 • Modelové znázornenie formálnej štruktúry derivatémy

ZX + -F

(Z – základ, X – slovnodruhová špecifikácia, F – formant)

 • študent  študentka: ZS + -ka
 • Slovák  Neslovák:ne- + ZS
 • sám súdi  samosudca:Zpron + -o- + ZV + -ca
slovotvorn vzorec a transflexia
Slovotvorný vzorec a transflexia

ZX + -FXn

 • substantíva: -Rm1-4, -Rf1-4, -Rn1, 3, 4

fyzik, let, hra, chôdza, faloš, sucho (sub.), tŕnie, žieňa

 • adjektíva: -Radj1-3

zlatý, bledolíci, blší

 • verbá: -GV

škarediť, posýpať, deravieť