rioleringszorg n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rioleringszorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Rioleringszorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Rioleringszorg. Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009. Aanleiding Complex beleid Voor doelgroepen lastig te doorgronden Politiek en financieel belang Belang inwoners gemeente. Vooronderzoek Rekenkamercommissie. Documentenstudie Interviews ambtenaren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rioleringszorg' - stamos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rioleringszorg

Rioleringszorg

Presentatie rapport

Rekenkamercommissie

24 maart 2009

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

slide2
Aanleiding
 • Complex beleid
 • Voor doelgroepen lastig te doorgronden
 • Politiek en financieel belang
 • Belang inwoners gemeente

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

vooronderzoek rekenkamercommissie

VooronderzoekRekenkamercommissie

Documentenstudie

Interviews ambtenaren

Uitkomsten andere onderzoeken

Inwinnen informatie Rioned

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

uitvoering onderzoek

Uitvoering onderzoek

Deloitte Consulting BV

Mevrouw J.de Vries

De heer R.Dubbeldeman

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

vraagstelling
Vraagstelling
 • In hoeverre stelt het GRP de gemeenteraad in staat kaders te stellen?
 • In hoeverre wordt de gemeenteraad gefaciliteerd in het controleren van het GRP en tussentijds aanpassen van beleid?
 • Zijn de kostentoerekening van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid doeltreffend en doelmatig?
 • In hoeverre borgt de organisatie de beleidsuitvoering?

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

bevindingen kaderstelling
BevindingenKaderstelling
 • GRP’s voldoen aan wettelijke eisen
 • Vaststelling door raad na ingaan planperiode
 • Geen alternatieve keuzemogelijken
 • Alleen Wassenaar ‘voorproces’

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

bevindingen faciliteren in controle
BevindingenFaciliteren in controle
 • Beperkt deel doelen is meetbaar en tijdgebonden
 • Nadruk ligt op maatregelen
 • Nadruk minder op vraag wat maatregelen bijdragen aan gestelde doelen
 • Inrichting planning en controlcyclusverschilt

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

bevindingen kostentoerekening financiering maatstaf heffing tarieven
BevindingenKostentoerekeningFinancieringMaatstaf heffingTarieven
 • Kostentoerekening conform BBV
 • Afschrijven of voorziening materieel geen verschil; belangrijk wel omvang toetsen
 • Nieuwe waterwetgeving, nieuwe maatstaf
 • Vastrechttarief efficient

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

bevindingen borging uitvoering
BevindingenBorging uitvoering
 • Planrealisatie, vertraging uitvoering
 • Onderbezetting structureel probleem en oorzaak vertraging
 • Niet constructieve relatie waterschap oorzaak vertraging

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen voorproces voor kaderstelling
AanbevelingenVoorproces voor kaderstelling
 • Zorg voor een voorproces met voldoende tijd en capaciteit
 • Betrek relevante partijen uit samenleving bij voorproces

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen voorproces voor kaderstelling1
AanbevelingenVoorproces voor kaderstelling
 • Zorg nadrukkelijk voor keuzeruimte, bijvoorbeeld m.b.t.:
     • Wateroverlast
     • Milieutechnisch functioneren
     • Afkoppeling hemelwaterafvoer
     • Beheersstrategie
     • financiering

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

keuze maken
Keuze maken

Zonder en met regen

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen voorproces voor kaderstelling2
AanbevelingenVoorproces voor kaderstelling
 • Breng de feitelijke problematiek in beeld met:
     • Mogelijke oplossingsrichtingen
     • Politieke keuzevraagstukken
     • Voordelen, nadelen, lasten en baten (rioolrechten) en maatschappelijke effecten

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen voorproces voor kaderstelling3
AanbevelingenVoorproces voor kaderstelling
 • Maak beleidskeuzes op doel en of maatregelenniveau en motiveer de keuze
 • Maak de doelen en maatregelen controleerbaar, onder andere meetbaar en met tijdspad

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen faciliteren met planning en controlcyclus
AanbevelingenFaciliteren met Planning en controlcyclus
 • Zorg dat P&C cyclus aansluit op kaderstelling, daardoor dynamischer GRP
 • Geef prestatie-indicatoren Benchmark ‘Riolering in beeld’ plaats in P&C cyclus

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen kostentoerekening financiering en heffingsmaatstaf
AanbevelingenKostentoerekening, financiering en heffingsmaatstaf
 • Maak expliciete keuze over:
  • welke lasten worden toegerekend (ook de lasten brede zorgplicht, nieuwe wetgeving)
  • wijze van financieren en indien voorziening de omvang
  • welke heffingsmaatstaf passend is bij nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld WOZ-waarde
  • het tarievenbeleid

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen nieuwe wetgeving
AanbevelingenNieuwe wetgeving
 • Maak keuze over:

Hoe omgaan met hemel-en grondwater, aanvaardbare wateroverlast, inrichting openbare ruimte

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen nieuwe wetgeving1
AanbevelingenNieuwe wetgeving
 • Maak keuze over:

Verantwoordelijk-heid burger op eigen terrein

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

aanbevelingen ambtelijke en bestuurlijke organisatie
AanbevelingenAmbtelijke en bestuurlijke organisatie
 • Professionele ambtelijke organisatie
 • Personele continuïteit
 • Zoek samenwerkingsverbanden, intergemeentelijk en in de keten ter versterking mens-en denkkracht, doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Zet politiek-bestuurlijke kracht in

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

doorwerking onderzoeksrapport
Doorwerking onderzoeksrapport
 • Bijdrage aan kaderstellende en controlerende rol gemeenteraad
 • In besluit vastleggen door raad en college:
  • Welke acties worden genomen op de aanbevelingen
  • Welk tijdspad
  • Voortgang in de P&C cyclus

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

websites
Websites

Stichting Rioned

 • http://www.riool.net/riool/home.do
 • http://www.riool.info/riool/home.do

MEER RAAD VOOR HET RIOOL

slide22
Rekenkamercommissie bedankt bevraagde raadsleden, colleges en ambtelijke organisaties hartelijk voor de inzet voor het rapport

MEER RAAD VOOR HET RIOOL