ch ng iii h p o ng ngoa i th ng l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÖÔNG III HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÖÔNG III HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

CHÖÔNG III HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

CHÖÔNG III HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG. 2.1. Khaùi nieäm hôïp ñoàng ngoaïi thöông

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHÖÔNG III HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG' - stamos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng iii h p o ng ngoa i th ng
CHÖÔNG IIIHÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG
  • 2.1. Khaùi nieäm hôïp ñoàng ngoaïi thöông
 • HĐNT hay coøn goïi laø HĐMBHHQT, laø söï thoaû thuaän giöõa caùc beân mua baùn ôû caùc nöôùc khaùc nhau, trong ñoù qui ñònh beân baùn coù nghóa vuï giao haøng, chuyeån giao caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán HH vaø QSHHH cho beân mua; coøn beân mua coù nghóa vuï thanh toaùn tieàn haøng vaø nhaän haøng.
slide2

2.4. Hình thöùc cuûa moät hôïp ñoàng ngoaïi thöông

  • Theo Coâng öôùc Vienna 1980, HÑNT coù hình thöùc:
  • + HÑ baèng vaên baûn,
  • + HÑ mieäng,
  • + HÑ maëc nhieân (haønh vi cuï theå).
  • Theo LTM VN, HÑNT phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn hoaëc caùc hình thöùc khaùc coù giaù trò phaùp lyù töông ñöông.
 • 2.5. Noäi dung, cô caáu cuûa hôïp ñoàng ngoaïi thöông:
 • Noäi dung cuûa moät HÑNT baèng vaên baûn goàm:
 • a) Phaàn giôùi thieäu hôïp ñoàng (Representation).
 • b) Phaàn caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa HÑ (Terms & conditions of contract).
 • c) Phaàn cuoái hôïp ñoàng.
slide3

2.6. NOÄI DUNG CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN TRONG HÑNT

 • 2.6.1. ÑIEÀU KHOAÛN TEÂN HAØNG
 • (Commodity/Name of goods/Description)
 • a. Taàm quan troïng:
 • Teân haøng noùi leân ñoái töôïng mua baùn trong HÑ, vì vaäy phaûi dieãn ñaït teân haøng thaät chính xaùc.
 • => HÑ phaûi ghi teân haøng sao cho 2 beân khi ñoïc teân haøng seõ hieåu nhö nhau.
slide4

b. Moät soá phöông phaùp quy ñònh teân haøng:

 • Ghi teân thöông maïi cuûa HH keøm theo xuaát xöù.
 • - Ghi teânthöông maïi keøm theo naêm saûn xuaát.
 • - Ghi teân thöông maïi keøm theo teân khoa hoïc cuûa HH.
 • - Ghi teânthöông maïi keøm teân haõng saûn xuaát.
 • - Ghi teân thöông maïi keøm theo qui caùch chính cuûa HH ñoù.
 • - Ghi teân thöông maïi keøm theo coâng duïng.
 • - Ghi teân thöông maïi keøm theo maõ soá HS.
 • Ví duï:
 • Vietnam white rice long grain, 5% broken, crop in 2008.
 • Ucraine Ureùa fertilizer, grade 1, in 2008.
slide5

2.6.2. ÑIEÀU KHOAÛN QUY CAÙCH/CHAÁT LÖÔÏNG

(Specification/Quality)

Ñieàu khoaûn QCCL trong HÑNT quy ñònh quy caùch phaåm chaát cuûa HHMB (QC, kích thöôùc, coâng duïng, lyù tính...)

Xaùc ñònh roõ quy caùch chaát löôïng HHMB trong HÑ seõ goùp phaàn haïn cheá tranh chaáp.

Moät soá PP quy ñònh trong ñieàu khoaûn QCPC:

slide6

1/ Döïa vaøo maãu haøng:

Theo PP naøy, chaát löôïng HH cuûa HÑ ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo chaát löôïng cuûa moät soá ít HH ruùt ra töø loâ haøng, goïi laø

maãu haøng (sample).

Baùn haøng theo maãu phaûi ñaûm baûo:

*Maãu haøng (Sample) hoaëc Counter sample là cô sôûđể thoaû thuaän veà QCPC trong HÑ.

*HÑ baùn haøng theo maãu phaûi ñaït ñöôïc 3 ñieàu kieän:

+ HH phaûi phuø hôïp veà maët phaåm chaát vôùi maãu haøng.

+ NM phaûi coù ñk hôïp lyù ñeå ñoái chieáu HH vôùi maãu haøng.

+ HH khoâng ñöôïc coù nhöõng khuyeát taät aån khieán cho HH ñoù khoâng tieâu thuï ñöôïc maø nhöõng khuyeát taät naøy khi xem xeùt maãu 1 caùch hôïp lyù cuõng khoâng phaùt hieän ñöôïc.

slide7

Khi söû duïng PP döïa vaøo maãu haøng, trong HÑ caàn

quy ñònh:

+ Maãu haøng do ai ñöa ra.

+ Coù bao nhieâu maãu, ai giöõ maãu.

+ Maãu haøng phaûi ñöôïc 2 beân kyù teân vaø nieâm phong ngaøy thaùng, naêm naøo. (HÑ phaûi daãn chieáu ñeán maãu vaø maãu phaûi daãn chieáu ñeán HÑ).

+ Trong HÑ caàn ghi roõ: “Maãu laø boä phaän khoâng taùch rôøi HÑ naøy”.

slide8
Khi naøo coù theå huyû maãu?
 • Loaïi haøng naøo mua baùn döïa theo maãu?
slide9

2/ Döïa vaøo haøm löôïng chaát chuû yeáu trong HH

PP naøy quy ñònh tæ leä % cuûa thaønh phaàn chaát chuû yeáu

chieám trong HH ñeå phaûn aùnh chaát löôïng HHHÑ.

HÑ caàn ghi roõ:

+ Haøm löôïng chaát coù ích toái thieåu bao nhieâu % (min).

+ Haøm löôïng chaát ko coù ích toái ña bao nhieâu % (max).

Caø pheâ Robusta

-Bean size > 5mm 90%

-Black & broken 5%

-Moisture 12%

-Foreign matter 0,5%

HÑ coù theå quy ñònh thöôûng neáu haøm löôïng chaát coù ích cao hôn quy ñònh vaø phaït neáu ngöôïc laïi.

PP naøy thöôøng duøng trong MB loaïi haøng naøo?

Urea: Nitrogen 46% min

Biuret 1% max

Moisture 0.5% max

min

max

max

max

slide10

3/ Döïa vaøo nhaõn hieäu/thöông hieäu haøng hoùa (Trade-

 • mark)
 • Thöông hieäu, nhaõn hieäu HH noùi leân PC cuûa HH.
 • VD: Quality:Export standard of SONY Corporation.
 • PP naøy thöôøng duøng trong MB haøng coâng nghieäp hoaëc noâng thuyû saûn cheá bieán…
 • - Khi duøng PP naøy caàn löu yù:
 • + Chuù yù ñeán naêm, nôi sx cuûa HH ñoù.
 • + Löu yù ñeán nhöõng nhaõn hieäu töông töï vôùi nhaõn hieäu söû
 • duïng.
 • + Coù theå phaûi traû tieàn cho 1 chaát löôïng ko coù thöïc; khoâng neân quaù tin töôûng vaøo nhöõng thöông hieäu noåi tieáng.
slide11

4/ Döïa vaøo tieâu chuaån haøng hoaù:

Tieâu chuaån laø nhöõng quy ñònh veà caùc chæ tieâu phaåm chaát, veà PPSX, cheá bieán, ñoùng goùi, kieåm tra HH… ngöôøi ta coù theå döïa vaøo TC ñeå xaùc ñònh CLHH.

Khi xaùc ñònh tieâu chuaån, ngöôøi ta thöôøng quy ñònh caû phaåm caáp, vì vaäy phaåm caáp (category) cuõng laø TC (standard).

VD: TCVN 4193 - 2001.

TCVN 4193 - 2005.

Khi söû duïng PP naøy, caàn ghi roõ trong HÑ: caáp naøo ban haønh TC, naêm ban haønh, soá hieäu cuûa TC.

slide12

Vieäc söû duïng TC, nhaát laø TC quoác teá (ISO) thuaän lôïi cho NM vì:

+ Coù nhieàu nguoàn cung caáp ñeå löïa choïn.

+ Thuaän lôïi cho vieäc baûo haønh chaát löôïng.

+ Ñôn giaûn hoaù vieäc xaây döïng ñieàu khoaûn QCCL trong HÑ

slide13

2.6.3. ÑIEÀU KHOAÛN SOÁ LÖÔÏNG (Quantity)

a. Taàm quan troïng.

Ñieàu khoaûn naøy xaùc ñònh soá löôïng, troïng löôïng, theå tích HHMB trong HÑ.

Treân cô sôû soá löôïng, troïng löôïng, theå tích HH vaø ñôn giaù, hai beân seõ xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc toång giaù trò cuûa HÑ.

slide14

b. Moät soá PP quy ñònh trong ñieàu khoaûn soá löôïng:

* Quy ñònh veà ñôn vò tính.

Trong HÑNT, thöôøng söû duïng 1 trong 2 heä thoáng ñôn vò

ño löôøng quoác teá laø heä ño löôøng Anh Myõ vaø heä Metre.

1 MT (Metric Ton) = 1.000 kg

1 LT (Long Ton) = 1.016,047kg

1 ST (Short Ton) = 907,184kg

1 pound = 0,45359 kg

1 barrel (thuøng daàu)= 159 litre

1 gallon = 4,45 litre

1 inch = 2,54 cm

1 foot = 12 inches = 0,3048 m

1 yard = 3 feet = 0,9144 m

Ñôn vò tính soá löôïng taäp hôïp: Pair, dozen, Gross.

slide15

* Quy ñònh soá löôïng cuï theå

Ñieàu khoaûn soá löôïng trong HÑ quy ñònh chính xaùc soá löôïng, troïng löôïng HHMB.

Ví duï:

Quantity: 100 pcs

Quantity:30 MT

slide16

* Qui ñònh phoûng chöøng soá löôïng:

HÑ cho pheùp hai beân MB coù theå giao nhaän vôùi soá löôïng cao hôn hoaëc thaáp hôn soá löôïng ghi trong HÑ.

Khoaûng cheânh leäch ñoù goïi laø “dung sai” veà SL (Tolerance).

- Ñôn vò tính: thöôøng laø MT.

Theå hieän dung sai thöôøng söû duïng caùc töø :

Plus or minus (). 180MT  2%

From … to …. From 179 MT to 181 MT.

More or less More or less180 MT

About About180 MT

slide17

Caùch quy ñònh trong HÑ:

Quantity: 5,000 T ?

+ Möùc dung sai laø bao nhieâu.

+ Ai ñöôïc quyeàn choïn dung sai.

Quantity: 5,000 MT  1% (at Seller’s option)

(at Buyer’s option/at Charterer’s option).

Thöôøng söû duïng trong mua baùn maët haøng naøo? Vì sao?

slide18

* Quy ñònh troïng löôïng haøng hoaù vaø bao bì

+ Troïng löôïng tònh (Net weight):

Laø troïng löôïng cuûa baûn thaân HH, khoâng coù bao bì.

+ Troïng löôïng caû bì (Gross weight):

Laø troïng löôïng cuûa baûn thaân HH coäng vôùi troïng löôïng cuûa bao bì.

+ Troïng löôïng bao bì (Tare weight).

+ “Gross weight for net”.

slide19

2.6.4.Ñieàu khoaûn bao bì vaø kyù maõ hieäu (Packing

and marking)

a.Taàm quan troïng.

Ñieàu khoaûn naøy thoûa thuaän loaïi bao bì, caùch ñoùng goùi bao bì vaø ghi kyù maõ hieäu HH treân bao bì trong HÑNT.

Ñieàu khoaûn naøy quy ñònh cuï theå nghóa vuï ñoùng goùi, bao bì HH cuûa NB ñeå vieäc vaän chuyeån, xeáp dôõ, baûo quaûn, giao nhaän HH ñöôïc thuaän tieän vaø an toaøn.

VD:

Packing & marking:in carton ?

Packing & marking: in PP

slide20

b. Caùch qui ñònh veà ñoùng goùi bao bì.

 • * Vaät lieäu laøm ra bao bì: bao ñay, PP, PE, kraft, carton...
 • * Neáu haøng ñoùng trong bao: quy ñònh bb coù maáy lôùp, caùch may mieäng bao.
 • * Neáu haøng ñoùng trong thuøng, kieän: quy ñònh kích thöôùc bb (daøi x roäng x cao), caùch ñoùng ñai neïp.
 • * Quy ñònh Net weight, gross weight moãi bao/thuøng/kieän.
 • * Neáu haøng ñoùng trong container: quy ñònh cont bao nhieâu feet, moãi cont coù bao nhieâu bao/thuøng/kieän.
slide21

2.6.5. Ñieàu khoaûn giao haøng (Shipment/Delivery)

a. Taàm quan troïng.

Laø ñieàu khoaûn trong HÑ thoûa thuaän nghóa vuï giao,

nhaän haøng giöõa NB vaø NM.

VD:

Delivery:3/2010 ?

Trong ñieàu khoaûn naøy, 2 beân caàn xaùc ñònh roõ:

+ thôøi haïn giao haøng,

+ ñòa ñieåm giao haøng,

+ thoâng baùo giao nhaän haøng,

+ Caùc vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán vieäc giao nhaän haøng. => haïn cheá tranh chaáp xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän vieäc giao nhaän haøng.

slide22

b. Moät soá phöông phaùp quy ñònh.

- Thôøi haïn giao haøng:

Laø thôøi haïn maø NB phaûi hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng.

*Coù nhieàu caùch xaùc ñònh thôøi haïn giao haøng:

+ Vaøo 1 ngaøy cuï theå naøo ñoù.

+ Trong 1 khoaûng thôøi gian naøo ñoù.

+Trong voøng moät khoaûng thôøi gian keå töø thôøi ñieåm naøo ñoù.

+ Khoâng treã hôn moät ngaøy naøo ñoù.

slide23

Moät soá quy ñònh khaùc veà giao nhaän haøng:

- Giao haøng töøng ñôït coù cho pheùp hay ko (partial shipment allowed/not allowed).

- Chuyeån taûi coù cho pheùp hay ko (Transhipment allowed)

- Thôøi gian xeáp/dôõ ?

- Möùc xeáp/dôõ.

- Möùc thöôûng phaït xeáp/dôõ.

slide24

- Phöông thöùc giao nhaän haøng

Hai beân quy ñònh roõ ñòa ñieåm NB phaûi hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng veà soá löôïng, chaát löôïng cuoái cuøng ôû ñaâu, ñaëc bieät ñoái vôùi HH deã hö hoûng, maát maùt, hao huït.

VD:

- Shipped weight and quality at port of loading to be final.

- Landed weight and quality at discharging to be final.

slide25

2.6.6. Ñieàu khoaûn giaù caû (Price)

a. Noäi dung Ñieàu khoaûn theå hieän:

- Giaù caû HH ñöôïc mua baùn.

- Giaù theo ÑKCSGH naøo.

- Toång giaù trò cuûa HÑ.

b. Moät soá PP quy ñònh trong ñieàu khoaûn giaù caû:

- Quy ñònh veà möùc giaù:

+ Möùc giaù laø giaù caû/1 ñôn vò tính cuûa HH.

+ Khi thoaû thuaän möùc giaù, hai beân neân döïa treân cô sôû giaù HH ñoù treân thò tröôøng TG vaøo thôøi ñieåm kyù HÑ.

slide26

- Veà caùch xaùc ñònh giaù caû:

Price:USD 500/MT.CIF ?

+ Veà ñôn giaù:

Saép xeáp theo trình töï sau:

* Ñoàng tieàn tính giaù

* Möùc giaù treân ñôn vò tính

* ÑKTMQT thoûa thuaän

* Daãn chieáu Incoterms naøo.

+ Veà toång giaù trò:

Ghi toång giaù trò hôïp ñoàng baèng soá vaø baèng chöõ, keå caû dung sai (neáu coù).

Price:USD 500/MT. CIF Kobe port (Japan). Incoterms 2000

Total amounts: USD 500,000 + 1%

Say/In word:

slide27

2.6.7. Ñieàu khoaûn thanh toaùn (Payment)

a.Taàm quan troïng.

Laø ñieàu khoaûntrong HÑNT quy ñònh phöông thöùc thanh toaùn, thôøi haïn thanh toaùn vaø caùc ñieàu kieän hai beân phaûi thöïc hieän theo phöông thöùc thanh toaùn ñoù.

slide28

b. Thôøi haïn thanh toaùn

- Traû tröôùc (Advance): NM thanh toaùn tieàn cho NB sau khi kyù HÑ vaø tröôùc khi NB giao haøng cho NM.

- Traû ngay (At sight): NM thanh toaùn tieàn cho NB khi NB giao haøng cho NM (Khi chuyeån rro/NB giao ctöø).

- Traû sau/traû chaäm/traû coù kyø haïn (Deferred/usance): laø vieäc NM thanh toaùn tieàn cho NB sau bao nhieâu ngaøy keå töø moät thôøi ñieåm naøo ñoù.

- Traû tieàn hoãn hôïp (Mixed payment): laø vieäc keát hôïp caùc thôøi haïn thanh toaùn treân.

slide29

c. Moät soá PP quy ñònh veà phöông thöùc thanh toaùn:

* Thanh toaùn chuyeån tieàn (Remittance):

Laø ph.thöùc th.toaùn trong ñoù NH, theo y/c cuûa khaùch

haøng (ngöôøi NM) chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh cho NB

ôû nöôùc ngoaøi.

- Phöông phaùp quy ñònh trong HÑ:

+ Hình thöùc thanh toaùn:

- T/T (Telegraphic Transfer)hoaëc TTR.

- M/T (Mail Transfer).

+ Thôøi haïn th.toaùn: Traû tröôùc/ngay/sau/traû tieàn hoãn hôïp.

+ Thanh toaùn 100% qua NH vaøo taøi khoaûn cuûa NB.

+ Caùc ch.töø th.toaùn y/c: tuyø thuoäc t/c HH vaø söï ñoøi hoûi cuûa NM. Caàn ghi roõ soá baûn goác, soá baûn copy, nôi caáp vaø caùc ghi chuù treân chtöø ñoù.

NM chöa traû tieàn coù nhaän ñöôïc haøng khoâng?

slide30

*Thanh toaùn nhôø thu (Collection of payment):

Khaùi nieäm: Laø ph.thöùc thtoaùn trong ñoù NB, sau khi

giao haøng, seõ göûi ch.töø (kyù phaùt hoái phieáu…) uyû thaùc

cho NH thu hoä tieàn haøng töø NM (soá tieàn treân HP…)

Coù hai loaïi nhôø thu:

+ Nhôø thu trôn (Clean collection):

Laø nhôø thu ch.töø taøi chính khoâng keøm theo ch.töø th/maïi.

Sau khi giao haøng, NB laäp hoái phieáu göûi ñeán NH, uûy thaùc cho NH thu hoä soá tieàn treân tôø hoái phieáu töø NM, coøn ch.töø th/maïi thì NB göûi cho NM ñeå NM nhaän haøng.

slide31

+ Nhôø thu chöùng töø (Documentary collection):

Laø nhôø thu ch.töø th/maïi keøm theo ch.töø taøi chính,

ch.töø th/maïi khoâng keøm theo ch.töø t/chính.

Sau khi giao haøng, NB laäp boä ch.töø göûi haøng, coù hoaëc khoâng keøm hoái phieáu + giaáy nhôø thu, nhôø NH thu hoä tieàn töø NM vôùi ñk: NM traû tieàn hoaëc chaáp nhaän thanh toaùn tieàn treân HP thì NH môùi trao boä ch.töø cho NM nhaän haøng.

Nhôø thu chöùng töø ñaõ ñaûm baûo laø NB seõ nhaän ñöôïc tieàn haøng chöa?

slide32

- Phöông phaùp quy ñònh trong HÑ:

+ Hình thöùc thanh toaùn :

* Nhôø thu trôn.

* Nhôø thu keøm chöùng töø, caàn xaùc ñònh:

- D/P (Documents against payment)

- D/A (Documents against acceptance).

+ Thôøi haïn thanh toaùn:

*Traû ngay

*Traû sau

+ Theå hieän vieäc thtoaùn 100% qua NH vaøo taøi khoaûn cuûa NB.

+ Caùc chöùng töø thanh toaùn y/c.

slide33

* Th.toaùn giao ch.töø traû tieàn ngay (C.A.D- Cash

Against Document)

- Khaùi nieäm: Laø ph.thöùc th.toaùn, theo ñoù ngöôøi NK y/c 1 NH môû moät taøi khoûan kyù thaùc ñeå th.toaùn tieàn haøng cho ngöôøi XK khi ngöôøi naøy hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng vaø xuaát trình ñaày ñuû nhöõng ch.töø ñöôïc y/c.

- Phöông phaùp quy ñònh:

Caàn ghi roõ trong HÑ:

+ Hình thöùc thanh toaùn: C.A.D.

+ Thôøi haïn thanh toaùn: Traû ngay

+ Theå hieän vieäc thtoaùn 100% qua NH vaøo taøi khoaûn cuûa NB.

+ Caùc chöùng töø thanh toaùn y/c.

slide34

*Thanh toaùn tín duïng chöùng töø (Documentary credit)

- Khaùi nieäm: Laø ph.thöùc th.toaùn, theo ñoù moät NH (NH môû thö tín duïng) theo y/c cuûa ngöôøi NK (ngöôøi y/c môû thö tín duïng) phaùt haønh moät thö tín duïng (L/C - Letter of Credit) cam keát vôùi ngöôøi XK (ngöôøi höôûng lôïi L/C) laø seõ thanh toaùn tieàn hoaëc chaáp nhaän hoái phieáu cuûa ngöôøi XK kyù phaùt khi ngöôøi XK xuaát trình moät boä ch.töø phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh trong L/C ñoù.

slide35

- Phöông phaùp quy ñònh:

Trong HÑ, caàn ghi roõ:

+ Hình thöùc thanh toaùn: theo L/C (by L/C)

+ Loaïi L/C (Irrevocable L/C hoaëc Transferable L/C….)

+ Thôøi haïn thanh toaùn: traû ngay hoaëc traû chaäm

+ Soá tieàn thtoaùn, loaïi tieàn thtoaùn (Currency code, Amount)

+ Teân vaø ñòa chæ ngaân haøng môû L/C (Issuing bank/opening)

+ Teân vaø ñòa chæ NH th.baùo L/C (Advising bank)

+ Teân vaø ñòa chæ ngöôøi höôûng lôïi (Beneficiary)

+ Ngaøy môû L/C (Date of Issue)

+ Thôøi haïn & nôi heát hieäu löïc L/C (Date & place of Expiry)

+ Thôøi haïn xuaát trình chöùng töø (Period for presentation)

+ Caùc chöùng töø thanh toaùn yeâu caàu (Payment documents).

slide36

d. Caùc loaïi chöùng töø thanh toaùn:

Thöôøng goàm:

*Hoùa ñôn thöông maïi (Commercial Invoice – Inv.):

Laø ch.töø do NB laäp, ghi ñaëc ñieåm HH, ñôn giaù, soá löôïng troïng löôïng, toång trò giaù HH (vaø phöông thöùc thanh toaùn). Inv. laø chöùng töø ñeå NB ñoøi tieàn NM theo toång soá tieàn ghi treân ñoù.

slide37

*Vaän ñôn ñöôøng bieån (Bill of lading – B/L):

- Khaùi nieäm: Laø chtöø chchôû HH baèng ñöôøng bieån do NCC caáp cho ngöôøi gôûi haøng (Shipper) sau khi ñaõ xeáp haøng leân taøu hoaëc sau khi nhaän haøng ñeå xeáp.

- Vai troø cuûa B/L:

+ Laø bieân lai cuûa NCC v/v ñaõ nhaän haøng ñeå chôû.

+ Laø baèng chöùng cuûa HÑCC ñöôøng bieån.

+ Laø ch.töø xaùc nhaän QSH ñoái vôùi HH ghi trong B/L, cho pheùp ngöôøi naém baûn goác nhaän haøng töø taøu bieån, hoaëc coù theå chuyeån nhöôïng, caàm coá, theá chaáp soá HH ghi treân B/L.

slide38

- Caùc loaïi vaän ñôn ñöôøng bieån:

* Neáu xeùt veà khía caïnh phaùp lyù:

+ Vaän ñôn ñích danh (Straight B/L)

+ Vaän ñôn theo leänh (To order B/L)

+ Vaän ñôn xuaát trình (To bearer B/L)

+ Vaän ñôn giao noäp (Surrendered B/L)

* Neáu caên cöù vaøo caùch pheâ chuù:

+ Vaän ñôn hoaøn haûo (Clean B/L)

+ Vaän ñôn khoâng hoaøn haûo (Unclean B/L)

* Neáu caên cöù vaøo thôøi gian caáp vaän ñôn:

+ Vaän ñôn ñaõ xeáp haøng (Shipped on board B/L)

+Vaän ñôn nhaän haøng ñeå xeáp (Received for shipment B/L)

slide39

Giaáy göûi haøng baèng ñöôøng bieån (Sea WayBill)

Laø ch.töø thay theá cho B/L.

Sea Waybill ñöôïc kyù phaùt ñích danh cho neân khoâng

theå chuyeån nhöôïng (non-negotiable).

*Giaáy göûi haøng ñöôøng khoâng (Air Waybill – AWB)

hoaëc Air Consignment Note:

Laø chöùng töø do haõng haøng khoâng caáp cho ngöôøi göûi

haøng ñeå xaùc nhaän vieäc nhaän haøng ñeå chôû.

slide40

*Certificate of Origin – C/O:

Laø chöùng töø do cô quan coù thaåm quyeàn caáp ñeå xaùc nhaän nôi sx hoaëc khai thaùc ra haøng hoùa.

Vai troø cuûa C/O:

+ Xaùc nhaän nguoàn goác, xuaát xöù cuûa haøng hoùa.

+ Laø chöùng töø noäp cho Haûi quan ñeå höôûng caùc cheá ñoä öu ñaõi khi tính thueá.

Caùc maãu GCNXX thöôøng gaëp: Form A, B, D, E, S, AK, AJ, ICO…

slide41

*Certificate of quantity/Weight/Quality:

Laø ch.töø xaùc nhaän SL, troïng löôïng, CL cuûa HH thöïc giao. Giuùp NM coù theå kieåm tra SL, troïng löôïng, CLHH cuûa NB ñaõ thöïc giao cho mình theå hieän treân chöùng töø.

*Phytosanitary Certificate:

Laø ch.töø do cô quan baûo veä TV coù thaåm quyeàn caáp cho chuû haøng, xaùc nhaän HH laø TV hoaëc coù nguoàn goác TV (nguõ coác, rau, traùi, bao ñay …) ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø xöû lyù choáng caùc beänh dòch, saâu boï coù haïi cho ngöôøi, ñoäng vaät vaø caây troàng.

slide42

*Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch ñoäng vaät (Veterinary

Certificate): Laø ch.töø do cô quan kieåm dòch ñoäng vaät

caáp cho chuû haøng, xaùc nhaän HH laø ñoäng vaät (gia suùc

gia caàm) ñaõ ñöôïc kieåm tra vaø xöû lyù choáng caùc beänh

dòch coù haïi cho ngöôøi vaø ÑV.

*Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch saûn phaåm ñoäng vaät

(Animal products sanitary inspection certificate):

Laø ch.töø do cô quan kieåm dòch ñoäng vaät caáp cho chuû

haøng, xaùc nhaän HH laø caùc saûn phaåm ñoäng vaät (tröùng,

thòt, loâng, da…) hoaëc bao bì cuûa chuùng ñaõ kieåm tra vaø

xöû lyù choáng caùc beänh dòch coù haïi cho ngöôøi vaø ÑV.

slide43

*Giaáy chöùng nhaän khöû truøng (Fumigation Certificate):

Laø ch.töø xaùc nhaän caùc HH noâng saûn (gaïo, baép, ñaäu phoâïng …) ñaõ ñöôïc tieâu dieät saâu boï nhaèm baûo quaûn HH khi vaän chuyeån, laøm thuû tuïc HQ.

*Phieáu ñoùng goùi (Packing List):

Laø ch.töø lieät keâ taát caû caùc HH ñöïng trong moät kieän haøng/moät HÑ, ñöôïc laäp khi ñoùng goùi HH.

slide44

*Hoái phieáu (Bill of exchange/Exchange/Draft):

Hoái phieáu laø moät meänh leänh traû tieàn voâ ñieàu kieän baèng vaên baûn, do moät ngöôøi kyù phaùt cho moät ngöôøi khaùc, yeâu caàu ngöôøi naøy khi nhìn thaáy hoái phieáu, hoaëc ñeán moät ngaøy cuï theå nhaát ñònh, hoaëc ñeán moät ngaøy coù theå xaùc ñònh trong töông lai, phaûi traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho moät ngöôøi naøo ñoù hoaëc theo leänh cuûa ngöôøi naøy traû cho moät ngöôøi khaùc, hoaëc traû cho ngöôøi caàm phieáu.

slide45

2.6.9. Ñieàu khoaûn baûo hieåm (Insurance):

a.Taàm quan troïng:

Laø ñieàu khoaûn thoûa thuaän nghóa vuï mua BH cho HH cuûa caùc beân mua baùn ñeå khi HH bò ruûi ro, toån thaát ñöôïc NBH xeùt boài thöôøng.

b. Phöông phaùp quy ñònh:

Neáu laø NB mua BH, caàn quy ñònh mua BH ôû coâng ty BH naøo, soá tieàn BH baèng 110% trò giaù hoaù ñôn, ÑKBH naøo, coù theå khieáu naïi ñoøi boài thöôøng taïi ñaâu.

slide46

2.6.10. Ñieàu khoaûn baûo haønh (Warranty/Guarantee)

a.Taàm quan troïng:

Baûo haønh laø söï ñaûm baûo cuûa NB ñoái vôùi NM veà CLHH trong moät thôøi gian nhaát ñònh, thôøi gian naøy goïi laø thôøi haïn baûo haønh.

Trong thôøi haïn baûo haønh, neáu NM phaùt hieän nhöõng khuyeát taät cuûa HH vaø khieáu naïi NB thì NB coù nghóa vuï thay theá HH môùi hoaëc söûa chöõa mieãn phí cho NM ñeå coù chaát löôïng nhö ñaõ cam keát.

slide47

b.Moät soá phöông phaùp quy ñònh:

*Thôøi haïn baûo haønh: Quy ñònh roõ thôøi haïn baûo haønh/keå töø thôøi ñieåm naøo.

*Phaïm vi baûo haønh (cuûa NB):

+ Theo phaïm vi khoâng gian: chæ baûo haønh trong moät soá vuøng laõnh thoå/quoác gia.

+ Theo phaïm vi chi tieát kyõ thuaät: chæ baûo haønh moät soá chi tieát/boä phaän trong SP.

slide48

2.6.10. Ñieàu khoaûn khieáu naïi (Claim):

Khieáu naïi laø vieäc moät beân yeâu caàu beân kia phaûi g/q nhöõng toån thaát hoaëc thieät haïi maø beân kia ñaõ gaây ra cho hoï.

Vieäc khieáu naïi nhaèm gq baèng con ñöôøng thöông löôïng, hoøa giaûi giöõa hai beân maø chöa caàn phaûi ñöa ra toøa aùn hoaëc troïng taøi.

slide49

c. Moät soá phöông phaùp quy ñònh:

- Thôøi haïn khieáu naïi:

Laø thôøi haïn beân khieáu naïi ñöôïc quyeàn khieáu naïi beân bò khieáu naïi.

+ Neáu beân khieáu naïi khoâng thöïc hieän vieäc khieáu naïi trong thôøi haïn naøy, thì beân khieáu naïi maát quyeàn khieáu naïi vaø maát quyeàn khôûi kieän ra toøa aùn hoaëc troïng taøi.

+ Thôøi haïn khieáu naïi do hai beân thoûa thuaän trong HÑ. Neáu hai beân khoâng thoûa thuaän, thì thôøi haïn khieáu naïi ñöôïc thöïc hieän theo nguoàn luaät aùp duïng cuûa HÑ ñoù.

-Theå thöùc khieáu naïi/Caùch giaûi quyeát khieáu naïi

slide50

2.7. Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù khi soaïn thaûo, kyù keát

hôïp ñoàng ngoaïi thöông:

- Ngoân ngöõ duøng ñeå thaønh laäp HÑ neân laø thöù ngoân ngöõ maø caû hai beân cuøng thoâng thaïo.

- Coù söï thoûa thuaän vaø thoáng nhaát vôùi nhau taát caû moïi ñieàu khoaûn caàn thieát, traùnh vieäc phaûi aùp duïng taäp quaùn ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà hai beân khoâng ñeà caäp ñeán.

- HÑ caàn ñöôïc trình baøy roõ raøng, phaûn aùnh ñuùng noäi dung ñaõ thoûa thuaän, khoâng ñeå tình traïng maäp môø, coù theå suy luaän nhieàu caùch.

slide51

- Nhöõng ñieàu khoaûn trong HÑ phaûi xuaát phaùt töø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa HH; nhöõng ñieàu kieän cuûa hoaøn caûnh töï nhieân, xaõ hoäi … cuûa nöôùc NM, NB; töø ñaëc ñieåm vaø quan heä giöõa 2 beân.

- Trong HÑ khoâng ñöôïc coù nhöõng ñieàu khoaûn traùi vôùi luaät leä hieän haønh ôû nöôùc NM vaø ôû nöôùc NB.

- Tröôùc khi kyù keát phaûi xem laïi kyõ löôõng, caån thaän ñoái chieáu vôùi nhöõng thoûa thuaän ñaõ thoáng nhaát.

- Ngöôøi ñöùng ra kyù keát HÑ phaûi ñuùng laø ngöôøi coù thaåm quyeàn kyù keát.

slide52

CHÖÔNG 3

TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN

HÔÏP ÑOÀNG NGOAÏI THÖÔNG

5.1. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HÑ XK.

5.2. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HÑ NK.

slide53

TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HÑ XK.

 • Thöïc hieän ñuùng theo caùc qui ñònh veà quaûn lyù XK cuûa Nhaø nöôùc.
 • Giuïc môû L/C- Kieåm tra L/C (neáu thanh toaùn theo L/C).
 • Chuaån bò haøng XK – Kieåm tra haøng XK
 • Thueâ phöông tieän vaän taûi
 • Mua baûo hieåm
 • Laøm thuû tuïc haûi quan
 • Giao haøng cho NCC
 • Laäp boä chöùng töø thanh toaùn-Thanh toaùn tieàn haøng.
 • Khieáu naïi/Giaûi quyeát khieáu naïi (neáu coù).
slide54

1. Kieåm tra noäi dung L/C:

+ Soá hieäu, ngaøy môû L/C.

+ Teân, ñòa chæ NH môû L/C.

+ Teân, ñòa chæ NH thoâng baùo.

+ Teân, ñòa chæ ngöôøi thuï höôûng.

+ Soá tieàn, loaïi tieàn cuûa L/C.

+ Loaïi L/C.

+ Ngaøy vaø ñòa ñieåm heát hieäu löïc cuûa L/C.

+ Thôøi haïn giao haøng.

+ Caùch giao haøng.

+ Caùch vaän taûi.

+ Phaàn moâ taû HH.

+ Ch.töø xuaát trình vaø thôøi haïn, ñòa ñieåm xuaát trình ch.töø.

slide55

2. Chuaån bò haøng XK, kieåm tra haøng XK

3. Thueâ phöông tieän vaän taûi.

Cô sôû ñeå xaùc ñònh ngöôøi XK phaûi thueâ ptVT:

- Khi XK theo ÑK nhoùm C, nhoùm D.

slide56

Phöông thöùc thueâ taøu chôï (Liner):

 • - Chaáp nhaän “Liner tariff”.
 • - Moái quan heä shipper vôùi carrier ñöôïc ñieàu chænh baèng B/L.
 • * Khi XK theo nhoùm C, nhoùm D:
 • Shipper => Booking a ship/s space => Booking note.
 • => möôïn cont roãng + seal ñeå ñoùng haøng.
 • * Khi XK theo nhoùm F: NM chæ ñònh haõng taøu => NB laäp Booking Request (ghi roõ teân haøng, ngaøy giao haøng…) fax cho haõng taøu. Haõng taøu fax laïi Booking Confirmation
 • => möôïn cont roãng + seal ñeå ñoùng haøng.
slide57

4. Mua baûo hieåm HH:

 • a.Cô sôû ñeå xaùc ñònh ngöôøi XK phaûi mua baûo hieåm HH:
 • Ngöôøi XK coù nghóa vuï mua baûo hieåm cho HH khi xuaát
 • CIF hoaëc CIP. Khi XK theo caùc ÑK nhoùm D…
 • b.Moät soá vaán ñeà caàn löu yù khi mua baûo hieåm HH:
 • - Löïa choïn coâng ty BH.
 • Löïa choïn ÑKBH.
 • Soá tieàn BH.
 • - Ñoàng tieàn BH.
 • Ngaøy ghi treân chöùng töø BH.
slide58

5. Laøm thuû tuïc haûi quan

 • Thöïc hieän theo Luaät Haûi quan coù hieäu löïc thi haønh töø
 • 1/1/2006; Nghò ñònh soá 154/2005/ NÑ-CP ngaøy
 • 15/12/2005, Thoâng tö soá 79/2009/TT-BTC ngaøy
 • 20/4/2009:
 • a.Khai baùo haûi quan.
 • Ngöôøi khai HQ phaûi khai theo maãu tôø khai HQ/2002-XK
 • + Khai roõ raøng, chính xaùc, trung thöïc, ñaày ñuû caùc tieâu thöùc trong tôø khai.
 • + Töï aùp maõ thueá, tính thueá.
 • - Tröôøng hôïp thöïc hieän thuû tuïc HQ ñieän töû, ngöôøi khai HQ ñöôïc khai vaø göûi hoà sô HQ thoâng qua heä thoáng xöû lyù döõ lieäu ñieän töû cuûa HQ (QÑ52/2007/QÑ-BTC).
slide59

Boä hoà sô haûi quan goàm caùc chöùng töø sau:

 • + Tôø khai haûi quan HH XK: 2 baûn chính.
 • + HÑNT: 1 baûn sao.
 • + Invoice: 1 baûn chính, 1 baûn sao.
 • * Tuyø tröôøng hôïp, boä hoà sô HQ ñöôïc boå sung theâm caùc ch.töø:
 • + P/L: 1 baûn chính, 1 baûn sao.
 • + GPXK: 1 baûn chính, 1 baûn sao.
 • + Baûn ñònh möùc söû duïng NPL: 1 baûn chính (chæ noäp moät laàn ñaàu khi XK).
 • + Caùc ch.töø khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät phaûi coù: 1 baûn chính
slide60

b. Ñöa haøng ñeán ñòa ñieåm quy ñònh ñeå kieåm tra.

Ngöôøi khai HQ phaûi thöïc hieän kieåm tra, kieåm dòch, phaân tích, giaùm ñònh HH… khi coù y/c.

Ñoái vôùi cô quan HQ:

Tieáp nhaän hoà sô => kieåm tra ñieàu kieän vaø ñaêng kyù tôø khai, quyeát ñònh hình thöùc möùc ñoä kieåm tra => Kieåm tra chi tieát hoà sô, giaù thueá => Kieåm tra thöïc teá HH (neáu coù) => Thu thueá, leä phí HQ => ñoùng daáu “Ñaõ laøm thuû tuïc HQ”

slide61

6. Giao haøng cho NCC

Giao haøng theo hình thöùc FCL

+ Haõng taøu kyù Booking note vaø caáp leänh giao voû container* cho Shipper.

+ Shipper ñöa container roãng veà kho cuûa mình, ñoùng haøng vaøo. Kieåm nghieäm, kieåm dòch (neáu coù). Laøm thuû tuïc HQ => baám 2 seal nieâm phong*.

+ Giao haøng nguyeân cont cho haõng taøu taïi C/Y tröôùc khi heát thôøi haïn (Closing time), vaø vaøo soå taøu.

+ Sau khi xeáp haøng leân taøu => carrier caáp B/L cho Shipper.

slide62

7. Laäp boä chöùng töø thanh toaùn.

 • Giao haøng xong, ngöôøi XK phaûi laäp boä chöùng töø hôïp
 • leä theo y/c ñeå ñöôïc thanh toaùn.
 • 8. Thanh toaùn tieàn haøng.
 • 9. Khieáu naïi/Giaûi quyeát khieáu naïi (neáu coù).
slide63

TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HÑNK

 • Môû L/C (neáu thanh toaùn theo L/C)
 • Thueâ phöông tieän vaän taûi
 • Mua baûo hieåm
 • Nhaän vaø kieåm tra boä ch.töø – laáy D/O
 • Thanh toaùn tieàn haøng
 • Laøm thuû tuïc haûi quan
 • Nhaän haøng taïi caûng
 • Kieåm tra haøng, daùn tem, ghi nhaõn
 • Khieáu naïi (neáu coù)
 • Thanh toaùn caùc chi phí coù lieân quan.
slide64

Chuù yù khi nhaän haøng ôû caûng:

 • - Chuaån bò ñaày ñuû hoà sô ñeå khi nhaän haøng ko phaùt sinh chi phí vaø ruûi ro
 • - Tieáp nhaän HH kòp thôøi khi haøng veà ñeå traùnh TT, giaûm phí löu kho, löu cont.
 • - Khi phaùt hieän TT => giaùm ñònh vaø laäp bieân baûn ñaày ñuû, kòp thôøi ñeå coù cô sôû khieáu naïi caùc beân coù lieân quan.
slide65

Baøi taäp thöïc haønh 1: Haõy phaân tích caùc ñieàu khoaûn cuûa baûn döï thaûo HÑXK caø pheâ giöõa Coâng ty VINACAFE (VN) vaø Coâng ty SINCO (Nhaät Baûn) sau:

1.Teân haøng: Caø pheâ Vieät Nam loaïi 1.

2.Soá löôïng: 144 MT.

3.Chaát löôïng: Chính xaùc nhö maãu.

4.Bao bì: Haøng ñoùng trong bao ñay. Ñoùng container.

5.Giaù caû: 1535 USD/MT, FOB.

6.Giao haøng: Trong thaùng 3/2010.

-Teân caûng ñi: caûng SG-TP.HCM.

-Teân caûng ñeán: caûng Kobe, Nhaät baûn.

-Giao haøng töøng phaàn: ñöôïc pheùp. Chuyeån taûi: ñöôïc pheùp.

7.Thanh toaùn: theo hình thöùc TTR.

ba i ta p 2
Baøi taäp 2:

Haõy phaân tích caùc ñieàu khoaûn cuûa baûn döï thaûo hôïp ñoàng nhaäp khaåu giöõa Coâng ty ABC (Vieät Nam) vaø Coâng ty XYZ (Ukraine) sau ñaây:

1. Commodity : Urea Fertilizer.

2. Quantity : 10,000 MT

3. Quality : Nitrogen : 46%, Moisture: 0.5%

4. Price : USD 190/MT. CIF

5. Packing : In PP.

6. Shipment : 150 days after date of L/C

7. Insurance : ICC (A)

8. Payment : by L/C.

Payment documents: + Commercial invoice.

+ Bill of Lading.

+ Insurance Certificate.