Obyvatelstvo - PowerPoint PPT Presentation

obyvatelstvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obyvatelstvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obyvatelstvo

play fullscreen
1 / 44
Obyvatelstvo
323 Views
Download Presentation
stacy
Download Presentation

Obyvatelstvo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obyvatelstvo

 2. Nejlidnatější kontinent • Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. • svět : 6,3 mld. • podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% • podíl na rozloze souše: 23,4% • výměra Asie: 31,87 mil. km2 • bez Ruska, vč. středoasijských republik a Zakavkazí • hustota zalidnění: 118 km2 • nejvyšší mezi kontinenty

 3. Vývoj počtu obyvatel, 1950 - 2002

 4. Vývoj počtu obyvatel: 1950 - 2000

 5. Projekce OSN: střední varianta(Projekce 2004)

 6. Svět: průměrný roční přírůstek obyvatel

 7. Index růstu počtu obyvatel (svět = 100)

 8. Počet obyvatel (2003): regiony Vysvětlete příčiny rozdílu osídlení v jednotlivých oblastech.

 9. Největší státy + pořadí ve světěstřední stav 2005 (projekce)v mil. obyv.

 10. Rozmístění: krajně nerovnoměrné (zdůvodnit příčiny)

 11. Čína: hustota zalidnění

 12. Přirozený přírůstek2004 • svět: 1,2 Asie: 1,3 Pochopit souvislost ekonomické a sociální situace s vývojem obyvatelstva v jednotlivých státech (oblastech)

 13. Plodnost (úhrn specifických fertilit)2004 • svět: 2,7 • hosp. vyspělé země 1,6 • rozvojové země 3,0 • bez Číny 3,5 • Asie 2,5 • západní Asie 3,6 • jižní + střední Asie 3,2 • jihovýchodní Asie 2,7 • východní Asie 1,6 Čína 1,6 Indie 3,0 Opět se pokuste vysvětlit důvody rozdílů úhrnů fertility (plodnosti) v jednotlivých regionech (viz. předcházející slide)

 14. Úhrn specifických fertilit2004

 15. ÚmrtnostNaděje na dožití při narození (roky) mužiženy • nadúmrtnost mužů se zvětšuje • 1950-55: 1,4 let • 2000-05: 3,8 let

 16. Naděje na dožití při narozeníroky, 2004 Jako již mnohokráte před tím sdělit příčiny takových rozdílů ve střední délce života.

 17. Kojenecká úmrtnostkvocient kojenecké úmrtnosti, 2004 • svět: 54 • hosp. vyspělé země 6 • rozvojové země 59 • bez Číny 64 • Asie 51 • Čína 27 Indie 60

 18. Etnické složení: jazyky • Počet známých jazyků na světě: 6 912 • v Asii: 2 269 jazyků (33%) • pramen: Ethnologue, Languages of the World, 15th ed. • > 1 mil. mluvčích: 347 jazyků (5%) • hovoří jimi 94% obyvatel Země • > 10 mil. mluvčích: 83 jazyků (1,2%) • hovoří jimi 79,5% obyvatel Země • problém klasifikace • co je to jazyk?

 19. Geografická centra 2 269 asijských jazyků

 20. Nejrozšířenější jazyky v Asii+ pořadí ve světě + počet mluvčích v mil.

 21. Jazykové rodiny • Počet mluvčích (i mimo Asii) • odhad 2003 • Indoevropská 2 563 mil. • Sinotibetská 1 276 mil. • Afroasijská 340 mil. • Altajská (vč. japonštiny a korejštiny) 335 mil. • Austronéská 312 mil. • Drávidská 222 mil. • Austroasijská 101 mil. • Thajská 78 mil. • Kavkazská 10 mil.

 22. Indoevropská jazyková rodina

 23. Indoevropské jazyky • Arménština • Íránské jazyky perština/íránština (fársí) kurdština balúčština tádžičtina paštština (paštó) osetština • Indické jazyky • písmo: devanágarí nebo arabské (nastaliq) hindština urdština maráthština kónkánština paňdžábština kašmírština ásámština uríština sinhálština maledivština

 24. Afroasijské jazyky • v Asii jen semitská větev • arabština • hebrejština

 25. Kavkazské jazyky • Kartvelské • gruzínština • svanetština • Dagestánské • Nachské • čečenština • inguština • Abcházsko-adygejské • abcházština • adygejština • kabardinština

 26. Altajské jazyky 5 větví: 1) turkické/turecké 2) mongolské 3) tunguzské 4) korejské 5) japonské

 27. Altajské jazyky • Turkické turečtina ázerbajdžánština uzbečtina kazaština turkmenština kyrgyzština kazaština ujgurština • Mongolské mongolština burjatština • Tunguzské evenkština mandžuština • Korejské • korejština • Japonské • japonština

 28. Drávidské jazyky • severní/centrální • brahujština • góndština • jižní • telugština • tamilština • malajálamština • kannadština

 29. Sinotibetské jazyky • čínské • mandarínská čínština… • tibetobarmské • tibetština • nevárština • nágština • barmština • karenština

 30. Thajské jazyky

 31. Austroasijské jazyky • mono-khmerské • khmerština • vietnamština • mundské • santálština

 32. Austronéské jazyky • 1 268 jazyků javánština malajština madurština (filipínština)

 33. Hlavní náboženské systémy • světová náboženství • buddhismus • křesťanství • islám • etnická nábožentsví • hinduismus • judaismus • šintoismus • sikhismus • nábožensko-filosofické systémy • taoismus • konfuciánství • animistická náboženství

 34. Hinduismus: víra jako způsob života • védské náboženství (cca 1200 – 1000 př. Kr.) • védy: šruti • upanišady • jazyk: sanskrt • Máhábhárata, Rámajána • principy: • áhimsa • satja • karma • dharma… • etnické náboženství • polyteistické • Brahma, Šiva, Višnu, Ganéš, Durga…

 35. Buddhismus: Buddhovo učení • Siddhátra Gautama – 563 – 483 př. n. l. • Bódhgájá: Buddha • 4 vznešené pravdy • osmidílná stezka • kánon: Tripitaka (= trojí koš); v jazyce páli • Vinajapitaka (řádová disciplína) • Suttapitaka (Buddhovy proslovy) • Abhidhammapitaka (koš výkladů víry) • 2. koncil: rozdělení na 2 směry: • théraváda (hinájána) • mahájána • od 13. stol ústup z Indie

 36. Džinismus: harmonie člověka a prostředí • Vardhamána (Máhávíra) – Džina (= vítěz) • nar. 540 př. n. l. ve Vaišálí • stejně jako Buddha vychází z hinduismu (upanišady) • asketický život bez touhy po vlastnictví • duše v průběhu života zatěžována karmickou hmotou – v závislosti na skutcích • duši mají i zvířata a rostliny • posvátné texty: učení mistrů • 2 sekty: • digambarové (= vzduchem odění) • švétambarové (=bíle odění) • dnes v Indii cca 3 mil. stoupenců

 37. Judaismus: židovské náboženství • první monoteistické náboženství • Mojžíš: z Egypta do Kenaánu • králové: David, Šalamoun • texty (Bible – psaný Zákon) • Tóra (Pentateuch – pět knih) • Proroci • Spisy • ústní zákon: Talmud • diaspora (rozptýlení) • od porážky povstání r. 135

 38. Islám: podřízení se boží vůli • zjevené náboženství • linie Abraháma a Ježíše • prorok Muhammad (570 – 632) • zjevení r. 611 v Mekkce • přísný monoteismus • není božstva kromě Alláha a Muhammed je posel Alláhův • 622 hidžra (odchod do Medíny); vznik ummy • svatá válka (džihád) • 630 návrat do Mekky • Korán (=přednášení): 114 súr (kapitol) • Sunna – ústní tradice (další Muhammadovy výroky) • 5 pilířů víry (šaháda, salát, saum, hadždž, zakát)

 39. Sunnité a Šíité • sunnité – lid společenství a tradice • většina (cca 90% muslimů) • Muhammadovým nástupcem nemusí být jeho potomek • umírnění • šaría – islámský zákoník • vycházejí ze znění Koránu (nehledají skrytý smysl) • šíité • nástupcem Proroka (chalífou) měl být jeho bratranec Alí • ší`at Alí (=strana Alího) – šíité • cítí se pronásledováni za svou víru • váží si mučednictví • svatá místa: Nadžaf, Karbala

 40. Konfuciánství: úcta tradici • filosofická škola • velký vliv na čínskou společnost • Kchung-fu-c` (Konfucius) (551 – 479 př. n.l.) • Qufu (provincie Šan-tung) – dnes poutní místo • kanonické knihy (6) • odmítá božstva, nemá kněží (=není náboženstvím) • rituály – vykonávají státní úředníci • soubor morálních návodů • cíl života: zdokonalit své lidství (žen) plněním svých povinností • kázeň k sobě, laskavost k druhým • uctívaní předků, úcta k rodičům • státní ideologie (do r. 1911)

 41. Taoismus: náboženství i filosofie • Tao = cesta • Lao-c` (Starý mistr): Tao-te ťing (O Tao a ctnosti) • 6.–3. stol. př.n.l • 2 verze: filosofický t. a náboženský t. • bohatá mytologie • nejvyšší cíl: dosažení nesmrtelnosti • meditace • alchymie (elixír nesmrtelnosti)

 42. Sikhismus: žáci a lvi • zakladatel: guru Nának (1469-1538) • „Neexistují hinduisté, neexistují muslimové“ • reforma hinduismu: • proti askezi, kastám, polyteismu… • přísný monoteismus, nutnost být veden guruem, rovnoprávnost žen…. • 9 guru – náboženských vůdců • Gobind Ráí Singh: Křest meče • Adí Granth (Granth Sáhib) • Hari Mandir (Zlatý chrám) v Amritsaru) • 5 k: kes, kangha, kripan, kach, kara

 43. Rozšíření (převládající náboženství)

 44. Úkoly k tématu „obyvatelstvo Asie“ • Najít si význam a dokázat vysvětlit pojmy: • přirozený přírůstek • úmrtnost (mortalita) • porodnost (natalita) • plodnost (fertilita) • naděje na dožití (střední délka života) • monoteistické/polyteistické náboženství • Korán • Mekka/Medina • Hadžd/Hadži • talmud/tora • Diaspora • Vyhledat si příklady zemí, ve kterých je státním náboženství: hinduismus, budhismus, křesťanství, judaismus. • Proč vám může činit problém dát si v islámské zemi vepřový řízeček a v Indii hovězí biftek?