makroekonomia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Makroekonomia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Makroekonomia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Makroekonomia - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Makroekonomia. Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Otoczenie dalsze. Otoczenie bliskie. Firma. Otoczenie konkurencyjne. Makrootoczenie. Makrootoczenie (model PEST): Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomia' - stacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
makroekonomia

Makroekonomia

Prof. dr hab. Marek Ratajczak

slide2

Otoczenie dalsze

Otoczenie

bliskie

Firma

Otoczenie

konkurencyjne

Makrootoczenie

Marek Ratajczak

slide3

Makrootoczenie (model PEST):

  • Otoczenie polityczne
  • Otoczenie ekonomiczne
  • Otoczenie społeczne
  • Otoczenie technologiczne

Marek Ratajczak

slide4

Transformacja ustrojowa jako przykład radykalnej

zmiany makrootoczenia

Centralnie zarządzana Rynkowa

Gospodarka

System Przymusowyautorytarny kolektywizm

Polityka Społeczeństwo

System Społeczny

demokratyczny indywidualizm

Marek Ratajczak

slide6

Podstawowy model gospodarki rynkowej

Płaca, Renta, Procent

Zapłata

Państwo

Praca, Ziemia, Kapitał

Towary

Państwo

Usługi państwa, Transfery

Usługi państwa, Subsydia

Podatki

Podatki

Zapłata

Towary

Gospodarstwa domowe

Firmy

Praca, Ziemia, Kapitał, Przedsiębiorczość (Organizacja)

Płaca, Renta gruntowa, Procent, Zysk

Marek Ratajczak

slide7

Idea konkurencji doskonałej i niewidzialnej ręki (ale czy rynku?)

Główne elementy zawodności rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, monopol naturalny, dobra szczególnie cenne, asymetria informacji, rozdzielenie funkcji własności od funkcji zarządczej.

Zawodność państwa: wpływ polityki na ekonomię, nieefektywność centralnego rachunku wyboru, nieefektywności X i Y

Jak rola państwa? (między omnipotencją a stróżem nocnym)

Państwo pro: prognosta, promotor, protektor, producent

slide8

Różne możliwe sytuacje rynkowe

* Dodatkowe założenia: idealna informacja, brak konsekwencji teorii agencji, idealna podzielność i mobilność zasobów, brak specyficzności zasobów, standaryzacja i unifikacja produktów, brak barier wejścia i wyjścia z rynku, brak innych elementów zawodności rynku a w tym dóbr publicznych, dóbr szczególnie cennych i efektów zewnętrznych

Marek Ratajczak

slide10

Rachunek ekonomiczny oparty na ujęciu społecznym

(wariant pełny – z uwzględnieniem kosztów społecznych i korzyści społecznych)

MPC,

MPB,

P

MPC – koszt prywatny krańcowy,

MPB – korzyść prywatna krańcowa,

P – cena,

Q – skala aktywności ekonomicznej (np. produkcja)

MSC – społeczny koszt krańcowy

MSB – społeczna korzyść krańcowa

MSC

MPC

P2

P1

P0

MPB

0

Q0

Q1

Q2

Q

slide11

Produkt krajowy brutto jako miara efektów gospodarowania

Idea PKB

A = 100 100

B = 120 20

C = 15030

Suma = 370 150

PKB a PNB

Alternatywne miary rozwoju

Główne agregaty makroekonomiczne: C, I, G, NX

Y= C+I+G+NX ; NX = Ex - Imp

PKB wytworzony (Y) a PKB do podziału (YD)

YD = Y+ TR – TA; YD= C+S

Marek Ratajczak

slide12

Podstawowe makroekonomiczne zależności agregatowe:

Y = C + I + G + NX

YD = C + S

YD = Y + TR – TA

C + S = C + I + G + NX + TR – TA

S – I = (G + TR – TA) + NX

Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

slide13

Wzrost gospodarczy1. Znaczenie i pomiar tempa wzrostu: r=(Y1 – Y0)/ Y02. Podstawowe czynniki wzrostu: praca, kapitał, postęp techniczny3. Współczesne koncepcje wzrostu: wzrost trwały (zrównoważony) i wzrost endogeniczny

Stopy wzrostu PKB w Polsce

Marek Ratajczak

slide15

Wahania aktywności gospodarczej – cykl koniunkturalny

 • Pojęcie cyklu koniunkturalnego
 • Tradycyjny obraz cyklu koniunkturalnego: 1.ożywienie, 2. rozkwit (boom), 3. kryzys, 4. depresja

Poziom

aktywności

gospodarczej

czas

3. Cykl koniunkturalny zmodyfikowany: 2 fazy (wzrost i recesja), różnica między pełną(prawdziwą) recesją, a recesją wzrostu

trend

Marek Ratajczak

slide16

Rynek pracy i bezrobocie

 • Znaczenie czynnika pracy i pojęcie bezrobocia
  • Przyczyny bezrobocia: bezrobocie frykcyjne, sezonowe, koniunkturalne, strukturalne, klasyczne
 • Rodzaje bezrobocia:
  • Bezrobocie jawne i ukryte
  • Bezrobocie rzeczywiste i pozorne
  • Bezrobocie higieniczne
  • Bezrobocie dobrowolne i przymusowe
   • Bezrobocie okresowe i chroniczne
  • Bezrobocie naturalne – pełne wykorzystanie zasobów siły roboczej

Marek Ratajczak

slide17

Konsekwencje (koszty) bezrobocia:

  • Koszty utrzymania bezrobotnych
  • Koszty utrzymania rodzin ludzi bezrobotnych
  • Koszty likwidacji i utrzymania niewykorzystanych miejsc pracy
  • Koszty zwalczania bezrobocia
  • Koszty zwalczania skutków bezrobocia
  • Koszty utraconych efektów
  • Zwalczanie bezrobocia:
  • Aktywne zwalczanie bezrobocia
  • Wykorzystywanie rynku jako narzędzia walki z bezrobociem

Marek Ratajczak

slide18

Bezrobocie w Polsce

Marek Ratajczak

slide19

Stabilność cen - inflacja

  • Rola stabilności cen
  • Przejawy niestabilności cen: Inflacja i deflacja
  • Inflacja
  • Pomiar inflacji (CPI)
   • Rodzaje inflacji
    • Podział według tempa: Pełzająca, Krocząca, Galopująca, Hiperinflacja
    • Sposobów przejawiania się: Jawna, Ukryta (Odroczona)
     • Czasu trwania: Okresowa, Sekularna
     • Przyczyn: Popytowa, Kosztowa, Strukturalna, Monetarna (MV = PT),
  • Ilościowa teoria pieniądza: MV = PT

A/ 50*4 = 1*200

B/ 60*4 = 1*240 czy 60*4 = 1,2*200

     • Stopnia oczekiwania: Oczekiwana, Nie oczekiwana

Marek Ratajczak

slide20

Koszty i konsekwencje inflacji:

  • Złudzenie inflacyjne (iluzja pieniądza)
  • Drenaż podatkowy i podatek inflacyjny
  • Koszty zdzieranych zelówek
  • Koszty zmienianych jadłospisów (menu)
  • Konsekwencje społeczne
  • Spekulacja (a inwestycje)
 • Walka z inflacją:
  • Jak walczyć? (determinacja, narzędzia)
  • Narzędzia:
   • Polityka fiskalna : Polityka dochodowa, Wydatki budżetowe,
   • Zmiany strukturalne
   • Polityka monetarna: Tłumienie oczekiwań inflacyjnych - Polityka stóp procentowych

Marek Ratajczak

slide22

Związki bezrobocia i inflacji: krzywa Phillipsa

P (%)

Pierwotna krzywa Phillipsa

P1

P0

0

U (%)

A

C

B

Marek Ratajczak

slide23

P (%)

Długookresowa k. Phillipsa

P2

P1

Krótkookresowe k. Phillipsa

P0

U (%)

B

A

Marek Ratajczak

slide24

Polityka makroekonomiczna

 • Polityka fiskalna i polityka monetarna
 • Polityka fiskalna
  • Funkcje polityki fiskalnej
   • Alokacyjna
   • Redystrybucyjna
   • Stabilizacyjna:
     • Automatyczne i nieautomatyczne stabilizatory gospodarki ( Podatki , Wydatki transferowe związane ze zmianami aktywności ekonomicznej, System podatkowy, Zakupy państwa)
 • Mnożnik inwestycyjny: ΔY = k*ΔI
 • Krańcowa skłonność do konsumpcji (k)
 • k = 1/ (1 – ΔC/ΔY)
 • Inwestycje autonomiczne i indukowane
 • Działanie mnożnika

Marek Ratajczak

slide25

Polityka fiskalna c.d.

 • Wydatki budżetowe
  • Zakupy i transfery
  • Wydatki sztywne i nie sztywne
  • Wydatki tradycyjne, gospodarki mieszanej, państwa dobrobytu
  • Dochody budżetowe
   • Podatki
   • Inne źródła
 • Relacja dochodów i wydatków budżetowych
   • GS < TA
   • GS = TA
   • GS > TA

Marek Ratajczak

slide26

Polityka fiskalna c.d.

 • Finansowanie deficytu budżetowego
   • Dodruk pieniądza
   • Pożyczanie na ryku
 • Konsekwencje deficytu budżetowego
   • Efekt kuli śniegowej:
   • 1000+10%=1100; 1100+10%=1210; 1210+10%=1331
   • Efekt wypychania
   • Sp=Ip (100=100); Sp = Ip + Gb (100=95+5 lub 105 =100+5 ale R
   • Deficyt dziś – podatki jutro
   • Presja inflacyjna

Marek Ratajczak

slide27

Krzywa Laffera

Dochody

Budżetowe

(w wielkościach

absolutnych)

E

D

0 A B C 100 Stopa podatkowa (w %)

Marek Ratajczak

slide29

Polityka monetarna:

 • Pieniądz w gospodarce rynkowej
 • Historia pieniądza
 • Funkcje pieniądza
  • Środek wymiany
  • Środek płatniczy
  • Miernik wartości
  • Środek tezauryzacji
  • Pieniądz światowy
 • Pojęcie polityki monetarnej
 • Rozwiązania instytucjonalne (bank centralny i jego funkcje NBP), Rada Polityki Pieniężnej)
 • Kreacja i emisja pieniądza
 • Narzędzia polityki monetarnej
 • Rodzaje polityki monetarnej

Marek Ratajczak

slide30

Narzędzia polityki monetarnej:

 • Oddziaływanie przez perswazję
 • Środki kontroli szczególnej
 • Środki kontroli ogólnej
  • Stopa rezerw obowiązkowych: 3,5% (od 31.10.2003)
 • Polityka stóp procentowych (RBC + x = RBK)
 • Aktualne stopy NBP:
  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej (minimalna rentowność 7- dniowych bonów pieniężnych);
 • stopa lombardowa 7,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 4,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,25% w skali rocznej.
 • Operacje otwartego rynku

Marek Ratajczak

slide31

Makroekonomia gospodarki otwartej

 • Gospodarka otwarta a gospodarka zamknięta

Gospodarka

Zamknięta Otwarta

(Autarkia)

Z pmhz Bez pmhz

(pmhz = państwowy monopol handlu zagranicznego)

Protekcjonizm Wolny handel

Teorie handlu zagranicznego

3. Systemy walutowe

4. Globalizacja i internacjonalizacja gospodarek

Marek Ratajczak