Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář
Download
1 / 18

Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr . řízení.Prameny tr.řízení . Výklad a působnost tr . řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva' - stacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Trestní právo III. (procesní) – 2. seminářPředmět tr. řízení.Pramenytr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky.

Igor Barilik

Právnická fakulta UK v Praze

Katedra trestního práva

Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.


Trestn pr vo procesn tpp
Trestní právo procesní (TPP)

 • TPP je soubor právních norem, které upravují trestní řízení

 • Odvětví práva, které chrání zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy osob před trestnými činy tím,že upravuje procesní postuporgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) při zjišťování TČ, rozhodování o nich, při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti.

 • Upravuje trestněprocesní vztahy OČTŘ a fyzických/právnických osob v trestním řízení

 • Vztah s trestním právem hmotným – TPP realizuje TPH

 • Vztah s ústavním právem, OPP, MPV, dále kriminalistikou, forenzními vědami, kriminologií


Trestn procesn vztah
Trestněprocesní vztah

 • Trestněprocesnívztah = právní vztah mezi subjekty trestně-procesních práv a povinností, který vzniká v rámci tr. řízení

  • OČTŘ – OČTŘ

  • OČTŘ – FO/PO (např. obviněný, svědek, poškozený)

  • FO/PO – FO/PO (např. poškozený – obviněný)

 • Základní trestněprocesní vztah

  • OČTŘ – osoba, proti níž se vede tr. řízení (bez ohledu na to, jestli se TČ dopustil nebo nikoli)

  • Vzniká momentem zahájení tr. stíhání (tj. obviněním ze skutku, který má znaky TČ)

 • Trestněprávní vztah (hmotněprávní)

  • Stát – pachatel tr. činu

  • Vzniká spácháním tr. činu


Z kladn el a koly trestn ho zen
Základní účel a úkoly trestního řízení

 • Základní účel: ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele ústavně souladným postupem a tím zabezpečení principu panství práva – tedy realizovat TPH

 • Zákonem upravený postup OČTŘ (jiných osob zúčastněných na tr. řízení) jehož úkolem je

  • zjistit, zda byl spáchán TČ

  • zjistit jeho pachatele

  • uložit mu trest/ochranné opatření

  • rozhodnutí vykonat nebo zajistit jeho výkon

  • působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování tr. činnosti a k výchově občanů

  • umladistvých obnovit narušené vztahy a integrovat je do společnosti


P edm t trestn ho zen
Předmět trestního řízení

 • Rozhodnutí ve věci samé (meritorní):

  • Zjištění určitého skutku (viz § 220 odst. 1 TŘ)

  • Zjištění jeho pachatele

  • Správné právní posouzení skutku podle norem TPH (zda skutek je TČ, jaký a podle jakého ustanovení TZ)

  • Uložení a vykonání trestu/ochranného opatření

  • Rozhodnutí o tzv. odklonu řízení

 • Předmět v širším smyslu též:

  • Rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené TČ (tzv. adhezní řízení)

  • Objasnění okolností, které vedly k tr. činnosti nebo ji umožnili


Vztah tpp tr zen skutek
VztahTPP – tr. řízení – skutek

Trestní právo procesní

předmětem je↓

Trestní řízení

předmětem je↓

Skutek (§ 220 odst.1 TŘ)

x trestný čin


P edb n ot zky
Předběžné otázky

 • Předběžné otázky (prejudiciální otázky) = otázky, které nejsou vlastním předmětem trestního řízení, jejichž vyřešení je však předpokladem rozhodnutí

 • § 9 a 9a TŘ

 • OČTŘ je zásadně posuzují samostatně (zásadně otázka viny)

 • OČTŘ jsou vázány

  • Rozhodnutím soudu o otázkách týkajících se osobního stavu (bez ohledu na význam předběžné otázky pro posouzení viny)

  • Pravomocným rozhodnutím soudu/jiného orgánu, nejde-li o posouzení viny obviněného

  • Nálezem ÚS o protiústavnosti zákona či jeho části

  • Rozhodnutím ESD o předběžné otázce

  • Rozhodnutím NS o vynětí osoby z pravomoci OČTŘ (§ 10 odst. 2 TŘ)


Prameny tpp
Prameny TPP

 • Prameny TPP = všechny právní předpisy, které obsahují normy trestního práva procesního

 • Vnitrostátní prameny

  • Ústava ČR (čl.27, 28, 80, 81, 82, čl.90 až 96)

  • Listina základních práv a svobod (čl. 8, 37, 38, 40)

  • Trestní řád (zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním)

  • ZSVM (zákon č. 218/2003 Sb.)

  • TOPOZ (zákon č. 418/2011 Sb.)

  • Další na TŘ navazující předpisy (6/2002 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb.)

  • Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky

  • Negativní nálezy ÚS

  • Zákonná opatření Senátu

 • Mezinárodní smlouvy

 • Prameny EU


V klad trestn ho du
Výklad trestního řádu

 • Druhy výkladu

  • Podle subjektu, který výklad podává

  • Podle závaznosti

  • Podle metody výkladu

  • Podle poměru slovního textu k rozsahu normyAnalogie
Analogie

 • Použití za předpokladu, že dopadající ustanovení zcela chybí (x extenzivní výklad)

 • Analogie = subsumpce případu pod zákonné ustanovení upravující jiný, ale podobný případ

 • Analogie legis= použití právní normy daného zákona, která dopadá na případ obdobný

 • Analogie iuris= použití obecných zásad právního odvětví/právního řádu jako celku


Analogie v tpp
Analogie v TPP

 • V TPP je analogie obecně přípustná

  • X zákon se nepřípustnosti analogie přímo dovolává

   • V případech, kdy dochází k zásahu do ústavněprávních práv a svobod (např. důvody vazby)

   • Taxativní výčet (§148 TŘ)

 • V TPH analogie přípustná pouze ve prospěch pachatele


P sobnost trestn ho du
Působnost trestního řádu

 • Působnost zákona = okruh společenských vztahů, na které se zákon vztahuje a podmínky, za kterých se uplatní

 • Působnost věcná – Řízení o všech TČ před OČTŘ

 • Působnost časová – Procesní úkon se provádí podle zákona účinného v době, kdy je prováděn

 • Působnost místní – Lex fori – Trestní řízení o TČ v České republice

 • Působnost osobní – Všichni na území ČR, uprchlí

  • Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 TŘ)

   • TPH – Beztrestnost, TPP - nestíhatelnost

  • Nepřípustnost trestního stíhání (§ 11 TŘ)


P sobnost v cn
Působnost věcná

 • TŘ se použije na řízení o všech trestných činech před OČTŘ

  • Dovozuje se z § 1 odst. 1 TŘ


P sobnost asov
Působnost časová

 • Každý procesní úkon v tr. řízení se provádí podle zákona účinného v době, kdy je úkon prováděn

  • (č. 2/1998 – II. Sb. Rozh. Tr.)

 • Není zcela bez výjimek

  • Viz. Přechodná a závěrečná ustanovení TŘ(např. § 463 odst.1)


P sobnost m stn
Působnost místní

 • TŘ je tzv. lexfori = zákon místa soudu

 • TŘ se použije v řízení vedeném o trestném činu v České republice (bez ohledu na místo spáchání tr. činu)


P sobnost osobn
Působnost osobní

 • Vztahuje se na všechny osoby, které jsou na našem území

 • Výjimky (exempce procesní)

  • 1.) § 10 tr.ř. – osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (Vídeňská úmluva)

  • 2.) podle zvl. zákona

   • a) prezident

   • b) poslanci a senátoři

   • c) soudci Ústavního soudu

   • d) soudci

   • f) Veřejný ochránce práv

 • V případě pochybností rozhodne Nejvyšší soud (§10 odst.2TŘ)


Literatura
Literatura

 • Použitá v prezentaci

  • Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. str. 15-69

 • Pro seminář

  • Uvedena v „Přehledu“


ad