slovensk stredovek literat ra 800 1500 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovenská stredoveká literatúra (800-1500) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Slovenská stredoveká literatúra (800-1500) - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Slovenská stredoveká literatúra (800-1500). Slovenskú stredovekú literatúru rozdeľujeme na dve vývinové obdobia: Začiatky slovenskej literatúry – Staroslovienska literatúra (800-1000). Po latinsky a po česky (slovakizovanou češtinou) písaná stredoveká literatúra (1000-1500). Vtip na úvod:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)' - stacie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovensk stredovek literat ra 800 1500

Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)

Slovenskú stredovekú literatúru rozdeľujeme na dve vývinové obdobia:

Začiatky slovenskej literatúry – Staroslovienska literatúra (800-1000).

Po latinsky a po česky (slovakizovanou češtinou) písaná stredoveká literatúra (1000-1500)

Vtip na úvod:

Angličan, Švéd a Slovák sa rozhodli darovať manželkám zlaté lyžicky.Na Angličanovej lyžičke bol nápis: Mojej anglickej ruži.Na Švédovej: Mojej švédskej orchidei.Na Slovákovej: Hotel Sliač.

staroslovienska literat ra 800 1000 ve komoravsk obdobie
Staroslovienska literatúra (800-1000)(Veľkomoravské obdobie)

Historické okolnosti vzniku:

 • 833 moravské knieža Mojmír vyhnal knieža Pribinu z Nitry a obidve kniežatstvá spojil do štátneho útvaru – Veľká Morava
 • V susedstve mali veľkú a mocnú Východofranskú ríšu.
 • Veľkomoravské kniežatá museli bojovať proti jej politickému a kultúrnemu vplyvu.
 • Začiatky veľkomoravskej literatúry súvisia s príchodom kresťanstva na naše územie, ktoré v prvopočiatkoch šírili franskí kňazi podľa latinskej liturgie. Bohoslužobným jazykom bola teda latinčina, len základné náboženské texty preložili do domáceho jazyka.
 • V snahe vymaniť sa spod politického a kultúrneho aj náboženského vplyvu Východofranskej ríše vypravil knieža Rastislav posolstvo do Byzancie k cisárovi Michalovi III. so žiadosťou o učiteľov, ktorí by ľud učili kresťanstvu v reči jemu zrozumiteľnej
 • Cisár jeho žiadosti vyhovel a v r. 863 prišli do Veľkomoravskej ríše dvaja vzdelaní kňazi-misionári, KONŠTANTÍN a METOD.
ivot a innos kon tant na a metoda
Život a činnosť Konštantína a Metoda
 • Ešte pred príchodom na VM zostavil Konštantín prvé slovanské písmo – hlaholiku z malých písmen gréckej abecedy.
 • Vytvorili prvý slovanský spisovný jazyk, staroslovienčinu
 • Zaviedli staroslovienske bohoslužby
 • Vytvorili prvú slovanskú pôvodu a prekladovú literatúru.
 • Franskí kňazi ich obvinili z bohorúhačstva, pretože cirkev dovtedy uznávala len tri liturgické jazyky: latinčinu, hebejčinu a gréčtinu. V Ríme bojovali s týmito tzv. trojjazyčníkmi a svoje učenie obhájili aj pred pápežom. Pápež Hadrián II. schválil teda staroslovienské bohoslužby, Metoda vymenoval za panónskeho arcibiskupa, Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora a prijal meno Cyril.
 • Metoda za vlády Svätopluka na VM uväznili franskí kňazi, prepustili ho až po dvoch rokoch na zásah pápeža Jána VIII.
 • Po Metodovej smrti bola staroslovienska liturgia opäť zakázaná a Metodovi žiaci boli vyhnaní z VM. Uchýlili sa najme do Bulharska (k Ochridskému jazeru), kde na začiatku 10. storočia zostavili nové písmo – cyriliku (z veľkých písmen gréckej abecedy)
 • Z cyriliky sa vyvinula azbuka – písmo, ktorým píšu Rusi, Bulhari a iní.
staroslovienska prekladov a p vodn tvorba
Staroslovienska prekladová a pôvodná tvorba

Prekladová tvorba

 • Bola určená najmä na náboženské, liturgické potreby
 • Preklady sa zachovali iba v neskorších odpisoch z 10. – 11. storočia.
 • Konštantín s Metodom preložili do staroslovienčiny misál, žaltár, spevník, breviár, evanjelijá, Starý zákon a Súdny zákonník pre všetkých ľudí.

Pôvodná tvorba

 • Konštantín napísal predslov k prekladu Evanjelia, tzv. Proglas (predslov)
 • Je to prvá slovanská báseň
 • Oslavuje starosloviensky preklad Písma a obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk
 • Je písaný obrazným štýlom a je popretkávaný citátmi z Biblie.
slide5
K ďalším významným veľkomoravským pamiatkam, ktoré napísal pravdepodobne Konštantínov a Metodov žiak Kliment, patria: Moravsko-panónske legendy; Pochvala Cyrilovi Filozofovi; Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda; Život Konštantínov.

Moravsko-panónske legendy

- Tvoria ich dve legendy: Život sv. Konštantína, ktorý napísal Kliment a Život sv.

Metoda, ktorého autorstvo sa pripisuje Gorazdovi.

- Predstavili umeleckú prózu a zároveň historický dokument

- Nie sú to legendy v pravom zmysle slova, pridržiavajú sa konkrétnych faktov a

udalostí

Život sv. Konštantína

 • Sústredí sa najmä na Konštantínovu činnosť pred príchodom na VM. Vykresľuje jeho detstvo, štúdium, nadanie, múdrosť a súcit s trpiacimi. Opisuje jeho povahu, náboženskú a kultúrnu činnosť. Legenda sa končí Konštantínovou cestou do Ríma, jeho smrťou a pohrebom.
slide6
Život sv. Metoda
 • Je kratší, epickejší, vecnejší, menej legendový
 • Je to takmer realistický životopis, ktorý neobsahuje legendové prvky.
 • Metodovej mladosti sa venuje len stručne, podrobnejšie si všíma jeho činnosť na VM, lebo s jeho osobou sa spája vznik samostatnej cirkevnej provincie na našom území. Obsahuje aj historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaní Metoda za arcibiskupa. Končí sa Metodovou smrťou a jeho pohrebom.

PO LATINSKY A PO ČESKY (SLOVAKIZOVANOU ČEŠTINOU) PÍSANÁ STREDOVEKÁ LITERATÚRA (1000-1500)

- Veľkomoravská ríša zanikla na začiatku 10. storočia. Územie Slovenska sa postupne stalo súčasťou Uhorského štátu. -

- Uhorsko sa orientovalo na latinskú kultúru a vzdelanie, a preto sa literárnym, administratívnym a náboženským jazykom stala latinčina. Od 15. storočia začala šľachta používať aj češtinu (slovakizovanú češtinu).

- Ľud sa dorozumieval nárečiami.

- Literatúra bola v službách kresťanstva. Mala prevažne náboženský obsah (žalmy, kázne, modlitby, piesne, legendy).

- Medzi najpopulárnejšie žánre stredovekej literatúry patrili legendy.

slide7
Latinské legendy majú nielen umeleckú, ale aj historickú hodnotu. Zachovala sa Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi (koniec 11. stor.) a tri Legendy o sv. Štefanovi (11.-12. stor.)

Svetskú literatúru reprezentujú po latinsky písané kroniky, napr. Anonymova kronika; Kronika Šimona z Kézy

Zachovali sa aj náboženské piesne, napr. Vitaj milý spasiteľu, modlitby, napr. Spišské modlitby, a svetské piesne

Z mestskej literatúry sa zachovali mestské knihy, napr. Žilinská kniha, listy a listiny.

pou it literat ra
Použitá literatúra

VARSÁNYIOVÁ, M.: Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: VARIA, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0

www.maturitavpohode.webnode.sk

Spracoval: Mgr. Peter Beňo