Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období - PowerPoint PPT Presentation

mo nos n kupu pou it ch strojov a zariaden v novom obdob n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období

play fullscreen
1 / 17
Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období
97 Views
Download Presentation
stacie
Download Presentation

Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Možnosť nákupu použitých strojov a zariadení v novom období Miloš Homola – Ekotrend Slovakia NSRV Bratislava 19.9.2014

 2. PRV 2014 - 2020 • 479 strán • 6 priorít • 18 opatrení • podopatrenia • operácie ( A, B, C,...)

 3. Priority PRV SR 2014 - 2020 • 1.Podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vidieckych oblastiach; • 2.Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti všetkých typov poľnohospodárstva, podpora inovačných poľnohosp. technológií a udržateľného obhospodarovania lesov; • 3.Podpora organizácie v rámci potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych produktov, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve; • 4.Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa poľnohospodárstva a lesníctva; • 5.Podpora efektívnosti zdrojov a prechodu na nízko-uhlíkové a klíme odolné poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo; • 6.Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

 4. Zoznam opatrení PRV SR 2014 - 2020 • 1.Opatrenie 1 Prenos znalostí a informačné akcie • 2.Opatrenie 2 Poradenské služby • 3.Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku • 4.Opatrenie 5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby • 5.Opatrenie 6 Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania • 6.Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach • 7.Opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí • 8.Opatrenie 9 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov • 9.Opatrenie 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

 5. Zoznam opatrení PRV SR 2014 - 2020 • 10.Opatrenie 11 Ekologické poľnohospodárstvo • 11.Opatrenie 12 Platby týkajúce sa sústavy NATURA 2000 • 12.Opatrenie 13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami • 13.Opatrenie 14 Dobré životné podmienky zvierat • 14.Opatrenie 15 Lesnícko-evironmentálne a klimatické služby a ochrana lesov • 15.Opatrenie 16 Spolupráca • 16.Opatrenie 17 Riadenie rizík • 17.Opatrenie 19 LEADER • 18.Opatrenie 20 Technická pomoc

 6. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - mladý • Podopatrenie: 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov • Názov operácie: A. Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov • Opis operácie: • Podpora na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu. • Typ podpory: • NFP vo forme paušálnej platby.

 7. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - mladý • Prijímateľ podpory: • mladý poľnohospodár - SHR, tzn. FO (mikropodnik/malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá: • •ku dňu podania projektu nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ. • Výška a miera podpory: • –max. 40 000 € na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po schválení ŽoNFP a 50% po realizácii projektu.

 8. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - mladý • Oprávnené náklady • administrácia na založenie podnikania, kúpa základného vybavenia • Možnosti využitia podpory • Vypracovanie podnikateľského plánu: • •ciele projektu • •účelnosť navrhovaného projektu • •prínosy a popis realizácie projektu • •zabezpečenosť odbytu výstupov z budúcej podnikateľskej činnosti • •predbežný rozpočet projektu • •vypracovanie podnikateľského plánu • •možnosť realizácie kolektívnych investícií • Cieľ podpory • zvýšenie podielu poľnohospodárskej produkcie uvádzanej na trh • využívanie nevyužívaných poľnohospodárskych dvorov

 9. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - malý • Podopatrenie: 6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov • Názov operácie: • B. Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. • Opis operácie: • Podpora na na úhradu nákladov spojených s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. • Typ podpory: • NFP – paušálna platba.

 10. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - malý • Prijímateľ podpory: • malý poľnohospodársky podnik – t.j. SHR - mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES, ktorého ekonomická veľkosť je stanovená štandardným výstupom v zmysle čl. 5. Nariadenia EK č. 1242/2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky • Výška a miera podpory: • –max. 15 000€ na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po schválení ŽoNFP a 50% po realizácii projektu.

 11. Opatrenie 6: Rozvoj poľn. podnikov a podnikania (čl. 19) - malý • Oprávnené náklady • náklady spojené s realizáciou podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby • Možnosti využitia podpory • vypracovanie podnikateľského plánu • •možnosť realizácie kolektívnych investícií • •zamestnávanie príbuzných v priamom a/alebo pobočnom rade • Cieľ podpory • zvýšenie podielu poľnohospodárskej produkcie uvádzanej na trh • využívanie nevyužívaných poľnohospodárskych dvorov

 12. Odporúčanie Komisie 2003/361/ES • Mikropodnik = do 10 zamestnancov, ročný obrat do 2 miliónov eur • Malý podnik = do 50 zamestnancov, ročný obrat do 10 miliónov eur

 13. Náš návrh • Malý farmár - fyzická osoba alebo právnická osoba zamestnáva, v priebehu hospodárskeho roka, menej ako 5 osôb a dosahuje ročný obrat a/alebo celkovú ročnú bilančnú hodnotu menej ako 200 tis. EUR vrátane s vymerou poľ. pody do 50 ha

 14. RODINNÁ FARMA – náš návrh • je poľnohospodársky subjekt, pozostávajúci z členov rodiny v zmysle §115, §116 občianskeho práva ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu, pričom riadenie podnikania, podnikateľské rozhodnutia a rozhodujúci podiel prác v súvislosti s týmto podnikaním sú realizované členmi rodiny

 15. Návrhy na zmenu

 16. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ • Miloš Homolaecotrend@ecotrend.skwww.ecotrend.skwww.predajzdvora.skwww.rodinnefarmy.skTel: +421 905 580 141