slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“. 2 Projekty Projekt Školení je šance - podává zaměstnavatel na MPSV Projekt Vzdělávejte se - žádá zaměstnavatel na ÚP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“' - stacey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekty „Školení je šance“

a „Vzdělávejte se!“

slide2
2 Projekty
 • Projekt Školení je šance - podává zaměstnavatel na MPSV
 • Projekt Vzdělávejte se- žádá zaměstnavatel na ÚP
 • Potencionální zájemci by měli po prostudování informací zvážit, kterou formu zvolit, která je pro ně vhodnější. Zda prostřednictvím grantového projektu předloženého na MPSV – Projekt Školení je šance nebo prostřednictvím žádosti na ÚP – projekt Vzdělávejte se
v zva kolen je ance
Výzva „Školení je šance“
 • Globální grant – výzva „Školení je šance“ – jedná se o podporu formou grantových projektů, na které mohou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit (a zároveň je v listinné podobě odeslat na MPSV - Řídící orgán)
 • Na tuto výzvu je vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009
 • Dílčí uzávěrky příjmu projektů budou každé tři týdny, první uzávěrka bude již 14. dubna 2009
v zva kolen je ance1
Výzva „Školení je šance“

Způsob realizace

 • Žádost bude přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.euod 23. března 2009
 • Na těchto internetových stránkách budou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy
 • Pro žadatele je zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu, po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV - Řídící orgán
v zva kolen je ance2
Výzva „Školení je šance“

Oprávnění žadatelé, cílová skupina a podporované aktivity

 • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které předkládají projekty, jejichž cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele; cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy
 • V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, tvorbu vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, zavádění systému rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání a na další obdobné aktivity
v zva kolen je ance3
Výzva „Školení je šance“
 • Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny i náklady na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů
 • Výše podpory může být v určitých případech až
 • 100 % celkových nákladů; při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé budou podílet určitou procentní částí ze svých finančních prostředků
 • Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory
v zva kolen je ance4
Výzva „Školení je šance“

Typ vzdělávání

Obecné vzdělávání

 • Za obecné vzdělávání se považuje např. jazykové vzdělávání( přenositelné do jiných oborů), IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.

Specifické vzdělávání

 • Za specifické vzdělávání se považuje např. školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik ( např.- ISO) , specifické jazykové vzdělání ( určitá slovní zásoba )
projekt vzd l vejte se
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Individuální projekt „Vzdělávejte se!“ – jedná se o podporu formou poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců, o který mohou zaměstnavatelé požádat na úřadech práce

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele

Projekt se vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy

 • Na tento projekt je vyčleněno celkem 1,5 mld. Kč a žádosti o zapojení do projektu budou moci zaměstnavatelé podávat až do 30. června 2011
 • Žádosti budou na úřadech práce posuzovány a schvalovány průběžně. Na financování budou využity v první fázi prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (tzn. program „starého období“, který má uznatelnost výdajů do 30. 6. 2009) a v druhé fázi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
projekt vzd l vejte se1
Projekt „Vzdělávejte se!“

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a na jejich zaměstnance.

Není určen pro podniky v obtížích!!!! (např. v konkursu, likvidaci apod. , u podniku musí jít o dočasné omezení výroby !!! s předpokladem obnovy výroby )

projekt vzd l vejte se2
Projekt „Vzdělávejte se!“

Jakým způsobem má být realizován:

Zaměstnavatelé podají žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce.

Formulář se všemi povinnými přílohami je k dispozici ke stažení http://portal.mpsv.cz

projekt vzd l vejte se3
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Další postup :
 • Zaměstnavatelé si plánují vzdělávací aktivity. Mohou žádat o finanční podporu. ÚP žádosti posuzuje, může schválit, nebo odmítnout, vrátit k dopracování.
 • Pravidlo „kdo dříve požádá, dostane“, platí u kvalitně připravených žádostí, které jsou „schváleny“.
projekt vzd l vejte se4
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Partnerem ÚP jsou pouze zaměstnavatelé, nikoliv VS, protože tito jsou konečným příjemcem.
 • Zaměstnavatel musí dodržet zásadu transparentnosti a vysvětlit, jakým způsobem postupoval při výběru vzdělávacího střediska.
projekt vzd l vejte se5
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Celkový příspěvek se skládá z úhrady vzdělávacích aktivit, úhrady mzdových nákladů a dalších nákladů spojených se vzděláváním (jako je např. cestovné), které se sčítají.
 • Výše mzdových úhrad (které se počítají na hodiny, které zaměstnanec stráví ve vzdělávání) je limitována 3-krát násobkem minimální mzdy za jeden měsíc (t.č. 24 000 Kč). Tento limit se přepočítává na hodinovou mzdu.
 • V režimu blokové výjimky na vzdělávání celkové platby na vzdělávací aktivity jednotlivce musí činit alespoň 50 % žádosti.
 • Zaměstnavatel však může žádat pouze o úhradu vzdělávacích aktivit.
obsah dosti
Obsah žádosti

- relevantní důvody podání žádosti ( §209 ZP, jinak průkazné doložení snížení počtu zakázek, organizační změny, pokles tržeb a hrozba § 209 ZP)

- seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje,

-vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat

- nabídka vzdělávání

- kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy)- cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou (zaměstnavatel musí vhodným způsobem prokázat ) a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální

- potvrzení o bezdlužnosti

- požadovaná čestná prohlášení , případně další doklady

projekt vzd l vejte se6
Projekt „Vzdělávejte se!“

Jakým způsobem bude realizován

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory -  buď v režimu de minimis nebo dle blokové výjimky.

projekt vzd l vejte se7
Projekt „Vzdělávejte se!“

Podporuje pouze obecné vzdělávání :

tj. vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (např. jazykové vzdělávání( přenositelné – např. obchodní angličtina), IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.).

projekt vzd l vejte se8
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Režimy veřejné podpory
 • V režimu podpory de minimis je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % nákladů projektu za předpokladu, že s ostatními přijatými podporami de minimis nepřesáhne celková částka podpory 200 tis. EUR za poslední tři účetní období.
 • V případě blokové výjimky na vzdělávání podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradu mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky
projekt vzd l vejte se9
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Pokud bude žádost obsahovat veškeré požadované podklady, ÚP může uzavřít se zaměstnavatelem

Dohodu o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu .

projekt vzd l vejte se10
Projekt „Vzdělávejte se!“
 • Dohoda - vybrané povinnosti zaměstnavatele :

- uzavřít dohody se zaměstnanci a předat je ÚP

- stanovit studijní povinnosti, vést evidenci apod.

- dokládat měsíčně vyúčtování pro hrazení mzdových nákladů

- doložit vyúčtování za kursovné při závěrečném vyúčtování

- spolupracovat při zajištění publicity s ÚP

- dát souhlas s využíváním údajů v IS EU ( údaje o příjemci

příspěvku ) a další povinnosti

projekt vzd l vejte se11
Projekt „Vzdělávejte se!“

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání – čerpání dle blokové vyjímky

projekt vzd l vejte se12
Projekt „Vzdělávejte se!“

Částka vyčleněná na projekt

Projekt bude realizován ve dvou fázích. Přednostně budou čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (uznatelnost výdajů končí 30. června 2009).

Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Dohoda - max. na 6 měsíců

(předpokládaná doba trvání do 30. června 2011). Druhá fáze by měla plynule navázat na fázi první.