slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ผู้ทิ้งงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
ผู้ทิ้งงาน

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

ผู้ทิ้งงาน - PowerPoint PPT Presentation

stacey-martin
180 Views
Download Presentation

ผู้ทิ้งงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ผู้ทิ้งงาน • ห้ามก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงาน

 2. การทิ้งงาน • เป็นมาตรการลงโทษที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของส่วนราชการจากผู้ทิ้งงานโดยห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อแล้ว

 3. ใครคือผู้ทิ้งงาน • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล • มีนิติสัมพันธ์กับส่วนราชการ • ถูกผู้รักษาการสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน

 4. หลักเกณฑ์ • ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญาในเวลาที่ทางราชการกำหนด • คู่สัญญา ผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตให้ช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา • คู่สัญญาไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือพัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครบถ้วนทำให้งานเสียหายอย่างร้ายแรง • งานก่อสร้างสาธารณูปโภค / ผิดพลาด / ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

 5. หลักเกณฑ์ • ที่ปรึกษาที่มีผลงานบกพร่อง / ผิดพลาด / ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง • ผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคา / กระทำการโดย ไม่สุจริตในการเสนอราคา

 6. การลงโทษผู้ทิ้งงาน • ลงโทษนิติบุคคล ถ้าการกระทำเกิดจากผู้บริหาร • นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน มีผลถึง นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีผู้บริหารคนเดียวกันด้วย • บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน มีผลถึง นิติบุคคลอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารด้วย

 7. การเพิกถอนผู้ทิ้งงาน • ถูกลงโทษตัดสิทธิมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี • มิได้กระทำไปด้วยเจตนาทุจริต หรือเป็นการเอาเปรียบทางราชการ หากเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้วยความจำเป็นบางประการ • เป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีเกียรติประวัติดีมาก่อน ไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ • ยอมรับและรู้สำนึกความผิดในการกระทำของตน

 8. การกำหนด Spec

 9. ระเบียบ ..... 2535 หน่วยงานที่จัดหา หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ใครเป็นผู้กำหนด Spec

 10. การกำหนด spec : กำหนดอย่างไร • กำหนดตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ • ตามมาตรฐานของทางราชการ • ต้องชัดเจน • ต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้า • ต้องคำนึงถึงการแข่งขันราคาที่มีผู้เสนอราคาได้หลายราย หากต้องเจาะจง ..... ใช้วิธีพิเศษ

 11. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จัดหาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จัดหา • ข้อ 15 ทวิ • ข้อ 16 • มติคณะรัฐมนตรี • สร 0203 / ว 52 ลว 28 มี.ค. 2520 • นร 0505 / ว 83 ลว 30 พ.ค. 2550 • นร 0506 / 2180 ลว 24 ม.ค. 2551

 12. การจัดหาพัสดุ (ข้อ 15 ทวิ) • เปิดเผย • โปร่งใส • ให้มีการแข่งขันราคาได้หลายราย

 13. การจัดหาพัสดุ (ข้อ 16) • ให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย • ให้สนับสนุนสินค้าไทย • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) + ISO • ที่ได้จดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์

 14. การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

 15. ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถ เข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ • ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ • ห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203 / ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 )

 16. การจัดหาพัสดุที่มีผลิตในประเทศ • มีให้ใช้อย่างเคร่งครัด • ถ้าไม่มี ..... ให้จัดหาตามหลักเกณฑ์ปกติ • มี • แต่ไม่เพียงพอ • มีน้อยราย • จำเป็นต้องใช้ของนอก • จำเป็นต้องนำเข้า • ในกรณีที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่า ให้เสนอรัฐมนตรี

 17. พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ • เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ • หลักเกณฑ์ • เป็นการจัดหาอะไหล่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ หรือคุณลักษณะเฉพาะ และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ • เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

 18. การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ : ว 83 • การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง การใช้หรือนำเข้าพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วจากต่างประเทศไม่ว่านำเข้าโดยคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใด • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 83 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550

 19. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษ กระดาษชำระ กล่องใส่เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องเรือนเหล็ก ซองบรรจุภัณฑ์ • ตลับหมึก • แบตเตอรี่ปฐมภูมิ • ปากกาไวต์บอร์ด • ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด • แฟ้มเอกสาร • สีทาอาคาร • หลอดฟลูออเรสเซนต์

 20. บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการทำความสะอาด บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริการโรงแรม

 21. คุณลักษณะเฉพาะ : บริการทำความสะอาด ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอนและเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานทำความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานเพื่อนำกลับไปแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมรายงานผลการดำเนินการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 22. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ : งานก่อสร้าง • โครงการก่อสร้าง • แบบรูปรายการก่อสร้าง • บัญชีแสดงประมาณงานและรายการก่อสร้าง (BOQ) • ราคากลาง • คณะกรรมการ .. เบี้ยประชุม • หลักเกณฑ์การคำนวณ

 23. ความหมาย:งานก่อสร้าง งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงได้ สัญญาซื้อขายงานก่อสร้าง และหรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานให้พิจารณาลักษณะของสัญญาว่า สัญญามีงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง ถือว่าเป็นงานก่อสร้าง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ธันวาคม 2551

 24. ความหมาย : งานก่อสร้าง หมายความรวมถึง ๑. งานเคลื่อนย้ายอาคาร ๒. งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซมซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาดำเนินการตามความเหมาะสม (ว 1939 ลว 24 ก.พ.2537)

 25. งานก่อสร้าง • งานปรับปรุงอาคารที่เป็นการปรับปรุงภายในอาคารไม่กระทบต่อโครงสร้างเดิม โดยการรื้อผนังเดิมกั้นใหม่เป็นกระจกกั้นห้องประชุม ย้ายดวงไฟ ย้ายเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งมู่ลี่กั้นปรับแสง กั้นเป็น Partition ปูกระเบื้องยาง ปรับปรุงห้องประชุม ห้องสมุด ถือเป็นงานดัดแปลง • หากจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างตลอดเวลา จึงถือเป็นงานก่อสร้าง

 26. งานก่อสร้าง • จะต้องคำนวณราคากลางจากแบบรูปรายการละเอียดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506 / 2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5 / ว 9 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 • ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

 27. ความหมาย : ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละโครงการ ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้

 28. ราคากลางงานก่อสร้าง • ค่างานต้นทุน (Direct Cost)คำนวณรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)ซึ่งได้จัดทำไว้ในรูปของตาราง Factor F และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี • กรณีของงานก่อสร้างอาคาร • ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน × Factor F)+ผลรวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ(รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) +ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ • ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และชลประทาน • ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F ) • ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ • ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F ซึ่งคำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว)

 29. ปัญหาที่พบ • มิได้แยกครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ • ราคาวัสดุก่อสร้างไม่ตามกระทรวงพาณิชย์ • คิดค่าใช้จ่ายดำเนินการที่รวมใน Factor F แล้ว ซ้ำ • คิด Factor F ไม่ถูกต้อง • ใช้เกณฑ์คำนวณผิดประเภท • ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง • ถอดแบบไม่ถูกต้อง / ซ้ำซ้อน • ไม่ชี้แจงความจำเป็น รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องมี

 30. งานก่อสร้าง • งานก่อสร้าง ต้องกำหนดค่า K ** • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2532แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

 31. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ • สัญญาแบบปรับราคาได้ • ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง • ใช้ทั้งเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา โดยใช้ดัชนีของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับการจ้างโดยวิธีอื่น ใช้วันเปิดซองราคา • ต้องประกาศและระบุในสัญญา พร้อมกำหนดประเภทของงานก่อสร้างและให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนด

 32. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ • สัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ) • งานก่อสร้างมีหลายประเภทในคราวเดียวกัน ต้องแยกประเภทให้ชัดเจน • การขอเพิ่มค่างาน ต้องขอใน 90 วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย • การเรียกเงินคืน ต้องดำเนินการโดยเร็วหรือหักค่างานของงวดต่อไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี • การคำนวณ การจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

 33. สูตรใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้สูตรใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ P = (Po) x (K) P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวด ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือ ราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา K=ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

 34. นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539 • ให้ส่วนราชการสำรวจและกำหนดปริมาณงานดินถม งานดินตัก ในแบบรูปรายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง • การสำรวจสภาพดินในสถานที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดแบบรูปรายการละเอียดในงานฐานรากต้องแน่นอนชัดเจนโดยเฉพาะความสั้นยาวและขนาดของเสาเข็ม ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาค่างานก่อนเริมดำเนินการจัดจ้าง

 35. นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539 • กรณีไม่อาจกำหนดแบบรูปรายการละเอียดของฐานราก ให้แน่นอนได้ จำเป็นต้องให้มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงรายการตามสภาพของการก่อสร้างได้ ให้กำหนดเงื่อนไขเป็นทางเลือกตั้งแต่ต้น และชั้นเสนอราคาและการพิจารณาของทางราชการ ให้มีการกำหนดราคาค่าจ้างในส่วรต่าง ๆ ให้ชัดเจนและระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย หากจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในรายการฐานราก ใช้ข้อ 136 ตกลงในเนื้องาน ราคาและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง พร้อมกันไป

 36. นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539 • การประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเคร่งครัด • การทำสัญญาแบบราคาเหมารวม ส่วนราชการควรนำหลักเกณฑ์ตามนัยหนังสือเวียนไปกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย