een loopbaan bij de rechterlijke macht vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage PowerPoint Presentation
Download Presentation
EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE. Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Examen uit twee delen: Schriftelijk deel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
een loopbaan bij de rechterlijke macht vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHTVergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Examen uit twee delen:

 • Schriftelijk deel
  • De oplossing van een casus in de door de kandidaat gekozen materie
  • Psychologische proeven.
 • Mondeling deel

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus
Casus

Keuze uit twee materies:

 • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht
 • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus1
Casus

Voor de casusanalyse heeft u 5 uur tijd.

Enkel het gebruik van (geannoteerde) wetboeken en van de stukken van het dossier is toegelaten  geen rechtsleer

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus juridisch denkvermogen
Casus Juridisch denkvermogen

Op basis van een juridisch vraagstuk wordt gepeild naar de volgende vermogens:

 • (casus)analyse, juridisch denkvermogen en redactie (structuur/grammatica/zinsbouw/spelling)
 • het vermogen om de gekozen juridische oplossing te verantwoorden

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij bij het formuleren van de juridische oplossing optimaal rekening houdt met de eigenheid van de feiten en met de specifieke en breed- maatschappelijke context die de casus kenmerkt.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus2
Casus
 • In een eerste fase wordt een omschrijving gegeven van het 'maatschappelijk' probleem van de voorgelegde casus. Dit vereist een analyse van de feiten, een opsomming van de onderliggende affectoren van de casus, m.a.w. de 'beweeg'-redenen van de partijen. Waarom nemen de partijen een bepaalde positie in en blijven ze die aanhouden? Hoe kunnen deze affectoren elkaar beïnvloeden, en vooral, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Maar ook: hebben partijen voldoende inzicht in mogelijke (andere) determinanten, die hun positie kunnen beïnvloeden, en in hun (onderlinge) evolutie?

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

eerste fase eenvoudig voorbeeld ter illustratie
Eerste fase: eenvoudig voorbeeld ter illustratie

Louis en Jos wonen reeds vanaf hun jeugd in de rustige en landelijke gemeente Brussegem. Zij bewonen beiden hun ouderlijke woning en zijn reeds vanaf hun kindertijd buren (en jeugdvrienden).

Nu de kinderen van Louis het huis uit zijn zou Raymonde, zijn echtgenote, graag de oude veranda van hun woning ombouwen tot een grote living met aanpalende lounge- en dansruimte. De werken omvatten de volledige afbraak van de veranda, die in de 70’er jaren in strijd met de bouwkundige voorschriften eigenhandig werd gezet door Louis ’vader, de uitbreiding daarvan (met 25m²) en het verhogen van de bestaande constructie met anderhalve meter. Eén en ander is in strijd met de huidige bouwkundige voorschriften, aangezien het verboden is bestaande constructies aan de achterzijde van woningen op te trekken en het niet toegestaan is meer dan 12 meter vanaf de rooilijn te bouwen (de constructie zou 16 meter diep komen). Louis zou evenwel geen vergunning aanvragen en heeft aan Jos gevraagd om aan de aanpassingen geen ruchtbaarheid te geven, nu deze, behalve van in hun tuinen, toch niet zichtbaar zijn. Hij rekent ook op enige clementie vanwege zijn kameraad, die een tiental jaar geleden zelf een illegale constructie heeft opgetrokken aan de achterzijde van zijn woning.

Jos zit bijzonder verveeld met deze kwestie. Zijn echtgenote Kate beklaagt zich over de geluidsoverlast die zou kunnen gepaard gaan met de danszaal (die weliswaar enkel voor familiefeesten zou gebruikt worden). Zij is ook van mening dat het optrekken van de achtergevel afbreuk zal doen aan het uitzicht. Zij wil dat haar echtgenoot de nodige stappen onderneemt om de werken (die vorige week gestart zijn) stil te leggen. Jos denkt aan zijn vriendschap met Louis en vreest dat in het kader van een onderzoek/procedure zijn illegale veranda aan het licht zal komen.

Uiteindelijk beslissen Jos en Kate om naar de gemeente te stappen teneinde de werken te laten stilleggen. De stedenbouwkundige ambtenaar komt ter plaatse en beveelt, overeenkomstig artikel 6.1.47 van de VCRO, de onmiddellijke staking van de werken. Louis en Raymonde vorderen in kort geding de opheffing van deze maatregel bij de rechtbank van eerste aanleg te Brusville.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

actoren
Actoren
 • Louis
 • Jos
 • Raymonde
 • Kate
 • Stedenbouwkundige ambtenaar
 • de gemeenschap
 • de nabije omgeving
 • de kinderen van Louis en Raymonde
 • …?

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

affectoren
Affectoren

Vb. Louis:

 • Houdt rekening met het standpunt van zijn jeugdvriend, Jos en diens echtgenote (geluidsoverlast, uitzicht)
 • Neemt in overweging dat de buren zelf een illegale constructie opgetrokken hebben
 • Houdt rekening met het standpunt van Raymonde, zijn echtgenote
 • Wenst zelf zijn veranda te verbouwen
 • Neemt in overweging dat de stedenbouwkundige voorschriften aan zijn plannen in de weg staan, maar legt dit naast zich neer (hij weegt de risico’s hiervan af tegen de voordelen)

-> Wees zo volledig mogelijk bij de opsomming van de affectoren en plaats deze in een hiërarchisch verband.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus3
Casus

In een tweede fase werkt men een juridische correcte oplossing uit, waarbij men zowel oog heeft voor het materieel recht als voor de procedurele aspecten.

Deze centrale fase is de meest klassieke. Zij is erop gericht te kunnen vaststellen op welke wijze de kandidaat omgaat met de wettelijke bepalingen/juridische beginselen (bv. rechtsmisbruik).

Men moet zich bij het uitwerken van die juridische oplossing baseren op de gegevens van de casus, maar tegelijk moet die ook al gericht zijn op de volgende fase.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casussen
Casussen

In een derde fase dient men de juridische oplossing waarvoor men heeft gekozen te toetsen aan het 'maatschappelijk’ probleem: met andere woorden, ga na hoezeer de door u uitgewerkte juridische oplossing aan de determinerende factoren van de voorgelegde casus beantwoordt.

Ga na in hoeverre de gekozen juridische oplossing ook een maatschappelijk effectieve oplossing is.

De kandidaat dient de gekozen oplossing te kunnen verantwoorden in het licht van de relevantie van de onderlinge affectoren: idealiter geeft de kandidaat een hiërarchie van affectoren en weet hij te verantwoorden waarom hij, rekening houdend met de belangrijkste affectoren, de door hem naar voor geschoven oplossing heeft weerhouden.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

casus4
Casus

De kandidaten die ten minste 60% van de punten hebben behaald op de schriftelijke proef worden toegelaten tot de mondelinge proef.

Deze kandidaten moeten bovendien de psychologische proeven (cognitief analytische test/persoonlijkheidstest en interview) hebben afgelegd. Deze tests zijn verplicht.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

slide13

Psychologische proeven

1. Cognitief-analytische test

 • Test logisch denkvermogen
 • Verbale intelligentietest

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

slide14

2. Persoonlijkheidstest & interview met een psycholoog

= toetsen van 9 aan de rechterlijke macht gekoppelde basisvaardighedenmen écrit

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

mondelinge deel
Mondelingedeel
 • Een verdere bespreking van de eerste proef van het schriftelijk deel.
 • In voorkomend geval, een gedachtewisseling over:
  • andere juridische vragen van algemene aard
  • de rechterlijke organisatie en de werking ervan
  • de motivatie en de competenties van de kandidaat (met name: omgaan met informatie, omgaan met taken, omgaan met medewerkers, omgaan met relaties, omgaan met het eigen functioneren)
  • de resultaten van de psychologische proeven
 • Gebruik van wetboeken toegelaten

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

mondelinge deel1
Mondelingedeel

De kandidaten die voor het mondelinge deel ten minste 60 % van de punten hebben behaald, zijn geslaagd.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

te noteren data
Te noteren data
 • Eerste schriftelijke proef24 november 2013 van 9u tot 14u (deliberatie nader te bepalen)
 • Psychologische proeventussen 15 januari en 15 februari 2014
 • Mondeling gedeeltetussen 15 januari en 15 februari 2014
 • Geen uitstel mogelijk!
 • Veel succes…

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE