1 / 14

Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti

Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti. Projekty žiakov V.C na hodine matematiky. Žiaci v skupinkách vypracovali projekty na témy týkajúce sa jednotiek dĺžky. Žiaci na hodinách pracovali aktívne a ich projekty sú veľmi zaujímavé. Posúďte sami!. Téma č.1.

Download Presentation

Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti Projekty žiakov V.C na hodine matematiky. Žiaci v skupinkách vypracovali projekty na témy týkajúce sa jednotiek dĺžky.

 2. Žiaci na hodinách pracovali aktívne a ich projekty sú veľmi zaujímavé. Posúďte sami!

 3. Téma č.1 Ako sa meralo v minulosti : prst , dlaň lakeť Kmotorka, Adamkovičová, Némethová, Hrobáreková

 4. Kmotorka, Adamkovičová, Némethová, Hrobáreková

 5. Téma č.2 Ako sa meralo v minulosti : stopa, yard, siaha

 6. Homolay, Hlocký, Kmeťková, Bíleková

 7. Téma č.1 Ako správane merať! Typy dĺžkových meradiel.

 8. Čančinová, Detková, Chochula, Paláriková, Chudý

 9. Téma č.4 Anglická míľa , námorná míľa.

 10. Nemec, Čukanová, Gubišová, Chochulová E., Zaujec

 11. Téma č.5 Meter – základná jednotka dĺžky.

 12. Zelísková, Bajcár, Vnuková, Vaško Pavol, Vaško Peter

 13. Téma č.1 Jednotky väčšie ako kilometer.

 14. Belianska, Doms, Turaj,Chochulová L., Novotná

More Related