Download
i u khi n c m bi n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Điều khiển cảm biến PowerPoint Presentation
Download Presentation
Điều khiển cảm biến

Điều khiển cảm biến

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Điều khiển cảm biến

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Điềukhiểncảmbiến SaigonTechSRobotWorkshop

 2. Nội dung • Cảmbiếnchạm (Touch Sensor) • Cảmbiếnkhoảngcách (Ultrasonic Sensor) • Cảmbiếnánhsáng (Light Sensor) • Cảmbiếnmàusắc (Color Sensor) • Cảmbiếnâmthanh (Sound Sensor) • Bàitập

 3. 1. Cảmbiếnchạm (Touch Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnchạm ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngchotớikhinàochạmbứctườngthìdừnglại.

 4. 1.1. Tạokiểu robot

 5. 1.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhcóvậtcảnnhưsau

 6. 1.3. Viếtchươngtrình

 7. 1.4. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềhướngđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhicảmbiếnchạmđụngvàobứctường

 8. 2. Cảmbiếnkhoảngcách(Ultrasonic Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnkhoảngcách ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngchotớikhinàocáchbứctường 20 cm thìdừnglại.

 9. 2.1. Tạokiểu robot

 10. 2.2. Viếtchươngtrình

 11. 2.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềhướngđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhicáchbứctường 20 cm

 12. 3. Cảmbiếnánhsáng(Light Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnánhsáng ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngtrênlànsơnvẽsẵntrênmặtđất, dừnglạikhidichuyểnhếtlànsơn.

 13. 3.1. Tạokiểu robot

 14. 3.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhgiảlậpcócáclànsơnvớichiềudàivàmàusắckhácnhau

 15. 2.3. Viếtchươngtrình

 16. 3.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềvịtríđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhidichuyểnhếtlànsơn

 17. 4. Cảmbiếnmàusắc(Color Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnmàusắc ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳng, dừnglạikhidichuyểnđếnlànsơnmàuxanhdatrời (đỏ, xanhlácây, vàng, trắng, đen).

 18. 4.1. Tạokiểu robot

 19. 4.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhgiảlậpcócáckhốimàuliêntụcnhưsau:

 20. 4.3. Viếtchươngtrình

 21. 4.4. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổigiátrịmàumà robot cầnphảidichuyểntới (đỏ, xanhlácây, vàng, trắng, đen), đảmbảo robot dừnglạitạiđúngmàuquyđịnh.

 22. 5. Cảmbiếnâmthanh(Sound Sensor) • Yêucầu:Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnâmthanh. Hãylậptrình Robot đithẳngchotớikhikhingheâmthanhđầutiênthìdừnglại.

 23. 5.1. Tạokiểu robot

 24. 5.2. Viếtchươngtrình

 25. 5.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổigiátrịđộlớnngưỡngâmthanh, đảmbảo robot robotsẽdừnglạikhinghethấyâmthanhđủlớn.

 26. 6. Bàitập • Khaibáomột Car Robot có 1 cảmbiếnkhoảngcáchgắn ở trướcgiữa, 2 cảmbiếnchạmtrướctráivàtrướcphải. Robot đặttạiđầuvàocủamêcungnhưsau:

 27. Hãylậptrìnhcho robot đi qua mêcungbằngphươngphápsau: • Đithẳng, nếukhoảngcáchtớivậtcảnphíatrước <= 10 cm thìtiếnhành so sánhđườngđi 2 bêntráiphảibằngcách quay trái/phảimộtgóc 90 độ. Sauđó robot sẽ quay theohướngcókhoảngcáchtớivậtcảnlàxanhấtvàtiếptụcđithẳng. • Trongquátrìnhdichuyển, nếucóbịchạmbêntráithìlùi 5cm vàquẹophải 200, nếucóchạmbênphảithìlùi 5cm vàquẹotrái 200.