inovace biologick ch a lesnick ch discipl n pro vy konkurenceschopnost inobio n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost ( InoBio ). 1.2.2012 – 31.1.2015. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - soyala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inovace biologick ch a lesnick ch discipl n pro vy konkurenceschopnost inobio
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio)

1.2.2012 – 31.1.2015

slide2

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.2

Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory: 7.2.2

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Číslo výzvy: 28

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – oblast podpory 2.2.

Typ projektu: IP – ostatní

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

slide3

Podporované aktivity

Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích

Název podporované aktivity:

Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ

Název podporované aktivity:

Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.

Název podporované aktivity:

Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Název podporované aktivity:

Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.

Název podporované aktivity:

Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

slide4

Inovace studijních plánů

 • CÍL = Uplatnitelný, konkurenceschopný
 • absolvent

Modernizace výukových metod, didaktických pomůcek a studijních opor

Diverzifikace praktické výuky studentů v podnicích a institucích v rámci ČR, podpora stáží na partnerských univerzitách v zemích EU

Zapojení odborníků z praxe a výzkumných institucí do výukového procesu

Praktické, vědecké a pedagogické stáže akademických pracovníků LDF v rámci ČR a EU

slide6

KA 1 – Inovace a optimalizace studijních plánů

Výstupem klíčové aktivity je počet 41 inovovaných předmětů, 32 nových volitelných předmětů a 1800 proškolených osob pro rozvoj aplikačně zaměřených studijních programů zajišťovaných na LDF MENDELU.

V rámci stávajících studijních plánů budou v rámci inovace předmětů zahrnuty nejnovější poznatky a technologie, odstraněny nežádoucí duplikace a naopak zvýrazněny mezioborové a mezidisciplinární souvislosti.

Prakticky a inovačně zaměřený výukový polygon vybudovaný na účelovém zařízení univerzity se stane jedinečnou studijní pomůckou, kumulující a demonstrující interdisciplinární přístup a propojení disciplín biologického základu a aplikovaných oborů.

Výstupem KA bude odborné, komunikační a personální propojení mezi akademickou sférou LDF MENDELU, centrem excelentního výzkumu ÚSBE AV ČR Czech Globe, aplikační praxí partnerů projektu LMB a ŠLP Křtiny a Českou technologickou platformou lesního hospodářství, jako platformy pro podporu zavádění inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti.

slide7

KA 2 – Inovace studijních opor a didaktických pomůcek

Výstupem klíčové aktivity je zkvalitnění zázemí pro teoretické i praktické zabezpečení výuky a usnadnění přístupu členů CS (studenti prezenční a kombinované formy studia) k technologiím a informacím.

Výstupem je podpora vybavení cvičeben odpovídající specializovanou technikou a didaktickými pomůckami pro praktickou výuku, dále podpora výukových laboratoří rozšířením přístrojového vybavení a technologií, obnova výukových sbírek jako praktická podpora studia, dále budou inovovány a v širší míře studentům CS zpřístupněny studijní opory jak knihovnického fondu, tak i elektronických opor.

V KA bude vytvořeno 29 nových skript, 7 vysokoškolských učebnic, 33 elektronických studijních opor včetně e-learningu. Učební texty budou vytvářeny jak pro česky vyučované předměty tak pro předměty, které studenti CS studují v anglickém jazyce.

V rámci KA bude také provedena částečná obnova fondu studijní literatury pro zajištění studijních opor jak předmětů studijního základu, tak i předmětů profilových a aplikačních.

Unikátní soubor didaktických pomůcek vznikne při přednáškách zahraničních expertů v KA 1. Ze všech přednášek bude pořízen videozáznam, který bude následně dostupný v datovém skladu a přednášky budou tak dostupné daleko širší části cílové skupiny než jen studentům, účastnícím se konkrétní kontaktní výuky. Seznam vytvořených opor (příloha č. 12).

slide8

KA 3 – Podpora praktické výuky a kompetencí

Výstupem klíčové aktivity je 2000 podpořených studentů, 50 Bc. a Mgr. prací vzniklých ve spolupráci s praxí v lesnickém a příbuzných sektorech.

slide9

KA 4 – Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a internacionalizace

Plánovaný počet podpořených osob rámci KA je 500. Výstupem KA je pozitivní posun především v odborné kvalifikaci akademických pracovníků, jejich vybavení praktickými zkušenostmi a podkladovými materiály pro inovaci výuky, doplnění sbírek, sekundárně pak zlepšení jejich odborných jazykových kompetencí, získání a prohloubení nezbytných profesních a odborných kontaktů, dále využitelných při rozvoji výuky, včetně tvůrčí činnosti.

účast na domácích i zahraničních stážích, konferencích, seminářích a workshopecha implementace ve výuce na LDF MENDELU.

slide10

Zapojení partnerů do řešení projektu

 • Praktické a vědecké stáže studentů
 • Zajištění a organizace odborných exkurzí a komplexních cvičení
 • Návrhy témat závěrečných prací, vedení závěrečných prací a konzultační činnost, podklady pro zpracování kvalifikačních prací a inovaci výuky
 • Zapojení do výuky – lektorská činnost na LDF i vlastních pracovištích
kontaktn daje
Kontaktní údaje
 • Příjemce dotace: MENDELU v Brně
 • Řešitel projektu: Lesnická a dřevařská fakulta
slide12

Koordinátor projektu

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Asistent

Zástupce koordinátora

Partner - ČTPLH

Partner - LESSCUS

Partner - LMB

Partner - USBE

ICT technik

Ing. Miroslav Cepl

Finanční manager

Mgr. Drahomíra Šťastná

Garant KA 4

Ing. David Sís

Garant KA 1

Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

Garant KA 2

Ing. Pavel Nevrkla

Garant KA 3

Ing. Alena Moučková

kontaktn daje1
Kontaktní údaje
 • Příjemce dotace: MENDELU v Brně
 • Řešitel projektu: Lesnická a dřevařská fakulta
 • webový portál: inobio.ldf.mendelu.cz
 • E-mail: inobio@mendelu.cz
ad