rg tsel davran lar grup dinami i de i iklik ve yeniliklere kar tepkiler ve nlenmesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Örgütsel Davranışlar , Grup Dinamiği , Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Örgütsel Davranışlar , Grup Dinamiği , Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Örgütsel Davranışlar , Grup Dinamiği , Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Örgütsel Davranışlar , Grup Dinamiği , Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Eldemir. 1- Örgütsel Davranışlar A- Psikolojik Yaklaşım B- Davranışları Etkileyen Etmenler C- Birey ve Durumu Arasındaki Karşılıklı İlişkiler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Örgütsel Davranışlar , Grup Dinamiği , Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rg tsel davran lar grup dinami i de i iklik ve yeniliklere kar tepkiler ve nlenmesi

ÖrgütselDavranışlar, GrupDinamiği, DeğişiklikveYeniliklereKarşıTepkilerveÖnlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Eldemir

slide2

1- ÖrgütselDavranışlar

A- PsikolojikYaklaşım

B- DavranışlarıEtkileyenEtmenler

C- BireyveDurumuArasındakiKarşılıklıİlişkiler

D- ÖrgütlerveDavranışlar

E- İşeNedensellik (İlliyet) FormülününUygulanması

 • 2- GrupDinamiği
 • 3- YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi
1 rg tsel davran lar
1. ÖrgütselDavranışlar
 • A. PsikolojikYaklaşım
 • Psikolojikyöntemleredayanarakdavranışlarınincelenmesigeleceğedönüktür.
 • Hukukadayananyöntemgeçmişbirdavranışayöneliktir.
 • Psikolojigeçmişveşimdiki durum iledavranışlardangelecekteki durum vedavranışlarıöngörür.
1 rg tsel davran lar1
1. ÖrgütselDavranışlar
 • B. DavranışlarıEtkileyenEtmenler
 • Davranışlarıetkileyennedenlerinbirçoğugeçmiştemeydanagelmişköklüolaylarailişkindir.
 • Bütündavranışlarikiögeninürünüdür:
  • Davranıştabulunankişininveyaorganizmanınyapısı (kişiliği),
  • Onuniçindebulunduğu durum vebudurumunözelliklerineilişkindir.
 • Birbireyindavranışı, bütünyaşamıboyuncaonunlabirlikteolanetmenlerinmiktarıvedinamikliğiileilgilidir.
1 rg tsel davran lar2
1. ÖrgütselDavranışlar
 • C. BireyveDurumuArasındakiKarşılıklıİlişkiler,
 • İçtepkisel (refleks) davranıştiplerinde, bireyüzerindeetkidebulunanbirtakımuyarıcılarvardır. Bu uyarıcılar, bireyinfaaliyetinisürdürdüğümevkiiveörgütiçerisindeyaptığıişlerleilgilidir.
 • Bireyiçindeyaşadığıçevreyi organize edervekendisineetkiedenuyarıcılarbünyesine de etkidebulunur.
1 rg tsel davran lar3
1. ÖrgütselDavranışlar
 • D. ÖrgütlerveDavranışlar
 • Örgütlerioluşturaninsanlar, herhangibirkonuhakkındakararavarmadanönce, değerunsurlarınadayanarakbirtakımamaçlarbelirlerler.
 • Bireyindavranışlarınıetkileyendeğerunsurlarınınbaşında, ussalkararları en çoketkileyenler; örgütamaçları, adaletvehakkaniyetölçüleri, kararverenkimseninkişiseldeğerleridir.
1 rg tsel davran lar4
1. ÖrgütselDavranışlar
 • D. ÖrgütlerveDavranışlar
 • a) ÖrgütAmaçları: Bu amaçlarbireyinörgütiçindedavranışlarındaussallığızorunlukılandeğerlerolaraketkiliolurlar.
 • b) Verimlilik: Örgütüamacınaulaştıracakolanikiçözümyoluaynısonucuvereceksebunlardan en ucuza mal olanınıseçmekdemektir.
 • c) AdaletveHakkaniyet: Kişiselhaklaragerekensaygıgösterilmelidir. Usulvekurallaradilolmalıdır.
 • d) KişiselDeğerler: Kişiseldeğerleringerçekleşmeolanakları, örgütseldeğerlerinbenimsenmesivebunlarauygunhareketedilmesiyleartar.
 • e) GerçekUnsurları: Değerunsurlarınınbiçimlendirdiğidavranışlarbirtakımgerçekunsurlarınetkisiilemantıklıbiryönalır.
1 rg tsel davran lar5
1. ÖrgütselDavranışlar
 • D. İşeNedensellik (İlliyet) FormülününUygulanması
 • İnsandavranışlarınıntesadüfîolduğuvetahminininolanaksızolduğuyolundakigörüşlerpsikolojitarafındançürütülmüştür.
 • Davranışlar, bireylerietkileyenuyarıcılarınbünyesinevekişininözelliklerinebağlıdır.
 • Davranışlarıdeğiştirebilmek /ortadankaldırmakiçinuyarıcılarveyabireyüzerindedeğişiklikyapmakgerekir.
1 rg tsel davran
1. ÖrgütselDavranış
 • D. İşeNedensellik (İlliyet) FormülününUygulanması
 • Davranışlardanedensellikformülüşuşekildegösterilebilir:

Uyarıcı Birey  Davranış

 • Gerçekte durum bukadarkolaylıklaaçıklanamaz. Bireyindavranışlarısadecebilinendeğil, aynızamandabilinmeyenetmenlerin de etkisialtındadır.

Uyarıcı  Durum - Birey Davranış

2 grup dinami i
2. GrupDinamiği
 • A. TanımıveÖzellikleri
 • Grup, belirlibiramacıgerçekleştirmekiçinbirarayagelmiş, birbirleriyleilişkidebulunanikiveyadahaçokkimsedir.
 • Grupdinamiğikavramı, grubunherhangibirkısmındaortayaçıkandeğişmeleringrupüyeleriüzerindevegrubunyapısındameydanagetirdiğietkivetepkileriifadeeder.
 • Grupdinamiğişunlarıelealır:
  • Kişilerarasıetkivetepkiler,
  • Grubundışkoşullarabağlılığı,
  • Grubunbirbaşkagruplailişkileri.
2 grup dinami i1
2. GrupDinamiği
 • B. SabitveSabitOlmayanGruplar
 • Sabitgruplar, uzunsüreyapılarınıdeğişikliklerekarşıkoruyabilengruplardır.
 • Sabitgruplardaanlaşmazlıkveyauyuşmazlıklarköklüönlemlerleortadankaldırılmıştır.
 • Sabitolmayan (değişken) gruplaryapılarınıuzunsürekoruyamazlar.
2 grup dinami i2
2. GrupDinamiği
 • B. SabitveSabitOlmayanGruplar
 • Sabitolmayan (değişken) gruplarındeğişmesindekinedenlerşunlarolabilir:
  • Grubunönderininotoritesinigenişletmeyeçalışması,
  • Görevselrollerinuyumluvedengelidağıtılmaması,
  • Araçveyöntemseçimdekiinançvetutumçatışmaları.
 • Bu nedenlerinsonucundagrubuniçindeçözülme, bölünme, yenibirbirleşmeveanlaşmalarortayaçıkabilir.
2 grup dinami i3
2. GrupDinamiği
 • B. SabitveSabitOlmayanGruplar
 • Grupiçikuvvetlerarasındakiçatışmalarıönleyecekbirdengeninyokluğu, grupyapısındadeğişikliklerenedenolacaktır.
 • Bu değişmelersonucundakuvvetlerdengelenecekveböylecedahasabitveuyumlubirgrupyapısıortayaçıkabilecektir.
2 grup dinami i4
2. GrupDinamiği
 • C. GrupDeğişiklikleriniBelirleyenİçEtmenler
 • Ortakamaçlarvebuamaçlaraerişmeninortakinancı,
 • Birleştiricigüçlerinzayıflığı,
 • Duygusalbağlarınvarlığıgibietmenlergruplarıbirliktetutar.
2 grup dinami i5
2. GrupDinamiği
 • D. GrupDeğişiklikleriniBelirleyenDışEtmenler
 • Birgrupçokkatıisedışetkilerekarşıdayanıklıdır.
 • Örgütlenmişbirgrupişbirlikçiçalışmada biz duygusunudaimaherşeyinüzerindetutar, tehditvetehlikeanındadahahomojendavranıştabulunmaktadır.
 • Dıştehlikelerkarşısında, genellikle, grupbirliğiartmaktavedüşmanakarşızıtgüçlerdahibirleşmektedir.
2 grup dinami i6
2. GrupDinamiği
 • Grup Dinamiği Yönünden Değişikliklerin İnsanlar ve Gruplar Üzerindeki Etkileri
  • Sabit yapılı homojen gruplarda değişiklik zordur.
  • Heterojen gruplarda değişiklik grup birliğini bozabilir.
  • Sabit yapılı gruplarda grup önderinin tutumu önemlidir.
  • Bağları kuvvetli gruplarda değişiklik ya normlar değiştirilerek ya da yeniden gruplamalara gidilerek yapılır.
  • Bazen değişiklik içeriden de gelebilir. O zaman katılım daha yüksektir.
  • Değişikliklerde prestij sahibi olan üyelerin etkisi yüksektir.
  • Sosyal ilişki ve sistemlerin bilinmesi zorunludur. Örn: ortaklaşa eğlenceler, işe geliş gidişlerdeki yol arkadaşlığı
  • Ekonomik kayıplar
  • İşçi kıdemleri
2 grup dinami i7
2. GrupDinamiği
 • Değişim ve Önderlik:
 • Önderin Yapması Gerekenler:
  • Değişikliklerin ve yeniliklerin yaralarını ve gereklerini analiz etmek.
  • Yeniliklerin olumlu sonuçları ortak ve bireysel amaçlara ne ölçüde yararlı oluyor?
  • Kişilerin rol ve ilişkilerinde meydana gelecek değişiklikleri; sosyal ilişki ve sistemlere göre ayarlamak.
  • Değişim sonrası aksaklıklar ve pürüzler giderilmeli.
3 yenilik ve de i ikliklere kar direni ler ve giderilmesi
3. YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi
 • Çoğu kimseler açık veya gizli olarak değişikliklere engel olma eğilimindedirler.
  • Gevşeklik, işi benimsememe, aktif mukavemet ve ayaklanma.
 • Başlıca değişiklik ve yenilikler:
  • Makinelerde ve diğer araçlarda meydana gelen değişiklikler.
  • Süreçlerde ve yöntemlerde değişiklikler.
  • Personelde değişmeler.
3 yenilik ve de i ikliklere kar direni ler ve giderilmesi1
3. YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi
 • Değişikliklere Karşı Direniş Türleri
  • Örgüte bağlı psikolojik güçlükler (direnme)
   • Gururu kırılanların işi terk etmesi
   • Yaratıcı fikirlerden vazgeçilmesi
   • Astlar tarafından eleştirilmenin güçlüğü
   • Orta seviye yöneticilerin değişiklik fikrini ispata yeltenmeleri
   • Diğer departmanlardan gelen fikirlere açık olmama
  • Biçimsel olmayan (Informal) psikolojik güçlükler
   • İşi kaybetme tedirginliği
   • Eski amirini bırakma tedirginliği
3 yenilik ve de i ikliklere kar direni ler ve giderilmesi2
3. YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi

Yeniliklere karşı gösterilen tepkilerin niteliği Değişikliğin niteliğine, biçimine ve etkilenen kişilerin karakterine bağlıdır.

 • Üretim miktar ve kalitesinin değiştirilmesi
 • İşe geç kalma alışkanlıkları
 • İşten ayrılmalar
 • İş kazaları
 • Toplu direnişler ve grevler
3 yenilik ve de i ikliklere kar direni ler ve giderilmesi3
3. YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi

Değişikliklere karşı tepkilerin frenlenmesi

 • Değişiklik açık ve kesin bir şekilde bildirilmeli
 • Personele getireceği yararları durum ve sonuçlar açıklanmalı
 • Personeli kararlara dahil etmek
 • Değişikliğin uygulanmasına dahil etmek
 • Personel eğitimi
 • Yenilikçi fikrin sahibi uzmanlarla etkilenen icracı birimler arasındaki ilişkileri güçlendirme
3 yenilik ve de i ikliklere kar direni ler ve giderilmesi4
3. YenilikveDeğişikliklereKarşıDirenişlerveGiderilmesi
 • Hagen’in direnmenin giderilmesinde 3 strateji kuramı:
  • Evrimsel stratejiler
   • Merkeziyetçiliğe karşı bir görüştür.
   • Değişiklikler yavaş gerçekleşir, sürekli değildir ve maliyetlidir.
  • Devrimsel stratejiler
  • Yenilik için bağımsız ve ayrı bir örgütsel birim kurma