lasy w polsce n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LASY W POLSCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

LASY W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

LASY W POLSCE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LASY W POLSCE' - soren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Las to nie tylko zbiorowisko drzew – to także system żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

 • Na terytorium naszego kraju przeważają lasy iglaste – jest to ponad ¾ wszystkich lasów, natomiast wśród nich dominuje sosna. Wynika to z jej dużej tolerancji i szybkiego tempa jej wzrostu. Wśród drzew liściastych najwięcej jest dębów, buków i grabów.
 • Stan zdrowotny naszych lasów nie przedstawia się najlepiej. Całkowicie zdrowych jest 6%. Blisko połowa natomiast jest uszkodzona.
 • Najważniejsze typy lasów to:
 • lasy liściaste
 • lasy iglaste
 • lasy mieszane
las li ciasty
Las liściasty

Lasy liściaste to typ lasów charakteryzujących się dominacją drzew liściastych. Charakter jego zmienia się wraz ze zmianą regionu geograficznego, a co za tym idzie klimatu.

W Polsce ze względu na skład gatunkowy

i wilgotność wyróżnia się kilka typów lasów

liściastych:

 • Grąd – żyzny las wielogatunkowy z dębem, grabem i klonem.
 • Łęg– las występujący nad wodą, okresowo zalewany. Dominują olsza, wierzba, topola, jesion.
 • Ols – zwany też olszyną, występuje na bagnach. Główne drzewa to olsza oraz jesion i świerk.
 • Buczyna– las dużym udziałem buka
 • Bór mieszany – rośnie tam głównie dąb i sosna z domieszką drzew liściastych.
slide4

Grąd

Łęg

Ols

Buczyna

Bór mieszany

las iglasty
Las iglasty

Lasy iglaste występują głównie na słabych glebach bielicowych.

Ze względu na dominujący gatunek lasy iglaste można podzielić na:

lasy sosnowe

lasy świerkowe

lasy jodłowe.

Istnieje też inny podział:

 • Lasy sosnowe suche – rosną na suchych glebach, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, w runie natomiast mchy i porosty.
 • Lasy sosnowe świeże – występują na dość wilgotnych glebach, w runie spotkać można wrzosy, borówki, jagody czarne; czasem rosną drzewa liściaste.
 • Lasy sosnowe bagienne – pojawiają się na torfowych, podmokłych glebach. Drzewa są mniejsze, a w runie występują głównie mchy.
slide6

Lasy sosnowe

Lasy świerkowe

Lasy jodłowe

las mieszany
Las mieszany

Składa się przede wszystkim z sosny pospolitej oraz dębu, świerku, modrzewiu, brzozy, topoli i osiki.

przyczyny po ar w
PRZYCZYNY POŻARÓW

Główne przyczyny:

 • podpalenia - to > 45% wszystkich pożarów
 • nieostrożność dorosłych - to 20–25%
 • awarie linii energetycznych
 • transport kolejowy
 • transport drogowy  
 • przerzuty ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk
 • wyładowania atmosferyczne, od popularnego pioruna powstaje około 1% pożarów lasów.
skutki po ar w
SKUTKI POŻARÓW
 • W skutek pożarów ponoszone są straty materialne, jednakże bez porównania największe są straty biocenotyczne, które według szacunków są około pięciokrotnie większe od strat materialnych.
 • W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega również różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych).
 • Wtórnym efektem negatywnym powodowanym przez pożary lasów są zmiany fizykochemiczne ekosystemów obejmujące zmiany mikroklimatu i gleby.
le ny savoir vivre
Leśny Savoir - vivre
 • W lesie nie używaj ognia.
 • Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998.
 • Autem nie wjeżdżaj do lasu.
 • Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego
 • Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
 • Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.
 • Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie.
 • Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory.
 • Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy.
 • Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj.
 • Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!
le ny savoir vivre1
Leśny Savoir - vivre
 • Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:
  • uprawy leśne do 4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.
w lasach zabrania si
W lasach zabrania się:

zanieczyszczania gleby i wód;

zaśmiecania;

rozkopywania gruntu;

niszczenia grzybów oraz grzybni;

niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

rozgarniania i zbierania ściółki;

wypasu zwierząt gospodarskich;

biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

puszczania psów luzem;

hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

stopie zagro enia po arowego ustalany jest ka dego dnia na podstawie
Stopień zagrożenia pożarowego ustalany jest każdego dnia na podstawie:
 • wilgotności powietrza;
 • wilgotności ściółki;
 • wysokości opadu.

Informacje te umożliwiają określenie czasu i sposobu pracy systemu obserwacyjno-alarmowego.

Informacje o stopniu zagrożenia pożarowego przekazywane są również do Straży Pożarnej, służb współpracujących z Lasami Państwowymi i mediów.

nadle nictwo musi by zaopatrzone w odpowiedni sprz t na wypadek po aru
Nadleśnictwo musi być zaopatrzone w odpowiedni sprzęt na wypadek pożaru.
 • Wyposażenie bazy w sprzęt i urządzenia przydatne do gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk:
 • lekki samochód patrolowo-gaśniczy (400 l)
 • pług (urządzenie) do mineralizacji gleby
 • sprzęt ręczny
 • hydronetka plecakowa
 • tłumica
 • szpadle, łopaty
 • tablice – kierunkowskazy
 • sprzęt i urządzenia dodatkowe (wg indywidualnych ustaleń i potrzeb):
 • zestaw ciągnik z przyczepą typu beczkowóz
 • pompa pływająca
 • węże tłoczne
 • agregat prądotwórczy,
metody gaszenia po ar w
Metody gaszenia pożarów:
 • tłumienie pożaru za pomocą tłumicy lub gałęzi,
 • tłumienie - zasypywanie ziemią (glebą mineralną),
 • wyorywanie pasa zaporowego, tzw. przerwy ogniowej,
 • wypalanie - kontrolowane spalanie pasa pokrywy gleby,
 • gaszenie wodą,
 • gaszenie wodą z dodatkiem środka zwilżającego,
 • gaszenie pianą,
 • gaszenie hydrożelem