Ustanoven z kona 20 1987 sb o st tn pam tkov p i o zaji ov n p e o kulturn pam tky
Download
1 / 25

Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky. Památková inspekce MK ČR 2014. Povinnosti uložené v § 9.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ustanoven z kona 20 1987 sb o st tn pam tkov p i o zaji ov n p e o kulturn pam tky

Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Památková inspekce MK ČR

2014


Povinnosti ulo en v 9
Povinnosti uložené v § 9 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • vlastník - v § 9 odst. 1 je omezení vlastnictví i promítnutí zákazu poškozování kulturních památek na základě zákona - čl. 11 a čl. 35 LZPS, povinnost památky v dobrém stavu udržovat, ne však do dobrého stavu je uvádět

 • další povinnosti vlastníka – § 9 odst. 4 informační povinnost, ale bez sankce

 • tvrzení, že právní předchůdce neinformoval, že věc je kulturní památkou, pak je tu soukromoprávní odpovědnost dosavadního vlastníka KP, nový vlastník se nemůže zbavit odpovědnosti z nakládání s kulturní památkou


Povinnosti ulo en v 91
Povinnosti uložené v § 9 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

subjekty s právem hospodařit

 • stát - § 43 PZ - zákon č. 219/2000 Sb., - právo hospodaření se státním majetkem – má pak práva a povinnosti vlastníka kulturní památky,

 • organizační složky – jednají za stát přímo

 • státní podnik, státní příspěvková organizace – odlišný subjekt od státu, práva a povinnosti vlastníka v plné šíři - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

 • příspěvkové organizace územně samosprávných celků – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků

  I tyto subjekty mají práva a povinnosti vlastníka KP


Povinnosti ulo en v 92
Povinnosti uložené v § 9 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • povinnosti uživatele, držitele kulturní památky – v § 9 odst. 2 stanoveny stejné povinnosti jako u vlastníka, náklady řeší právní vztah mezi vlastníkem a držitelem kulturní památky – dobrovolně (nájemce), nedobrovolně (konkurzní správce)

 • povinnost pro všechny subjekty FO i PO - v § 9 odst. 3 stanoven zákaz svou aktivní činností poškozovat KP, nelze jim ukládat vykonání aktivních kroků - opravování KP, po ostatních lze pouze požadovat zdržet se poškozování KP


Paragraf 10
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • podmínky pro nakládání s NKP nebývají ve vládních nařízeních stanovovány (výjimka např. vládní nařízení č. 170/2008)

 • příslušnost správních orgánů - ORP – KP a KÚ – NKP

 • předpokladem řízení je, že vlastník KP neplní povinnosti z § 9 odst. 1 - nelze tedy vést proti osobě, která nevlastní kulturní památku

 • § 10 nelze použít, pokud vlastník zničení, poškození památky nezavinil - dopravní nehoda, živelní katastrofa (za vlastníkem by šla odpovědnost za neprovádění sanačních prací)

 • řízení zahájeno z moci úřední, zahajuje správní orgán, ale může se jednat o reakci na podnět


Paragraf 101
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • předmět řízení vymezuje správní orgán

 • je na odpovědnosti vlastníka, že nechal objekt poškozovat jinými subjekty – tj. nechránil

 • do řízení je povinné vyjádření odborné organizace památkové péče - a to i když správní orgán zahajuje řízení na podnět NPÚ – předmět řízení může být jiný, proto musí NPÚ být obeslán, pro zpracování vyjádření není stanovena lhůta jako v § 14 odst. 6 PZ –

 • v případěnečinnosti NPU - z důvodu ochrany veřejného zájmu – další vyčkávání a opakované urgence NPU by byly kontraproduktivní - rozsudek NSS 8 As 42/2009

 • vlastníkovi vznikne na rozdíl od § 14 odst. 1 povinnost nikoliv právo


Paragraf 102
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • správní orgán stanoví, co je zapotřebí vykonat a v jaké lhůtě - problém se stavbami, kde bude orgánu památkové péče chybět projektová dokumentace

 • nelze uložit povinnost požádat si o závazné stanovisko (což znamená ve výsledku vznik práva a nikoliv uložení povinnosti)

 • projektová dokumentace - je možné vyžádat si ji přes stavební úřad - § 137 SZ, v případě porušování zákonných povinností nemá vlastník nárok na státní stavební příspěvek - § 138 a 137 odst. 5 SZ

 • velmi vhodné je nejdříve dát pravomocně pokutu za neudržování KP jako doklad toho, že vlastník o kulturní památku nepečuje.


Paragraf 103
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • stanovená lhůta musí být pro vykonání opatření reálná – objem prací i jejich charakter ve vztahu k počasí, přesně stanovena, aby bylo zřejmé, kdy vlastník již uloženou povinnost neplní, tj. lhůty stanovovat v týdnech nebo v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí - potřeba počítat s případným odvolacím řízením

 • ukládaná opatření se musí vztahovat ke zjištěným poškozením kulturní památky

 • neuvádět kulturní památku do „předešlého“, „původního“ stavu, což je neurčité, nezkontrolovatelné

 • lze odkázat na přílohu výroku, lze i obrázkově


Paragraf 104
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • orgán památkové péče musí vyrozumět stavební úřady zvlášť, když se jedná o stavby a stavební práce, aby nešly správní orgány proti sobě - zásada spolupráce správních orgánů - § 8 odst. 2 sř

 • případ nájemce poškozujícího kulturní památku - řízení správní orgán vede s vlastníkem

 • vedlejší účastníci řízení – např. strpění provedení prací - soused, vlastník pozemku pod stavbou (KP) atp.

 • dle § 10 odst. 2 - na žádost vlastníka KP (většinou doklad soukromoprávních sporů) je zahájeno řízení, správní orgán musí vést řízení, ale nemusí skončit uložením nápravného opatření - rozhodnutí


Paragraf 105
Paragraf 10 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • nesplnění uloženého opatření nelze pokutovat, ale vlastník tím naplní jinou skutkovou podstatu zákona - neplní povinnosti dle § 9 - neudržuje KP, nepečuje atp., nesplnění nápravného opatření je důkazem, že nepečuje, poškozuje, nechrání kulturní památku

 • zavinění protiprávního jednání - úmyslně nebo z nedbalosti – pokud bylo uloženo nápravné opatření a nebyly práce provedeny, pak se jedná o úmyslné zavinění a sankce může být vyšší

 • na § 10 navazuje výslovně § 15 PZ


Paragraf 15 odst 1
Paragraf 15 odst. 1 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Nařízeníprovedení nezbytných prací

 • neprovedení prací dle § 10 odst. 1 PZ

 • pouze nezbytná opatření pro zabezpečení KP – vysvětlit v rozhodnutí, proč jsou „nezbytná“

 • práce provede správní orgán, zaplatí a následně vymáhá po vlastníkovi náklady

 • veřejný ochránce práv – doporučuje ukládat sankce a na výkon rozhodnutí si takto „vydělat“

 • v řízení pamatovat na vedlejší účastníky řízení, kteří budou muset zpravidla strpět provedení prací (vlastník pozemku, na kterém stojí cizí KP)

 • pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody


Paragraf 15 odst 2
Paragraf 15 odst. 2 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Omezení s nakládáním movité KP

 • pouze movité kulturní památky

 • vždy rozhodne KU – zahájí z moci úřední nebo na návrh MK nebo ORP

 • uloží povinnost

  • přemístit kulturní památku, aby nebyla poškozována negativními vlivy (stále do prostor vlastníka KP)

  • s KP určitým způsobem nakládat,

  • bezplatné uložení KP u odborné organizace

 • správní orgány omezují subjekty co nejméně, nelze uložit nejpřísnější omezení, pokud by dostačoval mírnější postup


Paragraf 15 odst 21
Paragraf 15 odst. 2 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • správním orgánem určená odborná organizace bude muset hradit náklady na odborné uložení – takže KU uloží uložit do krajské organizace

 • správní orgán určí nezbytně dlouhou dobu uložení

 • stanovit lhůtu - např. i opravením dosavadního stanoviště KP, až bude opraveno, pak se KP může vrátit

 • mohlo by to být výhodné např. pro církve, ale nejedná se o časté řízení


Paragraf 15 odst 3
Paragraf 15 odst. 3 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Vyvlastnění kulturní památky

 • nemovité KP a nemovité NKP

 • KP a NKP nejsou ve vlastnictví státu

 • vlastník zanedbává trvale své povinnosti nebo KP užívá v rozporu s její hodnotou, stavem

 • zákon o vyvlastnění č. 184/2000 Sb. je obecný předpis

 • stát může učinit nabídku na odkup a pokud vlastník na ni nereflektuje, pak na návrh ORP nebo KU bude zahájeno řízení o vyvlastnění u obecného vyvlastňovacího úřadu (nikoliv u orgánu památkové péče)


Paragraf 15 odst 31
Paragraf 15 odst. 3 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • vyvlastnění vždy za náhradu

 • nefunkční ustanovení – kdo ze strany státu bude činit nabídku vlastníkovi? – obce a kraje nejsou stát, zákon neurčuje státní subjekt, který nabídku učiní

 • vyvlastňuje se na návrh obce nebo kraje a vlastnictví nabude navrhovatel, který zaplatí cenu stanovenou na základě odhadu znalce - tedy obec nebo kraj


Paragraf 15 odst 4
Paragraf 15 odst. 4 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Nutná opatření k ochraně KP

 • věc movitá - zmocnění pro obec (nikoliv jen ORP) něco fyzicky provést, zajistí si předchozí souhlas ORP - netýká se NKP

 • nemovitost - podnět pro podání podnětu stavebnímu úřadu jde-li o bezprostřední ohrožení kulturní památky stavby a je nutné provést stavební činnost

 • příklad - „únos“ sochy ohrožené krádeží


Paragraf 11 odst 2
Paragraf 11 odst. 2 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Omezení nebo zákaz činnosti poškozující kulturní památku

 • pojem prostředí kulturní památky – odlišný od § 14 odst. 1 PZ- reakce na porušení § 9 odst. 3 PZ a čl. 35 LZPS

 • povinnost vůči jakékoliv PO nebo FO – svou aktivní činností poškozuje KP – nelze jím řešit nečinnost subjektu např. ujíždějící svah za KP, zchátralý sousední dům hrozící zřícením

 • příslušnost ORP – KP, KU – NKP

 • v řízení není obligatorní podklad vyjádření NPU

 • pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody


Paragraf 11 odst 21
Paragraf 11 odst. 2 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • nabízí se použití příkazu dle § 150 správního řádu – nemusí být prováděno dokazování tj. např. vyžádat si vyjádření NPU

 • škodlivou činnost omezit nebo zakázat – zásada omezovat, co nejméně (§ 2 odst. 3 sř), tedy zakázat, jen v případě, když nestačí omezit.

 • může se jednat o činnost povolenou i nepovolovanou – rozhodující je výsledek činnosti zda ohrožuje nebo poškozuje KP

 • není vázáno na speciálně popsaný subjekt, který škodlivou činnost provádí – rozdíl od § 14 odst. 1, kdy činnost (obnovu) provádí pouze vlastník KP

 • řízení z moci úřední


Paragraf 12 odst 1
Paragraf 12 odst. 1 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

Oznámení ohrožení, poškození kulturní památky

 • oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky

 • jedna z mnoha oznamovacích povinností z PZ

 • oznámit bez zbytečného odkladu ohrožení nebo poškození KP

 • Vlastník KP může, ale nemusí současně požádat o rozhodnutí o způsobu odstranění závady - správní orgán i tak vyhodnotí, jestli není důvod pro zahájení řízení dle jiného § PZ

 • příslušnost ORP – KP, KU – NKP


Paragraf 12 odst 11
Paragraf 12 odst. 1 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • není to řízení z moci úřední, proto nelze použít příkaz

 • vhodná součinnost s NPU, ale není povinnost vyžadovat zpracování vyjádření NPU

 • odkaz na webu zveřejněná kontrolní zjištění Památkové inspekce - může se plést § 12 odst. 1 a § 14 odst. 1 – rozhodující je obsah žádosti a nikoliv název prací (§ 37 odst. 1 sř)

 • pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody


Paragraf 12 odst 2
Paragraf 12 odst. 2 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

zamýšlenou změnu užívání KP

 • oznamovací povinnost vlastníka při vyklízení, jiném využití KP

 • správní orgán může reagovat dle § 11 odst. 2 PZ a vydat příkaz, kterým škodlivou činnost omezí nebo zakáže


Paragraf 19
Paragraf 19 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • užívání KP pro vědecký výzkum nebo pro výstavní účely, pro dočasné užívání KP

  • rozhodovací pravomoc pouze KU

  • vyjádření NPU povinné

  • důvodem pro zahájení řízení je

   • vědecký výzkum kulturní památky

   • u movité KP přenechání k dočasnému užívání pro účely vědeckého výzkumu

   • pro výstavní účely


Paragraf 191
Paragraf 19 péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • Zahájení řízení z moci úřední i na žádost

 • podobné § 22 odst. 1 PZ, i když text svědčí, že není prostor pro úvahu správního orgánu - § 19 odst. 2 - musí zde však být prokázán „důležitý společenský zájem“ – pokud jej správní orgán neshledá, pak není možné rozhodnutí vydat – § 43 sř vydá usnesení o odložení věci,

 • účastníky – vlastník KP a ten, kdo chce KP vystavit nebo zkoumat


Webov str nky k pam tkov p i
Webové stránky k památkové péči péči, o zajišťování péče o kulturní památky

 • Kontrolní zjištění Památkové inspekce

 • Metodická činnost v památkové péči

 • Správní postupy dle památkového zákona

 • Životní situace dle památkového zákona


Děkuji Vám za pozornost péči, o zajišťování péče o kulturní památky


ad