Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim
Download
1 / 25

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim. Dariusz Chrastina Departament Klienta Biznesowego. Łódź, 19 kwietnia 2013. Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim

Dariusz Chrastina

Departament Klienta Biznesowego

Łódź, 19 kwietnia 2013


Ju po raz trzeci na pocz tku roku bank pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i ma ych firm
Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raporto sytuacji mikro i małych firm

 • Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i małych firmach, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),

 • Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnymna bazie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,

 • Lepsze rozumienie potrzeb mikro i małych firmoraz poznanieproblemów i barier związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • Temat specjalny – e-gospodarka, czyli wykorzystanie technologii informacyjnych w mikro i małych firmach,

 • Jak co roku - 16 konferencji regionalnych(w każdym województwie w marcu-kwietniu 2013 roku),

 • Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępnionyna stroniewww.pekao.com.pl/mis

Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,


Obniżenie Ogólnego Wskaźnika Koniunktury Mikro i Małych Firm spowodowane głównie przez znaczący spadek oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji branży

8 obszarów wchodzących w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury

Poprzednie 12 miesięcy

Następne 12 miesięcy

+~4

R/R

-7,6

-4,5

-1,4

-0,9

-0,8

-0,2

2010

2011

2012

-1,0

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm

-0,7

Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”,100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”


Firmy dużo lepiej oceniają obszary, na które mają wpływ.W porównaniu z ostatnim badaniem, gorsze perspektywy na kolejny rok.

Zdecydowanie najniższa ocena - oba czynniki poza zasięgiem wpływu firmy

Dużo lepsza ocena. Ostatnie 12 miesięcy ocenione wyżej niż rok temu

Najwyższa ocena i najmniejsze zmiany w stosunku do ubiegłorocznych badań

Odniesienie do ubiegłorocznego badania


Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie
Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych, widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

 • Produkcja - stabilnie, dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, innowacyjność, rozwój eksportu,

 • Usługi – najwyższy poziom wskaźnika, chociaż spowolnienie ma wpływ na nastroje przedsiębiorców,

 • Handel – najniższy poziom wskaźnika, często firmy lokalne – wyzwaniem konkurencja dużych firm,

 • Budownictwo – zmniejszanie się portfela zamówień, wzrost opóźnień w terminowym ściąganiu należności


Najbardziej obniżył się wskaźnik dla firm lokalnych o długim stażu,najwyższy poziom optymizmu mają „młode firmy”

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

 • Ocena zwiększa się wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru działania firmy

 • Najwyższy i najbardziej stabilny poziom wskaźnika wśród młodych firm działających do 3 lat.

 • Po raz pierwszy mierzono poziom wskaźnika w zależności od lokalizacji w mieście lub na obszarach wiejskich i nie odnotowano istotnej różnicy w poziomie wskaźnika

-1.0

-1.9

-2.0

-2.6

-1.6

-2.8

-3.4

Lokalizacja siedziby firmy

Obszar działania firmy

Czas istnienia

Zmiana wskaźnika YoY

-2.8


Wojew dztwo dzkie troch oficjalnej statystyki
Województwo łódzkie– trochę oficjalnej statystyki długim stażu,

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2010, Główny Urząd Statystyczny


Dzkie og lny wska nik koniunktury mikro i ma ych firm
Łódzkie: Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

Łódzkie:

 • Słabsza niż w kraju ocena minionych 12 miesięcy jak i perspektyw

 • Wskaźnik koniunktury we wszystkich podregionach poniżej średniej krajowej

  Podregiony

 • Najlepsza ocena minionych 12 miesięcy w podregionie skierniewickim

 • Najlepsze prognozy w m.Łodzi

 • Najsłabsza ocena zarówno przeszłości jak i perspektyw w podregionie łódzkim


Ocena sytuacji w poprzednich 12 miesiącach – firmy z Łódzkiego o wiele słabiej oceniły przychody swoich firm, sytuację branży, wynik finansowy

Łódzkie vs Polska

-2,4

-2,5

-3,1

-2,3

-3,5

-2,8

-1,5

-1,2

-1,9


Łódzkie – słabsze prognozy niż populacja krajowa , spowodowane gł. słabszą oceną przychodów firm, sytuacja firm i sytuacją całej gospodarki

Łódzkie vs Polska

-1,0

-1,1

-0,4

-1,2

-1,8

-0,9

-0,8

-0,9

-0,6


Polska rosn cy udzia zewn trznego finansowania dzia alno ci bie cej i inwestycji
Polska: rosnący udział zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji

Finansowanie działalności bieżącej

Finansowanie inwestycji*

 • Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji

 • Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy(co piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego)

+2 p.p.

+2 p.p.

*Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź


Polska: przyczyny niekorzystania z finansowania zewnętrznego wynikają przede wszystkim z polityki firm

2010

 • Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem – poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm,

 • Potencjał do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez większe wykorzystanie finansowania zewnętrznego,

 • Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwiększyć zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym.

2011

2012


Dzkie korzystanie z zewn trznego finansowania bie cej dzia alno ci powy ej redniej krajowej
Łódzkie: korzystanie z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności powyżej średniej krajowej

 • W woj. łódzkim z finansowania zewnętrznego korzystało zdecydowanie więcej firm, relatywnie najwięcej w podregionie łódzkim (34%),skierniewickim ( 32%), sieradzkim (31%)

 • Pojawiające się znaki zapytania ad potrzeb finansowania bieżącego w perspektywie 12 miesięcy w m.Łodzi

 • Firmy z sieradzkiego sygnalizują większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

-5%

+3


Łódzkie: Inwestycje mikro i małych przedsiębiorstw poniżej średniej , z wyraźną tendencję spadkową ( z 41% do 29%)

 • W 3 podregionach (skierniewickim, m.Łodzi, sieradzkim) wskaźniki inwestycji w 2012 powyżej ogólnokrajowych

 • Malejący odsetek firm w łódzkiem deklarujących inwestycje, szczególnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.Łodzi ( z 44% do 29%), najniżej w piotrkowskim ( 24%)

 • Jest szansa, że poziomy nie będą tak niskie ( w ub.r.deklaracje pesymistyczne nie sprawdziły nsie w tak dużym stopniu)


Dzkie r d a finansowania inwestycji w roku 2013
Łódzkie: Źródła finansowania inwestycji w roku 2013…..

Kredyt

 • Zapowiedź większego wykorzystania kredytów ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • Kredyt podstawowym źródłem zewnętrznego finansowania inwestycji w podregionach ( od 27% w łódzkim do 32% w piotrkowskim)

 • Oczekiwanie na wsparcie dotacjami( skierniewickie 15%,7%), łódzkie ( 12%, 8%)

Dotacje


Polska rosn ce znaczenie eksportu mikro i ma ych firm
Polska: Rosnące znaczenie eksportu mikro i małych firm 2013…..

 • Stopniowy wzrost działalności eksportowej mikro i małych firm (wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)

 • Już blisko 200 tysięcy firm deklaruje eksport (12% spośród wszystkich mikro i małych firm),

 • Wyraźnie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodów wśród firm eksportowychw porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,

 • Przychody z eksportu to jedyny w całym badaniu wskaźnik, którego wartość w roku 2012 przekroczyła poziom z roku 2010.

Odsetek mikro i małych eksporterów

Wyniki badania dla firm eksportujących

+3 p.p.


Dzkie eksport mikro i ma ych firm
Łódzkie: Eksport mikro i małych firm 2013…..

 • Średni wskaźnik eksporterów w łódzkiem na poziomie krajowym

 • Duże zróżnicowanie w podregionach (od 5% w łodzkim do 19% w m.Łodzi )

 • Symptomy impulsu eksportowego w podregionie piotrkowskim ( 9%+5%)

+2

(+5%)


Dzkie pozytywna cena jako ci us ug wiadczonych przedsi biorcom przez lokaln administracj
Łódzkie: Pozytywna cena jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez lokalną administrację….

Łódzkie:

 • Wysoka ocena podobnie jak średnio w Polsce

  Podregiony

 • Wzrost ocen w podregionie sieradzkim, piotrkowskim

 • Najwyższa ocena w M.Łodzi


Łódzkie: Innowacyjność mikro i małych firm przedsiębiorcom przez lokalną administrację….

LIDERZY

+9

+6


Bariery rozwoju wed ug mikro i ma ych firm
Bariery rozwoju według mikro i małych firm przedsiębiorcom przez lokalną administrację….

 • Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery rozwojowe,

 • Największe bariery dla mikro i małych firm są związane z zewnętrznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Łódzkie – bariery wymieniane częściej niż średnio w Polsce:

  • Popyt na produkty/usługi firmy

  • Dostęp do programów pomocowych

  • Szara strefa

  • Przepisy prawne

  • Konkurencja innych firm,

   Rzadziej:

  • Kwalifikacje pracowników

  • Korupcja

  • Sadownictwo gospodarcze

Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)


E-gospodarka tematem specjalnym raportu – jak mikro i małe firmy korzystają z technologii informacyjnych?

 • 87% firm wykorzystuje komputery w działalności biznesowej,

 • Chociaż prawie każda mikro i mała firma ma dostęp do Internetu, nie jest on w pełni wykorzystywany w działalności biznesowej.


Wykorzystanie internetu przez firmy z dzkiego
Wykorzystanie Internetu przez firmy z Łódzkiego małe firmy korzystają z technologii informacyjnych?

Posiadanie strony internetowej

 • Firmy z m.Łodzi i sieradzkiego w największym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama)

 • Znacznie słabiej wykorzystywany potencjał Internetu w podregionie piotrkowskim i skierniewickim

 • Słaby wskaźnik zastosowań Internetu do komunikacji z administracją w podregionie łódzkim

L

I

D

E

RZ

Y

Działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu

Wykorzystanie internetu do kontaktu z administracją


Praktyczne kwestie wykorzystania technologii informacyjnych w mikro i małych firmach – 6 analiz w Raporcie

 • Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu mikro i małymi firmami (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)

 • Rynek IT w Polsce i perspektywy jego rozwoju (Bank Pekao SA)

 • Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie (dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.)

 • Tworzenie i zarządzanie stroną internetową (home.pl)

 • Promocja mikro i małej firmy w Internecie (Google Polska)

 • Bankowość elektroniczna dla firm (Bank Pekao SA)


Dzkie podsumowanie
Łódzkie: podsumowanie w mikro i małych firmach – 6 analiz w Raporcie

 • Ocena sytuacji firm województwa łódzkiego niższa niż w Polsce,

 • Wskaźnik koniunktury we wszystkich podregionach poniżej średniej krajowej

 • Firmy z Łódzkiego o wiele słabiej oceniły w 2012 r. przychody swoich firm, sytuację branży, wynik finansowy

 • Słabsze prognozy niż populacja krajowa spowodowane gł. słabszą oceną przychodów firm, ogólną sytuacją firm i sytuacją całej gospodarki

 • Malejący odsetek firm deklarujących inwestycje, szczególnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.Łodzi ( z 44% do 29%), najniżej w piotrkowskim ( 24%)

 • Zapowiedź większego wykorzystania kredytów ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • Średni wskaźnik eksporterów na poziomie krajowym, wyróżnia się Łódź ( 19%)

 • Odsetek firm deklarujących innowacje niższy niż w kraju

 • Firmy z m.Łodzi i sieradzkiego w największym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama


Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej w mikro i małych firmach – 6 analiz w Raporciejest dostępny na stronie internetowej Banku Pekao SApod adresem:www.pekao.com.pl/misDziękuję za uwagę!


ad