folkehelsearbeid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Folkehelsearbeid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Folkehelsearbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkehelsearbeid' - sorcha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid
 • Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen.
 • God helse i befolkningen baseres på faktorer som i all hovedsak ligger utenfor helsesektoren. Eksempler: Arbeid, utdanning, inntekt, bolig, sosial tilknytning, inkludering og deltakelse, ytre miljøfaktorer, individuell helseadferd
 • Alle samfunnssektorer må vurdere hvordan deres virksomhet kan planlegges og gjennomføres slik at det påvirker befolkningens helse i positiv retning.
folkehelsearbeid1
Folkehelsearbeid
 • Plan- og bygningsloven og den nye folkehelseloven (fra 2012) knytter planlegging tett til utvikling av god helse i befolkningen.
 • Staten har to hovedstrategier for folkehelsearbeidet:
  • Styrke befolkningens helse ved at alle samfunnssektorer bidrar til et helsefremmende samfunn
  • Legge mer vekt på helsesektorens innsats i forebygging, slik at man på sikt reduserer behovet for behandling. Dette er en av hovedbegrunnelsene for Samhandlingsreformen.
utfordringer i det lokale folkehelsearbeidet
Utfordringer i det lokale folkehelsearbeidet

Kommunene må ta stilling til:

Hvilke forhold ved befolkningens helse utgjør hovedutfordringer for vår kommune?

 • Hovedutfordringer som gjelder befolkningens helse skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi
 • En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien
 • Basert på oversikten over utfordringer skal kommunen sette mål for utviklingen og iverksette tiltak

Det finnes metodikk, statistikk og ulike dataverktøy til hjelp for å besvare

overnevnte spørsmål. Fylkesmannen kan veilede kommunene om dette, og om

det øvrige folkehelsearbeidet. Kommunene kan få økonomisk støtte, faglig støtte,

tilbud om kompetanseheving og tilgang til faglige nettverk.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Anders Aasheim, tlf 918 33389, e-postaaa@fmtr.no

hvilke utfordringer har kommunen n r det gjelder befolkningens helse
Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder befolkningens helse?
 • Noen utfordringer er like for alle kommuner
 • Noen utfordringer er tilknyttet lokale forhold

Nyttig informasjon til hjelp for å avdekke utfordringer kan finnes i

 • Nasjonal statistikk
 • Lokale kunnskapsressurser
utviklingstrekkrapporten 2010
Utviklingstrekkrapporten 2010

Helsedirektoratet:

Folkehelsearbeidet –

veien til god helse for alle

Kan lastes ned her:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingstrekkrapport_2010__folkehelsearbeidet___veien_til_god_helse_for_alle_763604

nasjonal statistikk
Nasjonal statistikk
 • Kommunehelseprofiler www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler
 • Kommunebarometeret

http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer/ (se neste bilde)

 • Norgeshelsa

www.fhi.no

 • Kostra

www.ssb.no/kostra

 • Helsebiblioteket

www.helsebiblioteket.no

NB: Helsedirektoratet vil oppdatere flere statistikkverktøy i 2011 og 2012.

slide8

Kommunebarometeret http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer/

lokal kunnskap
Lokal kunnskap

Lokale ressurser kan benyttes for å finne ut hvor skoen trykker:

Helsepersonell: Fastleger, fysioterapeuter, helsestasjon, skolehelsetjeneste, pleiepersonell, psykiatrisk helsetjeneste, andre…

Folkehelsekoordinator

Skoler og barnehager

Barneverntjenesten

NAV

Politi

Kirken

Frivillig sektor

Politikere

Folk flest

opptrappingsplanen p rusfeltet
Opptrappingsplanen på rusfeltet

Søknader om tilskudd for 2011:

 • Antall kommuner: 22
 • Antall tiltak:          42
 • Totalbeløp: kr 12 089 395
 • Det kan søkes på to ulike ordninger som gjelder
  • Kapasitetsheving i tjenesten (lønnsmidler)
  • Midler til kompetanseheving. For få søknader! Se her:

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til__styrking_av_helse__og_sosialpersonells_kompetanse_om_rus_og_avhengighetsproblematikk__795754

 • Søknader fra samme kommune innen rus, boligsosialt arbeid og barnefattigdom berører hverandre i stor grad.
 • Varierende hvor målrettede og systematiske søknadene er
opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2012 hva kan det s kes om konomiske midler til noen eksempler
Opptrappingsplan for rusfeltet2007 – 2012Hva kan det søkes om økonomiske midler til – noen eksempler

Lenvik kommune: (Tildeling 2010: kr 250.000 – ½ stilling)

Styrking av helsesøstertjenesten – forebyggende virksomhet for ungdom

Tverrfaglig satsing i samarbeid med barnevernstjenesten, NAV, ungdomsleder. Tilgjengelighet og ”uformell” deltakelse ved å:

 • være tilstede/delta på barn og unges arena (Ungdommens hus), internat mv
 • drift av mestringsgrupper
 • etablere ungdomsteam - engasjere ungdommene i forebyggende arbeid – fokus på rus
 • Avvikle temakvelder
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner – idrettsråd mv
 • (Helsesøster er den faggruppen som oppleves som ”minst farlig av ungdom” - sitat fra søknad)
opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2012 hva kan det s kes om konomiske midler til noen eksempler1
Opptrappingsplan for rusfeltet2007 – 2012Hva kan det søkes om økonomiske midler til – noen eksempler

Balsfjord kommune: (Tildeling 2010: kr 500.000 – 1/1 stilling)

Prosjektstilling ungdom og rus – administrativt forankret på rådmannsnivå.

Oppsøkende virksomhet i samarbeid med politi, barnevern og helsesøster

 • skaffe seg en bredere forståelse av ungdomsmiljøet – delta på deres arena
 • benytte skolearenaer som utgangspunkt for informasjon og samarbeid
 • samarbeide med ungdomsrådet og brukerråd for funksjonshemmede
 • ”Bry dæ” forestilling laget for og av ungdom
 • Musikk og teatervirksomhet - idrettsaktiviteter

Det er etablert politiråd – formalisert samarbeid mellom kommunen og politiet, der prosjektstillingen kan medvirke til en samordnet innsats.

psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid
 • Regjeringen framholder at psykisk helse fortsatt skal prioriteres
 • Fylkesmannen skal kartlegge kommunenes prioritering av feltet
 • Fylkesmannen skal bidra til at kommunenes innsats på feltet opprettholdes og videreutvikles
 • Fylkesmannen skal bidra til kvalitet og kompetanseheving, og vektlegge oppfølging av kommuner som er kommet kort i styrking av det psykiske helsearbeidet og brukermedvirkningen
 • Fylkesmannen avholder regionvise dialogmøter høsten 2011 med kommunene. Tema: Samarbeid og samordning innen oppgaver fra Helsedirektoratet (psykisk helse, rus, boligsosiale tiltak og barnefattigdom)
psykisk helsearbeid1
Psykisk helsearbeid
 • Fylkesmannen forvalter tilskudd til tverrfaglige videreutdanninger – men for få har søkt!
  • Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Lenke til informasjon om tilskuddsordningene:http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til_tverrfaglig_videreutdanning_i_psykisk_helsearbeid_og_tverrfaglig_videreutdanning_i_psykososialt_arbeid_med_barn_og_unge_for_h_yskoleutdannet_personell_i_kommuner_og_bydeler_376594 Kommunene som har søkt er: Tromsø, Kvæfjord, Lenvik, Bardu og Salangen.
kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet: Rådgiver Brith Kvalnes, tlf. 77 64 24 66, e-post bkv@fmtr.no
 • Psykisk helsearbeid: Rådgiver Jens-Vidar Viken, tlf. 77 64 22 12 eller 97 01 68 48, e-postjvv@fmtr.no
 • Folkehelsearbeid: Seniorrådgiver Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78 eller 91 83 33 89, e-post aaa@fmtr.no

www.fylkesmannen.no/troms