دینامیک
Download
1 / 22

??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

دینامیک. گروه 2 دوشنبه 9:15- 8 چهارشنبه 9:30- 10:45. مکانیک. مطالعه اثر محیط بر جسم مطالعه اثر نیرو بر جسم. تغییر شکل جابجایی نسبی ذرات تشکیل دهنده جسم مدل جسم تغییر شکل پذیر. تغییر موقعیت ( حرکت) جابجایی کلی جسم مدل جسم صلب. اثر نیرو بر جسم . دینامیک.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????' - sophie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2887901

دینامیک

گروه 2

دوشنبه 9:15- 8

چهارشنبه 9:30- 10:45

Dynamic G2


2887901

مکانیک

مطالعه اثر محیط بر جسم

مطالعه اثر نیرو بر جسم

Dynamic G2


2887901

تغییر شکل

جابجایی نسبی ذرات تشکیل دهنده جسم

مدل جسم تغییر شکل پذیر

تغییر موقعیت ( حرکت)

جابجایی کلی جسم

مدل جسم صلب

اثر نیرو بر جسم

Dynamic G22887901
دینامیک

بررسی اثر نیرو بر اجسام صلب متحرک

بررسی حرکت از نظر هندسی بدون در نظر گرفتن عامل حرکت

سینماتیک ( جنبشی شناسی)

آزمون میان ترم 40%

بررسی حرکت با در نظر گرفتن عامل حرکت

رابطه بین عامل جرکت(نیرو) و حرکت : تعادل دینامیکی

سینتیک ( نیرو شناسی)

آزمون نهایی 60%

Dynamic G2


2887901
سر فصل دینامیک

 • مقدمه

 • مروری بر جبر برداری

 • تعریف حرکت ( انتقال – دوران)

 • دستگاههای مختلف سنجش ( دکارتی، استوانه ای، مماس و عمود بر مسیر، کروی)

 • روابط سرعت و شتاب در دستگاههای مختلف سنجش برای ذره

 • حرکت نسبی ( بیش از دو ذره)

 • روابط سرعت و شتاب برای اجسام صلب

 • آزمون میان ترم 40%

Dynamic G2


2887901
سر فصل دینامیک

 • تعریف جرم ، شتاب جاذبه

 • اصول مکانیک نیوتنی

 • تعادل دینامیک

 • روش دالامبر و نیروی اینرسی

 • روش انرژی در بررسی تعادل دینامیک

 • روش ضربه- اندازه حرکت در بررسی تعادل دینامیک

 • برخورد اجسام

 • جرم متغير

 • نوسان آزاد و اجباری دستگاههای با یک درجه آزادی

 • نوسان آزاد و اجباری دستگاههای قابل تبدیل به یک درجه آزادی

 • آزمون نهایی 60%

Dynamic G2


2887901
منابع برای مطالعه بیشتر

 • Beer F. & Johnston R. “Vector mechanics” ,

 • Merriam “Vector mechanics” ,

 • Shames. “Vector mechanics” ,

 • Clough R.W., “Dynamics of structures”

Dynamic G2


2887901

بردار : کميتی که با مقدار، امتداد وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

مرور جبر برداری

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • نمايش بردار

 • بردار يکه : برداری با مقدار واحد ،

 • بردار صفر : برداری با مقدار صفر و بدون راستا و جهت

 • بردار قرينه : برداری با مقدار و راستای بردار اوليه ولی در خلاف جهت آن

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • جمع بردار ها : قانون متوازی الاضلاع

 • خاصيت جابجايی

 • خاصيت شرکت پذيری

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • ضرب اسکالر در يک بردار = کميت برداری

 • اندازه بردار حاصل ضرب

 • امتداد و جهت

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • ضرب داخلی دو بردار = کميت اسکالر

 • خاصيت جابجايی

 • خاصيت بخش پذيری نسبت به جمع بردارها

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • ضرب خارجی دو بردار = کميت برداری

 • يکه بردار عمود بر و . جهت آن طبق قانون دست راست تعيين می شود.

 • خاصيت جابجايی ندارد

 • خاصيت بخش پذيری نسبت به جمع بردارها

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • تصوير يک بردار بر يک راستا

Dynamic G2


2887901
مرور جبر برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • حاصل ضرب دوگانه سه بردار = حجم متوازی السطوح ساخته شده بر سه بردار

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • کميت برداری که مشخصات آن به مقدار متغير اسکالر مانند بستگی داشته باشد را تابع برداری گويند.

 • تابع برداری :

 • مشتق بردار = آهنگ تغييرات نسبت به متغير

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • مشتق بردار = يک بردار است که بايد مقدار، امتداد و جهت آن تعريف شود.

 • تغيير در هر يک از مشخصه های بردار مشتق غير صفر به دنبال دارد

 • مشتق بردار تنها در صورتی صفر است که مقدار،امتداد و جهت مستقل از باشد.

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

 • ترتيب جملات مهم است

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

برداری در راستای خود بردار که اندازه آن برابر آهنگ تغييرات مقدار بر حسب است.

برداری که بايد مقدار،راستا و جهت آن تعيين شود.

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

Dynamic G2


2887901
مشتق کمیت برداری وجهت و نقطه اثر تعريف می شود

Dynamic G2


ad