Tatistika a
Download
1 / 34

ŠTATISTIKA A - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

ŠTATISTIKA A. FEŠRR šk. rok: 2013/14, LS. Ing. Eva Matejková, PhD. KŠOV, FEM, SPU v Nitre ( : 037/ 641 kl. 4148 e-mail: eva.matejkova @ uniag.sk. Čo NÁS dnes čaká?. organizácia predmetu odporúčaná literatúra prednáška 1. PODMIENKY ZÍSKANIA ZÁPOČTU A SKÚŠKY. CVIČENIA :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŠTATISTIKA A' - sophia-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tatistika a

ŠTATISTIKA A

FEŠRR

šk. rok: 2013/14, LS


Ing eva matejkov phd

Ing. Eva Matejková, PhD.

KŠOV, FEM, SPU v Nitre

(: 037/ 641 kl. 4148

e-mail: [email protected]


O n s dnes ak
Čo NÁS dnes čaká?

 • organizácia predmetu

 • odporúčaná literatúra

 • prednáška 1


Podmienky z skania z po tu a sk ky
PODMIENKY ZÍSKANIA ZÁPOČTU A SKÚŠKY

 • CVIČENIA:

  • Účasť na cvičeniach

  • Odovzdaný projekt

 • SKÚŠKA:

  • Výsledné hodnotenie bude pozostávať z hodnotenia:

   • projektu

   • teórie na skúške (teória, interpretácia výsledkov, výber metód)


Projekt
Projekt

 • vypracuje každý individuálne, resp. v dvojiciach

 • formou vedeckého príspevku

 • téma: zvolená subjektívne, mala by súvisieť so študovaným odborom

 • rozsah: 3-5 strán

 • štruktúra: (pozrieť ľubovoľný vedecký časopis, napr. ActaRegionalia et Environmentalica)

  • Nadpis článku

  • Meno autorov (meno, ročník, odbor)

  • Anotácia, kľúčové slová (3-5 slov)

  • Úvod

  • Cieľ, zdroje údajov (údaje: reálne údaje čerpané z oficiálnych zdrojov, napr. www.statistics.sk)

  • Metodika (použiť min 2 metódy preberané v rámci predmetu)

  • Výsledky a diskusia (analyzovať získané údaje, výsledky vhodnou formou prezentovať a okomentovať)

  • Záver

  • Použitá literatúra

 • projekt odovzdať v tlačenej podobe na poslednom cvičení.


Odpor an literat ra
Odporúčaná literatúra

 • Praktikum zo Štatistiky A/ Matejková E., Pietriková M., Poláková Z., 1. vyd. - Nitra: SPU, 2013 - 199s. ISBN 978-80-552-1050-6

 • Štatistika pre ekonómov/ Viera Pacáková a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : IuraEdition, 2003 - 358 s. (Ekonómia) ISBN 80-89047-74-2

 • Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov B / Viera Pacáková a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2005 - 268 s. (Ekonómia ; 141) ISBN 80-8078-033-1

 • Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov A / Viera Pacáková a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2005 - 178 s. (Ekonómia ; 141) ISBN 80-8078-032-3

 • Statistikapro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott ; Z amerického orig. přeložil Igor Indruch - Praha : VICTORIA PUBLISHING, 1993 - 891 s. (Neobyčejné knihy proneobyčejnéčtenáře) ISBN 80-85605-09-0

 • Bioštatistika / Peter Obtulovič. - 2. nezmen. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002 - 131 s. ISBN 80-8069-104-5

 • Návody na cvičenia z bioštatistiky : učebné texty pre všetky formy vzdelávania / Zuzana Poláková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007 - 84 s. (Ochrana biodiverzity; 15) ISBN 978-80-8069-922-2


Predn ka 1
PREDNÁŠKA 1

 • štatistika ako pojem

 • história štatistiky

 • základné pojmy

 • etapy štatistického skúmania

 • triedenie

  • podľa kvalitatívnych štatistických znakov

  • podľa kvantitatívnych štatistických znakov

 • prezentácia štatistických údajov


O je tatistika

ŠÚ SR

HDP’01

_

X

= 13,5

Čo je štatistika?

 • štatistický údaj

 • štatistický vzorec

 • vedná disciplína

 • štatistický úrad (praktická činnosť)


Hist ria tatistiky 3 etapy
História štatistiky: 3 etapy

 • obdobie  pred naším letopočtom

  • štatistika – latinské slovo „status” Ø štát, ale aj stav

  • Štatistika zisťovanie stavu (počet obyvateľov a ich majetku)

  • Štatistika náuka o štáte

  • Univerzitná štatistika - opisná veda o štáte (G. Achenwall)

 • obdobie  politická aritmetika

  • predstavitelia: J. Graunt a W. Petty

  • cieľ nielen javy opisovať, ale hľadať v nich aj určité pravidelnosti a odhaliť ich zákonitosti

  • A. J. Quételetspojenie univerzitnej štatistiky s politickou aritmetikou

  • Z rôznorodosti ľudských indivíduí vypočítal "hommemoyen" (priemerného človeka).

  • Položil základ normálnemu rozdeleniu, strednej hodnoty a rozptylu.


Hist ria tatistiky 3 etapy1
História štatistiky: 3 etapy

 • obdobie

  • teórie pravdepodobnosti bratia J.,D. a N. Bernouli, Lagrange, Euler, Laplace, deMoivre a Gauss

  • 19. –20. storočie – anglická štatistická škola Ø aplikácia štatistiky v biológii.

  • F. Galton skúmanie štatistických závislostí (pojem štatistická regresia a korelácia)

  • K. Pearsonzakladateľ biometriky

  • Angličan B. Gosset (Student) Ø rozpracoval teóriu malých výberov a skonštruoval t-rozdelenie.

 • obdobie  moderná (induktívna) štatistika

  • 20. storočie - rozvoj matematickej štatistiky - vychádza z výberových zisťovaní a s využitím teórie pravdepodobnosti formuluje závery o celom súbore


Predmet tatistiky
Predmet štatistiky

 • definícia štatistiky:

  • veda o metódach kvantitatívneho hodnotenia vlastností hromadných javov

 • hromadný jav:

  • predmet štatistického skúmania

  • každý prírodný alebo spoločenský jav, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte elementárnych jednotiek

  • význampoznať podstatu, vlastnosti a povahu činiteľov prírodných a spoločenských javov s cieľom robiť zovšeobecňujúce závery


 • Z kladn pojmy
  Základné pojmy

  • hromadný jav

   • predmet štatistického skúmania

   • skladá sa z mnohých individuálnych javov. Nositelia týchto javov sa nazývajú štatistickými jednotkami

 • štatistická jednotka

  • nositeľ individuálnych javov

  • základný prvok, na ktorom možno skúmať konkrétny prejav hromadného javu

  • osoby, domácnosti, podniky, predmety, udalosti a pod.


 • Z kladn pojmy1
  Základné pojmy

  • štatistický súbor

   • množina štatistických jednotiek vymedzená:

    • priestorovo

    • časovo

    • vecne

 • rozsah štatistického súboru

  • počet štatistických jednotiek v štatistickom súbore

  • označenie: n


 • Z kladn pojmy2
  Základné pojmy

  • Základný súbor – všetky jednotky – N

  • Výberový súbor – reprezentatívna vzorka ZS - n


  Z kladn pojmy3
  Základné pojmy

  • štatistický znak

   • vonkajší merateľný odraz vlastností štatistickej jednotky

   • delenie štatistický znakov

  štatistický znaky

  spoločné

  variabilné

  priame

  nepriame

  časové

  vecné

  priestorové

  kvalitatívne

  kvantitativne

  alternatívne

  množné

  diskrétne

  spojité


  Z kladn pojmy pr klad
  Základné pojmy - príklad

  štatistická jednotka

  štatistická súbor

  rozsah štatistického súboru

  n = 12

  štatistická znaky:

  opohlavie

  ofunkcia

  opríjem

  Vymedzenie štatistického súboru:

  očasovo: 9. 2.2014

  opriestorovo: podnik „X“

  ozamestnanci vo vedúcej funkcii


  Etapy tatistick ho sk mania
  Etapy štatistického skúmania

  • Štatistické skúmanie sa skladá z 3 etáp:

  Štatistické zisťovanie

  Spracovanie

  Štatistická analýza


  Tatistick zis ovanie
  Štatistické zisťovanie

  • získavanie štatistických údajov:

  • Dva spôsoby:

   • Sekundárne zisťovanie –

   • Primárne zisťovanie –

  • Bežné zisťovanie: opakovanie po uplynutí určitého času nie dlhšieho ako jeden rok (pravidelné, nepravidelné)

  • Jednorázové zisťovanie: môže sa opakovať, len obdobie je dlhšie ako 1 rok


  Tatistick zis ovanie1
  Štatistické zisťovanie

  • Formy zisťovania

   • výkazníctvo,

   • súpis (cenzus) – makrocenzus, mikrocenzus, znalecký odhad

   • anketa

   • monografia (opis štat. jednotky)


  Tatistick spracovanie
  Štatistické spracovanie

  • Je postup na prehľadné usporiadanie zistených štat. údajov.

  • Na začiatku sa robí kontrola (formálna, vecná)

  • Nasleduje triedenie


  Triedenie tatistick ch jednotiek
  Triedenie štatistických jednotiek

  • čo je triedenie?

  • čo je trieda

  • čo je triediaci znak

  • triedenie poznáme ...


  Z sady triedenia
  Zásady triedenia

  • zásada jednoznačnosti

  • zásada úplnosti


  Triedenie pod a kvalitat vn ch znakov
  Triedenie podľa kvalitatívných znakov

  • triedy Ø podľa variantov kvalitatívnych znakov

  • rozlišujeme:

   • podvojné (dichotomické) triedenie

   • množné (multinomické) triedenie

  • triedna početnosť

   • počet štatistických jednotiek, ktoré patria do príslušnej triedy


  Triedenie pod a kvalitat vn ch znakov1
  Triedenie podľa kvalitatívných znakov

  • označenie:

   • štatistický znak: A, B, ... (napr. pohlavie)

   • obmena štatistického znaku

    a1, a2; (muž, žena)

  • výsledkom triedenia Ø tabuľky

   • asociačné tabuľky: 2x2

   • kontingenčné tabuľky: mxr


  Triedenie pod a kvalitat vn ch znakov2
  Triedenie podľa kvalitatívných znakov

  • asociačná tabuľka:

   • v absolútnom vyjadrení

  početnosť

  druhého stupňa

  početnosť

  prvého stupňa

  početnosť

  nultého stupňa (n)


  Triedenie pod a kvalitat vn ch znakov3
  Triedenie podľa kvalitatívných znakov

  • asociačná tabuľka:

   • v relatívnom vyjadrení

  z celkového počtu n=100%

  z riadku, pohlavie =100%

  zo stĺpca, funkcia =100%


  Triedenie pod a kvantitat vnych znakov
  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

  • označenie: X, Y, Z (vek, príjem, počet detí)

  • tri spôsoby triedenia:

   • usporiadanie podľa veľkosti

    • pri malom rozsahu št. súboru

  • rad rozdelenia početností

   • diskrétne znaky s malým počtom obmien

 • intervalové (skupinové) rozdelenie početností

  • diskrétne znaky s veľkým počtom obmien

  • spojité znaky


 • Triedenie pod a kvantitat vnych znakov1
  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

  • triedy Øtriedna početnosťØ počet štatistických jednotiek patriacich do určitej triedy

  • Triedne početnosti:

   • absolútne ni

   • relatívne fi

   • kumulatívne absolútne Ni

   • kumulatívne relatívne Fi


  Triedenie pod a kvantitat vnych znakov2
  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

  rad rozdelenia početností

  • triedy tvorené obmenou št. znaku

  • príklad – počet detí zamestnancov


  Triedenie pod a kvantitat vnych znakov3
  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

  intervalové rozdelenia početností

  • triedy Ø triedne intervaly

  • triedny interval:

   • počet intervalovØm

   • rozpätie intervalov Øh


  Triedenie pod a kvantitat vnych znakov4
  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

  intervalové rozdelenia početností

  • príklad Ø plat zamestnancov (€)


  Prezent cia tatistick ch dajov
  Prezentácia štatistických údajov

  • rad rozdelenia početnosti Ø zobraziť formou:

   • tabuľky

   • grafu rozdelenia početnosti

  • základné typy grafov:


  Prezent cia tatistick ch dajov1
  Prezentácia štatistických údajov

  • grafy v štatistike:

   • názorná prezentácia výsledkov triedenia a štat. analýz

    • Najčastejšie využívané grafy:

     • Bodový graf

     • Spojnicový graf

      • Polygón, ogivná krivka

     • Stĺpcový graf

      • Histogram

     • Kruhový (koláčový) graf

     • Kartogramy (mapy)

     • Kartodiagramy (mapy+iný druh grafu)

     • Pyramídy

     • Piktogramy

     • Radiálny (sieťový) graf

     • Škatuľkovité (box plot) grafy


  Prezent cia tatistick ch dajov2
  Prezentácia štatistických údajov

  • ukážky vybraných grafov:

  Sieťový graf

  Veková pyramída

  Piktogram

  Box plot graf

  Kartogram

  Bodový graf

  Kartodiagram