tatistika a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠTATISTIKA A PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠTATISTIKA A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ŠTATISTIKA A - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ŠTATISTIKA A. FEŠRR šk. rok: 2013/14, LS. Ing. Eva Matejková, PhD. KŠOV, FEM, SPU v Nitre ( : 037/ 641 kl. 4148 e-mail: eva.matejkova @ uniag.sk. Čo NÁS dnes čaká?. organizácia predmetu odporúčaná literatúra prednáška 1. PODMIENKY ZÍSKANIA ZÁPOČTU A SKÚŠKY. CVIČENIA :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŠTATISTIKA A' - sophia-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tatistika a

ŠTATISTIKA A

FEŠRR

šk. rok: 2013/14, LS

ing eva matejkov phd

Ing. Eva Matejková, PhD.

KŠOV, FEM, SPU v Nitre

(: 037/ 641 kl. 4148

e-mail: eva.matejkova@uniag.sk

o n s dnes ak
Čo NÁS dnes čaká?
 • organizácia predmetu
 • odporúčaná literatúra
 • prednáška 1
podmienky z skania z po tu a sk ky
PODMIENKY ZÍSKANIA ZÁPOČTU A SKÚŠKY
 • CVIČENIA:
  • Účasť na cvičeniach
  • Odovzdaný projekt
 • SKÚŠKA:
  • Výsledné hodnotenie bude pozostávať z hodnotenia:
   • projektu
   • teórie na skúške (teória, interpretácia výsledkov, výber metód)
projekt
Projekt
 • vypracuje každý individuálne, resp. v dvojiciach
 • formou vedeckého príspevku
 • téma: zvolená subjektívne, mala by súvisieť so študovaným odborom
 • rozsah: 3-5 strán
 • štruktúra: (pozrieť ľubovoľný vedecký časopis, napr. ActaRegionalia et Environmentalica)
  • Nadpis článku
  • Meno autorov (meno, ročník, odbor)
  • Anotácia, kľúčové slová (3-5 slov)
  • Úvod
  • Cieľ, zdroje údajov (údaje: reálne údaje čerpané z oficiálnych zdrojov, napr. www.statistics.sk)
  • Metodika (použiť min 2 metódy preberané v rámci predmetu)
  • Výsledky a diskusia (analyzovať získané údaje, výsledky vhodnou formou prezentovať a okomentovať)
  • Záver
  • Použitá literatúra
 • projekt odovzdať v tlačenej podobe na poslednom cvičení.
odpor an literat ra
Odporúčaná literatúra
 • Praktikum zo Štatistiky A/ Matejková E., Pietriková M., Poláková Z., 1. vyd. - Nitra: SPU, 2013 - 199s. ISBN 978-80-552-1050-6
 • Štatistika pre ekonómov/ Viera Pacáková a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : IuraEdition, 2003 - 358 s. (Ekonómia) ISBN 80-89047-74-2
 • Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov B / Viera Pacáková a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2005 - 268 s. (Ekonómia ; 141) ISBN 80-8078-033-1
 • Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov A / Viera Pacáková a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2005 - 178 s. (Ekonómia ; 141) ISBN 80-8078-032-3
 • Statistikapro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott ; Z amerického orig. přeložil Igor Indruch - Praha : VICTORIA PUBLISHING, 1993 - 891 s. (Neobyčejné knihy proneobyčejnéčtenáře) ISBN 80-85605-09-0
 • Bioštatistika / Peter Obtulovič. - 2. nezmen. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002 - 131 s. ISBN 80-8069-104-5
 • Návody na cvičenia z bioštatistiky : učebné texty pre všetky formy vzdelávania / Zuzana Poláková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007 - 84 s. (Ochrana biodiverzity; 15) ISBN 978-80-8069-922-2
predn ka 1
PREDNÁŠKA 1
 • štatistika ako pojem
 • história štatistiky
 • základné pojmy
 • etapy štatistického skúmania
 • triedenie
  • podľa kvalitatívnych štatistických znakov
  • podľa kvantitatívnych štatistických znakov
 • prezentácia štatistických údajov
o je tatistika

ŠÚ SR

HDP’01

_

X

= 13,5

Čo je štatistika?
 • štatistický údaj
 • štatistický vzorec
 • vedná disciplína
 • štatistický úrad (praktická činnosť)
hist ria tatistiky 3 etapy
História štatistiky: 3 etapy
 • obdobie  pred naším letopočtom
  • štatistika – latinské slovo „status” Ø štát, ale aj stav
  • Štatistika zisťovanie stavu (počet obyvateľov a ich majetku)
  • Štatistika náuka o štáte
  • Univerzitná štatistika - opisná veda o štáte (G. Achenwall)
 • obdobie  politická aritmetika
  • predstavitelia: J. Graunt a W. Petty
  • cieľ nielen javy opisovať, ale hľadať v nich aj určité pravidelnosti a odhaliť ich zákonitosti
  • A. J. Quételetspojenie univerzitnej štatistiky s politickou aritmetikou
  • Z rôznorodosti ľudských indivíduí vypočítal "hommemoyen" (priemerného človeka).
  • Položil základ normálnemu rozdeleniu, strednej hodnoty a rozptylu.
hist ria tatistiky 3 etapy1
História štatistiky: 3 etapy
 • obdobie
  • teórie pravdepodobnosti bratia J.,D. a N. Bernouli, Lagrange, Euler, Laplace, deMoivre a Gauss
  • 19. –20. storočie – anglická štatistická škola Ø aplikácia štatistiky v biológii.
  • F. Galton skúmanie štatistických závislostí (pojem štatistická regresia a korelácia)
  • K. Pearsonzakladateľ biometriky
  • Angličan B. Gosset (Student) Ø rozpracoval teóriu malých výberov a skonštruoval t-rozdelenie.
 • obdobie  moderná (induktívna) štatistika
  • 20. storočie - rozvoj matematickej štatistiky - vychádza z výberových zisťovaní a s využitím teórie pravdepodobnosti formuluje závery o celom súbore
predmet tatistiky
Predmet štatistiky
 • definícia štatistiky:
   • veda o metódach kvantitatívneho hodnotenia vlastností hromadných javov
 • hromadný jav:
   • predmet štatistického skúmania
   • každý prírodný alebo spoločenský jav, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte elementárnych jednotiek
   • význampoznať podstatu, vlastnosti a povahu činiteľov prírodných a spoločenských javov s cieľom robiť zovšeobecňujúce závery
z kladn pojmy
Základné pojmy
 • hromadný jav
   • predmet štatistického skúmania
   • skladá sa z mnohých individuálnych javov. Nositelia týchto javov sa nazývajú štatistickými jednotkami
 • štatistická jednotka
   • nositeľ individuálnych javov
   • základný prvok, na ktorom možno skúmať konkrétny prejav hromadného javu
   • osoby, domácnosti, podniky, predmety, udalosti a pod.
z kladn pojmy1
Základné pojmy
 • štatistický súbor
   • množina štatistických jednotiek vymedzená:
     • priestorovo
     • časovo
     • vecne
 • rozsah štatistického súboru
   • počet štatistických jednotiek v štatistickom súbore
   • označenie: n
z kladn pojmy2
Základné pojmy
 • Základný súbor – všetky jednotky – N
 • Výberový súbor – reprezentatívna vzorka ZS - n
z kladn pojmy3
Základné pojmy
 • štatistický znak
   • vonkajší merateľný odraz vlastností štatistickej jednotky
   • delenie štatistický znakov

štatistický znaky

spoločné

variabilné

priame

nepriame

časové

vecné

priestorové

kvalitatívne

kvantitativne

alternatívne

množné

diskrétne

spojité

z kladn pojmy pr klad
Základné pojmy - príklad

štatistická jednotka

štatistická súbor

rozsah štatistického súboru

n = 12

štatistická znaky:

opohlavie

ofunkcia

opríjem

Vymedzenie štatistického súboru:

očasovo: 9. 2.2014

opriestorovo: podnik „X“

ozamestnanci vo vedúcej funkcii

etapy tatistick ho sk mania
Etapy štatistického skúmania
 • Štatistické skúmanie sa skladá z 3 etáp:

Štatistické zisťovanie

Spracovanie

Štatistická analýza

tatistick zis ovanie
Štatistické zisťovanie
 • získavanie štatistických údajov:
 • Dva spôsoby:
  • Sekundárne zisťovanie –
  • Primárne zisťovanie –
 • Bežné zisťovanie: opakovanie po uplynutí určitého času nie dlhšieho ako jeden rok (pravidelné, nepravidelné)
 • Jednorázové zisťovanie: môže sa opakovať, len obdobie je dlhšie ako 1 rok
tatistick zis ovanie1
Štatistické zisťovanie
 • Formy zisťovania
  • výkazníctvo,
  • súpis (cenzus) – makrocenzus, mikrocenzus, znalecký odhad
  • anketa
  • monografia (opis štat. jednotky)
tatistick spracovanie
Štatistické spracovanie
 • Je postup na prehľadné usporiadanie zistených štat. údajov.
 • Na začiatku sa robí kontrola (formálna, vecná)
 • Nasleduje triedenie
triedenie tatistick ch jednotiek
Triedenie štatistických jednotiek
 • čo je triedenie?
 • čo je trieda
 • čo je triediaci znak
 • triedenie poznáme ...
z sady triedenia
Zásady triedenia
 • zásada jednoznačnosti
 • zásada úplnosti
triedenie pod a kvalitat vn ch znakov
Triedenie podľa kvalitatívných znakov
 • triedy Ø podľa variantov kvalitatívnych znakov
 • rozlišujeme:
  • podvojné (dichotomické) triedenie
  • množné (multinomické) triedenie
 • triedna početnosť
  • počet štatistických jednotiek, ktoré patria do príslušnej triedy
triedenie pod a kvalitat vn ch znakov1
Triedenie podľa kvalitatívných znakov
 • označenie:
  • štatistický znak: A, B, ... (napr. pohlavie)
  • obmena štatistického znaku

a1, a2; (muž, žena)

 • výsledkom triedenia Ø tabuľky
  • asociačné tabuľky: 2x2
  • kontingenčné tabuľky: mxr
triedenie pod a kvalitat vn ch znakov2
Triedenie podľa kvalitatívných znakov
 • asociačná tabuľka:
   • v absolútnom vyjadrení

početnosť

druhého stupňa

početnosť

prvého stupňa

početnosť

nultého stupňa (n)

triedenie pod a kvalitat vn ch znakov3
Triedenie podľa kvalitatívných znakov
 • asociačná tabuľka:
   • v relatívnom vyjadrení

z celkového počtu n=100%

z riadku, pohlavie =100%

zo stĺpca, funkcia =100%

triedenie pod a kvantitat vnych znakov
Triedenie podľa kvantitatívnych znakov
 • označenie: X, Y, Z (vek, príjem, počet detí)
 • tri spôsoby triedenia:
  • usporiadanie podľa veľkosti
    • pri malom rozsahu št. súboru
  • rad rozdelenia početností
    • diskrétne znaky s malým počtom obmien
  • intervalové (skupinové) rozdelenie početností
    • diskrétne znaky s veľkým počtom obmien
    • spojité znaky
triedenie pod a kvantitat vnych znakov1
Triedenie podľa kvantitatívnych znakov
 • triedy Øtriedna početnosťØ počet štatistických jednotiek patriacich do určitej triedy
 • Triedne početnosti:
   • absolútne ni
   • relatívne fi
   • kumulatívne absolútne Ni
   • kumulatívne relatívne Fi
triedenie pod a kvantitat vnych znakov2
Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

rad rozdelenia početností

 • triedy tvorené obmenou št. znaku
 • príklad – počet detí zamestnancov
triedenie pod a kvantitat vnych znakov3
Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

intervalové rozdelenia početností

 • triedy Ø triedne intervaly
 • triedny interval:
  • počet intervalovØm
  • rozpätie intervalov Øh
triedenie pod a kvantitat vnych znakov4
Triedenie podľa kvantitatívnych znakov

intervalové rozdelenia početností

 • príklad Ø plat zamestnancov (€)
prezent cia tatistick ch dajov
Prezentácia štatistických údajov
 • rad rozdelenia početnosti Ø zobraziť formou:
  • tabuľky
  • grafu rozdelenia početnosti
 • základné typy grafov:
prezent cia tatistick ch dajov1
Prezentácia štatistických údajov
 • grafy v štatistike:
  • názorná prezentácia výsledkov triedenia a štat. analýz
   • Najčastejšie využívané grafy:
    • Bodový graf
    • Spojnicový graf
     • Polygón, ogivná krivka
    • Stĺpcový graf
     • Histogram
    • Kruhový (koláčový) graf
    • Kartogramy (mapy)
    • Kartodiagramy (mapy+iný druh grafu)
    • Pyramídy
    • Piktogramy
    • Radiálny (sieťový) graf
    • Škatuľkovité (box plot) grafy
prezent cia tatistick ch dajov2
Prezentácia štatistických údajov
 • ukážky vybraných grafov:

Sieťový graf

Veková pyramída

Piktogram

Box plot graf

Kartogram

Bodový graf

Kartodiagram