knji ni ni odgoj i obrazovanje u novom npp osnovne kole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole. Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje Varaždin, 17. studenoga 2007. UVOD u NPP prema HNOS-u (11. pogl.). Knjižničar > stručni suradnik (!?) Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole' - sook


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
knji ni ni odgoj i obrazovanje u novom npp osnovne kole

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole

Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje

Varaždin, 17. studenoga 2007.

uvod u npp prema hnos u 11 pogl
UVOD u NPP prema HNOS-u (11. pogl.)
 • Knjižničar > stručni suradnik (!?)
 • Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja
 • Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole
 • Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...)
 • Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo
knji ni ar
Knjižničar
 • Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...)
 • Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno)
 • Potiče samostalnost učenika
 • Partner (učenici, učitelji, roditelji)
knji nica metodi ko sredi te
Knjižnica – metodičko središte ?
 • Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)
 • stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme
 • timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje
t imski rad rastere enje
Timski rad > rasterećenje
 • zajedničko planiranje tema
 • realizacija nastavnog sata sa zadanom temom
 • izrada referata ili uradaka na zadanu temu
 • provođenje projekata
 • uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina
 • organiziranje predavanja i radionica za učenike, učitelje ili roditelje…
 • satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata
knji ni ne djelatnosti
Knjižnične djelatnosti
 • Neposredna odg.-obr. djelatnost
 • Stručno-knjižnična djelatnost
 • Kulturna i javna djelatnost

Pravo na informacije:

 • Osiguranje pristupa izvorima

informacija (intelektualno i fizički)

odgojno obrazovne zada e
Odgojno-obrazovne zadaće
 • Izravno (korisnik – knjižničar)
 • Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)
potpora knji nice
Potpora knjižnice

Izvor informacija za:

 • Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte
 • Predavanja i radionice za učitelje i roditelje
 • Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju
 • Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)
oblici aktivnosti
Oblici aktivnosti
 • Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama)
 • Nastavni dan u školskoj knjižnici
 • Izložbe, preporučni popisi
 • Susreti sa zanimljivim osobama
 • Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga
 • Čitateljski klubovi
 • Projekti
dje ja prava u knji nici
Dječja prava u knjižnici
 • Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje
 • Informiranje o pravima i zaštiti prava
 • Predlagati sadržaje, metode i oblike rada
 • Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija.
 • Svijest o informacijskim i čit. potrebama
samostalnost u enika
Samostalnost učenika
 • Snalaženje u uporabi informacijskih izvora
 • Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)
 • Čitateljske vještine
 • Informacijska pismenost
 • Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan
knji ni na informacijska znanja
Knjižnična informacijska znanja
 • Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP
 • Pratiti ostvarenje
 • Vrjednovati rezultate
 • Ugraditi rezultate u nove planove
knji ni ni odgoj i obrazovanje
Knjižnični odgoj i obrazovanje

Cilj poučavanja:privikavanje na prostor i ozračje,

pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj

Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života(rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)

Način ostvarenja:

 • Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano
na ela pou avanja kip a rastere enje
Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje)
 • Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...)
 • Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenjui vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost)
na ela pou avanja 2
Načela poučavanja (2)
 • Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja)
 • Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija)
 • Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)
1 razred
1. razred

Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti

Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga

 • Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare
2 razred
2. razred
 • 1. Tema : Dječji časopisi 

Ključni pojmovi :poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika

Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati dječje časopise

2 razred1
2. razred
 • 2. Tema : Jednostavni književni oblici

Ključni pojmovi :kratka priča, bajka

Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižniblok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik

3 razred
3. razred
 • Tema: Put od autora do čitatelja

Ključni pojmovi: knjiga,autor, ilustrator, prevoditelj

Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove

3 razred1
3. razred

2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica

Ključni pojmovi: mjesna knjižnica

Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice; poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena

4 razred
4. razred

1. Tema: Referentna zbirka - priručnici

Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas

Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju

4 razred1
4. razred

2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura

Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura

Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom

podru je rada 5 8 razreda
Područje rada: 5. – 8. razreda

svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost

5 . razred

1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija

Ključni pojmovi : znanost, struka, sažetak

Obrazovna postignuća:uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati

2 tema organizacija i poslovanje kolske knji nice
2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice

Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog

Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici

6 razred
6. razred
 • Tema: Samostalno pronalaženje informacija

Ključni pojmovi: uvod uUDK , popularno-znanstvena i stručna literatura

Obrazovna postignuća: razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

2 tema predmetnica put do informacije
2. Tema: Predmetnica – put do informacije

Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici

Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća

7 razred
7. razred

1. Tema : Časopisi na različitim medijima 

Ključni pojmovi : tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat

Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)

2 tema on line katalozi
2. Tema: On-line katalozi

Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog

Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu

8 razred
8. razred

1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica

Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija

Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu učeničkog rada

2 tema uporaba ste enih znanja
2. Tema: Uporaba stečenihznanja

Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje

Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu cjeloživotnog učenja

realizacija programa knji ni nog odgoja i obrazovanja
Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja
 • Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada
 • Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i kreativnost.
 • Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.
realizacija
Realizacija
 • trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima
 • teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa
 • prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku
 • prostor za kulturne i javne programe
 • suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu
v rjednovanj e i samovrjednovanj e
Vrjednovanje i samovrjednovanje

Cilj:

ØKnjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika

ØUčenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese

ØUčenik koji ima pozitivnu sliku o sebi

elementi razumijevanja procesa
Elementi razumijevanja procesa
 • Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...)
 • Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...)
 • Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)
komunikacija
KOMUNIKACIJA

ØJasne poruke, verbalna i neverbalnakomunikacija u skladu

ØOdnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska

Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati– učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke)

Slika o sebi!

komunikacija 2
KOMUNIKACIJA (2)
 • Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... )
 • Davati individualiziranu povratnu informaciju

MATERIJALI:

 • Otvorenost
 • Primjerenost (preteško / prelagano)
 • Raznovrsnost
 • Količina
komunikacija u enika sudjelovanje i uklju enost
KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?)
 • Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...)
 • Vještina djece u komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme
 • Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?)
komunikacija1
KOMUNIKACIJA
 • Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!»)
 • Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...)
 • Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje)
 • Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!)
procjena kvalitete
PROCJENA KVALITETE
 • Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti)
 • Poticati da učenici sami zaključuju
 • Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!)
poticanje
POTICANJE

Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):

 • To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još...
 • Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna.
 • Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku)
poticanje1
POTICANJE
 • Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru?
 • Mislite li da je to prelako/ preteško?
 • Riješite s prijateljima
 • Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti?
 • Čini se da ti je to važno?
 • JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja
va na postignu a
Važna postignuća:
 • Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara
 • Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća
 • Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje
vrjednovanje
Vrjednovanje
 • Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...)
slide44
? ? ? ! !
 • pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?
literatura
Literatura
 • Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije
 • Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.
 • Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.