informa n syst m datov ch schr nek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační systém datových schránek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační systém datových schránek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Informační systém datových schránek - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Informační systém datových schránek. Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS. Přehled témat. Pojmy a terminologie Legislativa Informační systém datových schránek Konverze dokumentů Archivace elektronických dokumentů Spisová služba ISDS – Praktické cvičení ELEV – práce v eLearningu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informační systém datových schránek' - sook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informa n syst m datov ch schr nek

Informační systém datových schránek

Ing. Marek Němec

Bc. Radim Šmehlík, DiS.

p ehled t mat
Přehled témat
 • Pojmy a terminologie
 • Legislativa
 • Informační systém datových schránek
 • Konverze dokumentů
 • Archivace elektronických dokumentů
 • Spisová služba
 • ISDS – Praktické cvičení
 • ELEV – práce v eLearningu
pojmy a terminologie i
Pojmy a terminologie I
 • Autentizace
 • Identifikace
 • Listina
 • Orgány veřejné moci (OVM)
 • Elektronický dokument (datová zpráva)
 • Elektronická veřejná listina
pojmy a terminologie ii
Pojmy a terminologie II
 • Elektronický podpis
 • Zaručený elektronický podpis
 • Komerční certifikát
 • Kvalifikovaný certifikát
 • Elektronická značka
 • Kvalifikované časové razítko
legislativa z kony
Legislativa - zákony
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu
 • zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu
legislativa souvisej c pr vn p edpisy
Legislativa – související právní předpisy
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně dalších zákonů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů
vyhl ky
Vyhlášky
 • o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
z kon o egovernmentu
Zákon o eGovernmentu
 • Prsty: Czech POINT
 • Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy (neboli „KIVS“)
 • Srdce: Zákon o eGovernmentu
 • Mozek: Základní registry veřejné správy
vazba na spr vn d
Vazba na Správní řád
 • Doručování dokumentu mezi orgány veřejné moci navzájem
 • Doručování dokumentu orgány veřejné moci jiným subjektům
 • Provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci
z kon 300 2008 po zku enostech z praxe
Zákon č. 300/2008 po zkušenostech z praxe
 • 10 let eGovernmentu v ČR
 • ČR má eGovernment v širokém rozsahu
 • Spuštění ISDS neznamenalo zhroucení
 • V ISDS nebyly odhaleny podvodné zprávy
 • Pročištěn obchodní rejstřík
napln n c l
Naplnění cílů
 • Povinná forma komunikace: ANO
 • Povinné doručování DS OVM, PO, FO, PFO: ANO
 • Dobrovolné doručování FO a PO: ANO
 • Vzájemná komunikace mezi FO a PO: NE
 • Autorizovaná konverze dokumentů: ANO
informa n syst m datov ch schr nek1
Informační systém datových schránek
 • proč zavádíme datové schránky
 • co je to datová schránka a k čemu ji můžeme, nebo naopak nemůžeme použít
 • jaké druhy datových schránek budeme mít
 • jak se datové schránky zakládají
druhy datov ch schr nek
Druhy datových schránek
 • Povinné zřízení
  • Datová schránka orgánu veřejné moci
  • Datová schránka právnické osoby
 • Zřízení na žádost
  • Datová schránka fyzické osoby podnikající
  • Datová schránka fyzické osoby
pou it datov ch schr nek
Použití datových schránek
 • plné nahrazení obálkového doručování
 • snížení ceny za doručování
 • důkaz při soudním řízení
 • bezpečný komunikační kanál
 • podporu elektronických formulářů
 • přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)
 • úsporu času
 • občanům službu poskytovanou zdarma
 • úředníkům povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím DS (pracovní kázeň – zákoník práce)
funkce kter pln datov schr nka
Funkce, které plní datová schránka
 • DATOVÁ SCHRÁNKA JE elektronické úložiště, které slouží k:
  • doručování dokumentů orgánů veřejné moci
  • provádění úkonů veřejné moci
 • DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ eMail ani elektronický archiv
pomoc datov schr nky m eme
Pomocí datové schránky můžeme
 • odesílat zprávy
 • přijímat zprávy
 • zjišťovat stavy odeslaných zpráv
 • přijímat doklady o dodání a doručení
 • ověřovat, zda adresát má datovou schránku
 • pracovat s elektronickými formuláři
co se pomoc datov schr nky nedoru uje
Co se pomocí datové schránky nedoručuje
 • obsahuje-li dokument utajované informace
 • nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku
 • neumožňuje-li to povaha dokumentu
 • doručuje-li se na místě (při úkonu)
 • z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)
z zen datov schr nky
Zřízení datové schránky
 • Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT
 • Vyplnění a odeslání elektronicky podepsaného formuláře
 • Vyplnění formuláře opatřeného ověřeným podpisem
z zen dal ds pro ovm
Zřízení další DS pro OVM
 • Na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT)
 • Odesláním žádosti na e-podatelnu správce (posta@mvcr.cz)
 • Odesláním žádosti na poštovní adresu správce
 • Odesláním žádosti do datové schránky správce
po tovn datov zpr vy
Poštovní datové zprávy
 • komunikace mezi ostatními uživateli datových schránek
 • zpoplatněná služba
 • paušál + cena za DZ
p stupy do datov schr nky
Přístupy do datové schránky
 • Oprávněná osoba
  • Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající (OSVČ), Statutární orgán, Člen statutárního orgánu, Vedoucí organizační složky, Vedoucí orgánu veřejné moci
 • Administrátor
  • osoba, určená oprávněnou osobou
 • Pověřená osoba
  • osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem
rozhran datov ch schr nek
Rozhraní datových schránek
 • webový portál
  • postačující pro jednotlivce a malé organizace
  • jednoduchá aplikace dostupná přes Internet
  • umožňuje odesílání a příjem datových zpráv
 • rozhraní spisových služeb
  • přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací
povinnosti spr vce isds
Povinnosti správce ISDS
 • zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě
 • dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta
 • vyrozumí adresáta o dodání zprávy
 • oznámí odesílateli, že
  • zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou)
  • datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje
 • o těchto událostech vede bezpečnou evidenci
varianty ukl d n elektronick ch dokument
Varianty ukládání elektronických dokumentů
 • Obec ukládá data v TC na ORP či jinde
 • Obec ukládá data v TC v rámci hostované ESS
 • Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS
 • Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu
konverze dokument
Konverze dokumentů
 • provádí se na pracovišti Czech POINT
 • Dle způsobu
  • Konverze z listinné podoby do elektronické
  • Konverze z elektronické podoby do listinné
 • Dle subjektu
  • Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy.
  • Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.
 • Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl
konverze z listinn podoby do elektronick
Konverze z listinné podoby do elektronické
 • převod dokumentu do elektronické podoby (skenování)
 • uložení a opatření
  • časovým razítkem
  • podpisem úředníka
  • ověřovací doložkou (doložka je uložena do centrální evidence)
 • odeslání dokumentu
  • do datové schránky občana, pokud ji má
  • do úschovny elektronických dokumentů
  • na CD nebo DVD
konverze z elektronick podoby do listinn
Konverze z elektronické podoby do listinné
 • Občan předloží jednorázové přístupové údaje k úložišti, popř. předá CD/DVD nebo jiné médium
 • obsluha vyzvedne elektronickou zprávu
 • provede kontrolu:
  • časového razítka
  • podpisu úředníka nebo elektronické značky úřadu
  • platnost podpisu nebo elektronické značky
 • vygeneruje a vytiskne ověřovací doložku a jedinečný hash (údaje o konverzi)
ov ovac dolo ka
Ověřovací doložka
 • Ověřovací doložka konverze z listinné do elektronické podoby
 • Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
  • je součástí výstupu
 • údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze
archivace elektronick ch dokument
Archivace elektronických dokumentů
 • Archivace a dlouhodobé ukládání listinných a elektronických dokumentů
 • Hlavní problémy ukládání elektronických dokumentů
 • Zajištění právních požadavků na autenticitu a ukládání elektronických dokumentů
elektronick archivace
Elektronická archivace
 • Jak zachovat čitelnost nosičů dat?
  • Organizační
  • Technologická
 • Jak zachovat čitelnost formátů?
  • Migrace
  • Emulace
 • Jak zachovat dokladovatelnost a pravdivost autenticity dat?
  • je třeba použít zákonem garantovaný čas a certifikáty
spisov slu ba
Spisová služba
 • je páteřním systémem eGovernmentu v úřadu
 • Úzká vazba na další dva projekty
  • Informačnímu systému datových schránek
  • projektu Národního digitálního archivu
 • Součást připravované výzvy TC
isds adresy
ISDS - adresy
 • www.datoveschranky.info – ostré prostředí
 • www.isdstest.cz – informace pro běžné uživatele
 • http://www.datoveschranky.info/clanek/99/
  • Testovací prostředí pro OVM
 • http://www.602.cz/
  • 602XML Filler – nutný pro provoz DS (zdarma)
elev elearning
ELEV - eLearning
 • Akreditace dle zákona č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Ukončení certifikátem
  • Zaslání po ukončení elektronického kurzu
 • Vybrané kurzy jen formou eLearningu
 • Komunikace s tutorem i studenty
elev n sleduj c kurzy
ELEV – následující kurzy
 • Czech POINT
  • Základy práce
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z rejstříku trestů
 • K dnešnímu dni cca. 20 kurzů
  • Různá časová dotace (1-24h)
 • Další v přípravě
elev elearning1
Praktická ukázka práce s eLearningem

http://elev.institutpraha.cz/regman/moravskatrebova.html

ELEV - eLearning
informa n zdroje
Informační zdroje
 • http://www.datoveschranky.info
 • http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx
 • http://www.egoncentrum.cz
 • http://www.institutpraha.cz
 • eLearning – kurz Informační systém datových schránek
d kujeme za pozornost
Děkujeme za pozornost

eGON centrum Moravská Třebová

http://www.mtrebova.cz/egon-centrum-moravska-trebova

Ing. Pavel Šafařík

Ing. Mgr. Dana Buriánková

Ing. Marek Němec

Bc. Radim Šmehlík, Dis.