mik on riitt v rakennusinventointi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikä on riittävä rakennusinventointi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikä on riittävä rakennusinventointi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Mikä on riittävä rakennusinventointi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Mikä on riittävä rakennusinventointi?. Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseo. RAKENNUSINVENTOINNEISTA RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN INVENTOINTEIHIN. RAKENNUS, PAIKKA, AIKA. TÄLLÄ HETKELLÄ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mikä on riittävä rakennusinventointi?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mik on riitt v rakennusinventointi

Mikä on riittävä rakennusinventointi?

Hannele Kuitunen

Pirkanmaan maakuntamuseo

t ll hetkell
TÄLLÄ HETKELLÄ
 • Inventoinneilla ja selvityksillä ei ole selkeää asemaa ja alan arvostus on heikkoa (puuttuu rakennustutkijoiden ammatti-identiteetti ja alan tieteellinen pohja)
 • Alaa ei kehitetä riittävästi (ks. edellä)
 • Puuttuu asiantuntemysta; inventointikoulutusta ei järjestetä
 • Kehittämistyössä pitäisi kuulla inventointien ja selvitysten käyttäjiä
 • Käytössä erilaisia ja sekalaisia välineitä: teknisiä sovelluksia, käsitteitä
 • Suurimmat haasteet:
  • Päästä yksittäisten rakennusten mekaanisesta luetteloinnista suurempien kokonaisuuksien ja kulttuuriympäristön kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, päästä eroon kulttuuriympäristön tarkastelusta viipaleina
  • Nivoa selvitystyö osaksi suunnittelua - aidosti. Päästä siis irti ”selvitysvelvollisuuden täyttämisestä”. Selvitystyö ei kuitenkaan saa olla poliittista päätöksentekoa.
  • Pystyä oikealla tavalla hyödyntämään selvityksiä kaavojen vaikutusten arvioinnissa
  • Kehittää vaikutusten arviointia
  • Resurssoida oikein; missä vaiheessa selvitykset ovat kunnille liikaa ja koko prosessi kaatuu rahan puutteeseen?
inventointien kohdentaminen ja prosessin suunnittelu
Inventointien kohdentaminen ja prosessin suunnittelu
 • Maankäytön suunnittelu (kaavoitus) tyypillisin inventoinnin käynnistäjä, varsinaista perusinventointia ei juurikaan tehdä Pirkanmaalla
 • Alueeseen tutustuminen, haltuunotto/ OAS-vaihe! Kuinka paljon tietoa vaaditaan?
 • Kaavan tavoitteiden peilaaminen kohdealueen tiedossa oleviin ominaispiirteisiin ja arvoihin; millainen hanke on kyseessä?
 • Kuinka yksityiskohtainen suunnitelma on? Selvityksen tarkkuus on suhteessa kaavan tarkkuuteen.
 • Selvitys vuorovaikutteisena prosessina; kuinka työstä informoidaan, miten omistajat, asukkaat ja muut osalliset voivat olla mukana
 • Tiedottaminen, tuloksien esittely, vaikutukset kaavaan – osallisiin. Kuinka osalliset voivat kommentoida asiantuntijoiden näkemyksiä ja selvitysaineistoa?
 • Julkisuus- ja henkilötietokysymykset
 • Yksittäisenä asiana…Identiteettitekijöiden määrittely – yksi arvotekijöistä vaan ei asiantuntijavoimin määriteltävissä. Vuorovaikutuksen kulmakiviä.
asemakaavat
Asemakaavat
 • Yksi tontti, Tampereen Viiala; jälleenrakennuskauden pientaloalue
 • - tontin jakaminen, uudisrakentaminen, vanha asuinrakennus tontilla
   • tarve selvitykselle koskee kokonaisuutta enemmän kuin ko. kohdetta

Ylä- ja Ala-Pispala, Tahmela

- rakennetun ympäristön suojeluun tähtäävä asemakaava

- huomattava määrä vanhaa rakennuskantaa

- monimuotoinen ajallisesti, rakennushistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti

- tarve ratkaista rakennusten suojelu (mukaan lukien laajentamiskysymykset), uudisrakentamisen (täydennysrakentaminen) tapa

- tarvitaan rakennuskohtaista tietoa siitä mitkä ovat arvokkaita rakennuksia ja miten ne kestävät muutosta

- tarvitaan kokonaisuutta koskevaa tietoa arvokkaista ominaispiirteistä

yleiskaavat epaala kuulialan kulttuuriymp rist

rakenne, historiallinen tausta, konteksti

YleiskaavatEpaala-Kuulialan kulttuuriympäristö

pihapiirit, kohteet

maisema, kokonaisuudet; kylätontit, pellot, tiet

rakennemallity
Rakennemallityö
 • Rakennettu ympäristö liittyy suurempaan kokonaisuuteen eikä sitä voi enää tarkastella omana osa-alueenaan
 • Kulttuuriympäristöä pidetään yleensä ”itsestään selvyytenä” isojen rakenteellisten kokonaisuuksien käsittelyssä eikä sitä käsitellä osana kokonaisuutta
 • Esimerkkinä Sastamalan Vammalan keskeisten alueiden tai Tampereen kaupungin rakenneosayleiskaava ja rakennemalli
 • Kulttuuriympäristön arvojen ja niihin liittyvän potentiaalin/tarjoamien mahdollisuuksien tulisi näkyä suunnittelussa konkreettisesti
 • Isojen kokonaisuuksien käsittelyssä kulttuuriympäristöä tulee käsitellä isoina kokonaisuuksina, ilmiöinä, yhteyksinä, mahdollisuuksina, mutta myös selvittää rajoitukset kuten esimerkiksi muutoskestävyys
 • Keskittämisen ja tiivistämisen asettavat erityisiä haasteita kulttuuriympäristölle; nämä kohdat on syytä tunnistaa

esimerkkejä ominaispiirteiden tunnistamisesta rakennetason tarkastelussa

dokumentointi kuvaus tulkinta arviointi
Dokumentointi, kuvaus Tulkinta Arviointi
 • materiaalin kerääminen; havainnointi, dokumentointi, haastattelut jne.
 • alue – kohde – rakennus – sisätila
 • valokuvaaminen, sanallinen kuvaus
 • karttatyöskentely
 • muut aineistot
 • muut ominaispiirteet: yhteydet, näkyvät ja näkymättömät
 • tarkkuus kaavan tarkkuuden mukaan
 • Miten erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt näkyvät tutkittavassa alueessa
 • Kuinka ehyt on alueen historiallisesta taustasta kertova tarina? Miten eri osat liittyvät toisiinsa?
 • Mikä on alueen kertovuus, ilmaisuvoima? Onko ympäristöä helppo vai vaikea ymmärtää, lukea?
 • Arvojen määrittely, kestävyyden ja herkkyyden määrittely
 • Arvottamisen konteksti; paikallinen taso?
 • Asiantuntijan vai yhteisön näkemys arvoista vai kumpikin yhdessä?
 • Kulttuurihistorialliset arvot vai muutakin? On syytä määritellä tehtävä selkeästi heti alussa; normaalisti kulttuurihistoriallinen inventointi ei käsitä kokemuksellisia, teknisiä tai taloudellisia ominaispiirteitä
 • Tuloksien esittäminen
j lkihoito
”Jälkihoito”
 • inventointi kaavaselvityksen osana on osa laajempaa prosessia
 •  tulee tehdä selväksi myös inventointeja ja selvityksiä tekeville konsulteille
 • inventointitiedon välittäminen, palautteen vastaanottaminen, tietojen muokkaaminen ja ylläpito täytyy ratkaista jotenkin
 • inventointien seuraukset; suojelun toteutumisen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
 • inventointien laatu ja alan arvostus