slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer. Jací jsme. vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D U H O V Ý M O S T Bc. Eva Tischlerová projektový manažer' - sonora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
D U H O V Ý M O S T

Bc. Eva Tischlerová

projektový manažer

jac jsme
Jací jsme
 • vysoce profesní středisko pro výchovu mimo vyučování
 • metodické centrum severního Plzeňska, okresní výtvarná a keramická dílna, kreativní techniky, environmentální výchova, nové formy práce v oblasti turistiky a sportu
 • projekty v rámci EU, ESF – OP RLZ
 • mobilní zařízení, vysoce flexibilní
 • kreativní kolektiv , má vytvořený soubor hodnot, které kolektiv považuje za důležité
 • dobrá značka, velmi kvalitní image – prostředí příjemné, stále se kreativně měnící
 • dobře propracovaný systém reklamy a propagace zařízení
 • klima důvěry, respektu mezi pedagogy i klienty
jac jsme1
Jací jsme
 • vysoká spolupráce s rodiči včetně zapojení do činnosti
 • morálně etické prostředí
 • nízká absence kolektivu
 • vysoké pracovní nasazení
 • týmová spolupráce
 • rozšířená činnost do všech oblastí výchovně vzdělávací práce, zahrnující široké spektrum klientely od předškolních dětí pro dospělé
 • využívání nových forem práce- nezaměstnaní, sociálně handicapovaní, romské děti a mládež, práce s talenty- individuální přístup
 • organizátor okresních soutěží předmětových, uměleckých a sportovních
jac jsme2
Jací jsme
 • vzrůstající počet klientů a pracovišť – 146 zájmových kroužků, 1.860 klientů v pravidelné činnosti( Kaznějov, Kralovice , Plasy, Žihle , Manětín, Nové Hamry okr. Nejdek, Obora u Kaznějova)
 • - vysoká návštěvnost na všech aktivitách (aktivity v rámci regionu)
 • zkušenosti v grantové politice
 • participace partnerů z podnikatelské sféry na naší činnosti
slide5
O čem
 • Projekt pomáhá řešit společenský problém zajištění dalších možností pro rozšíření spektra vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.
 • Jeho realizace přispěje nenásilnou formou k zapojení dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami do výchovně vzdělávacích aktivit. Projekt reaguje na společenskou potřebu včasné integrace se zaměřením na klíčové kompetence a nutnost výchovy v oblasti sociálně výchovné a vzdělávací u všech cílových skupin, pro které je zpracován. Věnuje pozornost zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, odborných pracovníku ve školách, školských zařízeních a v PPP v Plzeňském kraji.
slide6
O čem
 • Projekt chce provázat činnost středisek pro volný čas s odbornými pracovišti PPP v návaznosti na diagnostikování specifických zvláštností dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami .
 • Usiluje o cílenou spolupráci s ÚP v návaznosti na jejich poradenskou a informační činnost s orientací na trh práce vůči osobám předčasně opouštějícím vzdělávací systém.
c l projektu
Cíl projektu
 • Přispět v rámci Plzeňského kraje k rozvoji dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníku ve školství v intencích požadavku na celoživotní učení, podporujících cílevědomou a kontinuální vzdělávací činnost, rozvíjející znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.
 • Vybavit učitele a ostatní pracovníky ve školství relevantními poznatky obecného a specifického charakteru, podpořit rozvoj jejich schopností pro tvůrčí činnost a dovednosti, které prohloubí a rozšíří jejich profesní kompetence a povedou k pozitivním změnám klimatu na školách a ve školských zařízeních.
c l projektu1
Cíl projektu
 • Podpořit osobnostní a profesní růst učitelů a ostatních pracovníků ve školství a zefektivnit jejich práci s "problémovými" žáky rozvojem sociálních dovedností, schopností, na jejichž základe lépe porozumí sebedestruktivním projevům nezletilých a mladistvých jedinců a kompetencím, umožňujícím jim efektivně reagovat na manipulativní pokusy problémových žáků.
s k m
S kým

Partnery projektu jsou 3 střediska volného času dětí a mládeže, které společně s realizátorem projektu vykrývají 4 okresy Plzeňského kraje (PM, PS, PJ, TC) a dále PPP zabezpečující poradenskou činnost v rámci celého kraje.

jak dlouho
Jak dlouho

Doba trvání projektu: 18 měsíců

Udržitelnost projektu:

 • Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti z práce s neorganizovanými dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. Získané prostředky (vybavení, informační materiál, počítačové a programové vybavení) budou dále využívány pro potřeby pedagogů a účastníků zájmového vzdělávání zúčastněných středisek volného času.
 • Další financování by mělo být zabezpečeno získáváním vlastních mimorozpočtových zdrojů a finančních prostředků v rámci grantové politiky kraje, státu, EU a ESF.
 • Proškolení pedagogičtí pracovníci budou po skončení projektu předávat své zkušenosti a nově nabyté vědomosti dále – především svým žákům, kolegům, ale mnohdy i široké veřejnosti - ve svých působištích.
jak dlouho1
Jak dlouho
 • Vzhledem k tomu, že do projektu je zapojeno kromě žadatele dalších deset subjektů, předpokládáme, že udržitelnost činností po skončení podpory je prokazatelná.
 • Další finanční prostředky budou zajištěny z mimorozpočtových zdrojů SVČ, sponzorsky, z grantu KÚ Plzeňského kraje, popř. v rámci grantové politiky měst a obcí.
 • Dalšími podílníky budou muset být sami klienti z cílových skupin projektu (pedagogové, rodiče, děti a ostatní)
kl ov aktivity
Klíčové aktivity

1. Environmentální výchova, zdravý životní styl a

ochrana životního prostředí

2. Semináře a besedy, vzdělávací aktivity

3. Rozšíření pedagogicko-psychologických

kompetencí pedagogů a odborných pracovníků

4. Výchovně vzdělávací tvořivé dílny

5. Výchovně vzdělávací hravé programy

6. Pobytové výchovně vzdělávací kurzy

7. Informační a poradenská činnost a služby

kl ov aktivity1
Klíčové aktivity

8. Zdokonalování počítačové gramotnosti dětí a mládeže

se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Jazyková gramotnost - programy a kurzy

10. Publicita-přenos informací,propagace, reklama, příprava

tiskovin, metodických materiálů

11. Lektorská a metodická činnost, besedy, semináře

12. Pracovní seminář

13. Organizační činnost a odborné vedení projektu,

administrace, hospodaření

14. Ostatní materiálové zabezpečení

statistika ke dni 20 prosince 2007
Statistika ke dni 20. prosince 2007

Akce zajišťovalo celkem 129 vzdělavatelů, z toho bylo celkem 106 žen.

Akce pro děti zajišťovalo celkem 107 vzdělavatelů, z toho bylo 94 žen.

Akce pro pedagogy zajišťovalo celkem 22 vzdělavatelů, z toho bylo 12 žen.

Při dosavadní realizaci projektu bylo podpořeno 19 vzdělávacích zařízení pro děti a 5 vzdělávacích zařízení pro pedagogy.

Akcí se zúčastnilo celkově 13 pedagogických pracovníků mladších 25 let, z toho bylo 9 žen. Dále 40 pedagogů starších 50 let, z toho 37 žen.

V uskutečněných akcích bylo celkem podpořeno 2 029 osob z toho 1 256 žen.

V akcích pro děti bylo celkem podpořeno 1 693, z toho 948 žen.

V akcích pro pedagogy bylo podpořeno celkem 336 osob, z toho je 308 žen.

V projektu byl zpracován 1 výstup - souhrnný hodnotící materiál „Jak jsme na tom?“

co ci na z v r
Co říci na závěr
 • Dovolte mi malé ohlédnutí v plnění klíčových aktivit projektu za dvanáct měsíců práce a úsilí v rámci projektu Duhový most z OPRLZ ESF EU v Plzeňském kraji.
 • Měla jsem možnost setkat se s pedagogy, kteří jsou na různých pozicích ve výchovně vzdělávací práci s dětmi, mládeží, ale i dospělými.
 • Mohla jsem hovořit s různými lidmi, vyslechla jsem názory na výchovně vzdělávací práci v oblastech, které řeší projekt, jednala jsem s dětmi, kolegy, lektory, ale též nahlédla do systému práce některých ředitelů škol a školských zařízení.
co ci na z v r1
Co říci na závěr
 • Je třeba říci, že když jsem jako manažerka projektu psala a následně předkládala projekt na MŠMT k posouzení, netušila jsem jaká úskalí i překvapení v mé práci mě potkají.
 • Chtěla bych Vám všem, kteří jste se do projektu zapojili jako partneři, vzdělavatelé, frekventanti ve vzdělávacích kurzech v rámci DVPP nebo jako pozorovatelé velice poděkovat a říci Vám, že si vážím toho, že chcete svojí účastí pomoci ke zlepšení situace v oblasti práce se skupinami dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ve vztahu k žákům se specifickými problémy a nepřiměřeným stupněm chování. Váš upřímný zájem o náš projekt a to, co jsme pro Vás v projektu připravili, pomůže v orientaci nejen při Vaší profesi, ale i k novému bohatšímu pohledu na různé skupiny dětí, mládeže, ale i dospělých.
 • V závěru našeho hodnocení bych ráda reagovala na jednotlivé klíčové aktivity projektu.
dvpp v oblasti pr ce s d tmi a ml de se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
DVPP v oblasti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami

Klíčové aktivity č.1. – 3.

Snaha dát možnost pedagogům z Plzeňského kraje, aby si prohloubili znalosti v oblasti sociálního managementu, projevů chování nezletilých a mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem a v komunikativních dovednostech s následnou intervencí do výchovně vzdělávacího systému v domovských školách. Pokud mohu objektivně hodnotit zájem o toto vzdělávání, mohu s čistým svědomím konstatovat, že ačkoli je tato oblast stále ještě u mnohých pedagogů oblastí s mnoha otazníky a práce je velice náročná nebyl o toto vzdělávání tak velký zájem jak jsme při tvorbě projektu předpokládali.

Důvodem malého zájmu může být:

 • neochota se vzdělávat
 • neochota ředitelů škol a školských zařízení předávat informace
 • neochota měnit rozvrh hodin a platit přesčasové hodiny suplujícím učitelům
 • ředitelé se ve své pozici cítí být ohroženi příliš vzdělanými kolegy
 • ředitelství škol se zdá tento problém na jejich škole nepodstatný, neřešitelný či nezajímavý
 • učitelé nechtějí trávit další čas mimo školu aktivním sebevzděláváním
 • učitelé nemají zájem o práci s touto skupinou dětí a mládeže
 • učitelé se touto oblastí nechtějí zabývat
 • pro učitele není tato oblast prestižní
dvpp a oblast zdrav ho ivotn ho stylu
DVPP a oblast zdravého životního stylu

Kladné stránky

 • předání zkušeností a získání nových
 • flexibilita a kreativnost
 • nové formy práce
 • poznání sebe sama
 • navázaní zajímavých a nových kontaktů
 • uplatnění v dalším profesním růstu
slab str nky
Slabé stránky

Slabé stránky

(z pohledu účastníků)

 • časová náročnost
 • stres z otevření se před ostatními
 • odhalení svých nedokonalostí
 • nahrazování chybějících hodin
aktivity pro d ti a ml de
Aktivity pro děti a mládež

Zájem o klíčové aktivity č.4. až 9. mnohonásobně převýšil náš původní plán.

Pozitiva

 • nové poznatky
 • adaptace na nové prostředí a nové lidi
 • terapie a diagnostikování pomocí hry a kreativních dovedností
 • posílení zdravého sebevědomí
 • průprava motorických schopností
 • prevence proti negativním patologickým jevům
informace inovace publicita
Informace , inovace, publicita

Opatření pro zajištění publicity

Projekt Duhový most je prezentován svým názvem a logem ESF v souladu s manuálem vizuální identity ( MPSV).

Prezentace je prováděna prostřednictvím:

 • tiskovin – letáků, plakátů, informační tabulí, samolepek, klíčenek,propisovacích tužek,
 • medializace - regionální tisk, regionální televize a radiové stanice,
 • domovských stránek partnerů projektu a vlastními stránkami projektu.

V čem je projekt inovativní

Předkládaný projekt zvyšuje možnosti a příležitosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich nadstandardnímu zapojení do života prostřednictvím zájmového vzdělávání.

Projekt umožňuje zpětnou vazbu poradenským zařízením v posouzení chování dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v neobvyklých životních situacích.

p ed v n informac
Předávání informací

Daří se izolovat jedince, kteří negativně ovlivňují třídu či skupinu vrstevníků. Během programů se žáci učí účinným a asertivním, ale nekonfliktním způsobům komunikace, vzájemné toleranci a úctě. Používá se psychologických her a zážitkových  postupů, které vedou k  sebepoznání a osobnímu rozvoji a růstu.

Navázaní kontaktů s rodinou.

Vzájemná participace na výchově a předávání zásadních informací mezi všemi institucemi působícími na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

co dodat
Co dodat
 • Mnoho pozitivně smýšlejících lidí
 • Radost z každého dne ve své profesi s naplněním smyslu života a svého profesního uplatnění
 • Kreativní děti, které chtějí umět a vědět
 • Nekonfliktní vztahy
 • Víru v sebe sama, v ostatní lidi, ve svět kolem nás
 • Milovat a být milován
 • Chránit sebe i svou rodinu
 • Rozdávat pozitivní energii, na svět se dívat s nadhledem a lidi kolem sebe chápat a vnímat s ohledem
udr itelnost
Udržitelnost
 • Pokud budete v naší blízkosti a budete cítit, že je nutné nezůstávat za dveřmi, ale je nutné je nechat alespoň pootevřené, budeme tu pro Vás s naším Duhovým mostem.

Váš realizační tým

kontakt
Kontakt
 • Kontakt

DDM Radovánek

Bc. Eva Tischlerová

 • Tel.: 373 332 229
 • Email.: tischlerova@radovanek.cz