1 / 5

Med kreditkort samtidigt investerar dina dollar – åtgärder f

Dagens generation är helt beroende av kreditkort och de använda det även för investeringsändamål. Om du är någon som använder kreditkort för investeringar, bör du utöva total kontroll på dem eftersom det finns många möjligheter för dem att få missbrukas. Värdet av kreditkortet kan enkelt användas kan omvandlas till kontanter som du kan börja med ett nytt konto eller göra ändringar i det befintliga kontot. Den kostnad som du måste betala för kreditkort kommer att vara över den genomsnittliga avkastningen av obligationer och aktier. Här är några steg som du kan vidta för att investera med kreditkort. Ansöka om kredit kort: det första steget att ta är att ansöka om ett kreditkort och det skulle vara bättre om du kan välja en med en låg inledande avgift. Du kan också se till att möjligheten att göra kontanter påskynda betalningar är också tillåten. Förskott resulterar alltid i räntekostnader oavsett saldo på kortet. Skapa ett konto för förmedling: sedan du kan öppna ett konto för förmedling, det online där avgifterna och de minsta hänsyn begränsningarna är tillräckligt låg. Du kan även öppna ett konto för marginalen endast när du vill använda de pengar du låna från ditt kreditkort. Du bör alltid komma ihåg att om du öppnar ett konto för marginal och kontovärdet depreciates, har du ytterligare medel inom det. Överföra pengar till kontot mäklararvoden: det är inte möjligt att handeln kontot tills din check har rensats från kontot mäklararvoden. Se till att du använder marginalen endast när säkerheten har uppskattat värde. När du säljer av värdepapper, finns det inga pengar tillgängliga för de kommande två dagarna. Övervaka ditt konto: du bör också övervaka kontot och har en fast plan när det gäller återbetalning av skulden när beståndet inte svarar mycket. Köpa obligationer endast när du tror att en minskning av räntorna så att du kanske sälja ut obligationerna endast under en ökning av värdet. Rulla över ditt kort om du får lägre: när du ser att det finns billigare prise

sondahl
Download Presentation

Med kreditkort samtidigt investerar dina dollar – åtgärder f

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related