slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011. Nærmere om opplegget. Konkursrådets generelle erfaringer vedr. behandling av straffbare forhold Tiltak for forbedringer på regional og nasjonal basis Observasjoner fra besøket hos Øko-teamet Forslag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011' - solomon-beach


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ØKOKRIM

Regionsbesøk Ålesund 2011

førstestatsadvokat Bård Thorsen

26. mai 2011

n rmere om opplegget
Nærmere om opplegget
 • Konkursrådets generelle erfaringer vedr. behandling av straffbare forhold
 • Tiltak for forbedringer på regional og nasjonal basis
 • Observasjoner fra besøket hos Øko-teamet
 • Forslag
konkursr dets erfaringer
Konkursrådets erfaringer
 • Politiet/ptm kommer sent på banen
 • Kvaliteten på innberetningene
 • Siling av saker hos aktørene
 • Behov for dialog – tilbakemeldinger og samarbeide
 • Mangelfull kunnskap om hverandres muligheter, oppgaver og begrensninger
 • Må få opp kvaliteten og ned kvantiteten
igangsatte tiltak
Igangsatte tiltak
 • Prøveprosjekt i Oslo, Riksadvokaten har gitt landsomfattende anbefaling
  • Bokoordinator
  • Lemping av anmeldelsesplikten
  • Anbefaling om standardisering av anmeldelse
  • Innberetning til Skattetaten ved overtredelser av mva./ligningslov etc
  • Utsatt innberetning til tingretten av straffbare forhold
  • Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen
antall saker
Antall saker?
 • 2010 registrert 5539 konkurser i Norge.
 • Antatt kriminalitet i 50-75% av konkursene
 • Hvilke bransjer?
 • Konkurser som verktøy for å skjule og drive økonomisk kriminalitet
 • Utfordringer for politiet, bostyrere og offentlige kontrollorgan
samarbeid i konkussaker
Samarbeid i konkussaker

§ 120.Boets innberetning.

5)opplysning om hvorvidt det i forbindelse med skyldnerens økonomiske virksomhet antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren eller mot noen som har handlet på skyldnerens vegne.

slide7
§ 122a.Bostyrers og borevisors oppgaver i forhold til påtalemyndigheten og Kredittilsynet.

       Bostyreren skal så tidlig som mulig gi opplysninger til påtalemyndigheten dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 5, og til Kredittilsynet dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 6. Innberetninger i medhold av §§ 120 til 122 som omhandler slike forhold, sendes også til påtalemyndigheten eller Kredittilsynet.

       Så langt regler om taushetsplikt overfor tredjeperson ikke er til hinder for det, plikter bostyreren på begjæring å bistå påtalemyndigheten og Kredittilsynet med å fremskaffe opplysninger og dokumenter som tilhører boet til bruk i etterforskningen av forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 5 og 6. I den utstrekning dette medfører arbeid som faller utenfor boets ordinære bobehandling, har bostyreren krav på særskilt godtgjørelse av det rekvirerende organ.

innsnevring av anmeldelsesplikten
Innsnevring av anmeldelsesplikten
 • Konkursloven § 120, 1. ledd nr. 5
 • Siling skjer i praksis
 • Anbefaling som hensyntar ressurssituasjonen
 • Avklart med Riksadvokaten
 • Kryssende hensyn
 • Avhengig av bostyrernes erfaring og skjønn
 • Avgrensning av anbefalingen
innenfor kontrolletatens omr de
Innenfor kontrolletatens område
 • Oslo: Bostyrer melder til kontrolletaten
 • Ensartet behandling av sakene
 • Kvalitet
overtredelser av gjeldskapitlet
Overtredelser av gjeldskapitlet
 • Strl § 281”Grovt uordentlig forretningsførsel”
  • Ingen endringer. Underanmeldelser i grove tilfeller?
  • Grove regnskapsovertredelser, men også virksomhet drevet med manglende styringssystemer som påfører kreditorene vesentlig tap.
gjeldskapitlet forts
Gjeldskapitlet, forts.
 • Strl. § 282. Forfordeling av kreditorer
 • Håndfull antall anmeldelser. Lite å hente på innsnevring.
 • Forholdsvis høy terskel for anmeldelse og domfellelse.
 • Omstøtelsesreglene rekker videre enn straffeansvaret
gjeldskapitlet forts1
Gjeldskapitlet, forts
 • Strl. § 283.
 • Kun fåtall antall anmeldelser, ingen besparelse å hente på innsnevring.
 • Ved tvil; vurder ”er egnet vilkåret”.
gjeldskapitlet forts2
Gjeldskapitlet, forts
 • Strl. § 284, unnlatt oppbud.
  • tapt omstøtelsesadgang
  • tapsbringende virksomhet
 • Alt. 1. er mest straffverdig og lettest å etterforske
 • Alt 2. Innsnevring
  • Normaltilfellene: minst 6 mnd. Justering for tapenes størrelse
gjeldskapitlet forts3
Gjeldskapitlet, forts
 • Strl. § 285 – boforringelse
 • Allmennpreventive hensyn
  • ”tyveri” fra kreditorfellesskapet
  • støtende med terskelverdi
regnskapsovertredelser
Regnskapsovertredelser
 • Flest antall anmeldelser, mest å hente på innsnevring
 • Alt fra unnfallenhet til utkrøpen skjuling av annen alvorlig kriminalitet. Bostyrers skjønn
 • Straffes normalt strengt
 • Husk bfl § 7: ifht. ”transaksjonens art og omfang”.
 • Ajour i fht. nærmere plikter, ikke sjeldnere enn 4.måneder
regnskapsovertredelser forts
Regnskapsovertredelser, forts
 • To typetilfeller
  • Regnskapsmaterialet forefinnes i komplett stand,men ikke ført
  • Svikt i ajourhold, samt manglende underlag
 • Destruert/større mangler i underlag. Ikke grunn til endringer
 • Unnlatt ajourhold – innsnevring, men husk alltid bfl § 7.
regnskapsovertredelser forts1
Regnskapsovertredelser, forts
 • Bfl. § 4. Mva. pliktig virksomhet. Tidl. hver annen måned, nå inntil hver fjerde måned.
 • Ikke mva. pliktig/ikke ansatte, under 300 bilag. Ajour en gang i året. Ikke grunn til endringer.
 • Mye å hente på presis anmeldelse
andre typer straffbare forhold
Andre typer straffbare forhold
 • Andre enn boet/staten er fornærmet
  • Bedrageri
  • Utroskap
  • Underslag

Ikke grunn til endringer

standardisering av anmeldelse
Standardisering av anmeldelse
 • Anbefaling fra Konkursrådet
 • Samarbeid med Oslo PD, forelagt RA
 • Skjema, forløper til elektronisk innberetning
anmeldelse til skattetaten
Anmeldelse til skattetaten
 • Blir ofte ikke behandlet uten bistand fra kontrolletaten
 • Har egen anmeldelsesinstruks
 • Behandle like tilfeller likt
 • Foreløpig bare brudd på oppgaveplikten
 • Skal evalueres
utsatt innberetning til tingretten
Utsatt innberetning til tingretten
 • I følge loven innen 3 måneder etter første skiftesamling
 • Praksis i Oslo: 14 dager
 • Konsekvenser; lite tid, annet fokus tidlig i bobehandlingen
 • Skal koordineres med innstilling om konkurskarantene
 • Kan sende forenklet versjon til Konkursregisteret
anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen
Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen
 • Bakgrunn: prøveprosjekt med tomme boer i Hordaland
 • 2/3 av boene er innstillingsboer
 • Brukes tid på boer som ikke følges opp av politiet
 • Formål: sile boer som skal behandles videre, resten sluttes så raskt som mulig etter 1. skiftesamling
slide23
Tiltak: møte (ofte per telefon) mellom bostyrer, skatteetaten og politiet før 1. skiftesamling. Blir enig om oppfølgning
 • Punkter som skal gjennomgås
 • Avtale om forpliktende samarbeide
 • Avhengig av rettens bistand
 • Tingretten vil fortsette prøveprosjektet
anbefaling p bakgrunn av pr veprosjektet
Anbefaling på bakgrunn av prøveprosjektet
 • Bostyrer tar så tidlig som mulig kontakt med skatteoppkreveren, skattekontoret og politiet for å utveksle informasjon
 • Frist for tilbakemelding om prioritering
 • Skatteetaten etablerer rutiner for kommunikasjon med bostyrer
 • Politidistriktet utpeker kontaktperson
 • Anbefaling om innhold i informasjonsutveksling
 • Boet lukkes på 1. skiftesamling om mulig
oppsummering form l
Oppsummering/formål
 • Etablere kontakt tidlig
 • Snakke sammen så ofte det er behov
 • Bli enig om prioriteringer – siling av saker
 • Fordele oppgaver etter kompetanse, kapasitet, hjemler m.v.
 • Enes om forhold til andre naturlige samarbeidspartnere
 • Diskutere taktiske problemstillinger og ikke gå i bena på hverandre
 • Samarbeid om oppdraget til borevisor og eventuelt andre
 • Enighet om hvordan anmeldelser, innberetninger og rapporter skal dokumenteres
 • Strategi for å stanse konkursgjengangerne
erfaringer fra m te med ko teamet
Erfaringer fra møte med Øko-teamet
 • Tilfredsstillende ressurssituasjon. God kompetanse
 • Oppfølgning av alle saker som anmeldes
 • Høy reaksjonsfrekvens
 • Tilfredsstillende samarbeide med andre aktører
 • Bra saksbehandlingstid
 • Forslag til forbedringspunkter
statistikk
Statistikk….
 • 2009: 103 forhold anmeldt
 • 2010: 117 forhold anmeldt
 • Per 18.4.11: 64 forhold anmeldt
 • Ca 60% av teamets portefølje er konkurssaker
 • Saksbehandlingstid: ca 100 dager
reaksjoner 07 dd
Reaksjoner 07-dd.
 • Ubetinget fengsel: 48
 • Deldom: 18
 • Samfunnsstraff: 10
 • Betinget fengsel/bot: 22
 • Bot: 61
 • Henleggelser bevisets stilling: 27
type kriminalitet
Type kriminalitet
 • Regnskapslovbrudd
 • Mva
 • Ligningsloven
 • Mindre av den ”egentlige konkurskriminaliteten”
  • Underanmeldelser?
 • Utroskap/aksjelovbrudd
samarbeidsm ter med skatteetaten bostyrerene
Samarbeidsmøter med Skatteetaten/bostyrerene
 • Overordnet møte
 • Operativt møte
 • Ubetydelig antall henleggelser
 • Ikke regelmessige møter mellom politi/bostyrerne
 • God personlig kjemi
anmeldelsesstadiet
Anmeldelsesstadiet
 • Bostyrer tar raskt kontakt per telefon i alvorlige saker
 • Bevissikring skjer raskt ved behov
 • Innberetningen registreres som anmeldelse og alle saker følges opp. Ikke henleggelser på kapasitet
 • Bostyrerne har tid til å undersøkelser før innberetningen avgis
 • Kvaliteten på innberetningene
  • Noe sprik – rom for forbedringer
  • Konkursrådets mal
  • Dokumentasjon
  • Følge konkursrådets anmeldelsesinstruks, evt. egen anmeldelse der det er naturlig
etterforskningsfasen
Etterforskningsfasen
 • Politiet får bistand når det etterspørres
 • I de fleste saker arbeides det samtidig
 • Bruk av borevisor
  • Rom for at det skjer i flere saker?
  • Samarbeid mht. utforming av mandat og arbeidsmetodikk
  • Dokumentasjon!
  • Garantimidler – lite benyttet, lite samarbeid
irettef ringsfasen
Iretteføringsfasen
 • Bostyrer vitner i større saker – godt samarbeide
 • Får god hjelp av bostyrer/borevisor ved behov
 • Rutine for underretning ved påtalemessig avgjørelse/rettsavgjørelse
forslag til forbedringer
Forslag til forbedringer
 • Samarbeidsmøte med bostyrerne
  • Rutiner for anmeldelse. Ikke minst hva gjelder anmeldelsens innhold. Standardisering
  • Bruk av borevisor
   • Involvering i bostyrers mandat
   • Kommunikasjon om arbeidsmetodikk
  • Garantimidler

- Politiet har ønske om et fastere utvalg av bostyrere

ad