Na zen vl dy
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

§ Nařízení vlády. č. 350/2002 Sb. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Nařízení stanovuje:. Předmět úpravy Základní pojmy Limitní hodnoty Způsob posuzování úrovně znečištění Způsob vymezení oblastí nutné ochrany

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - solada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Na zen vl dy

§ Nařízení vlády

č. 350/2002 Sb.


Kter m se stanov imisn limity a podm nky a zp sob sledov n posuzov n hodnocen a zen kvality ovzdu
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší


Na zen stanovuje
Nařízení stanovuje: sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

 • Předmět úpravy

 • Základní pojmy

 • Limitní hodnoty

 • Způsob posuzování úrovně znečištění

 • Způsob vymezení oblastí nutné ochrany

 • Způsob měření úrovně znečištění ovzduší


Z kladn pojmy 2
Základní pojmy (§ 2) sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

 • Definovány jsou pojmy, které se nacházejí jak v textové části, tak v přílohách

 • typy limitních hodnot, názvy znečišťujících látek, metody posuzování


Limitn hodnoty 3
Limitní hodnoty (§ 3) sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

 • Typy limitních hodnot - imisní limity, cílové imisní limity, dlouhodobé imisní cíle, depoziční limit, meze tolerance

 • Výčet znečišťujících látek


Posuzov n rovn zne i t n ovzdu
Posuzování úrovně znečištění ovzduší sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

 • Posuzují se koncentrace všech „uvedených látek“ + PM2,5 a prekurzory přízemního ozonu

 • 2 způsoby posuzování úrovně znečištění ovzduší - měření a modelování, je možná kombinace


Posuzov n rovn zne i t n ovzdu ii
Posuzování úrovně znečištění ovzduší - II sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

 • Dále jsou stanoveny další požadavky a kritéria, týkající se měření a modelování látek, např. horní a dolní meze pro posuzování, referenční metody modelování a měření apod.


Oblasti a m sta se zhor enou a dobrou kvalitou ovzdu 5
Oblasti a místa se zhoršenou a dobrou kvalitou ovzduší (§ 5)

 • Způsob vymezování OZKO - každoroční seznam obcí ve Věstníku MŽP

 • Podmínky ochrany ekosystémů - limity, zvláště chráněné oblasti

 • Dobrá kvalita ovzduší - tam, kde není dosahováno limitních hodnot


M en rovn zne i t n ovzdu 6
Měření úrovně znečištění (§ 5)ovzduší (§6)

 • Monitoring kvality ovzduší v ČR se provádí prostřednictvím sítě měřících bodů provozované státem

 • Umísťování stanic je projednáváno s orgány krajů a obcí


P lohy
Přílohy (§ 5)


P loha 1 limitn hodnoty
Příloha č. 1 - Limitní hodnoty (§ 5)

 • Stanovuje konkrétní imisní limity a meze tolerance pro SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, Cd, NH3, arsen, nikl a BaP

 • Stanovuje cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon

 • Stanovuje depoziční limit pro prašný spad


P loha 2 po adavky na posuzov n rovn zne i t n
Příloha č. 2 - Požadavky na posuzování úrovně znečištění

 • Úroveň znečištění ovzduší se posuzuje z hlediska naměřených koncentrací znečišťujících látek

 • Stanovují se tedy horní a dolní meze pro posuzování (vyj. v % z imisního limitu)


Posuzov n rovn zne i t n ovzdu1
Posuzování úrovně znečištění ovzduší znečištění

Měření

horní mez

pro posuz.

Měření + modelování

dolní mez

pro posuz.

Modelování


P loha 3 po adavky na um st n m c ch stanic
Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic

 • Ve velkém měřítku je zaměřen důraz na umísťování stanic do míst maximálních koncentrací

 • Stanice by měly být umístěny tak, aby reprezentovali podobné lokality v okolí


P loha 3 po adavky na um st n m c ch stanic1
Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic

 • V malém měřítku je kladen důraz na vzdálenost měřícího zařízení od zdroje znečišťování ovzduší a na standartní zásady umísťování přístrojové techniky odebírající atmosférické vzorky v terénu


P loha 3 po adavky na um st n m c ch stanic2
Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic

 • Vybraná monitorovací místa a jejich okolí se dokumentují (fotografie, podrobné mapy) a tato dokumentace je pravidelně aktualizována


P loha 4 minim ln po et m c ch m st

Uveden je minimální počet bodů odběru vzorků v závislosti koncentraci látek a na počtu obyvatel žijících v oblasti

Aglomerace je oblast s 250 tis. obyvateli a více

V České republice jsou 4 aglomerace - Praha, Brno, Podkrušnohoří a Ostravsko

Příloha č. 4 - Minimální počet měřících míst


Dal p lohy
Další přílohy závislosti koncentraci látek a na počtu obyvatel žijících v oblasti

 • Příloha č. 5 - Cíle kvality údajů - požadavky na rozsah a kvalitu dat z hlediska posuzování koncentrací zn.l.

 • Příloha č. 6 - Referenční metody odběru vzorků a jejich analýzy - doporučené metody vzorkování a analýz znečišťujících látek

 • Příloha č. 7 - Měření prekurzorů ozonu - výčet těkavých organických látek - předpokládaných prekurzorů ozonu + pravidla pro umístění měřícího přístroje


P loha 8 metody pro v po et rozptylu
Příloha č. 8 - Metody pro výpočet rozptylu závislosti koncentraci látek a na počtu obyvatel žijících v oblasti

 • SYMOS - venkovské oblasti

 • ATEM - městské oblasti nad střechami

 • AEOLIUS - městské oblasti pod střechami


P loha 9 posuzov n a hodnocen vlivu liniov ho zdroje
Příloha č. 9 - Posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje

 • Posuzování stavby liniového zdroje - odborný posudek a rozptylová studie

 • Opatření ke snižování emisí z liniových zdrojů - součástí krajských a místních programů snižování emisí, také součástí národního plánu snižování emisí.


P loha 10 z ny pro ochranu ekosyst m a vegetace
Příloha č. 10 - Zóny pro ochranu ekosystémů a vegetace zdroje

 • NP a CHKO

 • území v nadmořské výšce 800 m a výše

 • vybrané přírodní lesní oblasti


ad