a fer afr i og menntaranns knir 50 00 04 http starfsfolk khi is meyvant menntarannsoknir htm l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm. -Inngangur- MÞ-SRJ-JE 9. janúar 2008, Kennaraháskóla Íslands. Umræðan um menntamál. „Inside the black box“ – Úr svari nemanda:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm' - sohalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a fer afr i og menntaranns knir 50 00 04 http starfsfolk khi is meyvant menntarannsoknir htm

Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04http://starfsfolk.khi.is/meyvant/menntarannsoknir.htm

-Inngangur-

MÞ-SRJ-JE 9. janúar 2008, Kennaraháskóla Íslands

umr an um menntam l
Umræðan um menntamál

„Inside the black box“ – Úr svari nemanda:

 • „Þeir sem aðhyllast atferlishyggju (behaviorism) telja að allir geti skilið og lært nokkurn veginn á sama hátt með skipulegri öflun og miðlun þekkingar.
 • Þeir sem fylgja hugsmíðihyggju (constructivism) telja að svo sé ekki heldur byggi einstaklingar upp þekkinguna og hún sé háð túlkunum og samhengi og þar með einstaklingsmiðuð.
 • Síðarnefnda stefnan hæfir mun betur nútímaskólastarfi og þeim kröfum sem það gerir til náms og kennslu. Ég held að input-output líkanið sé úrelt.“
atferlishyggja studd af vissuhyggju p sit visma
Atferlishyggja studd af vissuhyggju (pósitívisma)
 • Til er endanleg þekking og einn veruleiki “þarna úti” sem allir geta skilið og lært á sama hátt…þessa þekkingu má öðlast kerfisbundið með skipulegri upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun.

Input

Output

hugsm ihyggja studd af p stm dernisma o fl
Hugsmíðihyggja studd af póstmódernisma o.fl.
 • Einstaklingar og samfélög byggja upp „persónu-aðstæðubundna“ sýn á veruleikann sem er háð túlkun, samhengi og merkingu. Ekki um að ræða “einn veruleika, heldur marga”.
umr an um menntam l5
Umræðan um menntamál

Ath:

 • „Síðarnefnda stefnan hæfir mun betur nútímaskólastarfi og þeim kröfum sem það gerir til náms og kennslu. Ég held að input-output líkanið sé úrelt “.
 • Á hverju byggir þú þetta? Hvar eru gögnin? Sbr. titil viðtalsins við Gerði G. Óskarsdóttur (sjá lesefni)
 • Nýtum við niðurstöður rannsókna til að styðja skoðanir okkar, ákvarðanir og stefnumótun? Hvernig má nálgast slíkar rannsóknaniðurstöður? Hvernig vitum við hvað gagnast okkur þar og hvað ekki?
umr an um menntam l6
Umræðan um menntamál
 • Hvernig öflum við bestrar vitneskju um og skýrum:
  • Gildi samræmdra prófa?
  • Kosti eða vandamál einstaklingsmiðaðs náms?
  • Meint vandamál sem sem fylgja skóla án aðgreiningar (inclusion)?
  • Stöðu íslenska skólakerfisins í samanburði við önnur skólakerfi?
  • Gengi Íslendinga í PISA?
  • Gildi frjálsra leikja í námi og uppeldi barna?
um n mskei i
Um námskeiðið
 • Námskeiðið Aðferðafræði og menntarannsóknir hefur þann megintilgang að byggja upp færni til að svara slíkum spurningum með skipulögðum hætti...
 • Markmið að nemendur
  • kynnist rannsóknum í uppeldis- og menntunarfræðum og öðlist innsýn í aðferðafræði og viðfangsefni
  • Skilji helstu hugtök þekkingarfræði og vísindaheimspeki
  • þekki helstu aðferðir menntarannsókna
  • rýni í rannsóknir og nýti sér niðurstöður þeirra
  • tileinki sér rannsakandi hugarfar og gagnrýna hugsun
  • geti unnið af nákvæmni og fræðilegri ögun
vi fangsefni og vinnulag
Viðfangsefni og vinnulag
 • Tölfræði og hugtök tengd henni, töflureiknir (Excel)
 • Lestur rannsóknagreina og annarra skyldra texta
 • Eigindlegar (kvalítatívar) og megindlegar (kvantítatívar) rannsóknir.
 • Blönduð aðferðafræði (Mixed methodology)

_______________

 • Fyrirlestrar á miðvikudögum kl. 9.30 – 10.00 (sjá nánar í áætlun)
 • Verkefnatímar miðvikudaga kl. 10.20 – 11.50. Fyrirkomulag verkefnatíma getur verið breytilegt frá einum tíma til annars.
n msmat
Námsmat
 • Lokapróf í maí (50%)
 • Einstaklingsverkefni með áherslu á hugtök og aðferðir úr lesefni (15%). Lokaskiladagur 4. febrúar. Hlutaskil í lok 2. og 3. viku (Lokið/ólokið), 19/1 og 26/1
 • Einstaklingsverkefni með tengingu við skrif um rannsóknir (10%). Skiladagur 16. mars.
 • Hópverkefni (3−4 saman) sem tengist rannsókn á vettvangi/heimaskóla (25%). Skil með kynningu í lok námskeiðs.
 • Engin mætingaskylda
lesefni
Lesefni
 • McMillan, J.H. (2004). Educational Research. Fundamentals for the consumer. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Leshefti: Aðferðafræði og menntarannsóknir 50.00.04 - 51.00.04 (fæst í Bóksölu KHÍ)
 • Tölfræðivefur Amalíu Björnsdóttur: http://vefir.khi.is/tolfraedi/textar/Default.htm
 • Ítarefni
nokkur inngangsatri i
Nokkur inngangsatriði

Rannsóknir hjálpa okkur að leita svara

við spurningum eins og:

 • Hvernig ættum við að koma til móts við þarfir bráðgerra barna?
 • Hvaða áhrif hefur það að fjölga eða fækka nemendum í bekk?
 • Hefur blöndun fatlaðra og ófatlaðra áhrif á námsárangur/námsframvindu?
 • Myndi samþætting námsgreina hafa áhrif á námsárangur... til hins betra...eða verra?
tta ra ranns knin 30 sk la ranns knin
Átta-ára-rannsóknin (30-skóla-rannsóknin)

Rannsókn framkvæmd í Bandaríkjunum á 4. áratug 20. aldar:

 • Nemendur í 30 unglingaskólum fylgdu sérstakri námskrá sem fól ekki í sér hefðbundna námsgreinaskiptingu, heldur samþættingu námsþátta og opnari markmið en hefðbundnir skólar.
 • Þótti sérlega vönduð rannsókn og margir hafa haft hana sem fyrirmynd.
 • Nemendur þeirra 6 unglingaskóla sem gengu lengst í breytingum á námskrám náðu sérlega góðum árangri á næsta skólastigi (College).
hva felur menntaranns kn s r
Hvað felur menntarannsókn í sér?

Rannsókn þarf að uppfylla ströng skilyrði um verklag

svo niðurstöður hennar teljist trúverðugar…

 • Við gagnasöfnun
 • Við úrvinnslu og greiningu gagnanna
 • Við túlkun gagnanna

Menntarannsókn sem “Science” eða “Scientific inquiry”:

 • Stundum talað um “hard science” (eðlisvísindi og önnur s.n. raunvísindi) og “soft science” (mennta- og félagsvísindi).
 • Það fyrra “easy-to-do science” en það síðara “hard-to-do science”

David C. Berliner 2002

menntaranns knir hard to do science
Menntarannsóknir: “Hard-to-do science”

Tvær meginhefðir þekktar í menntarannsóknum

 • Megindleg / Kvantítatív rannsóknarhefð (Quantitative)
 • Eigindleg / Kvalítatív rannsóknarhefð (Qualitative)
 • Berliner telur hæpið greina síknt og heilagt þarna á milli, snúa sér heldur að blöndun þessara hefða > Mixed Methodology.
 • Af hverju? Viðfangsefnin eru flókin og mikið af óvissuþáttum > Menntarannsóknir “The hardest science of all"
hlutverk menntaranns kna fer eftir v hvernig ni urst ur eru n ttar
Hlutverk menntarannsókna fer eftir því hvernig niðurstöður eru nýttar
 • Grunnrannsóknir (Basic research): Til að sannprófa eða betrumbæta kenningar, t.d. kenningar um samband milli fyrirbæra
 • Hagnýtar rannsóknir (Applied research): Til að styðja við starf og ákvarðanir um þróun menntamála
 • Starfendarannsóknir (Action research):Kennarar meta eigin aðstæður, lýsa, túlka og skýra ferli eða atburði á vinnustöðum
 • Mat á skólastarfi (Evaluation research): Mat á ýmsum þáttum skóla, sbr. sjálfsmat skóla
a lesa skrif um menntaranns knir
Að lesa skrif um menntarannsóknir
 • Megintilgangur námskeiðsins og lesefnis þess er að gera þátttakendur færa um að lesa og skilja greinar og skýrslur um menntarannsóknir
 • Rannsóknargrein felur í sér lýsingu á rannsókn, framkvæmd hennar og niðurstöðum
 • Þar er að finna svör við spurningunum: Hvað var rannsakað? Hvernig var það rannsakað? Hvers vegna? Hvað kom í ljós?
d miger uppsetning ranns knargreinar
Dæmigerð uppsetning rannsóknargreinar
 • Titill og höfundur/höfundar
 • Útdráttur (Abstract)
 • Inngangur (Introduction)
 • “Review of Literature”
 • Rannsóknarspurningar, Research problem
 • Aðferð (Method and design)
 • Niðurstöður (Results)
 • Umræða (Discussion)
 • Samantekt (Conclusions)
 • Heimildir (References)
svanborg r j nsd ttir
Svanborg R. Jónsdóttir
 • Grunnskólakennari 1978 – kenndi í grunnskóla til 2006
 • MA nám frá HÍ 2005– rannsókn á tilurð nýsköpunarmenntar í íslenskum grunnskólum.
 • Doktorsnám við KHÍ 2006 – þátttaka í menntarannsóknum meðfram yfirstandandi doktorsrannsókn sem fjallar um nýsköpunarmennt.
ranns knal si
Rannsóknalæsi
 • geta lesið og metið menntarannsóknir sér til gagns í starfi
 • geta sjálf framkvæmt rannsóknir sér (og öðrum) til gagns í starfi
endanlegt markmi menntaranns kna
Endanlegt markmið menntarannsókna
 • Að hjálpa öðrum til að auka gæði lífs síns (McMillan:bls 2)
 • Að auka gæði skólastarfs – bæta skólastarf með því að læra af reynslu annarra og/eða af eigin reynslu.
  • Endanlegt markmið skólastarfs er að auka gæði lífsins
menntaranns knir
Menntarannsóknir
 • Eru kerfisbundnar athuganir á vandamálum í skólastarfi og til að leita svara við spurningum um menntamál.
v sindaleg n lgun ranns knum
Vísindaleg nálgun í rannsóknum

Leitast við að:

 • sýna óhlutdrægni
 • hafa stjórn á persónulegri hlutdrægni
 • sýna nákvæmni
 • hafa einfaldleika í framsetningu og útskýringum
 • draga ályktanir gætilega
 • leita staðfestinga
 • vera opin(n) fyrir nákvæmri skoðun
 • vera rökrétt – hvort sem aðleiðsla eða afleiðsla er notuð til að finna merkingu.
undirb ningur fyrir 16 jan ar
Undirbúningur fyrir 16. janúar

Kynntu þér lesefnið og reyndu að átta þig á eftirfarandi:

 • Tilgangur þess að nota tölfræði og hvað er lýsandi tölfræði (Descriptive statistics)
 • Hvað er átt við með miðsækni (Central tendency)?
 • Hvað er átt við þegar talað er um dreifingu gagna (Distribution of data), t.d. normaldreifingu?
 • Töflur og mismunandi myndrit, heiti þeirra og tilgangur
undirb ningur fyrir 16 jan ar24
Undirbúningur fyrir 16. janúar
 • Hvað er breyta (Variable) í tölfræði og finndu sem flest dæmi um ólíkar breytur sem gætu komið fyrir í menntarannsóknum
 • Kvarðar (Scales) til að mæla breytur og mismunandi eiginleikar slíkra kvarða
 • Vegið meðaltal (t.d. 20 nemendur > meðaleinkunn 4,5 og 10 nemendur > meðaleinkunn 8,5)
undirb ningur fyrir 16 jan ar25
Undirbúningur fyrir 16. janúar
 • Tvö lítil talnasöfn: A: 4, 5, 6, 7, 8 og B: 2, 4, 6, 8, 10
  • Finndu meðaltöl beggja
  • Hvorum megin er dreifingin meiri? Reiknaðu staðalfrávik hvors um sig
  • Hvert er miðgildi safns B?
 • Athugaðu eftirfarandi: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Búðu til breytu og kvarða sem myndu hæfa þessu talnasafni. Settu inn í Excel og finndu meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og prófaðu að setja upp myndrit.
 • http://vefir.khi.is/tolfraedi/textar/Default.htm