Zveřejněno na
Download
1 / 30

Zve?ejn?no na kscm.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zveřejněno na www.kscm.cz. Vstup do 21. století je ve znamení zesíleného tlaku na přijetí zásadní reformy důchodového systému.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zve?ejn?no na kscm.cz' - sofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zve ejn no na kscm cz

Zveřejněno na www.kscm.cz


Zve ejn no na kscm cz

Vstup do 21. století je ve znamení zesíleného tlaku na přijetí zásadní reformy důchodového systému

 • Postoje českých vládnoucích stran byly a jsou ovlivněny prognózou nepříznivého demografického vývoje a doporučeními - představitelů EU, OECD, SB a MMF - kam dojít v reformě důchodového systému.

 • V r. 1994 vydala SB knihu Odvrácení krize stáří (doporuč. 3 pilíře DS), která roztočila ve světě doslova mánii DR, které vedou tradiční důchodové systémy ke změně - od veřejného k soukromému řízení a od kolektivní k individuální odpovědnosti. V r. 2005 SB své představy modifikuje dokumentem Zabezpečení příjmů ve stáří v 21. století(pod tíhou problémů rozšiřuje doporučení na 5 pilířů DS).

 • Základním - fundamentálním aspektem pilířového modelu takovéto reformy je onen přesun z kolektivního sdílení rizik stáří na individuální pojištění proti nim. Ruší či omezuje přerozdělování i mezigenerační solidaritu. A to buď založením soukromě řízeného fondového pilíře, který nahrazuje část průběžného státního pilíře (pay as you go, PAYG), nebo změnou systému přerozdělování ve státním pilíři z dávkového solidárního způsobu (defined benefit, DB) na ekvivalentní systém virtuálních účtů (notional defined contribution, NDS) s dobrovolným připojištěním. Mění se tak tradiční model společenské smlouvy mezi občany, garantovaný státem!


Stru n charakteristika sou asn ho d chodov ho syst mu v esk republice
Stručná charakteristika současného důchodového systému v České republice

 • Základní důchodové pojištění je kolektivní, solidární, garantované státem a pro výdělečně činné osoby povinné. (Státní pojistný důchodový systém spravuje ČSSZ, orgán státní správy řízený MPSV. Pro ozbrojené složky a některé další vybrané státní zaměstnance tuto činnost zabezpečují odděleně příslušná ministerstva – vnitra, obrany, spravedlnosti).

  Důchodové pojištění v sobě zahrnuje:

  • starobní důchody

  • pozůstalostní důchody

  • invalidní důchody


Stru n charakteristika sou asn ho d chodov ho syst mu v esk republice1
Stručná charakteristika současného důchodového systému v České republice

 • Doplňkové pojištění je individuální, ekvivalentní, organizované soukromými finančními společnostmi a pro občany dobrovolné.

  Doplňkové pojištění v sobě zahrnuje:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem (případně i s odpočtem z daňového základu)

  • životní pojištění se spořením (případně s odpočtem z daňového základu)


Stru n charakteristika sou asn ho d chodov ho syst mu v esk republice2
Stručná charakteristika současného důchodového systému v České republice

Systém důchodového pojištění je financován průběžným způsobem.

To znamená, že výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů

z pojistného vybraného v tomtéž období.

Aktuální tabulka sazeb individuálního pojistného na sociální zabezpečení

 • Všeobecné zdravotní pojištění činí:

 • 9 % zaměstnavatelé za zaměstnance + 4,5 % zaměstnanci za sebe = celkem 13,5 %

 • 13,5 % OSVČ a dobrovolně pojištěné osoby


Zve ejn no na kscm cz

Stručná charakteristika současného důchodového systému v České republice

Pohledávky a saldo důchodového účtu v mld. Kč – saldo je očištěné o výdaje související s jiným rokem a bez nákladů na administraci (jen SR - kapitola MPSV)
Stru n charakteristika sou asn ho d chodov ho syst mu v esk republice5
Stručná charakteristika současného důchodového systému v České republice

Nárok na starobní důchod má pojištěnec, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění.

Statutární věk se podle platného zákona postupně prodlužuje.

Po 31. 12. 2015 činí důchodový věk:

u mužů

63 let

Po 31. 12. 2018 činí důchodový věk:

u žen

63 let, bezdětné

A dále dle tabulky:

62 let, pokud vychovaly 1 dítě

61 let, pokud vychovaly 2 děti

60 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 dět

59 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
Neopomenuteln faktory p i e en dal ho sm rov n st tn ho d chodov ho syst mu
Neopomenutelné faktory při řešení dalšího směrování státního důchodového systému

 • Demografické: - pokles plodnosti

  - prodlužování života

  • - migrace

2.Sociální: - příjmová solidarita

- generační solidarita

- kvalita zajištěného stáří

3.Ekonomické: - výkonnost ekonomiky

- nezaměstnanost

- stabilita systému

 • Politické: - protichůdné zájmy

  • - důvěra v důchodový systém

  • - legislativa


1 demografie je probl mem nejen evropsk civilizace 21 stolet
1. Demografie je problémem nejen evropské civilizace 21. století

Věková struktura obyvatelstva ČR k r. 2006

 • I když se plodnost po propadu mírně zvyšuje, pravděpodobně již nedosáhne úhrnné plodnosti na ženu přesahující dvě děti (nutná pro prostou reprodukci národa), čímž se nepříznivě změní poměr mezi přispěvateli na dávky a poživateli dávek z důchodového systému (DS).

 • Největší nerovnováha DS nastane odchodem silných ročníků (narozených po roce 1970) do starobních důchodů a vstupem slabých ročníků (narozených po roce 1990) do pracovního procesu.

 • Příznivý vývoj naděje dožití, respektive prodlužování života, rovněž postupně zvyšuje počet důchodců v DS, a tím poměr důchodců k ekonomicky aktivním občanům.

 • Do zahraničí emigruje z ČR především kvalifikovaná pracovní síla, což je zatím eliminováno imigrací (i nekvalifikovaných) cizinců do ČR. Úbytek obyvatelstva je však předpokládán u většiny evropských zemí. Nastane nové stěhování národů?


Zve ejn no na kscm cz

Demografie je problémem století

evropské civilizace 21. století

Podíl osob 65 let a starších k osobám 15 – 64 let


Zve ejn no na kscm cz

POČTY NAROZENÝCH DĚTÍ V ČR století

 • 1972 – 1975

  prudký vzestup porodnosti

  „baby-boom“

 • 1991 - 1996

  prudký pokles počtu narozených dětí

 • 1997 - 2001

  stagnace porodnosti

 • 2002 -

  mírný vzestup počtu narozených

  není „baby-boom“

200 tis.

100 tis.

1944: 230 183

1974: 194 215

1990: 130 564

2006: 105 831

I-V 2006: 43 006

I-V 2007: 46 068


Pojistn magick troj heln k kter nepo t s v cezdrojov m financov n m
Pojistný magický trojúhelník, který nepočítá s vícezdrojovým financováním

Vzájemný

vliv tří hlavních

parametrů

Výše důchodového věku

Výše důchodové dávky

Výše pojistné sazby


Porovn n salda st tn ho ds z variant politick ch stran r 2005
Porovnání salda státního DS vícezdrojovým financovánímz variant politických stran (r. 2005)

K r o k u


Pod l nov p iznan ch d chod pod hranic chudoby z variant politick ch stran ve st tn m ds r 2005
Podíl nově přiznaných důchodů pod hranicí chudoby z variant politických stran ve státním DS (r. 2005)

K r o k u


Zve ejn no na kscm cz

Postoj komunistů ke státnímu důchodovému systému variant politických stran ve státním DS (r. 2005)

Státní důchodový systém

(starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů)

má být i v budoucnu státem organizovaný a řízený rozhodující nástroj, jehož účelem je finančně zabezpečit důstojné stáří občanů, kteří poctivě pracovali. Proto musí být:

 • povinný pro všechny občany

 • průběžně financovaný

 • dávkově definovaný

 • solidární příjmově i generačně

 • regulovatelný

 • státem garantovaný

  Jediným kritériem dlouhodobé stability a finanční udržitelnosti

  důchodového systému je jeho kladné kumulativní saldo z příspěvků

  (pojistné i další zdroje).


Pokles pod lu v e d chodu ke mzd pravic kritizovan stupe solidarity
Pokles podílu výše důchodu ke mzdě variant politických stran ve státním DS (r. 2005)– pravicí kritizovaný stupeň solidarity


Pokles pod lu v e d chodu ke mzd pravic kritizovan stupe solidarity1
Pokles podílu výše důchodu ke mzdě variant politických stran ve státním DS (r. 2005)– pravicí kritizovaný stupeň solidarity


Jak vysok penze d chodci pob raj
Jak vysoké penze důchodci pobírají variant politických stran ve státním DS (r. 2005)

Poznámky: Nejvyšší „státní“ penze v ČR je v rozmezí 58 000 až 59 000 Kč a pobírá ji jen jeden důchodce

- muž. Nejvyšší ženská penze se pohybuje mezi 26 000 a 27 000 Kč.

Vláda schválila valorizaci důchodů pro r. 2008 v průměru o 3,9 %, to je o 346 Kč.


10 n vrh parametrick ch prav kter zajist vyrovnanost st tn ho pil e d chodov ho syst mu a do r 2100
10 návrhů parametrických úprav, variant politických stran ve státním DS (r. 2005)které zajistí vyrovnanost státního pilíře důchodového systému až do r. 2100

 • Od r. 2006 přijmout účinná propopulační opatření a opatření k řízené migraci

 • Od r. 2006 zahájit realizaci Celonárodního programu zaměstnanosti (cíl EU)

 • Od r. 2007 vytvořit zvláštní účet státního důchodového systému (ZÚSDS) kezhodnocování přebytků a dalších zdrojů (z privatizace, ze spotřebních či ekologických daní, z dividend aj.)

 • Od r. 2007 přesunout platbu státu ze zrušených státních příspěvků na penzijní připojištění (soukromý-individuální pilíř) do ZÚSDS (státní-kolektivní pilíř)

 • Od r. 2012 přesunout příspěvky na státní politiku zaměstnanost (1,6 %) z příjmů státního rozpočtu do ZÚSDS (což bude už po snížení velké nezaměstnanosti)

 • Od r. 2015 zavést pro OSVČ plnou platbu na důchodové pojištění - minimálně ve výši průměrné mzdy v podnikatelské sféře (zrušení stropů, odvod ve výši 29,6 %)

 • Od r. 2020 se na ZÚSDS převádí 10 % celostátního inkasa spotřebních daní (vícezdrojové financování – možno rozšířit i o ekologické daně)

 • Od r. 2030 se posunuje po 4 měsících ročně hranice odchodu do důchodu do 65 let v případě naplnění 3 kritérií (nezaměstnanost, demografie, dožití v kvalitě)

 • Od r. 2040 se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 32,6 % (z 29,6)

 • Od r. 2060 se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 33,5 % (z 32,6)

Poznámka: Reálnost tohoto modelu propočítal výkonný tým Ing. Bezděka v r. 2005.


Makroekonomick krit ria varianty ks m
Makroekonomická kritéria varianty KSČM variant politických stran ve státním DS (r. 2005)


Zve ejn no na kscm cz


Porovn n d lky do it s v kem odchodu do starobn ho d chodu
Porovnání délky dožití s věkem odchodu do starobního důchodu

Zdroje: Eurostatt 2005; Synnthesis report on adequate and sustainable pensions 2006; …


Porovn n d lky pracovn z t e za rok v jednotliv ch st tech
Porovnání délky pracovní zátěže za rok v jednotlivých státech

Průměrný počet odpracovaných hodin za rok 2005 na jednoho zaměstnance (OECD)


Jak z jmy chce esk pravice prosadit v d chodov reform
Jaké zájmy chce česká pravice prosadit v důchodové reformě

 • Získat co největší podíl privátní sféry na správě veřejných financí (profit soukr. finančních korporací)

 • Snížit náklady na pracovní sílu – na zaměstnance (snížení odvodů do DS ze strany zaměstnavatelů)

 • Zastropovat odvody do pojistných systémů zatím na necelý čtyřnásobek průměr. platu tak, aby z vyšších příjmů již nebylo na DP (NP, ZP) odváděno pojistné

 • Zrušit nebo alespoň snížit míru solidárního přerozdělování uvnitř redukovaného systému

 • Omezit mandatorní výdaje státu

 • Převést zodpovědnost na každého jedince


Vyplacen st tn p sp vek na penzijn p ipoji t n ze sr r ke 3 tvrtlet dan ho roku
Vyplacený státní příspěvek na penzijní připojištění ze SR ČR( ke 3. čtvrtletí daného roku )

Od roku 1995 do roku 2006 vyplatil stát na státních příspěvcích celkem přes 29,7 mld. Kč


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost připojištění ze SR ČR

Situace je vážná,

neboť jsme na

křižovatce rozhodnutí o

zásadních změnách či o

udržení státního,

solidárního, kolektivního

důchodového systému.

Musíme být aktivní a vysvětlovat rizika.


ad